Mẫu C1-05/NS: Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước được phát hành theo Thông tư 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 là biểu mẫu mới nhất hiện nay. tiếp về sau là nội dung chi tiết Mẫu C1-05/NS mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Không ghi
vào khu vực này

CƠ QUAN CẤP TRÊN…….

CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ …

Mẫu số C1-05/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …………..

LỆNH HOÀN TRẢ KIÊM BÙ TRỪ THU NSNN

Căn cứ Quyết định về sự việc hoàn VAT kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước số ……….…. ngày ……. của cơ quan quản lý thu ……………………………. Mã CQ thu: ………….…

Đề nghị KBNN A: ……………………………………. Tỉnh, TP: ………………………

1) Hoàn trả cho: …………………………………………………. Mã số VAT: ..….……

Địa chỉ: …………………………. Quận/Huyện: …………. Tỉnh/TP ……………………

Lý do hoàn trả: ………………..….……………………………………………………….

Chi tiết nội dung khoản hoàn trả

STT

Nội dung khoản nộp NSNN/ Chi hoàn VAT/ Trả lãi (nếu có)

NDKT

chương

ĐBHC

KBNN nơi thu NSNN

Năm NS

Số tin đã nộp

Số tin được quyết định hoàn

Tng cộng

Tổng số tiền được hoàn trả ghi bằng chữ: …………………………………………

……………………………………………………….……………………………………

2) Khấu trừ khoản hoàn trả để thu NSNN:

Chi tiết nội dung khoản thu:

STT

Nội dung khoản thu NSNN

Mã số VAT

Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo

Kỳ VAT/ Ngày Tờ khai/ Quyết định/ Thông báo

Mã TKKT

Mã NDKT

Mã CQ thu

Mã chương

Mã ĐBHC

KBNN nơi thu NSNN

Số tiền thu NSNN

tổng số

Tổng số tiền nộp Ngân sách ghi bằng chữ: …………………………………………

……………………………………………………….……………………………………

3. Hoàn trả số tiền sót lại sau khi đã bù trừ khoản phải nộp NSNN:

Bằng số: …………………..chữ: …………………………………………………………

Hình thức hoàn trả bằng: Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Tên tổ chức/người nhận tiền: ………………………….…………………………………

Chuyển tiền vào tài khoản số: …………… Tại Ngân hàng (KBNN) (B): ……………

(hoặc) trả tiền mặt cho: …… Số CMND/HC: …………. Cấp ngày: ….. Nơi cấp: ……

NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, ghi họ tên)

CƠ QUAN THU
Ngày ….. tháng ….. năm ……..

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi họ tên)

THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

PHN KBNN HẠCH TOÁN Mã nguồn NSNN Định khoản Mã ĐBHC Số tiền
Nợ TK Có TK

1. Hạch toán phần hoàn trả

– Niên độ hạch toán hoàn trả:

– Giảm thu NSNN □

– Chi NSNN □ Mã NDKT …….Mã chương……….

Mã ngành KT: ……………………..

2. Hạch toán phần nộp ngân sách:

– Tại KBNN hoàn trả:

– Tại KBNN B: ……………… Mã KBNN: ………

-…………………………………………………

3. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có):

– Tại KBNN: …………….. Mã KBNN: ……

– Tại KBNN: …………….. Mã KBNN: …………

4. Hạch toán báo Có KB nơi ghi thu (nếu có):

– Tại KBNN: ………….. Mã KBNN: …………

– Tại KBNN: …………….. Mã KBNN: …………

5. Hạch toán phần sót lại trả cho đối tượng thụ hưng (số còn lại được hoàn trả sau khi bù trừ):

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀN TRẢ (A)
Ngày … tháng … năm ..…..
NGÂN HÀNG (KHO BẠC NHÀ NƯỚC) B
Ngày … tháng … năm …..
THỦ QUỸ KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *