Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quy trình thanh toán giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó.

Cũng hoàn toàn có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung ứng. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quy trình thanh toán giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo. Phiếu thu chỉ là một hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên quý khách đã trả tiền. Vậy tiếp trong tương lai là 4 mẫu phiếu thu và cách viết, mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Những điều nên biết về Phiếu thu

 • Phiếu thu là gì?
 • Nội dung cần phải có trong mẫu phiếu thu chuẩn
 • Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
 • Phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Phiếu thu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
 • Phiếu thu theo Thông tư 132/2018/TT-BTC
 • Hướng dẫn cách ghi mẫu Phiếu thu

Phiếu thu là gì?

Phiếu thu là mẫu hóa đơn, chứng từ thu tiền mặt được lập để thể hiện quy trình thanh toán giao dịch đã hoàn thành tương ứng với khoản tiền đó. Mẫu phiếu thu là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với những mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho. 

Nội dung cần phải có trong mẫu phiếu thu chuẩn

 • Tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị lập phiếu thu
 • Số quyển và số của từng phiếu thu
 • Tên biểu mẫu
 • Thông tin người nộp tiền gồm họ tên, địa chỉ; cần ghi chính xác để tiện liên lạc khi có phát sinh
 • Lý do nộp tiền
 • Số tiền và đơn vị tiền, ghi chính xác bằng số và bằng chữ
 • Chứng từ gốc liên quan kèm theo
 • Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của những bên liên quan

Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 – TT
(phát hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:……
Số:……………
Nợ:…………
Có:…………

Họ và tên người nộp tiền:………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………

Lý do nộp:……………………………………………….

Số tiền: ………… (Viết bằng chữ):………………

Kèm theo: …………… Chứng từ gốc: ………..

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc
(Ký, , đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

đã nhận được đủ số tiền (viết bằng chữ):……………….

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(phát hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12./2014 của BTC)

PHIẾU THU
Ngày …….tháng …….năm ……

Quyển số: …………….
Số: ………………………
Nợ: ……………………..
Có: ………………………

Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Lý do nộp:……………………………………………………………………….

Số tiền: (Viết bằng chữ):

…………………………………………………………………………………

Kèm theo: …………… Chứng từ gốc……………………………….

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

đã nhận được đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):…………………………………..

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Phiếu thu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C40-BB

(phát hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

 

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

 

 

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………….

Nội dung:………………………………………………………………….

Số tiền:………………………………………………….. (loại tiền)

(viết bằng chữ):………………………………………………………..

Kèm theo:……………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

đã nhận được đủ số tiền:…………………………………………………..

– Bằng số:………………………………………………………………..

– Bằng chữ:…………………………………………………………………..


NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi:…………………………………………………

Phiếu thu theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(phát hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………

Địa chỉ:……………………………………..…………………………….

Lý do nộp:…………………………………………………………………..

Số tiền:………………………….(Viết bằng chữ):…………………….

Kèm theo:…………………………..Chứng từ gốc:

 

 

Ngày …..tháng …..năm ……

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

đã nhận được đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………….

Hướng dẫn cách ghi mẫu Phiếu thu

 • Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
 • Dòng “Họ và tên người nộp tiền”: Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
 • Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
 • Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa…
 • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu.
 • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
 • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *