Xin giới thiệu đến những bạn Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại viên chức y tế được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay tiếp về sau. Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại viên chức y tế là mẫu phiếu đánh giá và xếp loại viên chức y tế cuối năm của viên chức tự đánh giá kết quả tu dưỡng rèn luyện công tác của tôi sau đó là mẫu đánh giá nhận xét của cán bộ tập thể.

Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại viên chức nêu rõ thông tin cá nhân viên chức được đánh giá, viên chức tự đánh giá, đánh giá và xếp loại của cơ quan nơi viên chức công tác. tiếp về sau là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

Năm

Họ tên viên chức:…………………………………. …………………………………………………………..

Sinh ngày:…………………………………………… …………………………………………………………..

Chức vụ chuyên môn:…………………………… …………………………………………………………..

Ngạch: ………………………. bậc lương: ………………………… Hệ số:………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………… …………………………………………………………..

I . TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Trong năm …….. tôi được phân công chức trách nhiệm vụ là ……….. Tham gia đầy đủ những hoạt động của ngành và đơn vị phát động.

Trong công tác tôi luôn tiến hành tốt nhiệm vụ được phân công. tiến hành đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một viên chức trước tổ chức và những cấp quản lý. Chịu sự phân công công tác của tổ chức. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác không vi phạm nội quy, quy chế của ngành pháp lý của nhà nước. Luôn trung thực trong việc tiến hành nhiệm vụ, chịu trách về công việc được giao trước tổ chức. Luôn nêu cao tinh thần tự giác trong lao động, trong công tác, trong những hoạt động. Không ngừng nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, học hỏi từ đồng nghiệp để nâng cao năng lực trong công tác.

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

2. Việc quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Là một viên chức trong ngành y tế tôi luôn ý thức sâu sắc về đạo đức, lối sống, cần kiệm liêm chính, công minh trong công tác phục vụ người bệnh đến khám và điều trị. Không vi phạm những quy định của ngành, luật cán bộ công chức, viên chức. Luôn san sẻ khó khăn với người bệnh và người nhà người bệnh đến điều trị.

– Trong cuộc sống sinh hoat hằng ngày tôi luôn ý thức cao về sự lành mạnh đối với bản thân và luôn có sống giản dị, khiêm tốn, tiết kiệm chống lãng phí.

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc quy tắc ứng xử của viên chức:

– Trong công tác tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của tôi trước tổ chức với tinh thần tự giác, khắc phục hạn chế, khó khăn để hoàn thành chức trách nhiệm vụ khi được tổ chức giao.

Trong công tác phục vụ người bệnh đến khám và điều trị tại đơn vị bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có thái độ hòa nhã, tận tụy trong công tác phục vụ người bệnh đến khám và điều trị người bệnh. Thường xuyên hướng dẫn, tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh những thủ tục trong khám và điều trị tại đơn vị khi cần.

Luôn có thái đội tôn trọng đồng nghiệp. Luôn lắng nghe và bà bày tỏ quan điểm đúng đắn. Không bè đảng hay gây bất hòa. Luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người. Có sống hoà nhã, trung thực giúp đỡ mọi người xung quanh bằng khả năng mình. Luôn tiến hành tốt nghĩa vụ của một viên chức trong cơ quan, phối phối kết hợp với đồng nghiệp, những tổ chức trong đơn vị để hoàn thành nhiện vụ của bản thân cũng như góp phần hoàn nhành nhiệm vụ chung của tập thể.

tiến hành tốt và có tác dụng qui tắc ứng xử của cán bộ viên chức nói chung cũng như quy tắc ứng xử của cán bộ y tế nói riêng.

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức:

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

II. TỰ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC:

– Tự nhận xét, đánh giá:

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………….., ngày….tháng….năm….

Người tự nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN TẬP THỂ ĐƠN VỊ :

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC:

1. Nhận xét đánh giá:

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

2. Xếp loại:………………………………………….. …………………………………………………………..

Tóm lại viên chức đạt loại:

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *