Download.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng dịch vụ bảo vệ an ninh giành cho bên thuê và bên tiến hành dịch vụ nhằm thỏa thuận những đặc trưng, điều khoản trong công việc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–***——–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

Hà Thành, ngày……….. tháng………… năm………..

Tại: …………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên thuê dịch vụ):……………………… ……………………………………………………………..

Đại diện : ……………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………..

Trụ sở : …………………………………………………. ………………………………………………………………

Dế yêu : …………………………………………….. ……………………………………………………………..

BÊN B (Bên tiến hành dịch vụ):………………. ……………………………………………………………..

Đại diện : ……………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………..

Trụ sở : …………………………………………………… ……………………………………………………………

Dế yêu : ……………………………………………… …………………………………………………………….

Hai bên thống nhất, thoả thuận và cùng nhau ký phối hợp đồng có nội dung sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG.

Bên B tiến hành dịch vụ: Cử cán bộ, nhân viên bảo vệ nhà xưởng, tài sản, an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy và nổ và sự an toàn cho toàn bộ cán bộ, nhân viên của Công ty trong phạm vi bảo vệ.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC PHẢI LÀM.

Từ ngày…….tháng năm 2006 đến ngày…….tháng năm 200..

Thời gian làm việc:…… giờ/ngày (từ….giờ đến…. giờ)

Địa điểm làm việc:………………………………………. …………………………………………………………….

Công việc phải làm như điều 1 và:………………… …………………………………………………………….

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.

3.1 – cung ứng đầy đủ chính xác những yêu cầu mục tiêu cần bảo vệ, thời gian làm việc.

3.2 – Tích cực phối hợp với bên B giải quyết công việc khi được yêu cầu.

3.3 – phụ trách thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo Điều 3 của Hợp đồng.

3.4 – Đơn phương chấm hết hợp đồng khi bên B tiến hành không đúng yêu cầu công việc của bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp lý.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B.

4.1- Tiến hành những nghiệp vụ nhằm bảo vệ theo đúng yêu cầu của bên A

4.2- Bảo đảm giữ uy tín, bí mật Marketing và những thông tin khác cho/của bên A.

4.3- Tự lo chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại, những công cụ hỗ trợ trong quy trình tiến hành công việc theo thỏa thuận của hai bên.

4.4- Tự chịu mọi rủi ro, đóng bảo hiểm xã hội và những bảo hiểm khác cho người lao động(nhân viên bảo vệ).

4.5- Tự phụ trách do hành vi vượt qua mức được cho phép của công việc hay vi phạm pháp lý.

4.6- Bồi thường thiệt hại do nhân viên bảo vệ gây ra cho A/người tiêu dùng của bên A và bên thứ 3.

ĐIỀU 5: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

5.1- Phí dịch vụ (tính theo mục tiêu hoặc theo thời gian bảo vệ mục tiêu):

5.2 – Phương thức thanh toán:

– Phí tại khoản 3.1 thanh toán hàng tháng vào trong ngày………………………………..

– Phí trên vẫn chưa/không gồm có VAT VAT (10%)

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm 02 trang, được lập thành 0 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, B lưu 01 bản.

BÊN A BÊN B

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *