Download.vn xin giới thiệu Mẫu bảng đánh giá kết quả thử việc được triển khai dành riêng cho ứng viên tổng kết sau một quy trình làm việc ở công ty.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ quy trình THỬ VIỆC

Họ và tên Ứng viên: …………………………………………… Mã số NV: ………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………….. …………………………………………………..

Số Smartphone DĐ: ……………………………………… Smartphone NR: ………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………… ……………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………… Chức danh: ………………………………….

Thời gian thử việc tại Công ty: từ ngày …… / …… / 20 … đến …… / …… / 20 …

Thời gian tập sự tại Công ty: từ ngày …… / …… / 20 … đến …… / …… / 20 …

I/ Nhân viên tự đánh giá

1. Kết quả công việc

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

2. Ý kiến, đề xuất nguyện vọng và cam kết với Công ty:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Nhân viên ký tên: …………………………………

II/ Phần đánh giá của quản lý

1. Kết quả công việc:

tổng số: Mức đánh giá:

2. Phầm chất cá nhân

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

3. Tri thức, kỹ năng

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

4. Thái độ

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

5. Khả năng phối hợp

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

6. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

III/ Đánh giá của phòng TCHCNS

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

IV/ Ý kiến của Tổng giám đốc

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Ý kiến Chủ quản

Ý kiến Phòng TCHCNS

Không tuyển dụng:

(Vui lòng thông báo cho người đề nghị biết)

Tuyển dụng:

Tổng giám đốc

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *