Ngày 05/3/2020, Chính phủ phát hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. vì vậy sẽ có nhiều thay đổi về những trường hợp bắt buộc viết hoa, cũng như sửa đổi quy định về những loại văn bản hành chính.

vì vậy, chỉ còn 29 loại văn bản hành chính thay cho 32 loại như tại Nghị định 09/2010/NĐ-CP, loại bỏ bản cam kết, giấy chứng nhận, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ ra khỏi danh sách. Cùng với đó quy định mẫu trình diễn cho 25 loại văn bản hành chính dưới đây, không tồn tại mẫu cho Hợp đồng, Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận và Thư công.

Danh sách văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

  • Mẫu Nghị quyết (riêng biệt).
  • Mẫu Quyết định (riêng biệt).
  • Mẫu Công văn.
  • Mẫu Công điện.
  • Mẫu Giấy mời.
  • Mẫu Giấy giới thiệu.
  • Mẫu Biên bản.
  • Mẫu Giấy nghỉ phép.
  • Mẫu dùng chung cho: Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, dự án công trình, Báo cáo, Tờ trình, Giấy ủy quyền, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo.

Cách soạn thảo văn bản hành chính đúng chuẩn

Sơ đồ bố trí những thành phần thể thức văn bản

Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản

Mẫu chữ và chi tiết trình diễn thể thức văn bản

Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bảnMẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bảnMẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản

Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản

Stt Tên loại văn bản hành chính Chữ viết tắt
1 Nghị quyết (riêng biệt) NQ
2 Quyết định (riêng biệt)
3 Chỉ thị (riêng biệt) CT
4 Quy chế QC
5 Quy định QyĐ
6 Thông cáo TC
7 Thông báo TB
8 Hướng dẫn HD
9 Chương trình CTr
10 Kế hoạch KH
11 Phương án PA
12 Đề án ĐA
13 dự án công trình DA
14 Báo cáo BC
15 Biên bản BB
16 Tờ trình TTr
17 Hợp đồng
18 Công văn  
19 Công điện
20 Bản ghi nhớ GN
21 Bản cam kết CK
22 Bản thỏa thuận TTh
23 Giấy chứng nhận CN
24 Giấy ủy quyền UQ
25 Giấy mời GM
26 Giấy giới thiệu GT
27 Giấy nghỉ phép NP
28 Giấy đi đường ĐĐ
29 Giấy biên nhận hồ sơ BN
30 Phiếu gửi PG
31 Phiếu chuyển PC
32 Thư công  
Bản sao văn bản
1 Bản sao y bản chính SY
2 Bản trích sao TS
3 Bản sao lục SL

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *