Trong quy trình hoạt động Sale, trường hợp giám đốc/Tổng giám đốc là người mà doanh nghiệp đi thuê thì Chủ tịch hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên sẽ là người ra quyết định bổ nhiệm vị trí này để điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Vậy tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết 2 mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc

  • Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần
  • Quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành

Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN…..

 

 

Số: ../20…/QĐ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Hà Thành, ngày ….tháng…. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ………………….

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………………..;

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động Sale;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: ………………………….………..Giới tính:………………………..

Sinh ngày:………………..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: ………do công an Tp……..cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký HKTT:.………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:.………………………………………………………………….……

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp lý của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc phụ trách trước Hội đồng thành viên và trước pháp lý về sự việc tiến hành những quyền và nghĩa vụ của tớ.

1. Giám đốc Công ty có những quyền sau:

– Tổ chức tiến hành những quyết định của Hội đồng quản trị;

– Quyết định toàn bộ những vấn đề liên quan đến hoạt động từng ngày của Công ty;

– Tổ chức tiến hành kế hoạch Sale và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– phát hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức những chức danh quản lý trong Công ty trừ những chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Ký phối kết hợp đồng nhân danh Công ty;

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý những khoản lỗ trong Sale;

– Tuyển dụng lao động;

– những quyền khác được quy định tại Điều lệ công ty tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Giám đốc có những nghĩa vụ tiếp trong tương lai:

– tiến hành những quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được bật mí bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

– Khi Công ty không thanh toán đủ những khoản nợ và những nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho toàn bộ Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

– Phải phụ trách cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không tiến hành những nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông ……………… và những người liên quan phụ trách thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

– Như Điều 3

Lưu văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

Quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành

CÔNG TY …………….
—————–

 

Số: …….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

Địa danh, ngày…. tháng năm ….

QUYẾT ĐỊNH

về sự việc bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành công ty

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………….…….…… ………………….….…

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty…………….…….… ………………..…….…

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà…………….…….…… …………………….…

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………….…….…………… ……………………..…

CMND số…………….…….……………………………… ……….…………….…

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …… …………………………

Địa chỉ thường trú.………………………………………… ………………………

Giữ chức vụ Giám đốc điều hành/tổng giám đốc của công ty……., Là người đại điện theo pháp lý và phụ trách mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của công ty.

Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và phụ trách cá nhân trước Hội đồng quản trị về những hoạt động của tớ theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *