Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2020 – 2021 được lập ra cho giáo viên lên kế hoạch giảng dạy những môn học trong cuốn sách mới trong năm học 2020 – 2021. Đây là năm trước tiên triển khai 5 cuốn sách mới này, nên rất nhiều giáo viên còn gặp bỡ ngỡ.

Ngoài ra, thầy cô hoàn toàn có thể xem thêm thêm cả mẫu khung kế hoạch giáo dục phát hành theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục của nhà trường. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Kế hoạch giáo dục năm học 2020 – 2021

  • Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên theo Công văn 5512
  • Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên năm học 2020 – 2021
  • Khung kế hoạch giáo dục môn Toán năm học 2020 – 2021
  • Mẫu kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên theo Công văn 5512

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: …………………………
TỔ: …………………………………

Họ và tên giáo viên: …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC …………………….., LỚP…………

(Năm học 20….. – 20…..)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT Bài học(1) Số tiết(2) Thời điểm(3) Thiết bị dạy học(4) Địa điểm dạy học(5)
1          
2          
         

2. Chuyên đề lựa chọn(đối với cấp trung học phổ thông)

STT Chuyên đề (1) Số tiết (2) Thời điểm (3) Thiết bị dạy học (4) Địa điểm dạy học (5)
1          
2          
         

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại tương thích với điều kiện trong thực tiễn của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để tiến hành bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần tiến hành bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học viên giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày….. tháng…. năm……

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên năm học 2020 – 2021

Trường…………………

Khối, lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày….. tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020 – 2021
cuốn sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

TT MÔN HỌC/HĐGD LỚP SỐ TIẾT THEO KHUNG CỦA BỘ SỐ TIẾT XÂY DỰNG tiến hành SỐ TIẾT DẠY TÍCH HỢP GHI CHÚ
Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 Số tiết Môn tích hợp Số tiết Môn tích hợp
1                      
2                      
3                      
4                      
Cộng                      

 

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN

Khung kế hoạch giáo dục môn Toán năm học 2020 – 2021

Trường…………………

Khối, lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày….. tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2020 – 2021
cuốn sách: Cùng học để phát triển năng lực

TT Tên chủ đề/ Tên bài học/ tiết học Yêu cầu cần đạt Dự kiến hoạt động dạy học cơ bản Thời lượng Nội dung tích hợp Ghi chú
I Chủ đề          
1 Bài 1          
             
             
2 Bài 2          
             
             

 

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN

Mẫu kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phòng GDvàamp;ĐT:………..

Trường…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày….. tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 (cuốn sách KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)
CẢ NĂM 35 TUẦN = 420 TIẾT

Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt

…….

>>> Tải file Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2020 – 2021 để xem thêm chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *