Mẫu thông báo mã số VAT được dùng cho những cơ quan VAT khi muốn thông báo mã số VAT tới cá nhân người nộp VAT.

Mẫu số 11-MST: Thông báo mã số VAT mới nhất được phát hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký VAT do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành. Mời những bạn cùng xem thêm và tải mẫu tại đây.

TỔNG CỤC VAT/CỤC VAT: …
CỤC VAT/CHI CỤC VAT:…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….., ngày (date) … tháng năm

THÔNG BÁO MÃ SỐ VAT
TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION

Cục VAT/Chi cục VAT thông báo mã số VAT của người nộp VAT như sau:
The Tax Department of ………………….. Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:

Mã số VAT: …………………………………………………………………….
Tax identification number

Tên người nộp VAT: …………………………………………………………..
Full name of Taxpayer

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………….
Office Địa Chỉ

Ngày cấp mã số VAT: ………………………………………………………….
Date of issue

Cơ quan VAT quản lý trực tiếp: ……………………………………………….
Tax Department in charge

Yêu cầu người nộp VAT phải sử dụng mã số VAT theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan VAT cấp mã số VAT.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN VAT
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *