Hợp đồng ủy quyền là một dạng của hợp đồng dân sự, là văn bản thỏa thuận giữa những bên.

vì vậy bên được ủy quyền có nghĩa vụ tiến hành công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp lý có quy định. Vậy tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết mẫu hợp đồng ủy quyền, mời những bạn cùng xem thêm.

Mẫu hợp đồng ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Số: …………/HĐUQ

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……. Tại ………………………

Bên ủy quyền (tiếp trong tương lai gọi là Bên A):

Ông (Bà):…………………………………………………………………

Sinh ngày:………………..………….…………………………………

minh chứng nhân dân số:…………………….cấp ngày……………

tại…………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không tồn tại hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

………………………………………Hoặc hoàn toàn có thể chọn một trong những chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ ông xã:

Ông : ……………………Sinh ngày:………………………………….

minh chứng nhân dân số:…………………..cấp ngày…………………

tại……………………………………… ……………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Cùng vợ là bà: ……………………………………………………………

Sinh ngày:……………… ………………………………………………

minh chứng nhân dân số:……………………cấp ngày……………

tại……………………………………………………………..…………………

Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ ông xã có hộ khẩu thường trú không giống nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)……………………………………

……………………………………………………………………

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………

minh chứng nhân dân số:…………….cấp ngày……………

tại………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………

…………………………………………………………………

những thành viên của hộ gia đình:

– Họ và tên:…………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………

minh chứng nhân dân số:…………………cấp ngày………

tại…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..…

* Trong trường hợp những chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:……………………………………

Sinh ngày:……………………………………….………………

minh chứng nhân dân số:…………………cấp ngày………

tại…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …

ngày ……………….do …………..lập

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ………………………………………………………

Trụ sở: ……………………………………………..………………

Quyết định xây dựng số:………..ngày……….tháng …………năm………

do …………………………………………..cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký Sale số:…ngày……..tháng ……năm……do …cấp.

Số Fax: ……………..Số Dế yêu:…………………..…………

Họ và tên người đại diện: ………………………………….……

Chức vụ: ……………………………………………….…………

Sinh ngày:……………………………..…………………………

minh chứng nhân dân số:…………………..cấp ngày………

tại………………………………………………..………………

Bên được ủy quyền (tiếp trong tương lai gọi là Bên B):

(Chọn một trong những chủ thể nêu trên)

….………………………………………………………………

….………………………………………………………………

Nay hai bên đồng ý việc giao phối hợp đồng ủy quyền với những thỏa thuận tiếp trong tương lai:

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ tiến hành nhân danh bên A.

….…………………………………………. ………………………………………………..

….………………………………………… …………………………………………………..

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là …………………… kể từ ngày ………. tháng ……. năm ……….

ĐIỀU 3: THÙ LAO

Thù lao hợp đồng (nếu có) do những bên tự thỏa thuận. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao (kể cả trong trường hợp đơn phương đình chỉ tiến hành hợp đồng ủy quyền)

….…………………………………………. ………………………………………………..

….………………………………………… …………………………………………………..

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có những nghĩa vụ tiếp trong tương lai:

a. cung ứng thông tin, tài liệu và phương tiện rất cần thiết để bên B tiến hành công việc;

b. phụ trách về cam kết do bên B tiến hành trong phạm vi ủy quyền;

c. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để tiến hành công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về sự việc trả thù lao.

2. Bên A có những quyền tiếp trong tương lai:

a. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về sự việc tiến hành công việc ủy quyền;

b. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ những việc tiến hành công việc ủy quyền, nếu không tồn tại thỏa thuận khác;

c. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm những nghĩa vụ đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1.Bên B có những nghĩa vụ tiếp trong tương lai:

a. tiến hành công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về sự việc tiến hành công việc đó;

b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ tiến hành ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để tiến hành việc ủy quyền;

d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong những lúc tiến hành ủy quyền;

đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận được và những lợi ích thu được trong những lúc tiến hành ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp lý;

e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm những nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

2.Bên B có những quyền tiếp trong tương lai:

a. Yêu cầu bên A cung ứng thông tin, tài liệu và phương tiện rất cần thiết nhằm tiến hành công việc ủy quyền;

b. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để tiến hành công việc ủy quyền.

ĐIỀU 6: VIỆC NỘP LỆ PHÍ xác nhận

Lệ phí xác nhận Hợp đồng này do bên ………… phụ trách nộp.

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình tiến hành hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp lý.

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN của những BÊN

Bên A và bên B phụ trách trước pháp lý về những lời cam đoan tiếp trong tương lai:

1. Việc giao phối hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

2. tiến hành đúng và đầy đủ toàn bộ những thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

3. những cam đoan khác….

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN sau cuối

1. Hai bên công nhận đã làm rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của tớ, ý nghĩa sâu sắc và hậu quả pháp lý của việc giao phối hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của Người có thẩm quyền xác nhận.

Hoặc hoàn toàn có thể chọn một trong những trường hợp tiếp trong tương lai:

– Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của Người có thẩm quyền xác nhận;

– Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của Người có thẩm quyền xác nhận;

– Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của Người có thẩm quyền xác nhận;

– Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của Người có thẩm quyền xác nhận;

– Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của Người có thẩm quyền xác nhận;

– Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của Người có thẩm quyền xác nhận;

– Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của Người có thẩm quyền xác nhận;

– Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của Người có thẩm quyền xác nhận;

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ………………………………

BÊN A
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
BÊN B
(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN xác nhận

Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.………………)

(Trường hợp xác nhận ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của tình nhân cầu xác nhận được tiến hành ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại ……………………………………………………………

(Trường hợp việc xác nhận được tiến hành ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm tiến hành xác nhận và Ủy ban nhân dân)

Tôi (ghi rõ chức vụ của người tiến hành xác nhận) …………… (quận (huyện) ……………. thành phố ………………………

xác nhận:

– Hợp đồng ủy quyền này được giao kết giữa Bên A là .……….…… và Bên B là ……………….. ; những bên đã tự nguyện thỏa thuận giao phối hợp đồng và cam đoan phụ trách trước pháp lý về nội dung Hợp đồng;

– Tại thời điểm xác nhận, những bên đã giao phối hợp đồng có năng lực hành vi dân sự tương thích theo quy định của pháp lý;

– Nội dung thỏa thuận của những bên trong Hợp đồng tương thích với pháp lý, đạo đức xã hội;

– những bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của tôi;

Hoặc hoàn toàn có thể chọn một trong những trường hợp tiếp trong tương lai:

– những bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của tôi;

– những bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của tôi;

– những bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của tôi;

– những bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của tôi;

– những bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền xác nhận đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của tôi;

– những bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của tôi;

– những bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của tôi;

– những bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự việc có mặt của tôi;

– Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ………. tờ, …trang), cấp cho:

+ Bên A .….. bản chính;

+ Bên B .….. bản chính;

+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.

Số xác nhận.……….. , quyển số .…. TP/CC- .….

 

Người có thẩm quyền xác nhận

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *