Đơn khiếu nại là mẫu văn bản hành chính được người khiếu nại, tố cáo lập ra trình diễn với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về nội dung khiếu nại. 

Đây là mẫu đơn khiếu nại mới nhất được phát hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại. Vậy tiếp sau này là mẫu đơn và cách viết mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

  • Đơn khiếu nại
  • Hướng dẫn viết đơn khiếu nại

Đơn khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

…, ngày… tháng … năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ……………… (1)

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………………………….…….;

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………(2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân….., ngày cấp ……… nơi cấp: ……. (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: ……………………………………..;

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………(4);

Khiếu nại về sự việc: ……………………………………………………………………..(5);

Nội dung khiếu nại: ……………………………………………………………………(6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)


Họ và tên

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại

– (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

– (2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức tiến hành việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không tồn tại CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi những thông tin theo giày tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về sự việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm lại nội dung khiếu nại; ghi rỏ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *