Luật nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội phát hành ngày 25/11/2014 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; thanh toán về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.

Luật nhà ở số 65/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 đến nay vẫn tồn tại đấy hiệu lực. Luật gồm có XIII chương 183 điều được áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, thanh toán về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi và tải Luật nhà ở mới nhất tại đây.

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số: 65/2014/QH13

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

1. Loại nhà ở, tiêu chuẩn diện tích của từng loại nhà ở thương mại do chủ đầu tư dự án công trình quyết định lựa chọn nhưng phải bảo đảm thích hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, kiến trúc nhà ở và nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình xây dựng nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đối với căn hộ chung cư thì phải thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín, có diện tích sàn căn hộ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ thì phải xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế được phê duyệt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

Điều 25. Quyền của chủ đầu tư dự án công trình xây dựng nhà ở thương mại

1. Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành những thủ tục theo đúng quy định của pháp lý trong quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai tiến hành dự án công trình.

2. Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở; tiến hành huy động vốn, thu tiền cho thuê, cho thuê mua, tiền bán nhà ở theo quy định của Luật này, pháp lý về Sale BĐS và theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

3. tiến hành những quyền của người tiêu dùng đất và Sale sản phẩm trong dự án công trình theo quy định của pháp lý về đất đai và pháp lý về Sale BĐS.

4. Được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án công trình theo quy định của pháp lý về Sale BĐS.

5. Được tiến hành quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án công trình theo quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở được xây dựng trong dự án công trình theo quy định tại Điều 9 của Luật này và pháp lý về đất đai.

7. Được hưởng những chính sách ưu đãi của Nhà nước trong quy trình tiến hành dự án công trình theo quy định của pháp lý.

8. tiến hành những quyền khác theo quy định của Luật này và pháp lý có liên quan.

Điều 26. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án công trình xây dựng nhà ở thương mại

1. Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai tiến hành dự án công trình theo đúng quy định của Luật này và pháp lý về xây dựng.

2. Ký quỹ để tiến hành dự án công trình theo quy định của pháp lý về đầu tư; đóng tiền bảo lãnh thanh toán nhà ở theo quy định của pháp lý về Sale BĐS; bảo đảm năng lực tài chính để tiến hành dự án công trình theo quy định của pháp lý.

3. Xây dựng nhà ở và những công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án công trình theo đúng quy hoạch chi tiết, nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở và quy trình của dự án công trình đã được phê duyệt.

4. Dành diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án công trình để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp lý về nhà ở.

5. công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án công trình của tớ những thông tin quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 của Luật này; báo cáo tình hình triển khai, kết quả tiến hành dự án công trình theo định kỳ và khi kết thúc dự án công trình theo quy định của pháp lý về nhà ở và pháp lý về Sale BĐS.

6. tiến hành đầy đủ những cam kết trong hợp đồng Sale sản phẩm của dự án công trình, bàn giao nhà ở và những giấy tờ liên quan đến nhà ở thanh toán cho người tiêu dùng; tiến hành thanh toán mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở và Sale quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp lý về Sale BĐS.

7. Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người tiêu dùng hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người tiêu dùng, người thuê mua nhà ở, trừ trường hợp người tiêu dùng, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê thì có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định tại Điều 76 và Điều 77 của Luật này.

8. Bảo hành nhà ở theo quy định của Luật này và pháp lý về xây dựng; tiến hành những nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo quy định của pháp lý.

9. Chấp hành những quyết định đã có hiệu lực pháp lý của cơ quan có thẩm quyền về xử lý hành vi vi phạm pháp lý khi có sai phạm trong việc phát triển nhà ở, huy động vốn, ứng tiền trước của người tiêu dùng, tiến hành những thanh toán về nhà ở và những hoạt động khác quy định tại Điều này.

10. Bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đầu tư xây dựng nhà ở.

Mục 3: PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÔNG VỤ

Điều 27. Nhà ở công vụ và kế hoạch phát triển nhà ở công vụ

1. Nhà nước đầu tư vốn từ ngân sách, gồm có ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để xây dựng nhà ở công vụ hoặc để mua, thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ. Nhà ở công vụ gồm có nhà ở công vụ của trung ương và nhà ở công vụ của địa phương.

2. Việc đầu tư xây dựng nhà ở công vụ hoặc mua, thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ phải căn cứ vào kế hoạch phát triển nhà ở công vụ quy định tại khoản 3 Điều này, bảo đảm những điều kiện an toàn trong công tác và thuận tiện trong sinh hoạt, đi lại của người tiêu dùng nhà ở công vụ.

3. Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ được lập và chấp thuận như sau:

a) Cơ quan trung ương có trách nhiệm xác định nhu cầu về nhà ở công vụ của cơ quan mình gửi Bộ Xây dựng để thẩm định và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của những cơ quan trung ương trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của những đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật này và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở công vụ trong kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo quy định tại Điều 15 của Luật này;

d) Cơ quan lập kế hoạch quy định tại những điểm a, b và c khoản này phải xác định rõ nhu cầu về nhà ở công vụ gồm có loại nhà ở, số lượng, diện tích sàn nhà ở; địa điểm xây dựng và diện tích đất để xây dựng nhà ở hoặc diện tích nhà ở thương mại cần mua, thuê để làm nhà ở công vụ; nguồn vốn và phân kỳ đầu tư hằng năm và 05 năm; xác định trách nhiệm của những cơ quan liên quan.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc đầu tư xây dựng, mua hoặc thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ, về đối tượng, điều kiện thuê nhà ở công vụ và việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ.

Điều 28. dự án công trình đầu tư xây dựng nhà ở công vụ và lựa chọn chủ đầu tư dự án công trình

1. dự án công trình đầu tư xây dựng nhà ở công vụ gồm có đầu tư xây dựng mới và mua nhà ở thương mại được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai tiến hành theo quy định của Luật này và pháp lý về xây dựng.

2. dự án công trình đầu tư xây dựng nhà ở công vụ có những loại tiếp về sau:

a) dự án công trình do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư theo đề nghị của Bộ Xây dựng để cho những đối tượng của những cơ quan trung ương thuê, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) dự án công trình do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định đầu tư sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để cho đối tượng thuộc diện quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật này thuê;

c) dự án công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh để cho những đối tượng được điều động, luân chuyển đến làm việc tại địa phương.

Đối với những đối tượng được điều động, luân chuyển đến làm việc ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương (tiếp về sau gọi chung là cấp huyện), đối tượng quy định tại những điểm c, đ, e và g khoản 1 Điều 32 của Luật này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư dự án công trình hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư dự án công trình.

3. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án công trình xây dựng nhà ở công vụ được quy định như sau:

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án công trình quy định tại điểm a khoản 2 Điều này theo đề nghị của Bộ Xây dựng;

b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án công trình quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án công trình quy định tại điểm c khoản 2 Điều này theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

Điều 29. Đất để xây dựng nhà ở công vụ

1. Diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

2. Đối với nhà ở công vụ của cơ quan trung ương thì Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ trên địa bàn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

3. Đối với nhà ở công vụ cho những đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật này thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ.

4. Đối với nhà ở công vụ của địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ khi lập, phê duyệt quy hoạch quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

5. Nhà nước không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được sử dụng để xây dựng nhà ở công vụ theo quy định tại Điều này.

Điều 30. Mua, thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ

1. Đối với địa phương có nhà ở thương mại được xây dựng theo dự án công trình, thích hợp với loại nhà và tiêu chuẩn diện tích quy định tại Điều 31 của Luật này thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này hoàn toàn có thể quyết định mua hoặc thuê nhà ở này để làm nhà ở công vụ.

2. Việc mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ phải được lập thành dự án công trình và được cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này phê duyệt.

3. Giá mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở xem thêm giá mua bán nhà ở trên thị trường và kết quả thẩm định giá của đơn vị có tính năng thẩm định giá tại thời điểm mua nhà ở.

4. Trường hợp vẫn chưa tồn tại đủ nhà ở công vụ để cho thuê thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này quyết định việc thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ.

5. Ngân sách trung ương cấp vốn để mua hoặc thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ cho những đối tượng của cơ quan trung ương, gồm có cả nhà ở của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Ngân sách địa phương cấp vốn để mua hoặc thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ cho những đối tượng của cơ quan địa phương.

Điều 31. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ

1. Nhà ở công vụ gồm có nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư có những tiêu chuẩn diện tích không giống nhau thích hợp với từng loại đối tượng được thuê nhà ở công vụ.

2. Tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ quy định và được điều chỉnh cho thích hợp với từng thời kỳ theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Điều 32. Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ

1. Đối tượng được thuê nhà ở công vụ gồm có:

a) Cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện ở nhà công vụ trong thời gian đảm nhận chức vụ;

b) Cán bộ, công chức thuộc những cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại cơ quan trung ương giữ chức vụ từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên; được điều động, luân chuyển đến công tác tại địa phương giữ chức vụ từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở và tương đương trở lên;

c) Cán bộ, công chức thuộc những cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không thuộc diện quy định tại điểm b khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, trừ đối tượng mà pháp lý quy định phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang;

đ) Giáo viên đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo;

e) Bác sĩ, nhân viên y tế đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo;

g) Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp vương quốc đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật khoa học và công nghệ.

2. Điều kiện được thuê nhà ở công vụ được quy định như sau:

a) Đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì được bố trí nhà ở công vụ theo yêu cầu an ninh;

b) Đối với đối tượng quy định tại những điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này thì phải thuộc diện vẫn chưa tồn tận nhà ở thuộc về của tớ và vẫn chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại địa phương nơi đến công tác hoặc đã có nhà ở thuộc về của tớ tại nơi đến công tác nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực không giống nhau.

Điều 33. Nguyên tắc xác định giá thuê nhà ở công vụ

1. Tính đúng, tính đủ những chi phí rất cần thiết để tiến hành quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê trong quy trình sử dụng nhà ở công vụ.

2. Không tính tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở công vụ và không tính chi phí khấu hao vốn đầu tư xây dựng nhà ở công vụ hoặc chi phí mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ.

3. Giá thuê nhà ở công vụ do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 81 của Luật này quyết định và được kiểm tra, điều chỉnh cho thích hợp với từng thời kỳ.

4. Trường hợp thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ thì người thuê nhà ở công vụ trả tiền thuê nhà ở thấp hơn giá thuê nhà ở thương mại theo quy định của Chính phủ.

Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà công vụ

1. Người thuê nhà ở công vụ có những quyền tiếp về sau:

a) Nhận bàn giao nhà ở và những trang thiết bị kèm theo nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà;

b) Được sử dụng nhà ở cho bản thân và những thành viên trong gia đình trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác;

c) Đề nghị đơn vị quản lý vận hành nhà ở sửa chữa kịp thời những hư hỏng nếu không phải do lỗi của tớ gây ra;

d) Được tiếp tục ký hợp đồng thuê nhà ở công vụ nếu hết thời hạn thuê nhà ở mà vẫn thuộc đối tượng và có đủ điều kiện được thuê nhà ở công vụ theo quy định của Luật này;

đ) tiến hành những quyền khác về nhà ở theo quy định của pháp lý và theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà ở công vụ.

2. Người thuê nhà ở công vụ có những nghĩa vụ tiếp về sau:

a) Sử dụng nhà vào mục đích để ở và phục vụ những nhu cầu sinh hoạt cho bản thân và những thành viên trong gia đình trong thời gian thuê nhà ở;

b) Có trách nhiệm giữ gìn nhà ở và những tài sản kèm theo; không được tự ý cải tạo, sửa chữa, phá dỡ nhà ở công vụ; trường hợp sử dụng căn hộ chung cư thì còn phải tuân thủ những quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư;

c) Không được cho thuê lại, cho mượn, ủy quyền quản lý nhà ở công vụ;

d) Trả tiền thuê nhà ở theo hợp đồng thuê nhà ở ký với bên cho thuê và thanh toán những khoản chi phí phục vụ sinh hoạt khác theo quy định của bên cung ứng dịch vụ;

đ) Trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước khi không hề thuộc đối tượng được thuê nhà ở hoặc khi không hề nhu cầu thuê nhà ở công vụ hoặc khi có hành vi vi phạm thuộc diện bị tịch thu nhà ở theo quy định của Luật này trong thời hạn không quá 90 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý nhà ở công vụ;

e) Chấp hành quyết định cưỡng chế tịch thu nhà ở của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị cưỡng chế tịch thu nhà ở;

g) những nghĩa vụ khác về nhà ở theo quy định của luật và theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà ở công vụ.

Mục 4: PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐỂ PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 35. Nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư

1. Trường hợp tịch thu đất và giải tỏa nhà ở để xây dựng công trình khác tại khu vực nội đô thuộc đô thị loại đặc biệt, tại đô thị loại 1 và loại 2 thì Nhà nước chuẩn bị quỹ nhà ở trải qua việc sử dụng nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án công trình để bố trí tái định cư trước khi tịch thu đất và giải tỏa nhà ở, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 36 của Luật này.

2. Trường hợp tịch thu đất và giải tỏa nhà ở để xây dựng công trình khác tại khu vực không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này mà có nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án công trình thì Nhà nước sử dụng nhà ở này để bố trí tái định cư; nếu không tồn tận nhà ở thương mại, nhà ở xã hội thì Nhà nước tiến hành đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư trước khi tịch thu đất và giải tỏa nhà ở, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 36 của Luật này.

3. Trường hợp tịch thu đất và giải tỏa nhà ở để tiến hành dự án công trình đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì chủ đầu tư dự án công trình phải ưu tiên bố trí nhà ở thương mại ngay trong dự án công trình đó để phục vụ tái định cư.

4. Trường hợp tịch thu đất và giải tỏa nhà ở để tiến hành dự án công trình hạ tầng khu công nghiệp mà người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư thì chủ đầu tư dự án công trình phải xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư trong cùng khu vực được quy hoạch xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp hoặc bố trí nhà ở tại nơi khác cho người được tái định cư.

5. Trường hợp phải đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư thì phải tiến hành theo dự án công trình; đối với khu vực nông thôn thì dự án công trình đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải gồm có cả việc bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất cho người thuộc diện được tái định cư.

6. Nhà ở để phục vụ tái định cư phải có một cách đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế được phê duyệt và tuân thủ quy định tại Điều 14 của Luật này.

Điều 36. những hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư

1. Mua nhà ở thương mại được xây dựng theo dự án công trình để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư.

2. Sử dụng nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án công trình để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư.

3. Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái vương quốc, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của những nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc đầu tư xây dựng theo như hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo quy hoạch được phê duyệt để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư.

4. Hộ gia đình, cá nhân được thanh toán tiền để tự lựa chọn việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thương mại trên địa bàn làm nhà ở tái định cư hoặc được Nhà nước giao đất ở để tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch được phê duyệt.

Điều 37. Đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

1. Việc bố trí diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải tuân thủ những nguyên tắc quy định tại Điều 35 của Luật này và quy định của pháp lý về đất đai.

2. Diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

Điều 38. dự án công trình đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư và việc lựa chọn chủ đầu tư dự án công trình

1. dự án công trình đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai tiến hành theo quy định của Luật này và pháp lý về xây dựng.

2. Chủ đầu tư dự án công trình xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư gồm có Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và doanh nghiệp Sale BĐS; việc lựa chọn chủ đầu tư dự án công trình được tiến hành theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Đối với dự án công trình xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư có sử dụng nguồn vốn hoặc tiến hành theo như hình thức quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo người quyết định đầu tư quyết định lựa chọn chủ đầu tư.

4. Đối với dự án công trình xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư không thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này thì thẩm quyền lựa chọn chủ đầu tư được quy định như sau:

a) Trường hợp xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư cho những dự án công trình quan trọng vương quốc thì Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định lựa chọn chủ đầu tư;

b) Trường hợp xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư cho những dự án công trình không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư.

Điều 39. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư

1. Đối với khu vực đô thị thì nhà ở để phục vụ tái định cư phải đáp ứng những tiêu chuẩn tiếp về sau:

a) Là căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ được xây dựng thích hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt;

b) Trường hợp là căn hộ chung cư thì phải thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Khi thiết kế nhà ở để phục vụ tái định cư, chủ đầu tư hoàn toàn có thể bố trí một phần diện tích để tổ chức Sale thích hợp với điều kiện trong thực tiễn của từng dự án công trình;

c) Trường hợp là nhà ở riêng lẻ thì phải được xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế được phê duyệt; tuân thủ nguyên tắc kiến trúc nhà ở quy định tại Điều 20 của Luật này và bảo đảm hạn mức diện tích đất ở tối thiểu theo quy định của pháp lý về đất đai.

2. Đối với khu vực nông thôn thì nhà ở để phục vụ tái định cư được thiết kế, xây dựng phải gồm có diện tích ở và những công trình phụ trợ, phục vụ sinh hoạt, sản xuất gắn với nhà ở, tuân thủ nguyên tắc kiến trúc nhà ở quy định tại Điều 20 của Luật này và bảo đảm hạn mức diện tích đất ở tối thiểu theo quy định của pháp lý về đất đai.

....................

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *