Mẫu kế hoạch cá nhân của Hiệu trưởng năm học 2020 – 2021 là bảng kế hoạch hoạt động của cá nhân Hiệu trưởng theo từng tuần, từng tháng.

Trong bảng kế hoạch cá nhân đưa ra những nhiệm vụ, mục tiêu trong cả năm, theo từng tháng và từng tuần. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải tài liệu tại đây.

Kế hoạch cá nhân của Hiệu trưởng – Mẫu 1

SỞ GDvàamp;ĐT ……….
TRƯỜNG TH ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

……..ngày…tháng …năm…...

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC 20…- 20…

I. CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO:

* Phụ trách chung:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Trực tiếp phụ trách 1 số lĩnh vực:

….………………………………………………….

….……………………………………………………

* Công tác kiêm nhiệm: ……………………………

II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH

….……………………………………………

….……………………………………………

III. tính chất TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Thuận lợi:

….……………………………………………

….……………………………………………

2/ Khó khăn:

….……………………………………………

….……………………………………………

IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ BIỆN PHÁP triển khai:

1. triển khai kế hoạch phát triển:

* Chỉ tiêu:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

2. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch năm học:

* Chỉ tiêu:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

3. Công tác tổ chức:

3.1. xây dựng bộ máy nhà trường

* Chỉ tiêu:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp

….……………………………………………

….……………………………………………

3.2. Quyết định khen thưởng kỷ luật đói với giáo viên nhân viên

* Khen thưởng:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Kỷ luật:

….……………………………………………

….……………………………………………

4. Quán lý ngũ cán bộ- giáo viên – nhân viên

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

5. Quản lý tài chính tài sản nhà trường, xây dựng kế hoạch CSVC

* Chỉ tiêu:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

6. Công tác kiểm tra nội bộ trường học

….……………………………………………

….……………………………………………

7. Công tác tham mưu, tuyên truyền vận động

* Chỉ tiêu:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

8. Tổ chức triển khai những cuộc vận động và những trào lưu thi đua:

* Chỉ tiêu:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Biện pháp:

….……………………………………………

….……………………………………………

9. triển khai quy chế dân chủ trong trường học

….……………………………………………

….……………………………………………

V. TỔ CHỨC triển khai

….……………………………………………

….……………………………………………

VI. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 20…-20…:

….……………………………………………

….……………………………………………

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

….……………………………………………

….……………………………………………

……., ngày … tháng … năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 20…-20…

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC GHI CHÚ

THÁNG

8/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

9/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

10/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

11/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

12/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

1/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

2/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

3/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

4/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

5/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

THÁNG

6/20…

….………………………………………………………

….………………………………………………………

….………………………………………………………

Kế hoạch cá nhân của Hiệu trưởng – Mẫu 2

SỞ GDvàamp;ĐT ……….

TRƯỜNG THPT ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

……..ngày…tháng …năm…...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HIỆU TRƯỞNG
HỌC 20….–20….

Họ và tên: …………………………………

Đơn vị công tác: …………………………

Nhiệm vụ được phân công: Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng – Quản lý nhà trường

triển khai Thông tư số 29/2009/TT – BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GDvàamp;ĐT về Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Công văn số 430/BGDĐT – NGCBQLGD ngày 26 tháng 01 năm 2010 về sự việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư 29/2009/TT – BGDĐT.

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được phát hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/20….của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 20….-20…. của ngành Giáo dục

Căn cứ báo cáo số 1269/BC-SGDĐT ngày 24/8/20….của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổng kết năm học 2017 – 20….và phương hướng, nhiệm vụ năm học 20….-20….;

Căn cứ công văn số 1327/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/20….của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 20….-20….;

triển khai kế hoạch năm học 20….-20…. của trường THPT………….. Nhằm xây dựng chương trình làm việc cho bản thân trong quy trình lãnh đạo, chỉ huy hoạt động giáo dục của trường THPT…………. năm học 20….- 20….. Nay tôi xây dựng kế hoạch công tác cá nhân của Hiệu trưởng trong năm học 20….- 20…. triệu tập vào một số nội dung sau:

PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG

I/ Mục đích chung

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, chính xác, khoa học và thích hợp với trong thực tiễn của nhà trường nhằm lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức nhà trường triển khai tốt những nội dung sau:

Chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, trường.

triển khai tốt những cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”; “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức và kỹ năng kỹ năng, chương trình giảm tải và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông vào giảng dạy để từng bước nâng dần chất lượng giáo dục của nhà trường, triển khai thắng lợi nhiệm vụ năm học 20….-20…..

công khai minh bạch và minh bạch tài chính, đảm bảo đầy đủ những chính sách chính sách theo quy định cho CB – GV–NV của trường.

1) Giáo dục tư tưởng đạo đức, tác phong.

a) Nội dung: Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước, nội quy quy chế của ngành, trường.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, chấp hành tốt sự phân công, phân nhiệm của nhà trường, cấp uỷ đảng.

Luôn phấn đấu tu dưỡng đạo đức tác phong, phẩm chất chính trị, có lối sống lành mạnh, hoà đồng với đồng nghiệp, quần chúng nhân dân, biết lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp cấp trên và cả quần chúng nhân dân.

Nêu cao tinh thần tự phê và phê bình, triệu tập xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tạo ra tập thể thống nhất, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, chăm sóc xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

b) Chỉ tiêu: 100% GV có đạo đức khá tốt

+ học viên: HK: 40% loại tốt; 60% loại khá;

HL: 25% khá Trong số đó có 2% loại giỏi

+ Bản thân: xếp loại cuối năm loại tốt

c) Biện pháp: Tiếp tục triển khai đầy đủ và kịp thời những văn bản, chỉ thị, Nghị định những cấp về xây dựng đạo đức, tư tưởng, tác phong của nhà giáo.

triển khai tốt việc cam kết với ngành và chính quyền địa phương về triển khai công tác phòng chống ma tuý, những tệ nạn xã hội khác. Luật An toàn giao thông và những chính sách quy định khác của Nhà nước.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ tính dân chủ triệu tập ở cơ sở, phát huy sức mạnh tập thể, của từng đảng viên, giáo viên.

triển khai tốt những cuộc vận động lớn trong năm học như: “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Thực tốt 3 môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội để giáo dục đạo đức học viên, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường học tập thân thiện, tạo được thú vui cho những em đến trường.

2) Công tác chuyên môn:

– chỉ huy 100% giáo viên sử dụng tốt và tác dụng những thiết bị đồ dùng dạy học hiện có của trường. Có sổ theo dõi mượn và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học đúng quy định.

– chỉ huy 100% giáo viên, tổ chuyên môn đảm bảo sinh hoạt chuyên môn theo định kỳ (1 lần / tháng), có đầy đủ những loại hồ sơ theo quy định. Mỗi giáo viên phải tham gia dự giờ ít nhất 01 tiết/ tuần.

– chỉ huy tổ trưởng chuyên môn: phải dự giờ toàn bộ giáo viên trong tổ theo đúng quy định. Mỗi giáo viên có 1 tiết thao giảng/học kỳ có sử dụng tốt những phương pháp kỹ thuật dạy học mới và được tổ chuyên môn công nhận.

– Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn theo kế hoạch đã công khai minh bạch từ đầu xuân năm mới học.

– Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo từng kỳ (kể cả tổ trưởng chuyên môn) không tính kiểm tra đột xuất.

– Triển khai kiểm tra toàn diện ít nhất 1/3 số giáo viên, số sót lại kiểm tra từng mặt theo hướng dẫn thanh tra chuyên môn quy định.

* Đối với học viên về học lực:

Giỏi: 02%

Khá: 25%

Trung bình: 68%

Yếu – Kém: 05%

– Đến cuối năm có 100% học viên khối 12 được được dự thi THPT QG 20…. và 99% học viên đậu tốt nghiệp; 17 em đậu ĐH nguyện vọng 1; học viên lên lớp đạt 100 % trở lên (sau khi rèn luyện trong hè)

– 100% học viên 12 TN TCN và 25% học liên thông CĐ nghề

– Duy trì sĩ số học viên đạt 95% trở lên

– Huy động 10% học viên tốt nghiệp THCS và không trúng tuyển vào lớp 10 công lập vào lớp 10 của trường.

* Biện pháp:

– Củng cố, kiện toàn chức danh Tổ trưởng chuyên môn, nêu cao vai trò trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn trong quy trình quản lý và điều hành hoạt động của tổ theo tinh thần chỉ huy của Sở GDvàamp;ĐT.

– Nêu cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghề của từng giáo viên, triển khai theo quy định điều lệ trường trung học.

– Quán triệt trong hội đồng sư phạm về tinh thần đổi mới giáo dục, giảm tải chương trình, nghiêm cấm việc sử dụng giáo án cũ, không tồn tại giáo án khi lên lớp. Thường xuyên dự giờ, thao giảng, kiểm tra tiết dạy của giáo viên trên lớp; triển khai kiểm tra đúng quy định về chuyên môn của Sở giáo dục. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra từ 1 tiết trở lên; đổi mới cách kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức và kỹ năng kỹ năng của bậc THPT. triển khai nghiêm túc việc tích hợp chương trình dọn dẹp môi trường, phòng chống thuốc lá, phòng ngừa thiên tai, giáo dục kỹ năng sống vào những môn học theo quy định của Bộ.

– Tổ chức phân loại học viên giỏi, khá, trung bình, yếu kém để xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo học viên yếu kém; giáo viên bộ môn phải có trách nhiệm về chất lượng bộ môn phụ trách, có kế hoạch phụ đạo và bồi dưỡng cho học viên lớp mình giảng dạy. phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục nhà trường – gia đình – xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục và có những biện pháp thích hợp phát huy năng lực học tập của học viên, tuyên truyền cho những bậc phụ huynh hiểu sâu sắc cuộc vận động “Hai không”, chống sự ỷ lại, chây lười trong học tập.

– Xử lý nghiêm những học viên bỏ tiết, trốn học, vô kỷ luật. phối hợp với Công an xã, Ban đại diện cha mẹ học viên xây dựng quy chế phối hợp để giáo dục đạo đức học viên, xử lý nghiêm túc và kịp thời những học viên gây rối trật tự, đánh nhau trong nhà trường.

– Xử lý nghiêm những giáo viên bỏ giờ, bỏ lớp triển khai ngày giờ công không nghiêm túc; với giáo viên chủ nhiệm khi đánh giá xếp loại phải gắn với sĩ số lớp, chất lượng học tập cuối năm của lớp, Giáo viên bộ môn thì gắn với chất lượng giảng dạy môn mình dạy; những nội dung quy định trên gắn với công tác thi đua khen thưởng cuối học kỳ và cuối năm học. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ trưởng chuyên môn, GV được học tập nâng cao trình độ trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.

3/ Công tác đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Chỉ tiêu:

– 70 % học viên là đoàn viên Đoàn TNCS HCM.

– 95% đoàn viên thanh niên có đạo đức khá, tốt. 100% đoàn viên triển khai tốt Điều lệ Đoàn.

– Tham gia đầy đủ những hội thi do đoàn cấp trên phát động.

– Công trình Đoàn năm học 20….-20….: chăm sóc bồn hoa cây xanh trong sân trường

– Đoàn trường được huyện đoàn tặng giấy khen

* Biện pháp:

– Chọn những giáo viên năng động, nhiệt tình, có tâm huyết và ham hiểu biết học viên làm công tác chủ nhiệm. Bố trí bí thư đoàn là đồng chí có tinh thần trách nhiệm, năng lực.

– Tham mưu với nhà trường xây dựng nề nếp hoạt động của Đoàn tạo ra một sân chơi có lợi cho những em hấp dẫn những em tham gia hoạt động, tăng hứng thú học tập.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn kịp thời, linh hoạt và thích hợp với điều kiện của trường. Phát động trào lưu: “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, những tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong nhà trường.

4/ Công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa.

* Chỉ tiêu:

– 100% giáo viên, học viên tham gia tốt những hoạt động ngoài giờ theo đúng quy định của Sở giáo dục và của địa phương.

– 100% học viên tham gia duy trì tốt giờ tập thể dục, những buổi học ngoại khóa …

– 100% giáo viên và học viên tham gia dự thi tìm hiểu pháp lý, an toàn giao thông, phòng chống những tệ nạn xã hội … do những cấp phát động.

– Tổ chức tốt ngày 20/11; 8/3; 26/3; Tổ chức thể dục thể thao nhân ngày xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí minh 26/03/20…..

5/ Công tác xây dựng đội ngũ

– Nâng cao nhận thức trong đội ngũ Cán bộ, giáo viên về sự đổi mới của Ngành giáo dục hiện nay đặc biệt là theo tinh thần nghị quyết số 29, xác định đúng đắn vị trí, vai trò và trách nhiệm của nhà giáo. Quán triệt đến từng GV về Quyết định 16/2008/BGDvàamp;ĐT ngày 16/4/2008 về quy định đạo đức nhà giáo, triển khai tốt cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

– Tạo điều kiện để giáo viên được tham gia học tập nâng cao trình độ bằng nhiều hình thức.

– Tham gia đầy đủ những đợt sinh hoạt chuyên đề, tập huấn về đổi mới phương pháp, nội dung và chương trình, tạo điều kiện cho tổ chuyên môn, GV được tham gia học tập chuyên môn đầy đủ.

– Định kỳ sinh hoạt chuyên môn, thao giảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ giáo viên ngày một vươn lên.

– chăm sóc đào tạo và xây dựng đội ngũ của trường tốt về đạo đức, vững về chuyên môn, đủ về cơ cấu những bộ phận, đoàn thể.

6/ Công tác quản lý

– Quán triệt tinh thần chỉ huy về công tác chuyên môn của Sở giáo dục về sự việc quy định những loại hồ sơ nhà trường, Giáo viên bậc THPT. Xây dựng đầy đủ những loại hồ sơ quy định nêu trên đối với BGH, giáo viên, những tổ nhóm chuyên môn.

– Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường, công khai minh bạch kế hoạch năm học của trường trước tập thể hội đồng nhà trường và giao chỉ tiêu, mức phấn đấu cho từng tổ, đoàn thể và từng giáo viên trong nhà trường.

– chỉ huy những tổ, giáo viên trong nhà trường xây dựng kế hoạch năm, học kỳ, tháng cụ thể theo đúng hướng dẫn tập huấn chuyên môn hè 20…., gắn chỉ tiêu phấn đấu đạt tác dụng cao nhất.

– Có sự phân công, giao nhiệm vụ cho tổ trưởng, những đoàn thể, kiểm định chất lượng … đảm nhận một số phần công việc thuộc phạm vi trách nhiệm trong năm học, thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở để hoàn thành nhiệm vụ được giao, kịp thời uốn nắn những sai sót, điều chỉnh kế hoạch hợp lý nhằm nâng cao tác dụng công việc.

– Tăng cường xây dựng nề nếp kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường, triển khai tốt Điều lệ trường trung học, những văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, chống những biểu lộ tiêu cực, ỷ lại, không chấp hành nội quy, quy chế nhà trường, cương quyết xử lý những giáo viên cố tình vi phạm ngày giờ công, bỏ giờ, vi phạm đạo đức nhà giáo.

– triển khai nghiêm túc việc tổ chức những kỳ thi, chống gian lận, tiêu cực trong quy trình thi cử kiểm tra học kỳ, xét tuyển vào lớp 10.

– Tiến hành sơ kết, tổng kết những đợt thi đua, việc triển khai hoạt động trào lưu nhân những ngày lễ lớn.

– Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ, toàn diện, một mặt …, những hoạt động của tổ khối chuyên môn, của giáo viên và học viên.

– Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra giáo viên, tổ chuyên môn trong nhà trường cụ thể trong suốt năm học.

7) Công tác kiểm định chất lượng

– Tiếp tục kiện toàn hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của trường. Phân công phân nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên

– Rà soát tình hình của nhà trường để đối chiếu so sánh, tự đánh giá những tiêu chuẩn đạt được, tiêu chuẩn cần phấn đấu.

– triệu tập huy động học viên ra lớp, hạn chế tình trạng bỏ học dưới 5%. Chú trọng nâng dần chất lượng giáo dục của nhà trường, giảm dần số học viên yếu.

– Tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng, xây dựng kế hoạch năm 20….-20….. Hàng năm tổ chức tự đánh giá, đánh giá đúng thực chất, khách quan.

8/ Công tác Tài chính

– Tham mưu Hội đồng quản trị nhà trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ vừa đảm bảo nguyên tác tài chính vừa thích hợp với tình hình trong thực tiễn của trường, tạo điều kiện kinh phí tốt cho những hoạt động giáo dục của nhà trường.

– triển khai công khai minh bạch, minh bạch tài chính, chi đúng, chi đủ những chính sách chính sách đối với người lao động, đồng thời sử dụng tiết kiệm, tác dụng nguồn kinh phí thu của học viên.

9/ Công tác thi đua khen thưởng:

* Chỉ tiêu:

những danh hiệu tập thể

– Trường : Danh hiệu tập thể tiên tiến được GĐ Sở tặng giấy khen.

– Tổ chuyên môn Tập thể lao động tiên tiến : 1 tổ

– Chi bộ : trong sáng vững mạnh

– Công đoàn: vững mạnh

– Đoàn thanh niên: vững mạnh

Danh hiệu cá nhân :

– Tiên tiến xuất sắc: 18 đ/c

– Lao động tiên tiến : 04 đ/c

* Biện pháp:

– Kiện toàn và củng cố Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường.

– Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch công tác thi đua trong từng năm học. Triển khai công tác thi đua – khen thưởng từ đầu xuân năm mới học 20….-20…. theo hướng dẫn của Sở GDvàamp;ĐT.

– Tổ chức cam kết, đăng ký thi đua cho tập thể, những cá nhân năm học 20….-20…..

– phối hợp cùng Công đoàn theo dõi sâu sát, giám sát cụ thể, đánh giá xếp loại tổ, giáo viên chính xác, công minh và toàn diện qua những đợt thi đua.

III/ ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1/ Chỉ tiêu thi đua

– Tham gia dự Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh: Có giải

PHẦN II: KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

I/ Kế hoạch công tác cụ thể

Thời gian Nội dung công việc Yêu cầu /triển khai
8/20…. Phân công GV huy động HS, triệu tập HS chuẩn bị tựu trường Phân công GV đứng lớp hợp lý, đúng quy định chuyên môn, đúng chỉ huy của Sở GDvàamp;ĐT. Huy động 100% HS ra lớp.Tổ chức thi nghiêm túc, xét lên lớp công khai minh bạch, công minh 100% GV tham gia học nghị quyết
Tổ chức ôn tập, thi lại cho học viên vẫn chưa lên lớp thẳng. Xét lên lớp, hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10
Tổ chức GV, HS lao động dọn dẹp trường lớp, môi trường xung quanh, tu sửa bàn ghế HS
Phân công GV đứng lớp, GVCN. Biên chế lớp
Kiện toàn những tổ chuyên môn, bộ phận, đoàn thể … trong nhà trường: phân công chuyên môn, công tác kiêm nhiệm cho CB, GV
chỉ huy sắp xếp thời khóa biểu HKI
Cấp văn phòng phẩm cho GV, hồ sơ của Tổ chuyên môn, đoàn thể
triển khai tựu trường đúng quy định (20/8/20….)
Tập huấn chuyên môn
Xây dựng nội quy HS, quy chế làm việc nhà trường, BGH
Học nghị quyết (01 ngày)Dự tổng kết ngành năm học 2017 – 20….
9/20…. Tổ chức khai giảng năm học 20….-20…. vào trong ngày 05/9/20…. triển khai đúng quy trình, thời gian của từng kế hoạch Triển khai nội dung công việc đến từng tổ, GV kịp thời, chính xác

Báo cáo thống kê đầu xuân năm mới học 20….–20….
Xây dựng kế hoạch năm học. Hội nghị trù bị, hội nghị chính thức kế hoạch năm học 20….–20…..
Họp chi bộ tháng 9/20108.
Hoàn thành việc phân loại HS yếu kém, khá giỏi
Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy phụ đạo, năm học 20….–20…..
Họp phụ huynh học viên đầu xuân năm mới học 20….–20….
Triển khai Luật ATGT cho GV, HS, cam kết triển khai giữa GVCN, HS với nhà trường
Đăng thi đua cho GV, tổ chuyên môn năm học 20….–20….
Báo cáo những văn bản, số liệu Sở yêu cầu tháng 9/20…..
Phân công GV rà soát hồ sơ PCGD năm 20…..
Tổ chức hoạt động NGLL theo chủ điểm tháng 9/20….
Hoàn thành hồ sơ sổ đăng bộ cho HS khối 10 năm học 20….–20….
Đại hội Đoàn trường năm học 20….–20….
Kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, bão lũ, ATGT, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, THTT – HSTC, Hội đồng TĐ-KT ….
Hội nghị Ban Đại diện cha mẹ học viên toàn trường NH 20….-20….
10/20…. Tổ chức phụ đạo học viên yếu kém Hoàn thành những công việc trong tháng đúng thời gian, kịp thời và đạt tác dụng cao nhất.
Phát động trào lưu thi đua cho GV, HS nhân ngày phụ nữ Việt Nam ( 20/10 )
Phát động trào lưu thi đua cho GV, HS nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11 ) .
Tham gia dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo án của GV theo định kỳ
Tổ chức lao động dọn dọn dẹp trường lớp, chăm sóc cây xanh trong trường
Hoàn thành kế hoạch KĐCL năm học 20….–20…..
Hoàn thành mua BHTT –BHYT cho học viên đúng quy định
Tổ chức xây dựng nội dung cho thao giảng vào tháng 11/20….
11/20…. Tổ chức tọa đàm ngày Nhà giáo Việt nam ( 20/11/20….) triển khai đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.100% GV tham gia những hoạt động trong tháng Và đạt kết quả cao, chất lượng
Sơ kết trào lưu thi đua 20/11 cho GV và HS.
Tham gia dự giờ, thao giảng, kiểm tra hồ sơ giáo án GV, những tổ.
Kiểm tra dạy phụ đạo, dạy tự chọn
Tổ chức xây dựng phòng truyền thống Đoàn
Tổ chức hoạt động NGLL tháng 11/20….
12/20…. Phát động trào lưu thi đua nhân ngày xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12 ), “xây dựng trường học thân thiện – HS tích cực”; triển khai đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.Hoàn thành những công việc trong tháng đúng thời gian, kịp thời và đạt tác dụng cao nhất
Kiểm tra việc triển khai chương trình giảng dạy của GV
Kiểm tra kinh phí của trường năm 20…., chứng từ chi
Tổ chức tuyên truyền truyền thống QĐND Việt Nam ( 22/12/20….). Tổ chức HKPĐ cấp trường.Đánh giá trào lưu thi đua trong tháng qua
Tham gia dự giờ, thao giảng theo định kỳ. Kiểm tra hồ sơ Tổ chuyên môn, giáo viên
Tổ chức huy động học viên ra lớp đầy đủ chuẩn bị thi học kỳ
Rà soát chương trình thực dạy, lên kế hoạch dạy bù.
xây dựng ban kiểm tra, kiểm kê cơ sở vật chất hàng năm của trường: Kiểm kê thư viện, Thiết bị, ĐDDH …Tham gia xây dựng NTM
01/20…. Tổ chức xây dựng đề cương, ôn tập chuẩn bị thi HKI triển khai đầy đủ nội dung kế hoạch đề ra.100% GV tham gia những hoạt động trong tháng Và đạt kết quả cao, chất lượng
Phân công GV ra đề, đáp án. Rà soát theo chuẩn KTKN, giảm tải
Thi học kỳ I năm học 20….–20….
Tổ chức hoạt động NGLL chủ đề tháng 12
Sơ kết thi đua tháng 12/20….
Đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm HS trong HKI. công khai minh bạch chất lượng giáo dục của nhà trường
Họp phụ huynh giữa năm học
Sơ kết học kỳ I năm học 20….–20….. Phương hướng HKII
Tiến hành kiểm tra, kiểm kê CSVC hàng năm. Tổng hợp những biên bản kiểm kê
Tiếp tục lập những minh chứng KĐCL
Họp đánh giá xếp loại CBQL, GV học kỳ I năm học 20….–20….
Sơ kết hoạt động của Đoàn, Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng, Thư viện, thiết bị
Lên TKB học kỳ II năm học 20….–20…. (cả phụ đạo)
Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém
Phân công GV trực trong lần tết Nguyên đán. Nghỉ tết nguyên đán
Phát động trào lưu thi đua “ Mừng Đảng – Mừng Xuân ”
02/20…. Tổ chức hoạt động NGLL tháng 02/20…. triển khai tốt kế hoạch đề ra Báo cáo trung thực, chính xác và khách quan đúng trong thực tiễn của trường
Lao động dọn dẹp trường lớp, chăm sóc bồn hoa cây cảnh quanh trường, công trình Đoàn
Kiểm tra hồ sơ Đoàn. Rà soát chương trình hoạt động Đoàn năm học 20….–20….
Dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên, hồ sơ tổ chuyên môn
Tổ chức thao giảng cấp trường, chuyên đề ứng dụng CNTT
Làm công tác kiểm định chất lượng. Hoàn thành báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục năm học 20….–20….
03/20…. Phát động trào lưu thi đua lập thành tích chào mừng ngày xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 Tổ chức thành công văn nghệ nhân ngày 26/3
Tham gia dự thi HSG cấp tỉnh
Triển khai hoạt động NGLL tháng 3/20….: Tổ chức văn nghệ 26/3, tọa đàm ngày Quốc tế Phụ nữ
Tổ chức thao giảng.
Kiểm tra dạy phụ đạo HS yếu kém
Kiểm tra hồ sơ giáo án của Tổ chuyên môn, giáo viên theo định kỳ
Kiểm tra công tác Đoàn của trường. Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công tác Đoàn năm học 20….–20….Tham gia xây dựng NTM
triển khai kế hoạch thanh tra toàn diện GV năm học 20….–20….
4/20…. Phát động trào lưu thi đua tháng tư/20…. với chủ đề chào mừng 44 năm giải phóng Miền Nam thống nhất tổ quốc triển khai nghiêm túc nội dung kế hoạch đề ra Duy trì đoàn trường đạt đoàn trường tiên tiến Hoàn tất hồ sơ tự đánh giá về KĐCL, THTT – HSTC …
Chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi THPT vương quốc.
Triển khai lại quy chế thi THPT QG của Bộ GDvàamp;ĐT
Kiêm tra hồ sơ giáo án giáo viên
Tổ chức hoạt động NGLL theo chủ đề tháng tư/20….
Hoàn thành hồ sơ đánh giá KĐCL, trường học thân thiện – học viên tích cực. Tổ chức tự đánh giá.
Họp phụ huynh khối 12 để báo cáo tình hình thi tốt nghiệp
Lao động dọn dọn dẹp môi trường, lớp học, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tượng đài
Tham gia văn nghệ toàn huyện (nếu có)
Tổ chức thao giảng
Xây dựng kế hoạch ôn tập, lập đề cương ôn tập chuẩn bị thi HKII Thi thử TN khối 12 theo lịch của Sở
Phân công GV ra đề, đáp án những môn học
5/20…. Huy động học viên ra lớp tham gia thi HKII đầy đủ Hoàn thành đầy đủ, kịp thời, chính xác những kế hoạch đề ra.100% HS tham gia thi HKII, tổ chức thi an toàn , đúng quy chế Khen thưởng HS, GV đúng người, đúng việc, công minh, công khai minh bạch
Hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi tốt THPT vương quốc năm 20….. Triển khai cho HS học tập quy chế thi THPT vương quốc 20….
Hoàn thành những báo cáo, thống kê chất lượng giáo dục của nhà trường theo mẫu hướng dẫn và báo cáo kịp thời, chính xác
Thống kê số HS bỏ học, bỏ thi HKII
Xét danh hiệu học viên xuất sắc, tiên tiến, lên lớp, phải thi lên lớp, ở lại lớp năm học 20….–20….
Họp phụ huynh học viên cuối năm học 20….–20….. công khai minh bạch chất lượng giáo dục của trường
Họp xét đánh giá HT, GV theo chuẩn. Xét và đề nghị khen thưởng cho GV – NV năm học 20….–20….
Đánh giá cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh ”, “ Trường học thân thiện – học viên tích cực “. Thống kê báo cáo về Sở GDvàamp;ĐT
Tổng kết năm học 20….–20…. cho học viên. Thông báo công tác tuyển sinh vào ĐH, CĐ cho HS khối 12. Cấp thẻ dự thi THPT vương quốc cho học viên khối 12 và bàn giao hồ sơ thi về Sở
Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 20….–20…..
Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20…. – 20….Tổng kết năm học 20….–20….
6/20…. Thi THPT vương quốc năm 20…. Hoàn tất nội dung công việc đề ra kịp thời, đúng quy trình và đạt tác dụng cao nhất.
Kiểm tra và phê duyệt học bạ, sổ điểm học viên năm học 20….–20….
Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất, Thiết bị, đồ dùng dạy học, Phòng Tin học, thư viện. Hoàn thành hồ sơ kiểm kê, kiểm tra CSVC
Hoàn thành hồ sơ đánh giá xếp loại GV, CBQL nộp về Sở GDvàamp;ĐT
Tham mưu với Đoàn huyện, xã Đoàn về bàn giao, quản lý học viên trong hè theo Quy định 77
Xây dựng kế hoạch tập huấn, phân công GV tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hè
Phân công trực trường hè 20….–20…. cho BGH và tổ HC
Phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại hàng năm của GV, viên chức của trường ( hồ sơ cá nhân GV )
Lập dự trù kinh phí mua bổ sung SGK, STK cho GV, HS; mua thiết bị đồ dùng dạy học, hóa chất …
Lập kế hoạch tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất cho trường trong hè

PHẦN III: NHỮNG KIẾN NGHỊ – XUẤT ĐỀ

1. Đối với Sở GDvàamp;ĐT.

– Dựa vào tình hình học viên lớp 9 hàng năm để có phân chia chỉ tiêu hợp lý tạo điều kiện cho những trường ngoài công lập tuyển sinh.

2. Đối với UBND huyện

– Giúp nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *