Mẫu biên bản hoạt động ngoài giờ lên lớp là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi chép hoạt động ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động tự chọn và hoạt động tập thể. Nội dung trong mẫu biên bản cần nêu rõ các chỉ tiêu: Thời gian, thành phần tham dự, nội dung hoạt động, rút kinh nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu biên bản tại đây.

ỦY BAN NHÂN DÂN ……
TRƯỜNG …………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Chủ điểm: ……………………………………………………………………………Tuần …………..

I. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. PHẦN RÚT KINH NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GVCN

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

V. PHẦN PHÂN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO TIẾT NGLL TIẾP THEO.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày ,…..tháng ……năm……

Thư ký GVCN

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *