Giấy ủy quyền là một biểu mẫu văn bản pháp lý được sử dụng trong những trường hợp người ủy quyền không thể có mặt tại cơ quan, đơn vị để ký những văn bản, giấy tờ (hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác, công văn, quyết định…) hoặc giải quyết những công việc khác thì sẽ ủy quyền cho một cá nhân trong cơ quan, đơn vị để ký thay những văn bản giấy tờ và giải quyết những công việc rất cần thiết phải có sự can thiệp của người quản lý.

Dưới đây là mẫu Giấy ủy quyền cá nhân được Download.vn update dựa trên Nghị định 30/2020/NĐ-CP và Bộ luật dân sự và những văn bản hiến pháp hiện hành, do đó người uỷ quyền và người được ủy quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với công việc đã ủy quyền. Mời những bạn cùng xem thêm nhé!

Mẫu giấy ủy quyền mới nhất

  • Giấy ủy quyền chung nhất theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP
  • Giấy ủy quyền giành riêng cho cá nhân
  • Giấy ủy quyền giành riêng cho doanh nghiệp
  • Lưu ý khi viết Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền chung nhất theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

Số: /……-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

 

……….…, ngày… tháng… năm…

GIẤY ỦY QUYỀN

…………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Giấy ủy quyền giành riêng cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào những văn bản hiến pháp hiện hành.

……………., ngày …… tháng …… năm 20……. ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:…………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Số CMND: ……….cấp ngày:….. nơi cấp:…………………….

Quốc tịch:……………………………………………………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Số CMND: ……………cấp ngày.:………….. nơi cấp:……..

Quốc tịch:………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn phụ trách trước pháp lý về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Giấy ủy quyền giành riêng cho doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ

Tên tổ chức: …………………………………………………..

Người đại diện ………………………………………………

Chức vụ ………………………………………………………

Ủy quyền cho:

Tên nhân viên ……………………………………………..

Chức vụ ……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú …………………………………………

Số chứng tỏ nhân dân/hộ chiếu …………………………………………………..

tiến hành giao và nhận chứng khoán và những công văn, tài liệu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký thành viên lưu ký cho (tên Công ty/Ngân hàng)………………và chỉ bị hủy bỏ khi có văn bản thông báo của Công ty/ngân hàng……………..

 

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

……..ngày …tháng …năm…..

BÊN UỶ QUYỀN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi viết Giấy ủy quyền

  • Phải viết đầy đủ thông tin 02 bên: ủy quyền và nhận ủy quyền để làm căn cứ cho người được ủy quyền tiến hành công việc được ủy quyền;
  • Bắt buộc ghi rõ thời gian tiến hành ủy quyền để tránh việc lạm dụng ủy quyền ở thời điểm khác;
  • Ghi rõ nội dung ủy quyền để người được ủy quyền không lạm dụng Giấy ủy quyền mà tiến hành công việc khác;
  • Nên thỏa thuận rõ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tranh chấp;
  • Nếu có căn cứ ủy quyền thì nên trình diễn chi tiết để làm căn cứ hợp lý cho việc ủy quyền…

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *