Mẫu bản nhận xét kết quả tập sự là bản báo cáo, nhận xét đánh giá của cán bộ hướng dẫn tập sự được lập ra nhằm đánh giá kết quả tập sự của viên chức.

Nội dung trong mẫu bản nhận xét kết quả tập sự cần nêu rõ thông tin của người hướng dẫn tập sự. Sau đó trình diễn rõ ưu nhược điểm của viên chức về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn công tác, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động, quan hệ với đồng nghiệp. Ngoài ra bạn đọc tìm hiểu thêm thêm báo cáo kết quả tập sự, bản tự nhận xét kết quả tập sự mới nhất.

Bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự – Mẫu 1

TRƯỜNG .………………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

……ngày …tháng…..năm……..

BẢN BÁO CÁO NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HƯỚNG DẪN TẬP SỰ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm)…………………

Tôi tên là:………………………………………………… Nam,…. Nữ:………….

Năm vào ngành:……………….. Môn giảng dạy :……………………………

Trình độ chuyên môn (tiến sỹ, Thạc sĩ, ĐH, CĐ, Trung học):……….

Chức danh nghề nghiệp: ………………..Mã ngạch :……………………….

triển khai Quyết định số: ………………. ngày …….…… tháng …….…… năm…của Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm) ………………….……… về cử người hướng dẫn tập sự đối với ông (bà) ……………………………………… . Sau thời gian hướng dẫn tập sự từ ngày …….… tháng …….… năm …….… đến ngày …….… tháng …….… năm …….… (……… tháng).

Tôi xin báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả hướng dẫn tập sự như sau:

1. Về phẩm chất đạo đức (ưu thế, hạn chế)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

2. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập (ưu thế, hạn chế)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

3. Về ý thức tổ chức chấp hành luật, nội quy, quy chế của đơn vị (ưu thế, hạn chế)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

4. về sự việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước  (ưu thế, hạn chế)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

……,ngày………tháng……… năm …

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

……………………………

……………………………..

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

………, ngày … tháng … năm 20….

HIỆU TRƯỞNG

Bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự – Mẫu 2

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN………..
TRƯỜNG………………..
———-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ
(giành cho cán bộ hướng dẫn tập sự)

– Họ và tên cán bộ hướng dẫn tập sự: ………………

– Khoa/Phòng:……………………………………….. ……..

– Chức vụ:……………………………………………. ……..

Sau thời gian hướng dẫn viên chức tập sự…, từ ……… đến ……. tôi có nhận xét như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

……………………………………………………………

2. Năng lực chuyên môn công tác:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

4. Quan hệ với đồng nghiệp, sinh viên:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

5. Tham gia những hoạt động xã hội, đoàn thể:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

6. Hạn chế:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

7. Tóm lại: (viên chức tập sự hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tập sự, đề nghị công nhận hoặc không công nhận hết thời gian tập sự).

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Người hướng dẫn tập sự

Bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự – Mẫu 3

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN……….
TRƯỜNG………………..
———-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——-

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP SỰ

Tôi tên là:……………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………

Trình độ chuyên môn:……………………………

Đơn vị công tác: ………………………………….

Chức vụ:……………………………………………..

Tôi được phân công hướng dẫn tập sự cho đồng chí ……………………….., từ ngày ……………………đến ngày……………theo quyết định của Trưởng phòng …..huyện ……………..

Đến nay thời gian được phân công hướng dẫn tập sự cho đồng chí: …………….đã hết, tôi xin báo cáo kết quả tập sự của đồng chí như sau:

I. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

– Đồng chí : ……………………………………luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp lý của Đảng và Nhà nước.

– triển khai nghiêm túc những quy định của nghành, nội quy của nhà trường đề ra. Tham gia đầy đủ những buổi học bồi dưỡng chính trị, học tập nghị quyết của Đảng.

– Có lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ, có ý thức khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, tinh thần phục vụ nhân dân tốt, xứng đáng là tấm gương sáng cho học viên noi theo.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Hồ sơ: Có đủ những loại hồ sơ theo qui định của Ngành và của nhà trường.
Nội dung được update thường xuyên, đảm bảo theo qui định, trình diễn một cách khoa học.

2. Giáo án: Soạn giảng đảm bảo đúng phân phối chương trình, đúng theo kế hoạch giảng dạy, đảm bảo nội dung kiến thức và kỹ năng qui định, có đầy đủ bài soạn trước khi lên lớp, soạn bài đúng theo đặc trưng bộ môn.

3. Giảng dạy: Nhiệt tình trong công tác giảng dạy, triển khai tốt giờ lên lớp, để ý tới từng đối tượng học viên, truyền thụ đầy đủ kiến thức và kỹ năng và có liên hệ mở rộng cho học viên khá giỏi. Sử dụng tốt thiết bị dạy học.

4. Chấm trả bài: triển khai đúng qui định, chấm bài khách quan, công minh, chính xác, đúng qui định, có nhận xét đầy đủ.

– triển khai update sổ ghi điểm theo đúng thời gian quy định.

5. Dự giờ: Dự giờ đủ số tiết theo qui định có nhận xét giờ dự đầy đủ.

– Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng giúp đồng nghiệp tiến bộ hơn.

6. Tự bồi dưỡng: Tham gia đầy đủ hoạt động bồi dưỡng chính trị thường niên.

– Công tác tự bồi dưỡng chuyên môn được củng cố thường xuyên.

– Tham gia đủ những buổi sinh hoạt khối chuyên môn, tổ nhóm chuyên môn.

7. Chất lượng bộ môn giảng dạy: Đảm bảo chất lượng giảng dạy theo chỉ tiêu kế hoạch xây dựng, có lớp tăng hơn so với kế hoạch.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác công đoàn: Tham gia đầy đủ những cuộc họp công đoàn, chấp hành tốt qui định và nhiệm vụ được phân công.

Đoàn kết thân ái, giúp đỡ đồng nghiệp, xây dựng tốt tổ ấm công đoàn.

2. Đoàn thanh niên: Tham gia đầy đủ những buổi sinh hoạt Đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ, hoàn thành nhiệm vụ mà Đoàn phân công, có ý thức phấn đấu và phát huy tốt vai trò của người Đoàn viên.

3. Công tác khác: Chấp hành nghiêm túc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. chính sách thông tin báo cáo kịp thời, chính xác. Ngày giờ công lao động đảm bảo.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. ưu thế

– Chấp hành tốt những chủ trương chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước.

– Có đạo đức lối sống lành mạnh, đoàn kết tốt trong tập thể.

– triển khai tốt quy chế chuyên môn; luôn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

– Hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tác dụng về số lượng và chất lượng.

– Tham gia nhiệt tình những hoạt động trào lưu.

2. Nhược điểm:

– Tinh thần phê và tự phê vẫn chưa cao, đôi khi còn vẫn chưa chủ động linh hoạt trong công việc .

– quy trình triển khai đổi mới phương pháp, hình thức dạy học còn vẫn chưa sáng tạo, kinh nghiệm sống và kinh nghiệm công tác vẫn chưa phong phú.

Đối chiếu với những tiêu chuẩn của giáo viên tập sự tôi nhận thấy đồng chí: ……………………………………đủ tiêu chuẩn để xét hết thời gian tập sự chuyển vào biên chế chính thức.

Vậy tôi đề nghị nhà trường và cấp trên xét, công nhận hết tập sự cho đồng chí:……………theo đúng quy định.

Người hướng dẫn tập sự
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *