Mẫu báo cáo tổng kết chi bộ là mẫu báo cáo được Chi bộ lập ra để tổng kết công tác năm cũ và nêu ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ công tác trong năm tới.

Nội dung trong mẫu báo cáo tổng kết chi bộ cần nêu rõ những nội dung như: khái quát bối cảnh, tình hình của chi bộ, công tác lãnh đạo tiến hành những nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và nêu ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra cho năm kế tiếp. Mời những bạn cùng xem và tải về mẫu báo cáo tổng kết chi bộ tại đây.

Mẫu báo cáo tổng kết chi bộ mới nhất 

  • Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 1
  • Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 2
  • Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 3 
  • Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 4

Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 1

ĐẢNG ỦY…………………….

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số – BC/ĐU (CB)….

……, ngày …tháng …năm 20…

BÁO CÁO
Tổng kết công tác năm 20…., nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 20….
———————

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ tiến hành NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 20….

I. KHÁI QUÁT BỐI CẢNH TÌNH HÌNH tiến hành NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) VÀ TƯ TƯỞNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, lãnh đạo tiến hành NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Những kết quả nổi trội trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiến hành nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao.

2. Đánh giá công tác phối hợp với phụ trách đơn vị trong lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị năm 20….

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

1.1. Đánh giá việc lãnh đạo, lãnh đạo và tiến hành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai tiến hành cá quy định, chỉ thị, Tóm lại của Trung ương và những nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, Trung ương 10, Trung ương 11 khóa XII; việc xây dựng chương trình hành động tiến hành những nghị quyết.

1.2. Đánh giá việc lãnh đạo, lãnh đạo tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 123-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 427-KH/ĐU ngày 28/01/20… của Đảng ủy TTXVN về sự việc học tập, triển khai tiến hành Chuyên đề năm 20… “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm sóc đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”; việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký nội dung nêu gương năm 20… theo Công văn số 432-CV/ĐU ngày 15/02/20… của Đảng ủy TTXVN.

1.3. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận; phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

– Đánh giá việc nắm tình hình tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và xử lý những vấn đề nổi cộm (nếu có).

– Đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền trên những phương tiện thông tin, báo chí,… của đơn vị.

– Đánh giá việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/ĐUK và Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

1.4. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng.

2. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

2.1. Đánh giá việc tiến hành và lãnh đạo, lãnh đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/20… của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ những cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc triển khai tiến hành Kế hoạch số 528-KH/ĐU, ngày 05/11/20… của Đảng ủy TTXVN về đại hội đảng những cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 20…-20…

2.2. Đánh giá việc tiến hành những nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là triển khai tiến hành Chương trình hành động số 308-CTr/ĐU, ngày 11/01/2018 của Đảng ủy TTXVN về triển khai tiến hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, kết quả.

2.3. Đánh giá công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 20…-20… Việc lãnh đạo, lãnh đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 20… thuộc thẩm quyền.

2.4. Đánh giá công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

3.1. Việc xây dựng và lãnh đạo xây dựng, triển khai tiến hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 20… của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra cấp ủy.

3.2. Việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Công tác dân vận và lãnh đạo những đoàn thể

4.1. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân vận năm 20…. Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai tiến hành những nghị quyết, Tóm lại của Trung ương, của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy TTXVN về công tác dân vận; việc lãnh đạo, hướng dẫn những nội dung tiến hành “Năm dân vận chính quyền” năm 20…; đôn đốc, xây dựng, triển khai “quy mô dân vận” của chi bộ.

4.2. Đánh giá kết quả tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, kết quả việc xây dựng và tiến hành Quy chế dân chủ ở cơ sở.

4.3. Đánh giá sự lãnh đạo, lãnh đạo của cấp ủy đối với những đoàn thể; kết quả tiến hành những trào lưu thi đua yêu nước, những cuộc vận động và hoạt động tình nguyện.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. điểm mạnh

2. Hạn chế

3. Nguyên nhân của điểm mạnh, hạn chế

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 20…

Dự báo bối cảnh tình hình toàn cầu, trong nước tác động đến công tác xây dựng Đảng và tiến hành nhiệm vụ chính trị năm 20….

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ những CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Phương hướng

2. những chỉ tiêu cụ thể

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 20…

1. Lãnh đạo, tiến hành nhiệm vụ chính trị: Nêu rõ công tác lãnh đạo, lãnh đạo và phối hợp công tác của cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

3. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

5. Công tác dân vận và lãnh đạo những đoàn thể

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Nơi nhận :

– ĐU xã (B/c);

– những Đảng viên;

– những Đoàn thể;

– Lưu Chi bộ.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 2

ĐẢNG ỦY…………………….

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số – BC/ĐU (CB)….

……, ngày …tháng …năm 20…

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ NĂM…… VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM……

Căn cứ kế hoạch số 29-KH/HU ngày………….của huyện ủy ……………. về sự việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm……………..

Căn cứ hướng dẫn số 04-HD/TC ngày…………của Ban tổ chức huyện Ủy ……………. về quy trình kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên năm……………..

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh lãnh đạo của chi bộ trong năm…………….. Nay chi bộ trường ……………. xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ năm……………. và triển khai tiến hành phương hướng nhiệm vụ năm……………. với những nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
Đánh giá vai trò lãnh lãnh đạo của chi bộ trong năm…………….

I. đặc trưng tình hình:

– Tổng số Đảng viên đến cuối năm……………. là……Đảng viên, Trong số đó:

+ Đảng viên chính thức là:…..đ/c.

+ Đảng viên Nữ là: …….đ/c.

+ Đảng viên là người dân tộc:……đ/c.

– Trình độ chuyên môn ĐH: ……đ/c.

– Trình độ lý luận trung cấp chính trị:…..đ/c.

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy xã ……………. và lãnh đạo ngành cấp trên, chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động có kết quả. Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu tiến hành tốt vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ đảng quy định. Đội ngũ đảng viên và cán bộ nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục so với yêu cầu của xã hội hiện nay.

Cơ sở vật chất của nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng, từng bước được hoàn thiện đảm bảo những tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn vương quốc.

Đã có sự chuyển biến về nhận thức của đại đa số nhân dân, phụ huynh học viên về sự việc đầu tư cho con em học tập và công tác xã hội hoá giáo dục.

2. Khó khăn:

Đội ngũ giáo viên tuy đủ về số lượng và trên chuẩn về trình độ, nhưng một số đồng chí chất lượng giảng dạy vẫn chưa tương đối với trình độ và bằng cấp đào tạo.

Một bộ phận nhân dân, phụ huynh học viên, đời sống còn khó khăn việc đầu tư cho con em học tập còn hạn chế.

Những thuận lợi và khó khăn cơ bản trên đã tác động và tác động tới công tác lãnh đạo của Chi bộ trong năm qua.

II. Những kết quả đạt được:

1. Công tác tư tưởng chính trị:

Chi bộ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên và học viên. triển khai tiến hành tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong thái đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; trào lưu thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”.

Trong năm qua cán bộ Đảng viên, giáo viên được tham gia học tập những nghị quyết mới của Đảng những cấp, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên xác định rõ vai trò trách nhiệm của tớ trước Đảng, trước nhân dân về sự nghiệp Giáo dục.

Đã lãnh đạo tốt cuộc vận động kỷ cương – tình thương – trách nhiệm và cuộc vận động dân chủ hoá trường học, tích cực tham gia những trào lưu của địa phương về dọn dẹp môi trường.

Do làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị nên trong năm……………. toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên đều yên tâm công tác, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không tồn tại cán bộ giáo viên, học viên vi phạm chính sách pháp lý, không mắc những tệ nạn xã hội.

2. Công tác chuyên môn:

lãnh đạo tiến hành nghiêm túc những nội quy, quy chế chuyên môn, trên cơ sở những chỉ tiêu đăng ký phấn đấu từ đầu năm mới, từ đó đề ra những biện pháp lãnh đạo thích hợp với trong thực tiễn của nhà trường.

Tập chung tổ chức những chuyên đề nhằm đổi mới phương pháp dạy học, phát động những đợt thi đua, tổ chức thao giảng, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi. Tích cực triển khai tham gia những trào lưu hội thi cấp huyện.

Tăng cường những hoạt động kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra dân chủ, tích cực bồi dưỡng phát triển hoạt động của những tổ chức đoàn thể, kịp thời những hạn chế thiếu sót, động viên và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Công tác lãnh đạo đoàn thể:

Thường xuyên quan tâm đến việc củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên trong nhà trường, phối hợp chặt chẽ trong công tác, động viên tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Đội, tổ chức tốt những cuộc thi do Hội đồng đội và Công đoàn cấp trên tổ chức, vận động Đoàn viên Công đoàn tham gia nhiều cuộc ủng hộ có ý nghĩa sâu sắc thiết thực như: ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ người cao tuổi, ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Chi bộ lãnh đạo những tổ chức đoàn thể thường xuyên thăm hỏi động viên cán bộ giáo viên và học viên khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và lao động, nhiều cán bộ giáo viên nhà trường đạt gia đình văn hóa năm……………., nhà trường đoạt danh hiệu cơ quan văn hóa năm……………..

4. Công tác xây dựng Đảng:

Chi bộ xây dựng kế hoạch, triển khai tiến hành có nề nếp, đóng đảng phí đầy đủ, luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho Đảng viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng viên, thường xuyên kiểm tra việc tiến hành nhiệm vụ qua những buổi sinh hoạt, hàng tháng ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường.

100% Đảng viên trong chi bộ có xác nhận giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú theo quy định 76 của Bộ chính trị. không tồn tại đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

Kết quả đánh giá phân loại Đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm……………. có 8/9 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Trong số đó có 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đoạt danh hiệu chi bộ trong trắng vững mạnh. Đề nghị công nhận đạt chi bộ trong trắng vững mạnh tiêu biểu năm……………..

5. Công tác kiểm tra, giám sát:

Chi bộ phát hành Quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế làm việc của đảng viên; phân công đảng viên phụ trách nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và một số nội dung biện pháp tiến hành cho thích hợp với tình hình mới.

Chi bộ quán triệt những văn bản, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Triển khai tiến hành tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát theo những yêu cầu, đảm bảo trung thực, thẳng thắn, khách quan.

Trong năm……………. không tồn tại đảng viên vi phạm điều lệ Đảng. Nội bộ cơ quan đoàn kết, dân chủ, không tồn tại đơn thư phản ánh, tố cáo, khiếu nại.

III. Khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân:

1. Khuyết điểm, tồn tại:

vẫn còn đấy đấy có giáo viên có tư tưởng bình quân chủ nghĩa, vẫn chưa thực sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, tinh thần đấu tranh phê và tự phê ở một vài đồng chí vẫn chưa cao, còn nể nang ngại va quệt.

Đội ngũ giáo viên tuy đã đạt chuẩn và trên chuẩn về bằng cấp nhưng năng lực và trình độ giảng dạy vẫn chưa tương đối với bằng cấp đào tạo.

học viên giỏi cấp huyện tuy có tăng so với những năm trước nhưng vẫn còn đấy đấy ít, vẫn chưa tương đối với tiềm năng trong thực tiễn của nhà trường.

vẫn chưa huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cảnh quan, khuôn viên nhà trường, chủ yếu dựa vào kinh phí tiết kiệm của đơn vị.

2. Nguyên nhân:

Sự ủng hộ của đại đa số nhân dân, phụ huynh học viên trong quy trình tiến hành những cuộc vận động và công tác xã hội hoá giáo dục vẫn chưa cao.

Đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng không tồn tại nhiều kinh nghiệm về thực tiễn giảng dạy và giáo dục, có sự khác lạ về nhận thức văn hóa vùng miền, nên áp dụng những phương pháp giảng dạy, giáo dục vẫn chưa đạt kết quả.

Do đời sống kinh tế nhân dân còn thấp, tỷ lệ học viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo cao; nhiều gia đình học viên còn gặp khó khăn, vẫn chưa xuất hiện đủ điều kiện tham gia và đáp ứng nhu cầu học tập của con em, nên chất lượng giáo dục còn thấp so với mặt bằng chung.

Sự quan tâm tiến hành những cơ chế chính sách của những cấp ngành còn chậm. Nhận thức của nhân dân còn nhiều hạn chế, vẫn chưa quan tâm nhiều đến vấn đề giáo dục, nên vẫn chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu giáo dục hiện nay, dẫn đến tư tưởng đội ngũ vẫn chưa quyết tâm gắn bó với địa phương.

IV. Bài học kinh nghiệm:

Phải thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với những cấp lãnh đạo huyện, xã, phòng về công tác xây dựng cơ sở vật chất, phát triển giáo dục của địa phương.

chăm sóc xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết nhất trí, có phẩm chất đạo đức tốt giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, thực sự có lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề nghiệp, luôn có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phải tiến hành nghiêm túc, có kết quả những cuộc vận động, tạo được niềm tin trong nhân dân, phụ huynh học viên về chất lượng giáo dục.

Làm tốt hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của hội cha mẹ học viên, những tổ chức đoàn thể trong nhà trường và xã hội.

Tích cực phối hợp với chính quyền thôn, buôn; giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy thôn, buôn trong công tác vận động, huy động học viên ra lớp.

PHẦN THỨ HAI
Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm…………….

I. những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể:

1. Công tác tư tưởng chính trị:

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ Đảng viên và giáo viên, đặc biệt phải quán triệt nghị quyết của Đảng những cấp, để mỗi cán bộ Đảng viên, giáo viên thấm nhuần những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước, trên cơ sở đó tiến hành tốt và tuyên truyền giáo dục cho học viên và mọi người cùng tiến hành, tiếp tục tiến hành có kết quả những cuộc vận động, Phát huy dân chủ hoá trường học, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

2. Công tác chuyên môn:

tiến hành nghiêm túc những quy chế chuyên môn, chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, tích cực tiến hành những chuyên đề đặc biệt là những chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên học tập để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi và học viên giỏi những cấp, lôi cuốn ngày càng nhiều số học viên trong độ tuổi đến trường, phấn đấu đạt những chỉ tiêu sau:

– Duy trì sĩ số đạt trên: 95%

– Tỷ lệ lên lớp sau khi thi lại đạt trên: 98%

– Phấn đấu đạt học lực Giỏi trên: 3%.

– Phấn đấu học viên tiên tiến trên: 35%.

– học viên yếu dưới: 5%.

– Chất lượng Hạnh kiểm đạt: 80% khá tốt trở lên, không tồn tại học viên xếp loại hạnh kiểm yếu.

– Về trào lưu hội thi: Phấn đấu có học viên giành giải cấp huyện trong những trào lưu hội thi về giải toán trên mạng, thi tiếng anh trên mạng; những trào lưu thể dục thể thao rèn luyện thân thể.

– Phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt: 100%

– Phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp Nghề phổ thông đạt trên: 95%

– Chi bộ trong trắng vững mạnh

– Công đoàn vững mạnh xuất sắc

– Chi đoàn vững mạnh xuất sắc

– Liên đội vững mạnh cấp tỉnh

– Trường đoạt danh hiệu đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc

– Cơ quan đạt cơ quan đơn vị văn hóa

– Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 35%

– Lao động tiên tiến: 70%

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 10%

– Phấn đấu 100 % gia đình giáo viên đoạt danh hiệu gia đình văn hoá

3. Công tác đoàn thể:

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Đội trong nhà trường, tạo điều kiện để Công đoàn quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ giáo viên và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Đoàn – Đội trải qua những hoạt động tập thể góp phần tích cực vào việc giáo dục rèn luyện đạo đức hình thành nhân cách cho học viên.

Thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt tập thể, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ giáo viên và học viên, tham gia tốt những giải văn nghệ, thể thao của cán bộ giáo viên và học viên do ngành giáo dục và địa phương tổ chức.

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên tổ chức những đợt thi đua như thi đua chào mừng ngày xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ngày phụ nữ Việt nam 20/10; ngày nhà giáo Việt Nam 20/ 11; ngày xây dựng Quân đội nhân Việt Nam 22/ 12, sau mỗi đợt thi đua có sơ kết đánh giá công khai minh bạch, công minh, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao, tạo không khí thi đua sôi nổi trong giáo viên và học viên.

4. Công tác xây dựng Đảng:

Chi bộ tổ chức sinh hoạt đều có nề nếp, hàng tháng ra Nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường. Đảng viên phải được phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, làm tốt công tác phát triển đảng, kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên, tiếp tục giúp đỡ quần chúng ưu tú đã đi học đối tượng Đảng.

Chi bộ thường xuyên tổ chức cho Đảng viên học tập Chỉ thị , Nghị quyết, Điều lệ Đảng, giữ mối liên hệ Đảng viên nơi cư trú, phấn đấu 100 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Trong số đó có 2 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

II. những biện pháp tiến hành:

1. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, chính sách, pháp lý, đạo đức, lối sống cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học viên, đặc biệt là quan tâm giáo dục đạo đức cho học viên hiểu và biết cách phòng tránh những tệ nạn xã hội.

2. Động viên và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tích cực học tập để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Có kế hoạch bồi dưỡng học viên giỏi những môn ngay từ lớp 6 để khi lên lớp 9 những em rất có thể tham gia thi học viên giỏi cấp huyện đạt kết quả cao, ôn tập phụ đạo cho học viên còn yếu, để giúp những em học hết lớp, hết cấp.

4. Phối hợp tốt hơn với những tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, với Ban đại diện cha mẹ học viên để động viên, quản lý tốt học viên trong học tập cũng như rèn luyện.

5. Huy động 100 % số học viên tốt nghiệp tiểu học vào học lớp 6, duy trì tốt sĩ số học viên để giữ vững phổ cập giáo dục THCS; Nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

6. Thường xuyên tu sửa bàn ghế, phòng học, lao động dọn dẹp trường lớp, bổ sung đồ dùng, thiết bị, đảm bảo đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học.

7. Tích cực tham mưu với những cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, với phụ huynh học viên, triệu tập mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, đảm bảo tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn vương quốc.

8. Kiện toàn, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTPHCM phối hợp hoạt động có kết quả. Phát hiện và bồi dưỡng những nhân tài về văn nghệ, thể thao trong giáo viên và học viên, tổ chức tập luyện để làm nòng cốt cho trào lưu văn nghệ, thể thao của nhà trường.

9. chăm sóc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong trắng vững mạnh, động viên, bồi dưỡng giúp đỡ đảng viên mới, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của chi bộ năm……………. và phương hướng nhiệm vụ công tác lãnh đạo của chi bộ năm……………..

Nơi nhận :

– ĐU xã (B/c);

– những Đảng viên;

– những Đoàn thể;

– Lưu Chi bộ.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 3 

ĐẢNG ỦY…………………….

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số – BC/ĐU (CB)….

……, ngày …tháng …năm 20…

BÁO CÁO
TỔNG KẾT tiến hành NHIỆM VỤ CHI BỘ NĂM 20…..
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 20…..

Căn cứ hướng dẫn số 07-KH/ĐU ngày 23/11/20….. của Đảng ủy xã ………….. về sự việc hướng dẫn đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20……

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh đạo lãnh đạo của Chi bộ trong năm 20…… Nay Chi bộ trường THCS xây dựng báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Chi bộ năm 20….. và đề ra phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ trong năm 20….. với những nội dung như sau :

I- đặc trưng TÌNH HÌNH CHUNG:

Chi bộ trường THCS ………….. tiến hành dưới sự lãnh lãnh đạo của Đảng ủy xã …………… tiến hành sự lãnh đạo và phối hợp công tác của những cơ quan, ban ngành cấp trên.

Chi bộ tiến hành công tác quản lý, lãnh đạo tổ chức tiến hành những hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục THCS trên địa bàn toàn xã ……………

Tổng số Đảng viên đầu năm mới 20….. là …. đảng viên .

Trong số đó :

Đảng viên chính thức là: ..

Đảng viên dự bị là: không

Đảng viên Nữ là: ………..

Đảng viên chuyển đi: ……

Đảng viên chuyển đến: không

Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên :

Đảng viên có trình độ ĐH: ………

Đảng viên có trình độ CĐ: ……………

II- THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

1-Thuận lợi:

– Chi bộ được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ xã ……………

– Đội ngũ đoàn kết có tinh thần tự giác cao, ý thức trách nhiệm trong công tác.

– Trình độ chuyên môn của đảng viên, giáo viên đã được chuẩn hoá và nâng cao.

– Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của phòng Giáo dục đào tạo huyện ……………

– Đội ngũ ổn định, nhiều đảng viên có trình độ chuyên môn vững, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, mạnh dạn sáng tạo trong tìm tòi nghiên cứu để nâng cao chất lượng trong giảng dạy và giáo dục.

– CSVC và trang thiết bị tương đối đầy đủ cho dạy và học.

– Có hệ thống máy tính kết nối mạng khá đầy đủ, CBĐV đã biết sử dụng tốt.

2 – Khó khăn:

– CSVC nhà trường hiện tại xuống cấp phần nào tác động đến công tác dạy và học.

– học viên vẫn chưa tích cực tự giác trong học tập, nhận thức của nhân dân về sự việc học của con em còn nhiều hạn chế.

– Do đặc trưng riêng của những nhà trường , nên việc đảng viên tham gia họp Đảng bộ còn sắp đầy đủ.

III- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ NĂM 20…..:

1.Về lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị :

Chi bộ đã đảm bảo vai trò lãnh đạo tuyệt đối trong nhà trường và những tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chi đoàn thanh niên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học ………….. – 20….. và triển khai nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 20….. – 20……

2.Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:

Chi bộ đã phổ biến kịp thời những Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước của trung ương, địa phương, của ngành Giáo dục đào tạo. Lãnh đạo Đảng viên, quần chúng tiến hành kịp thời đầy đủ, có kết quả. Phát hiện uốn nắn kịp thời những biểu lộ lệch lạc về tư tưởng. Làm tốt công tác giáo dục học viên theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

+Trong năm 20….. chi bộ đã tiến hành tốt nghị quyết TƯ lần thứ tư khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” , tiến hành nghị quyết hội nghị lần thứ tư, khóa XII về “Tăng cường xây dựng chính đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, không tồn tại đồng chí đảng viên nào vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm những tai tệ nạ XH, vi phạm ATGT, vi phạm KHHGĐ…

+ tiến hành tốt chỉ thị 05/CT-TW về Tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” luôn được chi bộ quan tâm và lấy đó là động lực để mỗi đảng viên nỗ lực phấn đấu nhiều đồng chí đảng viên đã có nhiều thành tích cao trong giảng dạy như những đồng chí: Hiền, P Hằng, Loan…

– Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tiến hành tốt những nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để Đảng viên tiến hành nhiệm vụ học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt.

– Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và giáo dục, uốn nắn đấu tranh với những biểu lộ về tư tưởng, hành động ( nói, viết, làm, thái độ…) trái với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước trong cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên góp phần giữ vững kỷ cương phép nước, ổn định đội ngũ, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan đơn vị.

– Kết quả năm 20….. đã đạt được:

+ 100% cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị tốt.

+ không tồn tại đảng viên vi phạm 19 điều cấm Đảng viên không được làm.

+ Mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đường lối quan điểm chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp lý của Nhà nước cũng như những quy định của ngành và đơn vị.

3. Lãnh đạo công tác chuyên môn:

2.1. Công tác phổ cập :

– Chi bộ coi đây là công tác quan trọng nên đã triệu tập lãnh đạo ngay từ đầu năm mới học, phân công cho cán bộ đảng viên tiến hành tốt kế hoạch .

– Chi bộ lãnh đạo cán bộ đảng viên làm tốt công tác động viên, vận động HS đi học chuyên cần, quan tâm theo dõi sĩ số hằng ngày, nắm bắt kịp thời những HS có hoàn cảnh khó khăn, có biểu lộ bỏ học để giúp đỡ động viên những em đến lớp.

Kết quả :

– Huy động học viên học hết chương trình tiểu học vào THCS đạt 100%.

– những tiêu chuẩn phổ cập giáo dục đều đạt, được UBND huyện ra quyết định công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập năm 20……

– những loại hồ sơ phổ cập đầy đủ, update thông tin tốt, chất lượng được xếp tốt(đặc biệt nhà trường phối hợp với 3 ngành học triển khai phần mềm PCGD- XMC.

2.2- Chất lượng giáo dục toàn diện:

* Giáo dục đạo đức: Chi bộ lãnh đạo cho nhà trường cùng những đoàn thể làm tốt việc tiếp về sau:

– Giáo dục đạo đức, pháp lý cho CBĐV- CBGV- CNV và học viên.

– Phối phối hợp nhà trường, những đoàn thể nhất là đội TNTP, phụ huynh học viên để giáo dục đạo đức cho những em.

Kết quả:

– 100% CBĐV- CBGV- CNV có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu tiến hành những nghị quyết chi bộ, quy định của nhà trường.

– 100% học viên tiến hành tốt nội quy nhà trường.

– không tồn tại CBĐV- CBGV- CNV và học viên vi phạm pháp lý, đạo đức nhà giáo và những quy định của ngành.

– Xếp loại đạo đức học viên khá tốt đạt 100%.

b- Chất lượng dạy và học :

– Chi bộ coi đây là công tác trọng tâm, đã lãnh đạo cho nhà trường, cho những tổ chuyên môn tổ chức những hoạt động dạy và học nghiêm túc theo hướng dẫn của PGD. BGH sớm xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu biện pháp với những tổ chuyên môn, những CBGV và nhất là những đ/c đảng viên, những GV giỏi, nhiều kinh nghiệm nhiều năm phát huy vai trò trách nhiệm, nhân rộng điển hình làm tốt công tác dạy và học ngay từ đầu năm mới học.

– Công tác bồi dưỡng học viên giỏi ở trường được triển khai tiến hành sớm ngay từ đầu tháng 9, những đội tuyển đã thi chọn và BD theo lịch chiều từ 2 và thứ 5 hàng tuần.

*) Kết quả dạy – học

– GV tiến hành tốt quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường và của ngành, có 4 CBGV đạt CSTĐ cấp CS, 05 CBGV được UBND huyện khen, 20 CBGV đạt LĐTT

* Chất lượng giáo dục đạo đức:

Xếp loại hạnh kiểm:

HS xếp loại đạo đức tốt: …….em chiếm ………..%

Loại khá: ……… em chiếm: ……….%

Loại TB: … em chiếm ………%

Loại yếu: không tồn tại học viên xếp loại đạo đức yếu.

* Chất lượng giáo dục văn hóa:

Nhà trường triển khai nghiêm túc chương trình dạy và học theo quy định, triển khai đầy đủ nghiêm túc những văn bản chuyên môn ác cấp phát hành, tthường xuyên tổ chức những chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy, chuẩn bị đồ dùng dạy học và những phương tiện phục vụ cho dạy và hoc khác để phục vụ tốt cho công tác dạy học.

Họp và triển khai trong phụ huynh cũng như triển khai trong nhà trường về công tác dạy ôn tập học viên khối 9, dạy nâng cao choa những khối 6,7,8 , dạy phụ đạo cho học viên yếu kém.

Tổ chức dạy nghề cho sinh khối 8 một cách nghiêm túc có trách nhiệm. Bộ phận chuyên môn có kế hoạch bồi dưỡng học viên giỏi huyện, giỏi tinh kịp thời, thích hợp. GV được phân công dạy bồi dưỡng đã tổ chức BDHS mọi lúc mọi nơi, ở phòng tổ, phòng học ôn không đủ bàn ghế …Gv bồi dưỡng hăng say, nhiệt tình, năng nổ có tinh thần trách nhiệm cao không ngại khó, ngại khổ đã tận dụng hết thời gian, địa điểm và năng lực để bồi dưỡng nh cô Đoàn Tâm,Thanh Loan, Huyền, cô Hồng, cô Thắm, Thầy Sang, cô Hằng, Thầy Thuận, cô Lam thầy Kiện… những em học viên say mê học tập, tìm tòi phương pháp học tập. Chính nhờ sự nổ lực đó của thầy và trò nên chất lượng học viên giỏi được nâng cao rõ rệt: kết quả học viên giỏi văn hóa tăng thêm. Có môn đậu xếp thứ nhất trên toàn huyện như môn Ngữ văn 8, xếp nhì như Hóa học 9,..Có HS đậu đến 5 môn, như em Đào Xuân Dưỡng lớp 9B, Đậu 03 môn như em Phạm Bá Danh 9B, Em Nguyễn Thị Hoa Hồng 9A … Đặc biệt năm học 20…..-20….. này có 02 em học viên giành giải vương quốc: 01 huy chương đồng môn Toán Olympic thuộc về em Đào Xuân Dưỡng lớp 9B, 01 KK môn Vật lý thuộc về em Phạm Bá Danh lớp 9B, 07 em đạt học viên giỏi tỉnh, vượt chỉ tiêu đầu năm mới là 05 em. Có em giành quán quân tỉnh môn Ngữ văn như em Nguyễn Thị Thủy Tiên lớp 9B. Chất lượng đại trà được nâng lên rõ rệt: 110 em đạt học viên giỏi cấp trường, 391 em đoạt danh hiệu học viên tiên tiến.

Cụ thể như sau:

Xếp loại học lực:

– Học lực giỏi có 110 em chiếm tỷ lệ 9,67%,

– Số học viên xếp loại khá: 391 em, chiếm 48.15 %.

– Xếp loại TB là 287 em, chiếm 35.34 %,

– Loại yếu: 24 em chiếm 2.96%.

– không tồn tại HS xếp loại kém.

Đánh giá chung về kết quả những cuộc thi:

+ Số lượng giải cao hơn so với năm học trước cả cấp tỉnh và cấp huyện

+ Xong chất lượng giải cao hơn so với năm học có nhì tỉnh và nhất huyện

+ Đội tuyển HSG khối 6,7 chất lượng còn thấp, số giải hạn chế ( 02 giải)

+ Một số đội tuyển: Toán 8, Anh 8, Sinh 8, Anh 7, Toán 7, Văn 6;kết quả xếp chung còn thấp .

2.3- Công tác lao động dọn dẹp- HNDN; giáo dục thể chất thẩm mỹ; Y tế- chữ thập đỏ:

– lãnh đạo tổ chức tốt và có kết quả những buổi lao động, dọn dẹp trường lớp và nghĩa trang liệt sỹ xã, đường làng ngõ xóm vào dịp tết.

– lãnh đạo làm tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho HS.

– Làm tốt công tác tuyên truyền về sự việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể.

– Giáo dục cho học viên biết chăm sóc sức khoẻ dọn dẹp cá nhân, vui chơi lành mạnh, giữ gìn cho cảnh quan nhà trường xanh – sạch – đẹp .

– Tuyên truyền phòng bệnh theo mùa, không để dịch bệnh xảy ra, làm tốt công tác dọn dẹp và sử dụng thực phẩm an toàn, phối hợp trạm ytế xã khám sức khỏe lúc đầu cho học viên.

– Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ những quỹ từ thiện…

* ) Kết quả :

– Dạy nội khóa và duy trì những nề nếp TD, vui chơi, múa hát hằng ngày, ăn mặc đồng phục theo quy định. 100 % HS tiến hành tốt .

– Tập luyện cho đội tuyển TDTT tranh tài giành quán quân bóng chuyền giáo viên cấp huyện.

– Tham gia những hình thức: BHYT đạt 100%, Bảo hiểm thân thể đạt 90%,

– Vận động được 5 CBGV tham gia HMNĐ và được 3 CBGV hiến máu nhân đạo.

4. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh:

Chi bộ luôn luôn quan tâm đến công tác tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng những tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong đơn vị vững mạnh đoàn kết thống nhất ý chí hành động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường là “ Thi đua dạy tốt, học tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên cũng như CB, GV, NV trong trường

Không ngừng lãnh đạo việc củng cố, kiện toàn phát huy vai trò tác dụng nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhằm tham gia xây dựng bảo vệ giám sát việc tiến hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước. Tham gia ý kiến với Chi bộ và nhà trường trong việc tranh luận xây dựng những Nghị quyết, nội quy, quy chế nội bộ và những quyết định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ giáo viên, xây dựng củng cố khối đoàn kết, đồng tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Chi bộ luôn tăng cưòng công tác lãnh đạo những tổ chức tốt hoạt động của BCH chi đoàn, công đoàn. những BCH vận động đoàn viên tiến hành nhiệm vụ theo tác dụng, đẩy mạnh trào lưu thi đua “Hai tốt”, tiến hành cơ chế chính sách, đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước. tiến hành kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình văn hoá. tiến hành những cuộc vận động : “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, phòng chống tệ nạn xã hội.

Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt những trào lưu thi đua, động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên có thành tích xuất sắc trong những hoạt động chuyên môn và hoạt động công đoàn. Thăm hỏi kịp thời đoàn viên và người thân bị ốm đau đột xuất, tiến hành tốt công tác giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ban nữ công đã xây dựng kế hoạch và tham gia những cuộc thi do Công đoàn ngành giáo dục tổ chức.

Đoàn thanh niên và ban phụ trách Đội phối hợp tổ chức những hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học viên, tổ chức những hoạt động do Đoàn xã tổ chức, nhận chăm sóc bảo vệ Đài tường niệm Liệt sỹ của xã.

Ban phụ trách đã tổ chức tốt hoạt động thi đua Liên đội, tích cực tham gia những hoạt động, trào lưu thi đua do cấp trên phát động, Trong số đó nổi trội là tham gia những cuộc thi: Vẽ tranh ATGT, viết thư UPU, , làm tốt trào lưu kế hoạch nhỏ,

4. Công tác xây dựng đảng:

Để tăng cường vai trò lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của Đảng với phương châm : “ Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối mọi tổ chức đoàn thể trong trường học” trên phương diện chủ trương, đường lối và Nghị quyết lãnh đạo của tổ chức Đảng những cấp trên cơ sở coi trọng công tác rèn luyện bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên và quần chúng giáo viên nhằm nâng cao đạo đức cách mạng tiến hành tốt và đầy đủ những cuộc vận động lớn trong trường học đặc biệt là đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” và “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng tự học và sáng tạo”.

Trên cơ sở Nghị quyết nhiệm kỳ 20….. – 2020 Chi bộ xây dựng chương trình công tác và kế hoạch lãnh đạo hàng năm, hàng tháng một cách cụ thể.

a. Công tác sinh hoạt Đảng:

Xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ, tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, nề nếp sinh hoạt đảm bảo, phát huy cao tính Đảng, nội dung sinh hoạt có chất lượng. những kỳ sinh hoạt Đảng bộ, học tập Nghị quyết số đảng viên đều tham gia với tỉ lệ cao. Có ý thức tham gia xây dựng sôi nổi, dân chủ, thể hiện ý thức trách nhiệm cao.

Nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên trong công tác trong lối sống và tiến hành phê và tự phê bình, thường xuyên phát huy vai trò triệu tập dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động của tổ chức Đảng, cũng như sinh hoạt tại xã hội khu dân cư nơi cư trú…

b. Thu, nộp Đảng phí:

Đảng viên nộp đảng phí đúng quy định, Chi bộ trích nộp Đảng ủy kịp thời.

c. Công tác bồi dưỡng phát triển Đảng:

– Trong năm 20….. chi bộ đã kết nạp được 1 đảng viên và đã bồi dưỡng được 2 quần chúng.

5. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

a. Tồn tại, hạn chế:

– Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn khó khăn, vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu của cấp học.

– Tư tưởng 1 bộ phận nhỏ giáo viên còn vẫn chưa chuyên tâm với công tác, thực hiên nhiệm vụ còn mang tính chất lấy lệ, đối phó. vẫn chưa gương mẫu trong việc nhận và tiến hành nhiện vụ khi được phân công.

– Chất lượng một số trào lưu mũi nhọn vẫn chưa cao, thiếu tính ổn định.

– Một số trào lưu vẫn chưa đi vào chiều sâu như “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực” do còn thiếu về cơ sở vật chất.

– Do đặc trưng của nhà trường về thời gian lên lớp giảng dạy nên việc tham gia sinh hoạt Đảng bộ vẫn chưa được đông đủ.

– Công tác tham mưu của cấp ủy với cấp trên còn hạn chế, vẫn chưa xuất hiện chioeèu sâu.

b. Nguyên nhân:

– Do nhận thức của một bộ phận gia đình học viên vẫn chưa cao, vẫn chưa quân tâm tới con em mình phần nào còn khó khăn trong công tác đầu tư mũi nhọn và nâng cao chất lượng của học viên.

– Cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế, vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học.

– Sự kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế đôi khi còn vẫn chưa kịp thời, vai trò của những tổ chức đoàn thể trong nhà trường có những lúc còn tránh mặt, ngại va quệt.

-Một số đ/c vẫn chưa thật nhiệt tình trong công tác, công tác phê và tự phê vẫn chưa cao.

– Do công tác Đảng của ban chi ủy là kiêm nhiệm nên nghiệp vụ công tác Đảng còn nhiều hạn chế vẫn chưa xuất hiện chiều sâu.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ TRONG NĂM 20…..

I.Chỉ tiêu:

– Xây dựng chi bộ trong trắng, vững mạnh tiêu biểu

– những đoàn thể vững mạnh xuất sắc.

II.những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

* Nhiệm vụ:

1.Về lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị :

– Chi bộ đảm bảo vai trò lãnh đạo tuyệt đối trong nhà trường và những tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh,hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 20….. – 20….. và triển khai nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 20….. – 2019. Giữ vững trường chuẩn vương quốc và phấn đấu đoạt danh hiệu TTLĐXS.

– Chi bộ lãnh đạo Công đoàn, tổ chức Đội; đoàn TN tiến hành tốt nhiệm vụ theo tác dụng cùa mình . Lãnh đạo Công đoàn chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên, xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, đoàn kết , tham gia lãnh đạo, giám sát trong nhà trường. Lãnh đạo tốt việc tiến hành tốt quy chế dân chủ cơ sở trong thu chi, đóng góp tự nguyện của cha mẹ học viên . tiến hành đầy đủ cơ chế 3 công khai minh bạch trong nhà trường. Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong việc xây dựng kế hoạch và những giải pháp tiến hành trải qua hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm mới học đúng theo quy trình hướng dẫn của cấp trên.

– Lãnh đạo nhà trường tiến hành tốt công tác thu – chi trong trường học theo đúng những văn bản của Bộ GD & ĐT, của SGD & ĐT TP. Hà Tĩnh, của UBND huyện và Phòng GD & ĐT huyện ……………

2.Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

Chi bộ tiếp tục phổ biến kịp thời những Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước của trung ương, địa phương, của ngành Giáo dục đâò tạo . Lãnh đạo Đảng viên, quần chúng tiến hành kịp thời đầy đủ, có kết quả . Phát hiện uốn nắn kịp thời những biểu lộ lệch lạc về tư tưởng. Trong nhà trường không tồn tại hiện tượng nói, làm sai trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước. Làm tốt công tác giáo dục học viên theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng

3.Về lãnh đạo xây dựng chính quyền và những tổ chức trong nhà trường

– Kiểm tra, giám sát hoạt động tiến hành nhiệm vụ năm học của BGH, hoạt động dạy và học, hoạt động ngoại khóa của giáo viên học viên. Kiểm tra việc giải quyết những vấn đề xẩy ra trong nhà trường, những kiến nghị chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, của học viên, cha mẹ học viên.

– Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, tổ chức Đội phát triển đúng hướng, đúng tác dụng nhiệm vụ. Hàng năm, nhiệm kỳ định hướng về nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn trong phân công, kiện toàn người đứng đầu tổ chức như Đội, tổ chuyên môn… lãnh đạo kiểm tra việc xây dựng lập kế hoạch của những tổ chức đầu nhiệm kỳ, đầu năm mới học trên cơ sở những văn bản lãnh đạo của cấp trên, của ngành, sát với thực tiễn, hoàn cảnh điều kiện kinh tế xã hội địa phương.

4.Về lãnh đạo tiến hành công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ :

– Có quy chế làm việc cuả chi bộ với những tổ chức trong nhà trường, tiến hành nguyên tắc triệu tập dân chủ, đảm bảo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Chấp hành nghiêm túc những đợt kiểm tra đối với cá nhân, tập thể của cấp trên, tham gia sinh hoạt, học tập nghị quyết tại Đảng bộ đầy đủ, nghiêm túc. Tiếp tục tiến hành tốt Nghị quyết 29 về đổi mới cơ bản toàn diện trong nhà trường, tiếp tục tiến hành Nghị quyết Đại hội Đảng những cấp. Chi bộ thường xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành điều lệ Đảng của từng Đảng viên trong chi bộ, tiến hành nghiêm túc cơ chế sinh hoạt định kỳ, đóng đầy đủ 100% Đảng phí theo quy định hàng tháng cho Đảng ủy.

– Tiếp tục bồi dưỡng giới thiệu cho đảng từ 1-2 quần chúng ưu tú. Coi trọng chất lượng phát triển Đảng viên, không chạy theo số lượng..

5.Về lãnh đạo tiến hành những chỉ thị, nghị quyết, những cuộc vận động .

– Tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, những văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng , và đặc biệt “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”

Chi bộ có kế hoạch, sơ kết, tổng kết hàng tháng, hàng kỳ về cuộc vận động này. Tiếp tục tiến hành cuộc vận động với phương châm là coi trọng việc làm theo.

Tổ chức tốt trào lưu tết trồng cây, tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, trung thực trong kiểm tra đánh giá học viên. Giáo dục học viên theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng,

Giao chỉ tiêu cụ thể cho những đảng viên tiến hành tốt những tiêu chuẩn về sự việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh’’

* Những giải pháp tiến hành:

1. Đảng viên phải thật sự gương mẫu, sang tạo trong sinh hoạt, công tác thật sự là hạt nhân trong công tác dạy và học cũng như những hoạt động trào lưu tại đơn vị, gương mẫu nhận và tiến hành nhiệm vụ được giao,

2. Tăng cường sự phối hợp giữa BCH CĐCS và BGH nhà trường trong việc tổ chức những trào lưu thi đua và xây dựng mối đoàn kết trong nhà trường, tạo điều kiện tốt nhất về đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc tốt nhất

(Trong điều kiện rất có thể của đơn vị) cho GV phát huy hết khả năng phục vụ hết mình vì sự phát triển chung của nhà trường.

3. BGH phân công nhiệm vụ đầu năm mới học đảm bảo công minh, đúng chuyên môn và khả năng của CB, GV, NV trên cơ sở góp ý của BCH Công đoàn nhằm tạo sự công minh trong công việc, phát huy tốt khả năng, sở trường của từng CB, GV, NV.

3. Tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất rất cần thiết, kêu gọi xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí khen thưởng cho giáo viên và học viên.

4. Chính quyền nhà trường xây dựng và triển khai, tiến hành nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế ứng xử trong toàn đơn vị, quy chế chuyên môn…xử lí những trường hợp vi phạm quy chế của ngành của đơn vị đúng quy định đảm bảo sự công minh trong công việc nhằm tạo nề nếp kỉ cương của nhà trường ngày càng tốt hơn.

5. Công tác tổng kết thi đua phải được tiến hành kịp thời, khen thưởng những nhân tố tích cực, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế.

6. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, trên cơ sở góp ý chân thành đúng mực, tránh tình trạng chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, Trong số đó đảng viên phải là người đi đầu.

7. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của tớ trong những hoạt động của nhà trường.

Trên đây là báo cáo tự kiểm điểm của chi bộ trường THCS trong năm 20…..; phương hướng nhiệm vụ năm 20…… Mong được sự đóng góp của Thường vụ đảng ủy, những đảng viên trong chi bộ .

Nơi nhận :

– ĐU xã (b/c);

– Chi ủy, đảng viên;

– những Đoàn thể;

– Lưu HS Chi bộ.

TM.CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

Báo cáo tổng kết chi bộ – Mẫu 4

ĐẢNG ỦY…………………….

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số – BC/ĐU (CB)….

……, ngày …tháng …năm 20…

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 20…PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 20…

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 20…..

1. Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng:

Chi bộ đã bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo quy định; bám sát theo những văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, Phòng giáo dục và cơ quan cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời. Đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối lãnh đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được tranh luận trong chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể đảng viên.

Chi bộ đã triệu tập lãnh đạo bộ phận chuyên môn, những tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng quy chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể trong vai trò tiến hành nhiệm vụ được giao. Nội bộ cơ quan, đoàn thể đoàn kết, luôn đấu tranh chống những quan điểm sai trái, tư tưởng thời cơ, thực dụng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành vi trái với quan điểm, chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp lý của nhà nước; kiên quyết loại bỏ những biểu lộ mất dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức kỷ luật kém, biểu lộ sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ thường xuyên quan tâm, thúc đẩy những tổ chức đoàn thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức: Đa số cán bộ giáo viên đều có tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nghề, gắn bó với địa phương trong tiến hành nhiệm vụ giáo dục được giao; có sự giúp đỡ tận tình, đảm bảo sự công minh đối với học viên, tạo điều kiện thuận lợi để học viên được học tập hoàn thành chương trình TH.

2. Lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị:

Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ và Đảng viên nhận thức sâu rộng và đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của nhà nước; mỗi cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành tốt chương trình, kế hoạch công tác theo nghị quyết của chi bộ và nhà trường đề ra, cụ thể là: Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng những cấp; Quy chế hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh lãnh đạo của chi bộ đối với nhà trường và những tổ chức đoàn thể; Triển khai những chỉ thị, những văn bản quy phạm pháp lý tới đội ngũ và đảng viên.

Lãnh đạo đảng viên, cán bộ viên chức trong cơ quan phát huy tính chủ động sáng tạo; không ngừng cải tiến lề lối làm việc; đổi mới phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, thúc đẩy từng cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo việc xây dựng và tiến hành quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu lộ tiêu cực khác. Thúc đẩy tổ chức Công đoàn hoạt động có kết quả, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động trong cơ quan đơn vị.

Tổ chức tiến hành giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị và đảm bảo an toàn trật tự xã hội, góp phần tiến hành tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân. Lãnh đạo đơn vị luôn đoàn kết nội bộ, nêu cao tình thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của những quyền lực thù địch; bảo vệ tốt chính trị nội bộ và bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường.

3. Công tác xây dựng chi bộ:

Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng Đảng viên. Chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có thời cơ học tập nâng cao trình độ tay nghề.

Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, nhằm đánh giá kiểm điểm quy trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Chi bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, bằng phương pháp gửi dự thảo chương trình, kế hoạch cho những cán bộ, đảng viên góp ý trước khi phát hành. Phát huy vai trò tính tiền phong gương mẫu, mỗi cán bộ đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến của tớ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong những đảng viên và tập thể chi bộ.

Chi bộ thường xuyên triển khai kịp thời và nhanh gọn những chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng hoạt động trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn. Xây dựng chương trình, kế hoạch phân công đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát việc tiến hành Điều lệ Đảng, chấp hành nghị quyết, chỉ thị của đảng; trong năm không tồn tại cán bộ đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Chi bộ đã chủ động giới thiệu cán bộ đảng viên về giữ mối liên hệ, sinh hoạt nơi cư trú. Thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ đảng viên chấp hành nghiêm túc quy định nơi cư trú; tích cực tham gia sinh hoạt góp phần xây dựng tình làng, nghĩa xóm, xây dựng đời sống nông thôn mới ở khu dân cư.

chăm sóc công tác phát triển Đảng viên mới. Trong năm đã làm hồ sơ đề xuất 5 quần chúng viết hồ sơ và được kết nạp vào đảng, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 1 đồng chí chuyển công tác mới.

4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị những tổ chức quần chúng:

a. Lãnh đạo xây dựng nhà trường:

Chi bộ tiến hành lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và những biện pháp lớn. Chi bộ định hướng, quy hoạch công tác nhân sự cho bộ máy hoạt động nhà trường, những tổ chức đoàn thể; công tác dự nguồn quy hoạch cán bộ cho những nhiệm kì.

Chi bộ thường xuyên quan tâm phối hợp cùng ban lãnh đạo nhà trường BCH những đoàn thể trong việc chỉnh đốn lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, viên chức; xây dựng và tiến hành tốt nội quy của cơ quan; tiến hành văn hóa văn phòng đảm bảo môi trường văn minh, sạch đẹp.

lãnh đạo công tác xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục ở nhà trường và địa phương; tiến hành nhiệm vụ theo điều lệ nhà trường. Quan tâm, chăm sóc giáo dục học viên có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá, bản sắc dân tộc. tiến hành tốt tác dụng, nhiệm vụ của người học viên, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

lãnh đạo bộ phận chuyên môn, những đoàn thể phối hợp làm tốt công tác phát triển giáo dục toàn diện; chăm sóc giáo dục kỹ năng sống cho học viên. Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những học viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để những em được đến trường, đến lớp.

b. Lãnh đạo những đoàn thể chính trị xã hội:

Chi bộ trực tiếp lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tiến hành tốt tác dụng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức mình; chăm sóc đời sống cho những đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt công tác sự nghiệp giáo dục.

Chi bộ lãnh đạo những tổ chức đoàn thể hoạt động đúng điều lệ quy định, định hướng về công tác nhân sự theo qui chế triệu tập dân chủ; chú trọng công tác tập hợp quần chúng, vai trò đoàn kết trong đơn vị; xây dựng những tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh hàng năm.

Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, đội viên; tiến hành tốt những trào lưu thi đua, góp phần thúc đẩy tiến hành có kết quả nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đoàn viên nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của đảng, pháp lý của nhà nước, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của nhà trường.

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh gắn với tiến hành nghị quyết Trung ương 4(khóa XI, khóa XII).

-Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2018 trong đảng viên và quần chúng, lãnh đạo các đơn vị thực hiện đăng ký thi đua với chủ đề: “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”.

– 100% đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc tiến hành nhiệm vụ chuyên môn. – Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, phối hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, của những đơn vị chính quyền để đánh giá kết quả phấn đấu và tiến hành việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia chuyên đề về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh những cấp tổ chức ,chi ủy trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức những đợt học tập, quán triệt những chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước đúng theo kế hoạch, với 100% đảng viên và quần chúng tham gia . Thực hiện hai không theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”

6. Đánh giá chung và đề xuất, kiến nghị:

*điểm mạnh:

– 100% đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc tiến hành nhiệm vụ chuyên môn.

– Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, phối hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, của những đơn vị chính quyền để đánh giá kết quả phấn đấu và tiến hành việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo chủ đề thi đua của trường trong năm. ,chi ủy trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức những đợt học tập, quán triệt những chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước đúng theo kế hoạch, với 100% đảng viên và quần chúng tham. Thực hiện hai không theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

– Xây dựng được quy chế làm việc và tổ chức tiến hành. những vấn đề lãnh, lãnh đạo được bàn thảo trong tập thể, phát huy dân chủ tập hợp được trí tuệ của chi bộ.

– tiến hành nghiêm những nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ. Thường xuyên tiến hành phê bình, tự phê bình trong chi uỷ, chi bộ. Qua kiểm điểm đánh giá kết quả công việc được phân công, góp ý để đảng viên khắc phục tồn tại và phát huy những mặt mạnh.

-Công tác phát triển Đảng trong năm khá tích cực có kết quả tốt (đã tiến hành lập hồ sơ và xác minh lý lịch 05 quần chúng hoàn chỉnh được kết nạp

– Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa BGH với những đoàn thể trong nhà trường. Lãnh đạo một tập thể sư phạm đoàn kết, có quyết tâm cao trong xây dựng nhà trường.

– những chi uỷ viên luôn giữ quan điểm lập trường cách mạng, kiên định theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững tin vào đường lối đổi mới. Trong đạo đức lối sống luôn giữ được trong trắng lành mạnh, gần gũi gắn bó với quần chúng; có tinh thần trách nhiệm cao; ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

– Quán triệt những Nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng khóa XI, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chi bộ thực đúng theo hướng dẫn của đảng ủy về sự việc kiểm điểm cá nhân theo Nghị quyết TW 4 có đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ luôn trong trắng vững mạnh và từng đồng chí đảng viên có bản đăng ký kế hoạch khắc phục những tồn tại của bản thân.

*Khuyết điểm:

– Biện pháp để nâng chất lượng giáo dục vẫn chưa cao. Công tác phổ cập vẫn chưa bền vững.

– Chất lượng đội giáo viên không đồng điều.

– Nhiều gia đình vẫn chưa chú trọng quan tâm giáo dục con cái, còn để con em ham chơi.

*Nguyên nhân:

– Giáo viên vẫn chưa xuất hiện biện pháp, giải pháp thích hợp, công tác phối hợp với gia đình trong công tác giáo dục học viên vẫn chưa đạt kết quả; phương pháp giảng dạy vẫn chưa sát với đối tượng học viên, để những em có động lực học tập tốt. học viên đi theo cha mẹ làm xa.

*Biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót:

– Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ và cán bộ Đảng viên; tham mưu tích cực với cấp trên bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ dự nguồn. Phát hiện nhân tài ở Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng lực lượng nòng cốt kế cận.

– Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục, thúc đẩy mạnh mẽ những hoạt động công tác xã hội hóa giáo dục. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, đầu tư trang thiết bị dạy học đồng bộ.

– Tham mưu xây dựng quy mô xã hội hóa giáo dục, phát triển những hình thức câu lạc bộ, vui chơi giải trí để huy động mọi nguồn lực, mọi tổ chức và cá nhân tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ở địa phương.

– Tiếp tục giúp đỡ phát triển hội khuyến học xã, tham mưu phát triển hội viên ở những chi hội khuyến học, dòng họ khuyến học để động viên khích lệ toàn dân tham gia học tập, góp phần nâng cao giáo dục toàn diện cho con em địa phương.

– Thường xuyên tổ chức tiến hành chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng phương pháp giảng dạy vùng miền để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giáo dục, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên và đảng viên.

– Chú trọng công tác phối hợp với chính quyền địa phương; giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy đảng địa phương, trong công tác phối hợp tiến hành nhiệm vụ giáo dục, đặc biệt là công tác huy động học viên ra lớp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 20…..

1. Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng:

Chi bộ thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là quán triệt sâu sắc theo tinh thần nghị quyết và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy; những chỉ thị văn bản lãnh đạo của ngành cấp trên.

lãnh đạo những những bộ phận chủ động trong việc phối hợp với những tổ bộ môn, những tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tiến hành nhiệm vụ giáo dục đạt kết quả. Xây dựng những biện pháp vận động giúp đỡ học viên, đảm bảo duy trì sĩ số được giao đến cuối năm.

lãnh đạo công tác xây dựng những tiêu chuẩn về đánh giá chất lượng trình độ nghiệp vụ tay nghề. Phân loại trình độ đội ngũ, hướng đào tạo bồi dưỡng những bộ chủ chốt, cán bộ nguồn cho đơn vị. Bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng tổ chức những hoạt động giáo dục thích hợp với điều kiện hoàn cảnh trong thực tiễn nhà trường và của địa phương.

2. Công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị :

chăm sóc công tác bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ về học tập chủ nghĩa Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức có lối sống lành mạnh, cần kiệm liêm chính chí công vô tư từng bước nâng dần năng lực công tác của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai tiến hành nghiêm túc Luật viên chức.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CBCC, định hướng cho đảng viên và tập thể sư phạm sống và làm việc theo Nghị quyết của Đảng và pháp lý của Nhà nước. Không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác với thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của những quyền lực thù địch.

3. Công tác xây dựng chi bộ:

Chi bộ phân công trách nhiệm rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trên cơ sở năng lực công tác, uy tín đối với tập thể và hoàn cảnh riêng của từng đồng chí, Trong số đó chú trọng đến kết quả của công việc trên tinh thần vì lợi ích tập thể.

Chi bộ xác định là vai trò hạt nhân lãnh đạo trong những hoạt động của nhà trường cũng như đoàn thể; Tiếp tục “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” theo Chỉ thị 10 của TW. Chi bộ đóng vai trò trung tâm đoàn kết những tổ chức đoàn thể xung quanh chính quyền để tiến hành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quy trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh gọn những chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng tiến hành trong từng giai đoạn.

Tổ chức xây dựng hệ thống tổ khối chuyên môn, những bộ phận đoàn thể đảm bảo năng lực tâm huyết, tăng cường công tác bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ Đảng viên. Bố trí sắp xếp giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn thích hợp với trình độ năng lực, chuyên môn đào tạo.

chăm sóc công tác phát triển Đảng viên mới (2 Đảng viên trong năm 20…). Giới thiệu đoàn viên ưu tú nhận thức về đảng từ 1 đến 2 đồng chí. Chú trọng công tác phát triển Đoàn viên, phát triển đội viên. Liên hệ với cấp ủy, ấp nơi cư trú để quản lý và nắm bắt tình hình sinh hoạt của đội ngũ cán bộ đảng viên.

4. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị những tổ chức quần chúng:

a. Lãnh đạo chính quyền nhà trường

Chi bộ tham gia những hoạt động trong nhà trường với tư cách lãnh đạo, lãnh đạo. Hỗ trợ những tổ chức hoàn thành nhiệm vụ đồng thời phát huy những nhân tố tích cực và hạn chế những tiêu cực trong nhà trường.

Lãnh đạo chính quyền trong công tác đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, chương trình thay sách giáo khoa, tiến hành tốt Thông tư 58 và những văn bản mới của ngành về đánh giá đối với người học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, ngăn ngừa và chống học viên bỏ học, làm tốt công tác PCGD ở địa phương.

Chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, xây dựng ý thức nghiêm túc, trung thực trong việc tiến hành những quy định trong kiểm tra, đánh giá, thi cử. Minh bạch trong việc sử dụng mọi nguồn tài chính, tiến hành tốt, công khai minh bạch, tiến hành ngăn chặn mọi tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào trong nhà trường.

Đẩy mạnh trào lưu thi đua dạy tốt, học tốt, tiến hành những cuộc vận động của ngành, tiến hành tốt trào lưu thi đua xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực. Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, chăm sóc và hướng dẫn cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức. Xây dựng nhà giáo văn hoá và tiến hành kế hoạch hoá gia đình, thúc đẩy cán bộ đảng viên tiến hành nghiêm túc nội qui, qui chế trường học.

b. Lãnh đạo những đoàn thể chính trị – xã hội.

Chi bộ lắng nghe ý kiến của quần chúng trải qua tổ chức Công đoàn, luôn tiến hành tốt cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”. trải qua tổ chức Công đoàn, chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng tiến hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp lý của Nhà nước, chi bộ dựa vào tổ chức Công đoàn để phát triển lực lượng của tớ.

Giáo dục đoàn viên, đội viên ý thức rèn luyện đạo đức hành vi nếp sống văn minh, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tính tiên phong của tổ chức Đoàn để tiến hành thật tốt nhiệm vụ năm học. Đặc biệt chú trọng giáo dục đoàn viên không ngừng học tập và tự rèn luyện để trở thành người đoàn viên ưu tú, đảm bảo tính chất đã được xác định ở Điều lệ Đoàn.

Quan tâm công tác phát triển đoàn viên hàng năm. Phát động trào lưu thi đua “Dạy tốt – học tốt”, trào lưu “hai giỏi”; tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy những cá nhân, tập thể giáo viên xây dựng những đề tài sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích trong giảng dạy bộ môn và quản lý giáo dục học viên.

Xây dựng và triển khai những nội dung thi đua thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong thực tiễn trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân tiến hành tác dụng giám sát việc tiến hành chương trình, kế hoạch nhiệm vụ giáo dục.

tiến hành quản lý đội viên học viên tiến hành tốt nhiệm vụ giáo dục; tiến hành an toàn giao thông, dọn dẹp học đường và trật tự an toàn xã hội. Củng cố duy trì tốt sinh hoạt Đoàn, đội đi đầu trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường và địa phương, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đơn vị.

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh gắn với tiến hành nghị quyết Trung ương 4(khóa XI, khóa XII).

– Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho từng cán bộ đảng viên có nhận thức một cách sâu sắc, đúng đắn về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, từ đó không ngừng học tập rèn luyện, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ trong trắng vững mạnh.

– Phát huy vai trò trách nhiệm của từng cán bộ Đảng viên, tiến hành cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, giữ vững nguyên tắc triệu tập dân chủ, nâng cao tinh thần đoàn kết trong Đảng, cải tiến đổi mới sinh hoạt Chi bộ đi vào chiều sâu có chất lượng, tiến hành tốt công tác phê bình và tự phê bình đảm bảo thực sự chi bộ là hạt nhân lãnh đạo về chính trị. Hàng năm Chi bộ phấn đấu đạt “ Chi bộ trong trắng vững mạnh”.

6. Giải pháp tổ chức tiến hành:

a. Giải pháp:

1. tiến hành tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn vị. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, chống những hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào trường học.

Mỗi đảng viên không ngừng học tập, thường xuyên nghiên cứu, update thông tin kịp thời qua báo, đài . . . để giữ vững quan điểm lập trường, làm tốt công tác dân vận và nâng cao vai trò lãnh đạo của tớ. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất, về đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Xây dựng và phát triển những tổ chức Đoàn thể trong nhà trường, phấn đấu đạt trong trắng vững mạnh, không tồn tại Đảng viên, đoàn viên yếu kém.

2. Hằng năm, trải qua những tổ chức đoàn thể quần chúng, Chi bộ lấy ý kiến đóng góp của quần chúng để từ đó giúp cho chi bộ có hướng lãnh đạo thích hợp theo nguyên tắc triệu tập dân chủ, đúng với Điều lệ Đảng, tiến hành nói – viết và làm theo quan điểm đường lối của Đảng, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Phấn đấu xây dựng chi bộ đạt chi bộ trong trắng vững mạnh tiêu biểu.

3. Nâng cao tinh thần tự phê và phê bình, mỗi đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm của tớ trong công tác được giao thực sự tự giác, tiến hành tốt mọi nhiệm vụ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Nghị quyết của cấp trên.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực đảm bảo sự trong trắng của chi bộ và thực sự là hạt nhân, là tổ chức lãnh đạo cao nhất trong nhà trường.

4. Tích cực phối hợp với những ban ngành, đoàn thể ở địa phương, trung tâm giáo dục học tập xã hội để đưa những chương trình giáo dục xã hội vào trong nhà trường: giáo dục công tác an toàn giao thông; Phòng chống những tệ nạn xã hội; giáo dục và chăm sóc sức khỏe xã hội, phòng ngừa những bệnh xã hội, phòng chống dịch bệnh…

-Xây dựng và triển khai những nội dung thi đua thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong thực tiễn trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân tiến hành tác dụng giám sát việc tiến hành chương trình, kế hoạch nhiệm vụ giáo dục.

-tiến hành quản lý đội viên học viên tiến hành tốt nhiệm vụ giáo dục; tiến hành an toàn giao thông, dọn dẹp học đường và trật tự an toàn xã hội. Củng cố duy trì tốt sinh hoạt Đoàn, đội đi đầu trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường và địa phương, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đơn vị.

5. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho từng cán bộ đảng viên có nhận thức một cách sâu sắc, đúng đắn về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, từ đó không ngừng học tập rèn luyện, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ trong trắng vững mạnh.

b. Tổ chức tiến hành:

1. Chi bộ triển khai và quán triệt tiến hành nghiêm túc điều lệ Đảng quy định, những điều cấm đối với đảng viên. Triển khai mạnh mẽ việc tiến hành quy chế hoạt động của chi bộ, quy chế làm việc của nhà trường, quy tắc ứng xử trong đơn vị, quy chế hoạt động của những tổ chức đoàn thể, Trong số đó quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường phải được quan tâm chú trọng. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm điều lệ, vi phạm quy chế của ngành của đơn vị, đảm bảo sự công minh trong công tác, xây dựng kỷ cương nề nếp của đơn vị ngày càng tốt hơn.

2. Đảng viên phải thật sự gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác, thật sự là hạt nhân trong công tác dạy và học cũng như các hoạt động phong trào tại đơn vị.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn thể và Nhà trường trong việc tổ chức những trào lưu thi đua nhằm tạo điều kiện tốt nhất về đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho người lao động, phát huy hết khả năng phục vụ vì sự phát triển giáo dục của đơn vị và địa phương.

4. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, trên cơ sở góp ý chân thành trung thực, đúng mực, tránh tình trạng chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, trong đó đảng viên phải là người đi đầu.

5. Hàng năm tiến hành đánh giá chất lượng Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng để kết rút kinh nghiệm. Có biện pháp cụ thể đối với tập thể, cá nhân vi phạm quy chế, kỷ luật lao động, phẩm chất đạo đức của người Đảng viên. Kịp thời biểu dương đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.

Với những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên trong năm 20… mỗi cán bộ, đảng viên đoàn kết, quyết tâm tiến hành nghiêm túc nghị quyết của đảng, chỉ thị của ngành cấp trên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường và địa phương.

III. ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG:

1. Đối với tập thể:

2. Đối với cá nhân: (Có kèm theo danh sách)

Nơi nhận :

– ĐU xã (b/c);

– Chi ủy, đảng viên;

– những Đoàn thể;

– Lưu HS Chi bộ.

TM.CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *