Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây. Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn là mẫu quyết định của cơ quan cấp trên về việc bổ nhiệm một cá nhân giữ chức vị tổ trưởng chuyên môn của cơ quan, doanh nghiệp mình.

Nội dung trong mẫu nêu rõ cá nhân được bổ nhiệm và chức vụ chuyên môn của người được bổ nhiệm. Mẫu áp dụng cho việc bổ nhiệm tổ trưởng văn phòng, bổ nhiệm tổ trưởng bộ môn. Mời các bạn cùng tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT ……………

TRƯỜNG THCS………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———-

Số:…………/QĐ-……

……….., ngày …… tháng ….. năm 20…