Mẫu kế hoạch tổ chức những hoạt động giáo dục được phát hành theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục của nhà trường, giúp thầy cô tìm hiểu thêm, lên kế hoạch theo đúng mẫu.

Bên cạnh đó, thầy cô rất có thể tìm hiểu thêm thêm cả mẫu kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn được phát hành kèm Công văn này. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung trong bài viết dưới đây:

Mẫu kế hoạch tổ chức những hoạt động giáo dục mới nhất

Phụ lục II
KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC những HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ………………….
TỔ: …………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC những HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Năm học 20….. – 20…..)

1. Khối lớp: ………………….; Số học viên:…………….

STT Chủ đề(1) Yêu cầu cần đạt(2) Số tiết(3) Thời điểm(4) Địa điểm(5) Chủ trì(6) Phối hợp(7) Điều kiện tiến hành(8)
1                
2                
               

2. Khối lớp: ………………….; Số học viên:…………….

STT Chủ đề(1) Yêu cầu cần đạt(2) Số tiết(3) Thời điểm(4) Địa điểm(5) Chủ trì(6) Phối hợp(7) Điều kiện tiến hành(8)
1                
2                
               

3. Khối lớp: ………………….; Số học viên:…………….

….

(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ xã hội.

(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với những đối tượng tham gia.

(3) Số tiết được sử dụng để tiến hành hoạt động.

(4) Thời điểm tiến hành hoạt động (tuần/tháng/năm).

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, Marketing, tại di sản, tại thực địa…).

(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.

(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.

(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *