Download.vn xin giới thiệu đến những bạn Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản mới nhất năm 2020. 

Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản mới nhất được phát hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính phát hành ngày 31/03/2020 sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời những bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

Giấy nộp tiền vào tài khoản mới nhất

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Lập ngày …. tháng …. năm ……

Mẫu số C408/KB
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….…

Người nộp: …………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………

Đơn vị nhận tiền: ………………………………………

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK: ………………………….

Có TK: ………………………

Mở tại Ngân hàng ủy nhiệm thu: …………………………………….

Tại KBNN: ……………………………………………………………

Nội dung nộp Số tiền
tổng số

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Ngân hàng/KBNN ghi sổ ngày … tháng … năm ……….

NGƯI NỘP TIN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ QUỸ

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *