Download.vn xin giới thiệu đến những bạn Mẫu C2-01a/NS: Lệnh chi tiền mới nhất năm 2020.

Mẫu C2-01a/NS: Lệnh chi tiền mới nhất 2020 được phát hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính phát hành ngày 31/03/2020 sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chính sách kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

CƠ QUAN TÀI CHÍNH

UBND CẤP XÃ ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Mẫu số C2-01a/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ….. Năm NS: ……

LỆNH CHI TIỀN

Thực chi □ Tạm ứng □ | Chuyển khoản □ Tiền mặt □

(Đánh du X vào ô tương ứng)

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ……….. ngày ……

PHẦN GHI ĐỊNH KHOẢN

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ………………………

Chi Ngân sách …………… Tài khoản: …………

Mã TCNS …………Tên CTMT, DA: ………………

……………………………… Mã CTMT, DA: …………

Nợ TK: ………………………….

Có TK: ………………………….

Mã ĐBHC: ……………………..

Nội dung chi Mã NDKT Mã chương Mã ngành KT Mã nguồn NSNN Số tiền
tổng số

Tng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………

Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền: ………………………………………………

Số CMND: ……………………. Cấp ngày: ……………… Nơi cấp: …………

Tài khoản: …………………………………………. Tại KBNN (NH): …………

CƠ QUAN TÀI CHÍNH/UBND CP XÃ
Ngày … tháng … năm …..

NGƯỜI NHẬN TIN
Ngày … tháng … năm …
(Ký, ghi rõ họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày … tháng … năm ……

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)
THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
THỦ QUỸ KẾ TOÁN

KẾ TOÁN
TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *