Ngày 26/3 hàng năm được chọn làm ngày kỷ niệm xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, còn rất nhiều bạn vẫn vẫn chưa chắc chắn ý nghĩa sâu sắc ngày xây dựng Đoàn, cũng như lịch sử ra mắt thế nào?

vào trong ngày xây dựng Đoàn thường tổ chức những hoạt động chào mừng như văn nghệ, hội trại, báo tường… Bên cạnh đó, tháng 3 còn có suốt ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Vậy mời những bạn theo dõi bài viết dưới đây để nắm vững hơn ý nghĩa sâu sắc ngày xây dựng Đoàn 26/3 nhé:

Tìm hiểu ngày xây dựng Đoàn 26/3

  • 26 tháng 3 là ngày gì?
  • ý nghĩa sâu sắc ngày xây dựng Đoàn 26/3
  • Lịch sử ra mắt của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

26 tháng 3 là ngày gì?

Ngày 26/3 là ngày xây dựng Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (viết tắt TNCS) Đông Dương, hiện nay là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Ngày 26 tháng 3 được mọi người gọi tắt là ngày xây dựng Đoàn.

ý nghĩa sâu sắc ngày xây dựng Đoàn 26/3

Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại thành phố sài thành, dưới sự chủ toạ của Tổng bí thư Trần Phú. Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và tǎng cường thành phần công nhân trong Đảng.

Cũng tại Hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định “Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn” và chỉ thị cho những tổ chức Đảng ở những địa phương quan tâm đến việc xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên. Từ đó Đoàn TNCS Đông Dương ra mắt. Qua những giai đoạn của Cách mạng, tổ chức này trải qua những tên thường gọi như: Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động và ngày nay là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng giang sơn, những thế hệ thanh niên Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của tôi. Từ ngày 23 đến ngày 25-5-1961, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đoàn lấy ngày 26-3, một ngày trong thời gian ra mắt Hội nghị Trung ương tháng 3-1931 làm kỷ niệm xây dựng đoàn.

Ngày thành lập Đoàn

Lịch sử ra mắt của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa sâu sắc đặc biệt, như những cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay những ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.

trước sự việc phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở VN xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã tạo thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của trào lưu thanh niên VN. Đó là sự vận động khách quan tương thích với cách mạng VN; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh cực kì kính yêu – Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ được chấp nhận, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 – 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn thảo và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày xây dựng Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để tương thích với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:

  • Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
  • Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
  • Từ 11/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
  • Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
  • Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
  • Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
  • Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *