Mẫu bảng điểm đánh giá phân loại Đảng bộ, Chi bộ đưa ra những tiêu chuẩn, biểu điểm cho từng tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại Đảng viên. Mẫu bảng đánh giá nêu rõ nội dung đánh giá, điểm chuẩn… Mời những bạn cùng xem thêm nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Mẫu bảng điểm đánh giá, phân loại Đảng bộ, Chi bộ

  • Mẫu bảng điểm đánh giá phân loại Đảng bộ, chi bộ
  • Bảng chấm điểm sinh hoạt Chi bộ – Mẫu 1
  • Bảng chấm điểm sinh hoạt Chi bộ – Mẫu 2

Mẫu bảng điểm đánh giá phân loại Đảng bộ, chi bộ

TT Tiêu chuẩn đánh giá Biểu điểm

1

Lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chính trị

40

Tham gia lãnh đạo xây dựng và triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp lý của Nhà nước, triển khai những nghị quyết, mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác của của đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ được cấp trên giao.

– Về triển khai những nhiệm vụ được giao trong năm: Đánh giá mức độ hoàn thành cả về trọng lượng, quy trình và chất lượng công việc. Những đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động của đơn vị trong năm học.

– Những đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động của đơn vị trong năm

– Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc triển khai nhiệm vụ được giao.

– Lãnh đạo xây dựng và triển khai quy chế hoạt động của đảng bộ, chi bộ, đơn vị, việc triển khai Quy chế dân chủ ở đơn vị, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đảng viên trong triển khai nhiệm vụ; xây dựng và chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và những hiện tượng tiêu cực khác. Việc triển khai giữ vững an ninh, trật tự an toàn trong cơ quan đơn vị.

2

Về công tác chính trị tư tưởng

20

– Đánh giá việc phổ biến, quán triệt, tổ chức, kiểm tra, giám sát đảng viên tham gia học tập, quán triệt những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước và việc triển khai tổ chức triển khai những Nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên và của cấp mình.

– Việc phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu lộ tư tưởng và hành động (nói, viết, làm…) trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước.

– Việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng trong đơn vị; những giải pháp giải quyết kịp thời, có kết quả những vấn đề thuộc trách nhiệm của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoặc báo cáo để cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

3

Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ

15

– Kết quả triển khai công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ

– Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

– Xây dựng và triển khai chương trình công tác, triển khai cơ chế thông tin báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

– Việc đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sáng, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

– triển khai những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; cơ chế tự phê bình và phê bình; việc duy trì nền nếp sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư đảng bộ, chi bộ, người đứng đầu và những cấp ủy viên.

– Phân tích, đánh giá chất lượng công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên, phát triển đảng viên của chi bộ. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, triển khai nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện đề đảng viên học tập, nâng cao trình độ; việc giới thiệu và theo dõi đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ nơi cư trú theo Quy định 76 – QĐ/TW.

4

Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị và những đoàn thể quần chúng

15

– Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; kịp thời kiểm tra, đánh giá, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo trong nội bộ, không để xảy ra tình trạng đơn thư nặc danh và khiếu kiện vượt cấp.

-Lãnh đạo những tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Cựu Chiến binh cơ sở triển khai theo tính năng, nhiệm vụ của những tổ chức này và triển khai những nhiệm vụ, những trào lưu chung của học viện chuyên nghành và Đảng bộ.

-Lãnh đạo đơn vị tham gia trào lưu thi đua, những cuộc thi nhân những ngày lễ lớn trong năm, những cuộc vận động của học viện chuyên nghành (trào lưu văn nghệ, thể thao, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ ủng hộ nạn nhân bị thiên tai…).

– Việc vận động gia đình, nhân dân triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống những tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hoá.

5

Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

10

Kết quả triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ Nội vụ và Đảng ủy học viện chuyên nghành; việc phát hiện và xử lý những đảng viên có vi phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu lộ tiêu cực khác trong Đảng.

Những tổ chức đảng vi phạm một trong những nội dung tiếp sau này bị trừ điểm theo từng nội dung

20

– Không hoàn thành nhiệm vụ được giao

6

– Nội bộ mất đoàn kết, không giải quyết dứt điểm những ý kiến phản ánh, những vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo để xảy ra khiếu kiện vượt cấp.

6

– Đối với chi bộ trong năm tổ chức sinh hoạt đảng không đúng quy định.

4

– Chi bộ, đảng bộ có đảng viên vi phạm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng chống, tham nhũng.

2

Đảng bộ cơ sở có ≥ 1/3 số chi bộ trực thuộc yếu kém hoặc ≥ ½ số tổ chức đoàn thể trực thuộc yếu kém.

2

Kết quả điểm: Tự chấm:…..điểm. Đoàn kiểm tra chấm:...... điểm.

Tự nhận loại:............................................................................................................

Kết quả xếp loại của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường:…………………………......

T/M ĐBBP/CB
(Ký, ghi rõ họ tên)

T/M ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

T/M BAN THƯỜNG VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *