Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT được phát hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 17/01/2021 của Bộ Tài chính.

Tờ khai đăng ký tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trải qua cơ quan chi trả thu nhập. Mẫu 20-ĐK-TH-TCT sử dụng cho những doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người lao động. Dưới đây là nội dung chi tiết mẫu 20-ĐK-TH-TCT, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm.

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT: Tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ Thuế VAT TỔNG HỢP NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho người phụ thuộc có ủy quyền)

☐ Đăng ký Thuế VAT ☐ Thay đổi thông tin đăng ký Thuế VAT

1. Tên cơ quan chi trả thu nhập: ……………………

2. Mã số Thuế VAT:………………………………………………….

3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

4. Người phụ thuộc đăng ký Thuế VAT bằng giấy khai sinh:

STT

Họ và tên

MST (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin)

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

Tên cá nhân có thu nhập

MST của cá nhân có thu nhập

Ngày sinh

Số

Ngày cấp

Nơi đăng ký

vương quốc

Tỉnh/ thành phố

Quận/ Huyện

Phường/Xã

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
1                          
2                          
3                          
                         

(MST: Mã số Thuế VAT; CMND: chứng tỏ nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước pháp lý về những số liệu đã khai./.

 

…., ngày … tháng … năm…
NGƯỜI NỘP Thuế VAT hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA NGƯỜI NỘP Thuế VAT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: Cơ quan chi trả thu nhập chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký Thuế VAT” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký Thuế VAT” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc được cá nhân ủy quyền là hồ sơ đăng ký Thuế VAT lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký Thuế VAT.

Lưu ý:

– Khi điền tờ khai, cá nhân chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký Thuế VAT” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký Thuế VAT” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký Thuế VAT lần đầu hoặc hồ sơ thay đồi thông tin đăng ký Thuế VAT.

– Ngoài ra, đối với cá nhân thuộc diện nộp Thuế VAT TNCN đăng ký Thuế VAT cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập (ủy quyền triển khai thủ tục cho cơ quan chi trả thu nhập) thì dùng mẫu tờ khai đăng ký Thuế VAT tổng hợp (Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT).

– Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh hiện hành quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 sẽ hết hiệu lực sử dụng vào trong ngày 17/01/2021.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *