Phiếu tự đánh giá xếp loại của giáo viên Tiểu học theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT kèm hướng dẫn ghi rất cụ thể, giúp thầy cô xem thêm nhanh gọn hoàn thiện phiếu đánh giá của tớ.

Mẫu phiếu tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp cần ghi rõ thông tin: Họ tên giáo viên, tên trường, môn dạy, chủ nhiệm lớp. Cùng như trình diễn rõ những tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết để xem thêm mẫu phiếu tự đánh giá cùng hướng dẫn ghi phiếu rất chi tiết:

Mẫu phiếu tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

 • Phiếu giáo viên tự đánh giá theo Thông tư 20 – Mẫu 1
 • Phiếu giáo viên tự đánh giá theo Thông tư 20 – Mẫu 2
 • Hướng dẫn ghi phiếu tự đánh giá của giáo viên Tiểu học
  • Mẫu số 1
  • Mẫu số 2
  • Mẫu số 3

Phiếu giáo viên tự đánh giá theo Thông tư 20 – Mẫu 1

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Họ và tên giáo viên: ……………………… ………………………………………………..

Trường: …………………………………… …………………………………………………

Môn dạy:……………….. ……………………. Chủ nhiệm lớp:…………………………………..

Quận/huyện/Tp,TX:………………………… Tỉnh/Thành phố:…………………………………..

Sử dụng trong đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

(Kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018)

NỘI DUNG

ĐÁNH GIÁ

GV

HT

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo
tiêu chuẩn 1. Đạo đức nhà giáo
a) Mức đạt: tiến hành nghiêm túc những quy định về đạo đức nhà giáo;    
b) Mức khá: Có tinh thần tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;    
c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; san sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.    
tiêu chuẩn 2. phong thái nhà giáo
a) Mức đạt: Có tác phong và cách thức làm việc thích hợp với công việc của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;    
b) Mức khá: Có ý thức tự rèn luyện tạo phong thái nhà giáo mẫu mực; tác động tốt đến học viên;    
c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về phong thái nhà giáo; tác động tốt và hỗ trợ đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo.    
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
tiêu chuẩn 3. Phát triển chuyên môn bản thân
a) Mức đạt: Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành đầy đủ những khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân;    
b) Mức khá: Chủ động nghiên cứu, update kịp thời yêu cầu đổi mới về kiến thức và kỹ năng chuyên môn; vận dụng sáng tạo, thích hợp những hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân;    
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và san sẻ kinh nghiệm về phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.    
tiêu chuẩn 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên
a) Mức đạt: Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục;    
b) Mức khá: Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục thích hợp với điều kiện trong thực tiễn của nhà trường và địa phương;    
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục.    
tiêu chuẩn 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên
a) Mức đạt: Áp dụng được những phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học viên;    
b) Mức khá: Chủ động update, vận dụng linh hoạt và tác dụng những phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, thích hợp với điều kiện trong thực tiễn;    
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên.    
tiêu chuẩn 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên
a) Mức đạt: Sử dụng những phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên;    
b) Mức khá: Chủ động update, vận dụng sáng tạo những hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên;    
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai tác dụng việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên.    
tiêu chuẩn 7. Tư vấn và hỗ trợ học viên
a) Mức đạt: Hiểu những đối tượng học viên và nắm vững quy định về công tác tư vấn và hỗ trợ học viên; tiến hành lồng ghép hoạt động tư vấn, hỗ trợ học viên trong hoạt động dạy học và giáo dục;    
b) Mức khá: tiến hành tác dụng những biện pháp tư vấn và hỗ trợ thích hợp với từng đối tượng học viên trong hoạt động dạy học và giáo dục;    
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai tác dụng hoạt động tư vấn và hỗ trợ học viên trong hoạt động dạy học và giáo dục.    
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
tiêu chuẩn 8. Xây dựng văn hóa nhà trường
a) Mức đạt: tiến hành đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định;    
b) Mức khá: Đề xuất biện pháp tiến hành tác dụng nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định; có giải pháp xử lý kịp thời, tác dụng những vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử trong lớp học và nhà trường trong phạm vi phụ trách (nếu có);    
c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực, san sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.    
tiêu chuẩn 9. tiến hành quyền dân chủ trong nhà trường
a) Mức đạt: tiến hành đầy đủ những quy định về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức học viên tiến hành quyền dân chủ trong nhà trường;    
b) Mức khá: Đề xuất biện pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của học viên (nếu có);    
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc tiến hành và phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp.    
tiêu chuẩn 10. tiến hành và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
a) Mức đạt: tiến hành đầy đủ những quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;    
b) Mức khá: Đề xuất biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm quy định về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường (nếu có);    
c) Mức tốt: Là điển hình tiên tiến về tiến hành và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; san sẻ kinh nghiệm xây dựng và tiến hành trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.    
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
tiêu chuẩn 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan
a) Mức đạt: tiến hành đầy đủ những quy định hiện hành đối với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan;    
b) Mức khá: Tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin tưởng với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan;    
c) Mức tốt: Đề xuất với nhà trường những biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan.    
tiêu chuẩn 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để tiến hành hoạt động dạy học cho học viên
a) Mức đạt: cung ứng đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ở trên lớp; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có liên quan về tình hình học tập, rèn luyện của học viên;    
b) Mức khá: Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan trong việc tiến hành những biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ và động viên học viên học tập, tiến hành chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục;    
c) Mức tốt: Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về quy trình học tập, rèn luyện và tiến hành chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục của học viên.    
3. tiêu chuẩn 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên    
a) Mức đạt: Tham gia tổ chức, cung ứng thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về đạo đức, lối sống của học viên;    
b) Mức khá: Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan trong tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên;    
c) Mức tốt: Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên.    
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
tiêu chuẩn 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
a) Mức đạt: hoàn toàn có thể sử dụng được những từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;    
b) Mức khá: hoàn toàn có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;    
c) Mức tốt: hoàn toàn có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn giản về những chủ đề quen thuộc trong hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.    
tiêu chuẩn 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
a) Mức đạt: Sử dụng được những phần mềm ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục và quản lý học viên theo quy định; hoàn thành những khóa đào tạo, bồi dưỡng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và những thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục theo quy định;    
b) Mức khá: Ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động dạy học, giáo dục; update và sử dụng tác dụng những phần mềm; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục;    
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục tộc;    
XẾP LOẠI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
a) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt mức tốt, Trong số đó có những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt;    
b) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, Trong số đó những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên;    
c) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên;    
d) vẫn chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chuẩn được đánh giá vẫn chưa đạt (tiêu chuẩn được đánh giá vẫn chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chuẩn đó).    

1. Nhận xét ( Ghi rõ ):

– Điểm mạnh:……………………………………. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

– Những vấn đề cần cải thiện:……………… ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu:…………………………………………. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (những năng lực cần ưu tiên cải hiện):………

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

– Thời gian:……………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

– Điều kiện tiến hành:…………………………. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

  ……, ngày …. tháng …. năm …
 

Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu giáo viên tự đánh giá theo Thông tư 20 – Mẫu 2

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Họ và tên giáo viên:……………………………… ……………………………………………………..

Trường:………………………………………………. ……………………………………………………..

Môn dạy:………….. Chủ nhiệm lớp:………………………………………………….

Quận/huyện/Tp,TX:……………………………. Tỉnh/Thành phố:……………………………..

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGD ĐT, đọc kĩ nội dung yêu cầu những mức của từng tiêu chuẩn, đối chiếu cẩn trọng với những minh chứng và kết quả trong tiến hành nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá ( ghi lại x) những mức vẫn chưa đạt ( CĐ ); Đạt (Đ): Khá (Kh): Tốt (T).

tiêu chuẩn Kết quả xếp loại Minh chứng
Đ K T
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo          
tiêu chuẩn 1: Đạo đức nhà giáo          
tiêu chuẩn 2: phong thái nhà giáo          
Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ          

tiêu chuẩn 3: Phát triển chuyên môn bản thân

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 7: Tư vấn và hỗ trợ học viên

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3: Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 8: Xây dựng văn hóa nhà trường

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 9: tiến hành quyền dân chủ trong nhà trường

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 10: tiến hành và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 11: Tạo dựng mối quan hệ với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có liên quan

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để tiến hành hoạt động dạy học cho học viên

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để giáo dục đạo đưc, lối sống cho học viên

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 14: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

 

 

 

 

 

1. Nhận xét ( Ghi rõ ):

– Điểm mạnh: ………………

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

– Những vấn đề cần cải thiện:………

………………………………………………………. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu:……………………………………….. ……………………………………………………..

………………………………………………………. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (những năng lực cần ưu tiên cải hiện):………

………………………………………………………. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

– Thời gian:……………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

– Điều kiện tiến hành: ……………………….. ……………………………………………………..

………………………………………………………. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

  ……, ngày …. tháng …. năm …
 

Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi phiếu tự đánh giá của giáo viên Tiểu học

Mẫu số 1

TRƯỜNG TH ………….

TỔ:………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2020 – 2021

Họ và tên giáo viên:……………………………..

Trường: Tiểu học ………………………………..

Chủ nhiệm lớp: …………………………………..

Huyện: ………………… Tỉnh: ………………….

tiêu chuẩn Kết quả xếp loại Minh chứng
Đ K T
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

tiêu chuẩn 1: Đạo đức nhà giáo

 

 

 

x

– Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá, phân loại viên chức)

– Bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi nhận giáo viên tiến hành nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo.

– Bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của Hiệu trưởng.

tiêu chuẩn 2: phong thái nhà giáo

 

 

 

x

Bản đánh giá phân loại giáo viên có xác nhận của Hiệu trưởng…….

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

tiêu chuẩn 3: Phát triển chuyên môn bản thân

 

 

 

x

– Giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo quy định. Bằng tốt nghiệp sư phạm.

– Chứng chỉ tin học.

tiêu chuẩn 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên

 

 

 

x

– Biên bản kiểm tra của tổ chuyên môn, BGH.

– Giáo án thể hiện mục tiêu nội dung yêu cầu, phương pháp dạy học được áp dụng nhằm phát triển năng lực cho học viên.

– Kết quả học tập rèn luyện của lớp ….. năm học…………

 •  

1. Nhận xét

– Điểm mạnh:

 • Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, giản dị, tác phong nhanh nhẹn, nề nếp làm việc nghiêm túc.
 • Vững vàng trong chuyên môn, có tinh thần chủ động hợp tác với đồng nghiệp, thái độ cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.
 • Sẵn sàng tiến hành mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

– Những vấn đề cần cải thiện:

 • Trong chuyên môn cần nâng cao trình độ công nghệ thông tin hơn nữa.

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu:

 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học ……..
 • tiến hành tốt nhiệm vụ nhà trường đề ra.
 • Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học.

– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (những năng lực cần ưu tiên cải thiện):

+ Tăng cường phụ đạo học viên yếu kém, nâng cao chất lượng đại trà đạt 100% hoàn thành những môn học và hoạt động giáo dục – Tiếp tục duy trì trào lưu giữ vở sạch viết chữ đẹp trong năm học……………

– Thời gian: Từ tháng…..năm….. đến tháng…. năm……..

– Điều kiện tiến hành: Được phân công phụ trách giảng dạy ……………………………. trong năm học ………

Xếp loại kết quả đánh giá: Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt

 

……………., ngày ……tháng…… năm …….

Người tự đánh giá

Mẫu số 2

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2020  2021

Họ và tên giáo viên:……………………

Trường TH: ……………………………

Dạy lớp : 5/4 Chủ nhiệm lớp: 5/4

Huyện: ………………………………..

Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, bản thân tự đánh giá những mức như sau :

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
GV HT
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo
tiêu chuẩn 1. Đạo đức nhà giáo
a) Mức đạt: tiến hành nghiêm túc những quy định về đạo đức nhà giáo;    
b) Mức khá: Có tinh thần tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;    
c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; san sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo. x  
tiêu chuẩn 2. phong thái nhà giáo
a) Mức đạt: Có tác phong và cách thức làm việc thích hợp với công việc của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;    
b) Mức khá: Có ý thức tự rèn luyện tạo phong thái nhà giáo mẫu mực; tác động tốt đến học viên;    
c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về phong thái nhà giáo; tác động tốt và hỗ trợ đồng nghiệp hình thành phong thái nhà giáo. x  
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
tiêu chuẩn 3. Phát triển chuyên môn bản thân
a) Mức đạt: Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành đầy đủ những khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân;    
b) Mức khá: Chủ động nghiên cứu, update kịp thời yêu cầu đổi mới về kiến thức và kỹ năng chuyên môn; vận dụng sáng tạo, thích hợp những hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân;    
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và san sẻ kinh nghiệm về phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. x  
tiêu chuẩn 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên
a) Mức đạt: Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục;    
b) Mức khá: Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục thích hợp với điều kiện trong thực tiễn của nhà trường và địa phương;    
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục. x  
tiêu chuẩn 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên
a) Mức đạt: Áp dụng được những phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học viên;    
b) Mức khá: Chủ động update, vận dụng linh hoạt và tác dụng những phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, thích hợp với điều kiện trong thực tiễn;    
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên. x  
tiêu chuẩn 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên
a) Mức đạt: Sử dụng những phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên;    
b) Mức khá: Chủ động update, vận dụng sáng tạo những hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên;    
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai tác dụng việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên. x  
tiêu chuẩn 7. Tư vấn và hỗ trợ học viên
a) Mức đạt: Hiểu những đối tượng học viên và nắm vững quy định về công tác tư vấn và hỗ trợ học viên; tiến hành lồng ghép hoạt động tư vấn, hỗ trợ học viên trong hoạt động dạy học và giáo dục;    
b) Mức khá: tiến hành tác dụng những biện pháp tư vấn và hỗ trợ thích hợp với từng đối tượng học viên trong hoạt động dạy học và giáo dục;    
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai tác dụng hoạt động tư vấn và hỗ trợ học viên trong hoạt động dạy học và giáo dục. x  
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
tiêu chuẩn 8. Xây dựng văn hóa nhà trường
a) Mức đạt: tiến hành đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định;    
b) Mức khá: Đề xuất biện pháp tiến hành tác dụng nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định; có giải pháp xử lý kịp thời, tác dụng những vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử trong lớp học và nhà trường trong phạm vi phụ trách (nếu có); x  
c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực, san sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.    
tiêu chuẩn 9. tiến hành quyền dân chủ trong nhà trường
a) Mức đạt: tiến hành đầy đủ những quy định về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức học viên tiến hành quyền dân chủ trong nhà trường;    
b) Mức khá: Đề xuất biện pháp phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của học viên (nếu có); x  
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc tiến hành và phát huy quyền dân chủ của học viên, của bản thân, cha mẹ học viên hoặc người giám hộ và đồng nghiệp.    
tiêu chuẩn 10. tiến hành và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
a) Mức đạt: tiến hành đầy đủ những quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;    
b) Mức khá: Đề xuất biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lí kịp thời những trường hợp vi phạm quy định về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường (nếu có); x  
c) Mức tốt: Là điển hình tiên tiến về tiến hành và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; san sẻ kinh nghiệm xây dựng và tiến hành trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.    
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
tiêu chuẩn 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan
a) Mức đạt: tiến hành đầy đủ những quy định hiện hành đối với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan;    
b) Mức khá: Tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin tưởng với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan; x  
c) Mức tốt: Đề xuất với nhà trường những biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan.    
tiêu chuẩn 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để tiến hành hoạt động dạy học cho học viên
a) Mức đạt: cung ứng đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ở trên lớp; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên có liên quan về tình hình học tập, rèn luyện của học viên;    
b) Mức khá: Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan trong việc tiến hành những biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ và động viên học viên học tập, tiến hành chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục;    
c) Mức tốt: Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về quy trình học tập, rèn luyện và tiến hành chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục của học viên. x  
3. tiêu chuẩn 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên    
a) Mức đạt: Tham gia tổ chức, cung ứng thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về đạo đức, lối sống của học viên; x  
b) Mức khá: Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan trong tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên;    
c) Mức tốt: Giải quyết kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên.    
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
tiêu chuẩn 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
a) Mức đạt: hoàn toàn có thể sử dụng được những từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;    
b) Mức khá: hoàn toàn có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; x  
c) Mức tốt: hoàn toàn có thể viết và trình diễn đoạn văn đơn giản về những chủ đề quen thuộc trong hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.    
tiêu chuẩn 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
a) Mức đạt: Sử dụng được những phần mềm ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục và quản lý học viên theo quy định; hoàn thành những khóa đào tạo, bồi dưỡng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và những thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục theo quy định;    
b) Mức khá: Ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động dạy học, giáo dục; update và sử dụng tác dụng những phần mềm; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục;    
c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục tộc; x  
XẾP LOẠI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
a) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt mức tốt, Trong số đó có những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt; x  
b) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, Trong số đó những tiêu chuẩn tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên;    
c) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có toàn bộ những tiêu chuẩn đạt từ mức đạt trở lên;    
d) vẫn chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chuẩn được đánh giá vẫn chưa đạt (tiêu chuẩn được đánh giá vẫn chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chuẩn đó).    

1. Nhận xét:

– Điểm mạnh: Có phẩm chất đạo đức tốt,tác phong chuẩn mực, có chuyên môn vững vàng, có mối quan hệ tốt với phụ huynh học viên.biết sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

– Những vấn đề cần cải thiện: Còn nóng nảy trong cách xử lí công việc. Tích cực học tập đạo đức và phong thái Hồ Chí Minh nhằm khắc phục tính nóng nảy trong công việc cũng như trong giao tiếp hằng ngày.

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu: Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa mới

– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng:

* Tự nghiên cứu

– Thời gian: Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021

– Điều kiện tiến hành: Học trực tuyến, trực tuyến, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đầy đủ trong năm học 2020 – 2021.

Xếp loại kết quả đánh giá: Tốt

 

 

….….., ngày …. tháng…. năm ……

Người tự đánh giá

 

……………………………

Mẫu số 3

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2020 – 2021

Họ và tên giáo viên: ……………………

Trường TH:……………………………

Dạy lớp: 5/4 Chủ nhiệm lớp: 5/4

Huyện: ……………………………

Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, bản thân tự đánh giá những mức như sau :

tiêu chuẩn Kết quả xếp loại Minh chứng
Đ K T
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo          

tiêu chuẩn 1: Đạo đức nhà giáo

 

 

 

x

– Phiếu đánh giá và phân loại viên chức.

– Biên bản họp tổ chuyên môn.

– Bản nhận xét đảng viên.

– tiến hành nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm . Có tinh thần tự học, tự rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

tiêu chuẩn 2: phong thái nhà giáo

 

 

 

x

– Bản đánh giá và phân loại giáo viên.

– Biên bản họp tổ chuyên môn.

– tiến hành nề nếp ra vào lớp, quy trình tiến hành công việc tốt.

– Có tác phong, phong thái làm việc thích hợp với công việc dạy học.

– Không ăn mặc hay có lời nói phản cảm, không làm những việc vi phạm đạo đức nhà giáo.

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 3: Phát triển chuyên môn bản thân

 

 

 

x

– Bằng tốt nghiệp ĐH

– những văn bằng/chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

– Kế hoạch cá nhân hằng năm về bồi dưỡng thường xuyên.

tiêu chuẩn 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên

 

 

 

x

– Kế hoạch dạy học được tổ chuyên môn trải qua.

– Phiếu đánh giá và phân loại giáo viên, kế hoạch bài dạy.

– tiến hành dạy học và giáo dục theo đúng kế hoạch.

tiêu chuẩn 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên

 

 

 

x

– Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại: Tốt

– Kết quả học tập của học viên

– Sử dụng linh hoạt và tác dụng những phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, thích hợp với điều kiện trong thực tiễn của nhà trường.

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên

 

 

 

x

– Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại:Tốt

– Kết quả học tập của học viên

– Sử dụng linh hoạt và tác dụng những phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, thích hợp với điều kiện trong thực tiễn của nhà trường.

tiêu chuẩn 7: Tư vấn và hỗ trợ học viên

 

 

 

x

– Kế hoạch dạy học và giáo dục được phê duyệt.

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

 

 

x

 

– Bảng đánh giá và phân loại giáo viên.

– Giáo viên tiến hành đúng quy tắc ứng xử của viên chức và tinh thần hợp tác với đồng nghiệp.

– Giáo viên tham gia tiến hành đúng nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường.

tiêu chuẩn 9. tiến hành quyền dân chủ trong nhà trường

 

 

x

 

– Biên bản họp tổ chuyên môn

– Giáo viên tiến hành đầy đủ quy chế dân chủ trong nhà trường. tiến hành đầy đủ những quy định, biện pháp công minh, dân chủ trong hoạt động dạy học và giáo dục.

– Bản góp ý về những quy chế của nhà trường.

tiêu chuẩn 10. tiến hành và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

 

 

x

 

– Bản kế hoạch dạy học và giáo dục.

– Giáo viên tiến hành đầy đủ những quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan

 

 

x

 

– Giáo viên tiến hành đầy đủ những quy định hiện hành đối với cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan.

tiêu chuẩn 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để tiến hành hoạt động dạy học cho học viên

 

 

 

x

-Giáo viên cung ứng đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học viên ở trên lớp.

tiêu chuẩn 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên

 

 

x

 

– Giáo viên chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học viên và những bên liên quan trong tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên.

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

 

 

 

 

 

tiêu chuẩn 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

 

 

x

 

– Chứng chỉ ngoại ngữ

tiêu chuẩn 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

 

 

 

x

– Công văn điều động tập huấn

-Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học.

1. Nhận xét:

– Điểm mạnh: Có phẩm chất đạo đức tốt,tác phong chuẩn mực, có chuyên môn vững vàng, có mối quan hệ tốt với phụ huynh học viên.biết sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

– Những vấn đề cần cải thiện: Còn nóng nảy trong cách xử lí công việc.Tích cực học tập đạo đức và phong thái Hồ Chí Minh nhằm khắc phục tính nóng nảy trong công việc cũng như trong giao tiếp hằng ngày.

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

– Mục tiêu: Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa mới

– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng:

* Tự nghiên cứu

– Thời gian: Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021

– Điều kiện tiến hành: Học trực tuyến, trực tuyến, tạo điều kiện về cơ sở vật chất , mua sắm thiết bị đầy đủ trong năm học 2020 – 2021.

Xếp loại kết quả đánh giá: Tốt

 

 

….……., ngày …. tháng…. năm……

Người tự đánh giá

 

……………………………

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *