Mẫu báo cáo tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng gồm 3 mẫu, được lập ra để báo cáo về sự việc tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng năm 2021.

Nội dung mẫu báo cáo cần nêu rõ đối tượng, mốc thời gian kiểm tra, phương pháp kiểm tra. tiếp sau này là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng xem thêm và tải mẫu tại đây.

Báo cáo tự kiểm tra giám sát Đảng viên năm 2021

  • Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên – Mẫu 1
  • Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên – Mẫu 2
  • Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên – Mẫu 3

Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ KHỐI DN TỈNH ………

ĐẢNG UỶ………………..

Số :……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày …… tháng …. năm…..

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy………năm …….

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ những quy định, hướng dẫn của Đảng, cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng;

Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm ….của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh;

tiến hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, nhiệm kỳ………….

Đảng ủy……………… xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 20… với những nội dung như sau:

I- Nội dung và chương trình kiểm tra:

– Nội dung kiểm tra: …………………………………………..

– Đối tượng kiểm tra: ………………………………………….

– Lực lượng kiểm tra: …………………………………………

– Mốc thời gian kiểm tra: ……………………………………

– Thời gian tiến hành kiểm tra: ……………………………

– Phương pháp tiến hành: …………………………………..

II- Nội dung và chương trình giám sát:

1- Giám sát thường xuyên:

– Nội dung giám sát: ………………………………………………………..

– Đối tượng giám sát:………………………………………………………..

– Lực lượng giám sát:………………………………………………………..

– Phương pháp tiến hành:………………………………………………………..

2- Giám sát chuyên đề: (Nội dung xây dựng tương tự như như phần kiểm tra)

III- Tổ chức tiến hành

1/ Đảng uỷ, những chi bộ, những tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động về kiểm tra, giám sát của Đảng; tạo sự đoàn kết thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

2/ những cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình do Đảng uỷ quyết định và thông báo kết quả cho đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát biết, tiến hành. những cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng phối kết hợp kiểm tra, giám sát đảng viên, trước hết là vai trò đồng chí Bí thư cấp uỷ tiến hành nhiệm vụ được giao.

3/ Đồng chí được phân công làm Tổ trưởng có trách nhiệm xây dựng đề cương, phân công nhiệm vụ những thành viên, xây dựng kế hoạch làm việc và tiến hành quy trình kiểm tra giám sát; báo cáo kết quả về Đảng ủy đánh giá, quyết định.

4. những chi bộ căn cứ những nội dung trên, phối hợp UBKT Đảng uỷ tiến hành tốt Chương trình này.

5. Chương trình này hoàn toàn có thể được Đảng ủy bổ sung, điều chỉnh để tương thích với yêu cầu trong thực tiễn và chỉ huy của cấp ủy cấp trên./.

Nơi nhận:

– BTV Đảng ủy Khối (b/c)
– UBKT Đảng uỷ Khối (b/c);
– những đ/c Đảng ủy viên (t/h);
– UBKT Đảng ủy (t/h);
– những chi bộ (t/h);
– Lưu ĐU.

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ KHỐI DN ………

ĐẢNG UỶ………………..

Số :……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

……., ngày …… tháng …. năm…..

BÁO CÁO TỰ BẢN KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
Năm 20….

Kính gửi: Đảng bộ xã …………………………………………………………….

       Chi bộ ……………………………………………………………………..

Họ và tên đảng viên được kiểm tra: ……………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………

Nơi cư trú hiện nay: ………………………………………………………

Ngày vào Đảng: ……………………… Ngày chính thức: ………………

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………

Đơn vị công tác hiện nay: ………………………………………………….

Chức vụ chuyên môn hiện nay: Giáo viên.

Căn cứ Quy chế làm việc của Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xã ………….. nhiệm kỳ 20…. – 20….;

Căn cứ KH số 53- KH/ ĐU, ngày 02/12/2019 của Đảng ủy giao những chi bộ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 20….

Căn cứ Quy định số 01-QĐ/CB ngày …./…/20…. của Chi bộ về hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chất hành năm 20….. Nay tôi viết bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20…. như sau:

VỀ NỘI DUNG KIỂM TRA NHƯ SAU

Nội dung kiểm tra: – Việc học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên .

– tiến hành việc nộp đảng phí theo quy định.

Mốc kiểm tra: 01/01/20…. đến 20/11/20…..

Thời điểm kiểm tra: 25/11/20…. đến 30/11/20….

I) Những điểm mạnh:

– Về tư tưởng chính trị: Là một Đảng viên, công tác trong ngành giáo dục bản thân tôi luôn xác định rõ ràng vai trò tránh nhiệm và lập trường quan điểm đúng đắn trong nhiệm vụ giáo dục. Luôn tự trau dồi bản thân, kiên định tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Gương mẫu trước quần chúng nhân dân, đồng nghiệp và mọi người. Bằng sự hiểu biết của tớ, vận động tuyên truyền gia đình và quần chúng nhân dân tiến hành, hưởng ứng những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đề ra. Kiên quyết chống lại những hành vi sai trái và tác hại đến quan điểm đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của nhà nước.

Luôn ý thức giữ gìn sự trong trắng trong tổ chức cơ sở Đảng. Bản thân luôn tham gia đầy đủ những đợt học tập chính trị, học tập Nghị quyết do những cấp tổ chức. Luôn tham gia tốt những cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”, “Không vi phạm đạo đức nhà giáo” và trào lưu khác do Bộ Giáo dục – Đào tạo phát động như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, sáng tạo, tự học, tự rèn”; “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”.

– Về đạo đức lối sống: Là một Đảng viên, một giáo viên, bản thân luôn tạo cho mình một lối sống chuẩn mực, tiến hành nghiêm chỉnh những điều Đảng viên không được làm, kiên quyết với những biểu lộ lãng phí, tham nhũng, quan liêu. tiến hành tốt thực hành tiết kiệm, lối sống giản dị, ngay thẳng, trung thực. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; có tinh thần tương thân tương ái; học hỏi và rút kinh nghiệm. Phát huy tinh thần phê và tự phê. tiến hành tốt dân chủ ở trường, địa phương. Tạo mối quan hệ mật thiết gần gũi, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, của học viên.

– Đối với địa phương, làng xóm nơi cư trú luôn quan tâm, gần gũi, hoà đồng, gương mẫu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. tiến hành tốt những quy định, những hoạt động tại địa phương đề ra. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng thôn xóm văn hóa.
Nghiêm túc hoàn thành những khoản đóng góp thao qui định của địa phương, của Nhà nước. Vận động bà con lối xóm cùng tham gia tiến hành những hoạt động của địa phương.

– Về tiến hành trách nhiệm, nhiệm vụ được giao: Năm học 2019 – 20…. tham gia giảng dạy tất cả các khối lớp từ khối 1 đến khối 5 trong nhà trường, bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm mà Đảng và đơn vị phó thác. Là một giáo viên, tôi luôn có tinh thần cầu tiến, phấn đấu không ngừng trong những hoạt động chuyên môn, tiến hành tốt qui chế chuyên môn. Thường xuyên sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi, dự giờ rút kinh nghiệm. Mặt khác bản thân đã không ngừng học tập, học hỏi bè bạn đồng nghiệp về chuyên môn kinh nghiệm giáo dục HS, kinh nghiệm xử lí những tình huống sư phạm.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Bản thân chấp hành và tiến hành tốt sự phân công của tổ chức cũng như của chính quyền. Chấp hành đầy đủ nghiêm túc chính sách sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. tiến hành nghiêm túc những nội quy, quy chế của tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị.

II) Nhược điểm:

– Bên cạnh những điểm mạnh thì bản thân vẫn còn đấy đó những tồn tại: Vẫn còn một vài học viên ở các khối lớp được phân công giảng dạy còn tình trạng vi phạm nội quy nhà trường.

III) Biện pháp khắc phục, sửa chữa nhược điểm:

– Luôn chấp hành nghiêm túc mọi sự phân công trong công tác của lãnh đạo và của tổ chức, luôn có tinh thần trách nhiệm và cố gắng nỗ lực vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công. Tác phong nhanh nhẹn chuẩn mực, luôn có ý thức học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo ngày công lao động, gương mẫu trong việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị đề ra, cụ thể:

+ Trong công tác chuyên môn: Bản thân luôn cố gắng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ những lớp bồi dưỡng về chuyên môn do cấp trên tổ chức, thường xuyên học hỏi ở sách vở, ở đồng chí đồng nghiệp.

+ Đối với công tác đoàn thể: Nhiệt tình, năng nổ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– tiến hành nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của những cấp lãnh đạo.

Trên đây là phần tự kiểm điểm của bản thân tôi.

Tôi rất mong chi bộ, những đồng chí Đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để sửa chữa những góp ý của những đồng chí để bản tự kiểm điểm được hoàn thiện hơn

IV) Tự nhận xét: Chấp hành tốt nhiệm vụ được giao.

 

…………., ngày …. tháng .. năm 20…

Người viết bản tự kiểm tra

Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên – Mẫu 3

ĐẢNG ỦY …….

CHI BỘ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN BÁO CÁO
TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

NĂM ….

Kính gửi: ………………………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày…………………………………………………………………………………………………….

Vào Đảng ngày:……………………………………………………………………………………………

Chính thức ngày:…………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ trong Đảng:…………………………………………………………………………………….

Là đảng viên thuộc chi bộ trường…………………………………………………………………….

tiến hành theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ năm …………….

Căn cứ theo nội dung kiểm tra của chi bộ…………………………………………………………

Bản thân tôi tự đánh giá như sau:

1. Việc tiến hành nhiệm vụ thứ 3 Điều 2 Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam: “Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân tiến hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước”.

* điểm mạnh:

Tôi luôn có mối quan hệ gần gũi, hòa nhã với nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của nhân dân. Lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của phụ huynh học viên và người dân một cách từ tốn, hòa nhã, không cần mất lòng dân.

Trong cuộc sống và trong công tác, tôi luôn có tinh thần và thái độ tích cực tham gia công tác quần chúng và công tác xã hội trong nhà trường và địa phương trong khả năng và giới hạn phạm vi công tác.

Bản thân tôi luôn có ý thức nâng cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong việc tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân tiến hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước.

2. về sự việc tiến hành chức trách nhiệm vụ được giao:

Bản thân tôi luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc được chi bộ và nhà trường phó thác. Cụ thể :

Trong công tác Đảng, tôi được giao nhiệm vụ là thư ký. Tôi đã hoàn thành công việc được giao trong mọi buổi sinh hoạt chi bộ và trong Đại hội chi bộ.

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Chi bộ.

Tham gia sinh hoạt nơi cư trú và tiến hành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Trong công tác chuyên môn của Nhà trường tôi đảm nhiệm chức danh tổ khối trưởng, trưởng phòng ban Thanh tra nhân dân và phụ trách lớp …… Tôi đã hoàn thành toàn bộ những loại hồ sơ sổ sách, giáo án đúng thời hạn; thanh – kiểm tra đúng định kỳ, tiến hành đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tập thể.

Kết quả: Tôi đã giành danh hiệu lao động tiên tiến năm học ……….. và được nhận giấy khen của UBND huyện.

* Hạn chế (khuyết điểm):

Còn vẫn chưa thực sự mạnh dạn và thẳng thắn trong công tác tự phê bình và phê bình.

….…………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………….

  ………., ngày…tháng…năm…

Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *