Chiều 15/11, Quốc hội biểu quyết trải qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước với trên 91,5% đại biểu đồng ý. vì vậy, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải là thông tin quan trọng, vẫn chưa được công khai minh bạch, nếu bị lộ, bị mất rất có thể gây nguy hại đến lợi ích vương quốc, dân tộc.

15 lĩnh vực có thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước gồm: Chính trị; quốc phòng, an ninh, cơ yếu; lập pháp, tư pháp; kinh tế; khoa học công nghệ; giáo dục và đào tạo; y tế… đều có những thông tin nằm trong danh mục bí mật nhà nước. tiếp về sau là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng xem thêm và tải Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại đây.

QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số: … /2018/QH14

LUẬT
BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng, do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, vẫn chưa công khai minh bạch, nếu bị lộ, bị mất rất có thể gây nguy hại đến lợi ích vương quốc, dân tộc.

Hình thức chứa bí mật nhà nước gồm có tài năng liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc những dạng khác.

2. Bảo vệ bí mật nhà nước là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lực lượng, phương tiện, biện pháp để phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước.

3. Lộ bí mật nhà nước là trường hợp người không tồn tại trách nhiệm biết được bí mật nhà nước.

4. Mất bí mật nhà nước là trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không hề thuộc sự quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý.

Điều 3. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước

1. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế của tổ quốc, bảo đảm lợi ích vương quốc, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước bảo đảm đúng mục đích, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp lý.

4. Chủ động phòng ngừa; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp lý về bảo vệ bí mật nhà nước.

5. Bí mật nhà nước được bảo vệ theo thời hạn quy định tại Luật này, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Điều 4. Hợp tác quốc tế về bảo vệ bí mật nhà nước

1. Hợp tác quốc tế về bảo vệ bí mật nhà nước được tiến hành theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền vương quốc, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

2. Nội dung hợp tác quốc tế về bảo vệ bí mật nhà nước, gồm có:

a) Ký kết và tổ chức tiến hành điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về bảo vệ bí mật nhà nước;

b) tiến hành chương trình, dự án công trình hợp tác quốc tế về bảo vệ bí mật nhà nước;

c) Đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

d) Phòng, chống vi phạm pháp lý về bảo vệ bí mật nhà nước;

đ) Hoạt động hợp tác quốc tế khác về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 5. những hành vi bị nghiêm cấm

1. Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

2. Thu thập, trao đổi, cung ứng, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp lý; sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, tịch thu, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp lý.

3. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp lý.

4. Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà nước để tiến hành, che giấu hành vi vi phạm pháp lý; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của pháp lý về cơ yếu.

6. Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp lý về cơ yếu.

7. Chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước khi vẫn chưa loại bỏ bí mật nhà nước.

8. Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức khi vẫn chưa được người có thẩm quyền được cho phép.

9. Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông.

Điều 6. Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước

1. Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm.

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước tiến hành theo quy định của pháp lý.

Chương II

PHẠM VI, PHÂN LOẠI, phát hành DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Điều 7. Phạm vi bí mật nhà nước

Thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải là thông tin quan trọng, vẫn chưa được công khai minh bạch, nếu bị lộ, bị mất rất có thể gây nguy hại đến lợi ích vương quốc, dân tộc về những nội dung tiếp về sau:

1. Trong lĩnh vực chính trị gồm có:

a) Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối nội, đối ngoại;

b) Thông tin về hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

c) Thông tin về thân thế, sự nghiệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

d) Thông tin có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, xã hội.

2. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cơ yếu gồm có:

a) Chiến lược, kế hoạch, phương án, thông tin về bảo vệ Tổ quốc, phòng thủ tổ quốc, bảo vệ an ninh vương quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chương trình, dự án công trình, đề án đặc biệt quan trọng;

b) Tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng Cơ yếu;

c) Công trình, mục tiêu về quốc phòng, an ninh, cơ yếu; những loại vũ khí, khí tài, phương tiện quyết định khả năng phòng thủ tổ quốc, bảo đảm an ninh vương quốc; sản phẩm mật mã của cơ yếu.

3. Trong lĩnh vực lập pháp, tư pháp gồm có:

a) Chiến lược, kế hoạch, đề án về hoạt động lập pháp, tư pháp;

b) Thông tin về sự việc khởi tố, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

4. Trong lĩnh vực đối ngoại gồm có:

a) Chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển quan hệ với những nước, tổ chức quốc tế; tình hình, phương án, kế hoạch, hoạt động đối ngoại của những cơ quan Đảng, Nhà nước;

b) Thông tin, thỏa thuận được trao đổi, ký kết giữa Việt Nam với quốc tế, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp lý quốc tế;

c) Thông tin bí mật do quốc tế chuyển giao theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

5. Trong lĩnh vực kinh tế gồm có:

a) Kế hoạch đầu tư và dự trữ vương quốc bảo đảm quốc phòng, an ninh;

b) Thông tin về tài chính, ngân hàng; phương án, kế hoạch thu, đổi tiền, phát hành tiền; thiết kế mẫu tiền, chế tác bản in, khuôn đúc, công nghệ in, đúc tiền và những giấy tờ có giá; số lượng và nơi lưu giữ kim loại quý hiếm, đá quý và những vật quý hiếm khác của Nhà nước;

c) Thông tin về công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi;

d) Kế hoạch vận tải có ý nghĩa sâu sắc quan trọng về chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh;

đ) Thông tin về quy trình xây dựng quy hoạch: Cấp vương quốc, vùng, tỉnh, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; cửa khẩu; hệ thống kho dự trữ vương quốc; hệ thống những công trình quốc phòng, khu quân sự, kho vũ khí, công nghiệp quốc phòng, an ninh.

6. Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm có:

Thông tin về lĩnh vực tài nguyên nước; môi trường; địa chất, khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và maps; đất đai; biển, hải đảo.

7. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ gồm có:

a) Sáng chế, công nghệ mới bảo đảm quốc phòng, an ninh hoặc có ý nghĩa sâu sắc đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội;

b) Thông tin về năng lượng nguyên tử; an toàn bức xạ và hạt nhân;

c) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng và nhiệm vụ cấp vương quốc.

8. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo gồm có:

a) Đề thi, đáp án và thông tin liên quan đến việc tổ chức kỳ thi cấp vương quốc;

b) Thông tin về người thuộc lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Cơ yếu được cử đi đào tạo trong và ngoài nước.

9. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao gồm có:

a) Thông tin về di sản, di vật, cổ vật, bảo vật vương quốc; phương pháp, tuyệt kỹ sáng tạo, giữ gìn, trao truyền di sản văn hóa phi vật thể;

b) Phương pháp, tuyệt kỹ tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên những môn thể thao thành tích cao, phục hồi sức khỏe vận động viên sau tập luyện, tranh tài; đấu pháp trong tranh tài thể thao thành tích cao.

10. Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông gồm có:

a) Chiến lược, kế hoạch về phát triển báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và hạ tầng thông tin và truyền thông vương quốc để phục vụ quốc phòng, an ninh;

b) Thiết kế kỹ thuật, sơ đồ, số liệu về thiết bị của hệ thống thông tin quan trọng về an ninh vương quốc, hệ thống thông tin quan trọng vương quốc và hệ thống mạng thông tin dùng riêng phục vụ những cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước.

11. Trong lĩnh vực y tế gồm có:

a) Thông tin về bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước;

b) Thông tin về chủng, giống vi sinh vật mới phát hiện liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người; mẫu vật, nguồn gen và quy hoạch vùng trồng dược liệu quý hiếm.

12. Trong lĩnh vực lao động, xã hội gồm có:

a) Chiến lược, kế hoạch, đề án về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, người có công với cách mạng;

b) Tình hình phức tạp về lao động, trẻ em, tệ nạn xã hội, bình đẳng giới.

13. Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ gồm có:

a) Chiến lược, kế hoạch, đề án về công tác tổ chức, cán bộ của những cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

b) Thông tin liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

c) Đề thi, đáp án của kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức.

14. Trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gồm có:

a) Chiến lược, kế hoạch, đề án về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

b) Thông tin về hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

15. Trong lĩnh vực kiểm toán gồm có:

Thông tin kiểm toán về ngân sách, tiền, tài sản của Nhà nước, dự trữ chiến lược vương quốc.

Điều 8. Phân loại bí mật nhà nước

Căn cứ tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 03 độ mật, gồm có:

1. Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là bí mật nhà nước liên quan đến lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại, nếu bị lộ, bị mất rất có thể gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích vương quốc, dân tộc.

2. Bí mật nhà nước độ Tối mật là bí mật nhà nước liên quan đến lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán, nếu bị lộ, bị mất rất có thể gây nguy hại rất nghiêm trọng đến lợi ích vương quốc, dân tộc.

3. Bí mật nhà nước độ Mật là bí mật nhà nước liên quan đến lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều này, nếu bị lộ, bị mất rất có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến lợi ích vương quốc, dân tộc.

Điều 9. phát hành Danh mục bí mật nhà nước

1. Căn cứ quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ quyết định phát hành danh mục bí mật nhà nước.

2. Người có trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước gồm có:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ lập danh mục bí mật nhà nước của ngành, lĩnh vực quản lý;

b) Chánh Văn phòng Trung ương Đảng lập danh mục bí mật nhà nước của Đảng;

c) Người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội lập danh mục bí mật nhà nước của tổ chức chính trị – xã hội;

d) Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lập danh mục bí mật nhà nước của Quốc hội, những cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;

đ) Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước lập danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước;

e) Chánh án Tòa án nhân dân vô thượng; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng; Tổng Kiểm toán nhà nước lập danh mục bí mật nhà nước của ngành, lĩnh vực quản lý.

3. Người lập danh mục bí mật nhà nước quy định tại khoản 2 Điều này có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Bộ Công an để thẩm định trước khi Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, quyết định, trừ quy định tại khoản 4 Điều này.

Hồ sơ gửi Bộ Công an gồm: Văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ; dự thảo quyết định phát hành danh mục bí mật nhà nước; báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của những cơ quan, tổ chức có liên quan; bản sao ý kiến tham gia.

Văn bản thẩm định của Bộ Công an phải gửi đến người có trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

4. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phát hành danh mục bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Chương III

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Mục 1. XÁC ĐỊNH BÍ MẬT NHÀ NƯỚC; SAO, CHỤP, THỐNG KÊ, LƯU GIỮ, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN, GIAO, NHẬN TÀI LIỆU, VẬT CHỨA BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Điều 10. Xác định bí mật nhà nước

1. Việc xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước phải căn cứ danh mục bí mật nhà nước và quy định của Luật này.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xác định bí mật nhà nước, độ mật, phạm vi lưu hành, được phép hoặc không được phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Trường hợp sử dụng bí mật nhà nước của những cơ quan, tổ chức khác thì phải xác định độ mật tương ứng.

Trường hợp thông tin trong cùng một tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc danh mục bí mật nhà nước có độ mật không giống nhau thì xác định theo độ mật cao nhất.

3. Độ mật của bí mật nhà nước được thể hiện bằng dấu chỉ độ mật, văn bản xác định độ mật hoặc hình thức khác thích hợp với hình thức chứa bí mật nhà nước.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 11. Sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

1. Người có thẩm quyền được cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm:

a) Người đứng đầu những cơ quan của Trung ương Đảng; người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

b) Người đứng đầu những cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội;

c) Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

d) Chánh án Tòa án nhân dân vô thượng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân vô thượng;

đ) Tổng Kiểm toán nhà nước;

e) Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;

g) Người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội;

h) Người đứng đầu những Bộ, cơ quan ngang Bộ;

i) Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;

k) Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

l) Cấp trên trực tiếp của những người quy định tại những điểm a, b, c, h và i khoản này;

m) Người đứng đầu đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực, đơn vị thuộc bộ máy điều hành của Kiểm toán nhà nước; người đứng đầu tổng cục, cục, vụ và những đơn vị tương đương trực thuộc cơ quan quy định tại những điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản này;

n) Người đứng đầu cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế.

2. Người có thẩm quyền được cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tối mật gồm:

a) Những người quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Người đứng đầu đơn vị cấp cục, vụ và tương đương thuộc cơ quan thuộc Chính phủ;

c) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quy định tại những điểm a, b, c, d, đ, g, h và i khoản 1 Điều này; cục, vụ và đơn vị tương đương thuộc tổng cục và tương đương;

d) Người đứng đầu sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh và tương đương;

đ) Người đứng đầu đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện;

e) Bí thư huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

g) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp Nhà nước.

3. Người có thẩm quyền được cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Mật gồm:

a) Những người quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Người đứng đầu đon vị cấp phòng thuộc cục, vụ và đơn vị tương đương thuộc cơ quan quy định tại những điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều này.

c) Người đứng đầu đơn vị cấp phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; trưởng những ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện; trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công quy định thẩm quyền được cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

5. Người có thẩm quyền được cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này rất có thể giao cho cấp phó tiến hành thẩm quyền được cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Việc giao quyền được cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được tiến hành thường xuyên hoặc theo từng trường hợp cụ thể và phải được thể hiện bằng văn bản, Trong số đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền.

Cấp phó được giao quyền được cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải phụ trách về quyết định được cho phép sao, chụp của tôi trước cấp trưởng và trước pháp lý. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền cho người khác.

6. Người được tiến hành việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân có liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước để phục vụ công tác chuyên môn.

7. Chính phủ quy định việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Điều 12. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

1. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước khi tiếp nhận, phát hành phải được thống kê theo trình tự thời gian và độ mật.

2. Bí mật nhà nước chứa trong những thiết bị có tính năng lưu giữ, sao, chụp, phải được bảo vệ bằng biện pháp thích hợp bảo đảm an toàn.

3. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được lưu giữ, bảo quản ở nơi an toàn và có phương án bảo vệ.

Điều 13. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

1. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ở trong nước do người làm công tác liên quan đến bí mật nhà nước, người làm công tác giao liên hoặc văn thư của cơ quan, tổ chức tiến hành.

2. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước giữa cơ quan, tổ chức trong nước với cơ quan, tổ chức của Việt Nam ở quốc tế hoặc giữa những cơ quan, tổ chức của Việt Nam ở quốc tế với nhau do giao liên ngoại giao hoặc cá nhân được giao nhiệm vụ tiến hành.

3. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải tiến hành theo nguyên tắc giữ kín, niêm phong.

4. Trong quy trình vận chuyển tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải có biện pháp bảo quản, bảo đảm an toàn; trường hợp thiết yếu phải có lực lượng bảo vệ.

5. Việc vận chuyển tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước qua dịch vụ bưu chính được tiến hành theo quy định của pháp lý về bưu chính.

6. Nơi gửi và nơi nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải kiểm tra, đối chiếu để kịp thời phát hiện sai sót và có biện pháp xử lý; việc giao, nhận phải được ghi đầy đủ vào sổ theo dõi riêng, người nhận phải ký nhận.

7. Chính phủ quy định chi tiết việc giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Điều 14. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ

1. Việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ để phục vụ công tác trong nước phải được người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật nhà nước được cho phép.

2. Việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ để phục vụ công tác quốc tế phải được người đứng đầu hoặc cấp phó được ủy quyền của người đứng đầu quy định tại những điểm a, b, c, d, đ, g, h, i và k khoản 1 Điều 11 của Luật này được cho phép và phải báo cáo Trưởng đoàn công tác.

3. Trong quy trình mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ phải có biện pháp bảo quản, bảo đảm an toàn.

4. Trong thời gian mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ, nếu phát hiện bí mật nhà nước bị lộ, bị mất, người mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc Trưởng đoàn công tác để có biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả.

5. Chính phủ quy định chi tiết việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ.

Mục 2. cung ứng, CHUYỂN GIAO BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Điều 15. cung ứng, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam

1. Người có thẩm quyền quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật này quyết định việc cung ứng, chuyển giao bí mật nhà nước.

2. Cơ quan, tổ chức và người được giao tiến hành nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước được đề nghị cung ứng, chuyển giao bí mật nhà nước.

3. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này đề nghị cung ứng, chuyển giao bí mật nhà nước phải có văn bản gửi người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này. Văn bản ghi rõ: Tên cơ quan, tổ chức; người đại diện cơ quan, tổ chức; bí mật nhà nước đề nghị cung ứng, chuyển giao; mục đích sử dụng; cam kết bảo vệ bí mật nhà nước.

4. Người được giao tiến hành nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước quy định tại khoản 2 Điều này đề nghị cung ứng, chuyển giao bí mật nhà nước phải có văn bản gửi người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này. Văn bản ghi rõ: Họ và tên; số thẻ Căn cước công dân hoặc một trong những giấy tờ sau: minh chứng nhân dân, Hộ chiếu, minh chứng Công an nhân dân, giấy minh chứng do Quân đội nhân dân cấp; địa chỉ liên lạc; vị trí công tác; bí mật nhà nước đề nghị cung ứng, chuyển giao; mục đích sử dụng; cam kết bảo vệ bí mật nhà nước.

5. Trường hợp từ chối cung ứng, chuyển giao bí mật nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải reply bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 16. cung ứng, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân quốc tế

1. Thẩm quyền quyết định việc cung ứng, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân quốc tế:

a) Bí mật nhà nước độ Tuyệt mật do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

b) Bí mật nhà nước độ Tối mật, Mật do người đứng đầu quy định tại những điểm a, b, c, d, đ, g, h, i và k khoản 1 Điều 11 của Luật này quyết định.

2. Bí mật nhà nước chỉ được cung ứng, chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân quốc tế tham gia vào chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ có liên quan đến bí mật nhà nước.

3. Cơ quan, tổ chức quốc tế quy định tại khoản 2 Điều này đề nghị cung ứng, chuyển giao bí mật nhà nước phải có văn bản gửi cơ quan, tổ chức Việt Nam chủ trì chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ có liên quan đến bí mật nhà nước. Văn bản ghi rõ: Tên cơ quan, tổ chức, người đại diện cơ quan, tổ chức; quốc tịch, số hộ chiếu, chức vụ của người đại diện; bí mật nhà nước đề nghị được cung ứng, chuyển giao; mục đích sử dụng; cam kết bảo vệ bí mật nhà nước và không cung ứng, chuyển giao cho bên thứ ba nếu không tồn tại sự đồng ý của bên cung ứng.

4. Cá nhân quốc tế đề nghị cung ứng, chuyển giao bí mật nhà nước quy định tại khoản 2 Điều này phải có văn bản gửi cơ quan, tổ chức Việt Nam chủ trì chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ có liên quan đến bí mật nhà nước. Văn bản ghi rõ: Họ và tên; Hộ chiếu, địa chỉ liên lạc; bí mật nhà nước đề nghị cung ứng, chuyển giao; mục đích sử dụng; cam kết bảo vệ bí mật nhà nước và không cung ứng, chuyển giao cho bên thứ ba nếu không tồn tại sự đồng ý của bên cung ứng.

5. Cơ quan, tổ chức Việt Nam chủ trì chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ có liên quan đến bí mật nhà nước có trách nhiệm chuyển đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân quốc tế quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này đến người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp từ chối cung ứng, chuyển giao bí mật nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải reply bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 17. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức Việt Nam

1. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức Việt Nam phải bảo đảm những yêu cầu tiếp về sau:

a) Được sự đồng ý của người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật này về sự việc phổ biến nội dung bí mật nhà nước;

b) Thành phần tham gia là đại diện cơ quan, tổ chức hoặc người được giao tiến hành nhiệm vụ liên quan đến bí mật nhà nước;

c) Địa điểm tổ chức bảo đảm an toàn, không để bị lộ, bị mất bí mật nhà nước;

d) Sử dụng những phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước;

đ) Có phương án bảo vệ hội nghị, hội thảo, cuộc họp;

e) Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải được tịch thu sau hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước có trách nhiệm bảo đảm những điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người tham gia hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước có trách nhiệm bảo vệ và sử dụng bí mật nhà nước theo quy định của Luật này và yêu cầu của người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

4. Chính phủ quy định chi tiết những điểm c, d, đ và e khoản 1 Điều này.

………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *