Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí cho sinh viên được phát hành theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH là mẫu đơn được sinh viên lập ra để xin được miễn, giảm học phí.

Những sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP phải làm đơn đề nghị miễn, giảm học phí nộp lên BGH nhà trường để được đánh giá miễn thu một số khoản học phí. Mời những em cùng tìm hiểu thêm và tải mẫu đơn:

Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí cho sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học viên, sinh viên đang học tại những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH công lp)

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH)

Họ và tên:…………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………

Nơi sinh:……………………………………………………………………..

Lớp: …………….Khóa:…………………. Khoa:………………………….

Mã số sinh viên:……………………………………………………………….

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86)

Đã được hưởng chính sách miễn giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng chính sách miễn giảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo):

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường đánh giá để được miễn, giảm học phí theo quy định và chính sách hiện hành.

……, ngày …. tháng …. năm…
Xác nhận của Khoa
(hoặc bộ phận Quản lý sinh viên)
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *