triển khai theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, Download.vn xin gửi tới những bạn 3 mẫu kế hoạch cá nhân để đăng ký học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.

Kế hoạch cá nhân theo Chỉ thị số 05-CT/TW áp dụng đối với toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Mỗi những nhân triển khai 02 bản Kế hoạch cá nhân (rất có thể viết tay hoặc đánh vi tính) và phải được trải qua chi bộ, cơ quan góp ý để hoàn thiện. Vậy tiếp trong tương lai là 3 mẫu kế hoạch cá nhân, mời những bạn cùng xem thêm tại đây.

Mẫu kế hoạch cá nhân theo Chỉ thị số 05-CT/TW

  • Kế hoạch cá nhân triển khai Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 1
  • Kế hoạch cá nhân triển khai Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 2
  • Kế hoạch cá nhân triển khai Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 3

Kế hoạch cá nhân triển khai Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ CQCQ QUẬN………………

CHI BỘ: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……, ngày…tháng…năm 20…..

KẾ HOẠCH
triển khai học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh
năm 20…..

Họ và tên: (in hoa)………………………. Năm sinh:…………………………..

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………..

Chi bộ, đoàn thể đang sinh hoạt:………………………………………………….

Căn cứ những tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và chuyên đề được học tập, bản thân xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh với những nội dung như sau:

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ:

Nêu rõ những nội dung cụ thể mà bản thân sẽ phấn đấu trong năm nhằm triển khai:

1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh:

+ Nội dung chính cần phấn đấu, rèn luyện trong năm:

………………………………………………….……………………………………

………………………………………………….……………………………………

………………………………………………….……………………………………

2. những nội dung cần phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện cụ thể:

– Về tư tưởng chính trị,

– triển khai chức trách nhiệm vụ được giao,

– Đạo đức nghề nghiệp, đạo đức lối sống,

– Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân,

– Ý thức tổ chức, kỷ luật,

– Mối quan hệ với Nhân dân,

– Trách nhiệm nêu gương.

– triển khai cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung 4 khóa XII và Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy.

mọi cá nhân căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao (theo tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao… thích hợp đặc trưng hoạt động, công tác của từng địa phương, cơ quan, đơn vị) đăng ký triển khai bằng những hành động, việc làm cụ thể.

3. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm và kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII:

– Những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm,

– Nguyên nhân?

– Nội dung phấn đấu, biện pháp, thời gian khắc phục từng khuyết điểm.

  Đảng viên ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Xác nhận và đánh giá việc triển khai của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo 6 tháng và cả năm.

+ Đánh giá kết quả triển khai 6 tháng đầu xuân năm mới 20…..:

+ Đánh giá kết quả triển khai năm 20…..:

  Xác nhận cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế hoạch cá nhân triển khai Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 2

ĐẢNG ỦY XÃ ………..

CHI BỘ TRƯỜNG ………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————–
  …………., ngày….tháng….năm…..

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………..

Sinh hoạt Đảng tại: ………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………..

Sau khi học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, kế hoạch số ……………. ngày …../……/…….. của Đảng ủy xã ………….; Kế hoạch số 113/KH-SGD ĐT ngày 05/10/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số ……………….. xã …………………. về triển khai triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số …………… ngày …………….. của huyện ủy ……….. về xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh khai triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh

– Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong trắng vững mạnh.

– Mỗi Đảng viên không chỉ là nắm vững nội dung tinh thần nghị quyết mà còn đề ra giải pháp quyết tâm triển khai tác dụng trong thực tiễn công tác.

– Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính gương mẫu của mỗi Đảng viên

– Không ngừng đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong thái Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong trắng vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

– Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh luôn gắn với những cuộc vận động, trào lưu thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại giáo viên, Đảng viên.

2. Kế hoạch triển khai:

2.1. Trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai triển khai kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

– Là một giáo viên, đảng viên tôi nhận thấy trách nhiệm của tớ trong việc triển khai triển khai kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

a. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Bản thân tôi luôn yên tâm công tác và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước, triển khai tốt cuộc vận động “hai không” và triển khai tốt những cuộc vận động khác.

– Bản thân tôi không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như trình độ lí luận chính trị cụ thể như: Về chuyên môn tham gia đầy đủ, nghiêm túc những đợt học tập bồi dưỡng chuyên môn hè do phòng giáo dục tổ chức. Về chính trị tham gia đầy đủ những buổi học chính trị tại phòng giáo dục Huyện Yên Bình những đợt học tập nghị quyết do Đảng uỷ xã tổ chức.

b. Về đạo đức, lối sống, tác phong, phong thái làm việc.

– triển khai nghiêm quy định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên kkông được làm và hưỡng dẫn của Ủy Ban kiểm tra Trung ượng về sự việc triển khai quy định này.

– Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phong chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sẵn sàng nhận và phụ trách khi vi phạm, quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

– Khiêm tốn, giản dị, trung thực chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu.

– Luôn quan tâm gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của học viên, phụ huynh. Luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham gia của đồng nghiệp, cấp trên.

c. Về tự phê bình, phê bình

– Gương mẫu trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

– Trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành công tâm, không hữu khuynh, tránh mặt, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa; kiên quyết đấu tranh chống những biểu lộ lợi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của nhau.

– Có tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu lẫn nhau, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

d. Về quan hệ giữa nhân dân

– Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký làm theo những việc sau:

– Biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, quan điểm của Đảng.

– Luôn luôn xung phong, gương mẫu trong trong công tác, luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính.

– Bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân;

– Nêu gương trong ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân kip thời kiểm tra, giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, thực sự là công bộc của nhân dân.

– Gương mẫu triển khai nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

– Có phong thái ứng sử văn hóa, nhân văn trên tinh thần yêu dân, trọng dân, vi dân kiên quyêt đấu tranh với những biểu lộ vô cảm quan liêu, của quyền, hách dịch và hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

e. Về trách nhiệm trong lao động công tác, học tập và triển khai chức trách,nhiệm vụ được giao.

– Có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập,nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có tác dụng những tri thức khoa học công nghệ hiện đại, những sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, tác dụng giáo dục, công tác, học tập.

– Chủ động, sáng tạo, tư duy độc lập, tự chủ găn liền tư duy với thực tiễn; dám nghĩ, dám làm, dám phụ trách; nói đi đôi với làm, lời nói thống nhất với hành động.

– Hiểu và triển khai đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của tớ; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng quyền hạn khi giải quyết công việc.

– Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu lộ thời điểm, thực dụng vì lợi ích cá nhân “lợi ích nhóm”.

g. Về triển khai nguyên tắc “triệu tập dân chủ”; mở rộng và phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật.

– Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn.

– triển khai nghiêm nguyên tắc tập chung dân chủ; coi trọng và phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan.

– Gương mẫu chấp hành những nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công điều động của tổ chức, triển khai nghiêm túc cơ chế sinh hoạt Đảng, quy chế, quy định và nội quy của tổ chức, cơ quan.

h. Về đoàn kết nội bộ

– Trong công việc ngoài triển khai đúng nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí cần phải thương yêu, đồng cảm và sẻ chia với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin cậy nhau giưa những đảng viên trong chi bộ.

– Xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ hợp tác tốt với đồng chí ,đồng nghiệp để cùng tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Chân thành giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp trong công tác, trong cuộc sống, bảo vệ uy tín danh dự của đồng chí, đồng nghiệp, không tranh công, đổ lỗi, tránh mặt, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác

– Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và những tổ chức chính trị- xã hội nơi công tác, kiên quyết đấu tranh chống những biểu lộ chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong nhân dân.

2.2. Về triển khai nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao

– Năm học 2016-2017 tôi được giao dạy toán lớp ….. và Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

+ Công tác tổ trưởng: – Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ huy những tổ viên triển khai tốt công tác soạn giảng.

– Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở những tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

+ Giảng dạy: Luôn soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, soạn trước hai bài theo đúng quy định, không cắt xén chương trình, không dạy dồn dạy ghép. Đánh giá chất lượng theo đúng lực học của học viên. Đảm bảo ngày giờ công đầy đủ, ra vào lớp đúng giờ quy định.

+ những công tác khác:

– Nhà trường: Tham gia đầy đủ nhiệt tình mọi trào lưu hoạt động của trường, công đoàn, đội.

2.3. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

– Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

– Đổi mới tác phong làm việc, tác phong công tác, nhất là phong thái công tác gần dân, tôn trọng nhân dân, có trách nhiệm với học viên, sâu sát tới học viên

– Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu khiêm tốn giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức.

– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cự, quan liêu, tham nhũng.

– Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, triển khai nghiêm nguyên tắc “triệu tập dân chủ”, triển khai tốt

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

  …………, ngày….tháng….năm…..
Xác nhận của chi bộ Người lập kế hoạch cá nhân

Kế hoạch cá nhân triển khai Chỉ thị 05 CT/TW – Mẫu 3

ĐẢNG ỦY XÃ ………..
CHI BỘ TRƯỜNG ………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————–
  …………., ngày….tháng….năm…..

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh hoạt Đảng tại: …………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..

Sau khi học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và hiện kế hoạch số ……………. ngày ……. tháng …….. năm …….. của ban thường vụ Huyện ủy về sự việc triển khai triển khai Chỉ thị 05-CT/TW. Bản thân tôi xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

1. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh:

– Vấn đề học tập và làm theo Bác là một quy trình lịch sử liên tục, lâu dài; thể hiện tư tưởng xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, bản thân nhận thấy cần nhận thức toàn diện, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và quy trình học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương của Người như:

– Tích cực học tập, nhận thức đầy đủ những nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong thái của Bác, vận dụng khéo léo trong việc quản lý, dạy học, giáo dục học viên và đời sống mỗi ngày.

– triển khai lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”. Vì thế trong công tác quản lý, là người đứng đầu trong đơn vị bản thân phải luôn gương mẫu triển khai trước sau đó phải truyền tư tưởng này đến từng cán bộ giáo viên , nhân viên để từ đó cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường thấy được việc dạy học không những truyền đạt kỹ năng mà còn phải dạy bằng cả con tim, bằng cả tấm lòng đối với học viên.

– Với học viên, chúng ta phải tìm hiểu đặc trưng tâm sinh lý của từng học viên từ đó đề ra những biện pháp giáo dục thích hợp, bước đầu hình thành trong học viên những suy nghĩ yêu nước, thương người.

– Với đồng nghiệp, phải luôn hòa nhã, vui vẻ, sẵn sàng sẻ chia, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau nhằm cùng nhau xây dựng tập thể đoàn kết. Phải coi nhà trường là ngôi nhà thứ hai, mỗi đồng chí, đồng nghiệp là anh em ruột thịt của tớ để cùng hướng về một mục tiêu chung là “Xây dựng Chi bộ trong trắng, vững mạnh; nhà trường phát triển toàn diện”. Chắc trong những chúng ta cũng đã có những lần vẫn chưa thành công trong công việc, trong cuộc sống nhưng chúng ta đều vượt qua nhờ có sự động viên và giúp đỡ tận tình của đồng chí, đồng nghiệp.

2. Kế hoạch triển khai:

2.1 Kế hoạch triển khai.

– Bản thân lên kế hoạch và đăng ký với chi bộ ngay từ đầu tháng 01 năm 2017 và triển khai đúng những nội dung đăng kí với chi bộ trong năm 2017.

– Tổ chức tổ chức triển khai, triển khai chương trình hành động, xây dựng kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về sự việc triển khai chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị từ tháng 01 năm 2017 và luôn có trách nhiệm đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong chi ủy trong việc giám sát việc triển khai của những cán bộ giáo viên, Đảng viên và báo cáo chi bộ; Chi bộ triển khai giám sát thường xuyên đảng viên, đôn đốc nhắc nhỡ việc triển khai.

– Lồng ghép sơ kết việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh vào dịp sơ kết việc triển khai nhiệm vụ của những bộ phận; sơ kết thi đua và tổng kết vào dịp cuối học kì, cuối năm học.

2.2. Trách nhiệm cá nhân trong việc triển khai triển khai Chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

– Bản thân là người đứng đầu trong đơn vị phải luôn làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân.

– Kiên quyết đấu tranh, xa rời bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi: không chủ quan xa rời thực tiễn, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì bệnh quan liêu là nguy cơ lớn nhất của Đảng, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác.

– Đối với mọi người, phải luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà , khoan dung, độ lượng, không dối trá, lừa lọc. Kiên quyết đấu tranh với những biểu lộ vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho học viên và cha mẹ học viên.

– Đối với công việc, dù trong hoàn cảnh nào phải không thay đổi tắc: để việc công lên trên lên trước việc tư.

– Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, học viên, phụ huynh học viên; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công minh và hết mình.

– Gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám phụ trách; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

– Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu triển khai nề nếp, cơ chế sinh hoạt Đảng, những nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, tránh mặt, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

– Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong trắng, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống những biểu lộ chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

3. Về triển khai nhiệm vụ được cấp ủy, đơn vị giao cho.

– Hoàn thành bản kế hoạch, của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai triển khai Chương trình hành động của chi bộ đến từng Đảng viên, nhân viên trong nhà trường.

– Tổ chức cho những Đảng viên làm kế hoạch cá nhân về thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong chi ủy trong việc giám sát, kiểm tra việc triển khai chỉ thị số 05- CT/TW.

– Tổ chức đánh giá việc triển khai chỉ thị số 05- CT/TW của những Đảng viên của chi bộ trong từng kì và cuối năm.

– Phấn đấu hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà cấp ủy giao cho.

4. Biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị năm 2017:

– Luôn vận dụng những bài học, mẩu truyện của Bác vào đời sống, công việc thực tiễn của bản thân.

– Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn.

– Tích cực, tự giác triển khai nhiệm vụ được giao. Khi được Đảng, cấp trên giao cho việc gì thì cố gắng triển khai, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

– Luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. không tồn tại chuyện làm việc cẩu thả, làm cho có hoặc dễ làm khó bỏ.

– Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của tớ trên mọi cương vị, vị trí công tác: Dù trên cương vị là công dân, là người đảng viên hay la quản lý đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, đại khái. Gặp việc khó khăn thì cố tìm mọi cách giải quyết đúng.

– Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước, không nói sai, làm sai, không vụ lợi cá nhân.

– Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có tác dụng những tri thức ,những sáng kiến trong công tác.

Trên đây là kế hoạch cá nhân triển khai Chỉ thị 05 của bản thân tôi.

  …………, ngày….tháng….năm…..
Xác nhận của chi bộ Người lập kế hoạch cá nhân

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *