Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ năm 2020 là mẫu mới nhất được phát hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Phiếu đánh giá cán bộ được lập ra để mọi người cán bộ tự đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của tôi trong suốt năm vừa qua. Sau đó xin ý kiến nhận xét tập thể của lãnh đạo cơ quan nơi đang công tác.

không chỉ có cán bộ mà công chức, viên chức đang công tác tại những cơ quan, doanh nghiệp nhà nước sẽ phải hoàn thiện phiếu đánh giá và phân loại trong tháng 12/2020, trước khi tiến hành bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Vậy mời những bạn cùng theo dõi mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ mới nhất trong bài viết dưới đây:

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ 2020

 • Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ theo Nghị định 90
 • Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ năm 2020
 • Nguyên tắc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 • tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ

Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ theo Nghị định 90

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ
Năm………….

Họ và tên: ………………………………………… ……………………………………………………….

Chức vụ, chức danh: …………………………. ……………………………………………………….

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: ……………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

2. Đạo đức, lối sống:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

3. Tác phong, lề lối làm việc:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

5. Kết quả tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc tiến hành; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, quy trình công việc):

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– Năng lực lãnh đạo, quản lý:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

– Năng lực tập hợp, đoàn kết

………………………………………………………. ……………………………………………………….

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

2. Tự xếp loại chất lượng:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

….., ngày….tháng….năm ….

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ (Phần giành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

…., ngày ….tháng….năm…..

ĐẠI ĐIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ
Năm 20….

Họ và tên: ………………………………… ……………………………………

Chức vụ, chức danh: …………………… ……………………………………

Đơn vị công tác: ………………………… ……………………………………

Hệ số lương:: …………………………… ………………………………….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÁN BỘ:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

3. Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức tiến hành nhiệm vụ:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

4. Tinh thần trách nhiệm trong công tác:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

5. Kết quả tiến hành nhiệm vụ được giao:

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ

1. Đánh giá ưu, nhược điểm

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

2. Phân loại đánh giá:

3. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

3. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

4. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

5. Không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả tự đánh giá: ………………………… ……………………………………………………….

Ngày tháng năm 20

Cán bộ tự đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NƠI CÁN BỘ CÔNG TÁC

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

Ngày tháng năm 20

Đại diện lãnh đạo cơ quan

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ:

3. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

4. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

5. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

6. Không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá:……………………………… ……………………………………………………….

Ngày tháng năm 20

Đại diện cấp có thẩm quyền
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nguyên tắc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức

– Bảo đảm đúng thẩm quyền: Cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào tiến hành việc đánh giá thì đồng thời tiến hành việc phân loại và phải phụ trách về quyết định của tôi.

– Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả tiến hành nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu thế, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

– Bảo đảm khách quan, công minh, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

-Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được đánh giá trong quy trình đánh giá, phân loại.

tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ

a. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cán bộ đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp sau này thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

 • tiến hành tốt những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này.
 • những tiêu chuẩn về kết quả tiến hành nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, tác dụng cao.
 • Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành những cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành toàn bộ những chỉ tiêu, nhiệm vụ, Trong số đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.
 • 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, Trong số đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cán bộ đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp sau này thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này.
 • những tiêu chuẩn về kết quả tiến hành nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, tác dụng.
 • Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành những cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành toàn bộ những chỉ tiêu, nhiệm vụ, Trong số đó ít nhất 80% hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng.
 • 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

c. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ

Cán bộ đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp sau này thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này.
 • những tiêu chuẩn về kết quả tiến hành nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, Trong số đó có không quá 20% tiêu chuẩn vẫn chưa bảo đảm chất lượng, quy trình hoặc tác dụng thấp.
 • Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành những cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 70% những chỉ tiêu, nhiệm vụ.
 • Có ít nhất 70% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

d. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Cán bộ có một trong những tiêu chuẩn tiếp sau này thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

 • hoàn toàn có thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền.
 • Có trên 50% những tiêu chuẩn về kết quả tiến hành nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao vẫn chưa bảo đảm quy trình, chất lượng, tác dụng.
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% những chỉ tiêu, nhiệm vụ.
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp lý.
 • Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *