Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 được lập ra để trình lên cấp lên xin kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Với 2 mẫu tờ trình dưới đây, bạn chỉ việc thay đổi một chút thông tin cho thích hợp với cơ quan, trường học của tớ.

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10

  • Nội dung của mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10
  • Tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 – Mẫu 1
  • Tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 – Mẫu 2

Nội dung của mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10

  • Tiêu ngữ và quốc hiệu “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” …
  • cần phải có đơn vị kính gửi
  • Căn cứ xây dựng tờ trình
  • Lý do
  • Thống kê những mục cần chi tiêu
  • Mục đích khi xin kinh phí

Tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 – Mẫu 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
(V/v Xin kinh phí tổ chức ngày xây dựng Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam)

Kính gửi: BGH Trường ………………

Tôi tên là: …………..

Chức vụ: trưởng phòng ban nữ Công gia chánh

Để thiết thực Chào mừng ….. năm ngày xây dựng Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1931 – 20/10/…….). Tạo không khí vui vẻ, đoàn kết cùng hướng về ngày 20/10 đối với chị em đang công tác tại trường; Được sự thống nhất và được chấp nhận của Chi bộ, BGH nhà trường và BCH Công đoàn, Ban nữ công gia chánh tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm …. năm ngày xây dựng Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Để góp phần tổ chức thành công buổi tọa đàm nói trên nay ban nữ công gia chánh kính trình với BGH nhà trường và xin BGH nhà trường nhà hỗ trợ cho ban nữ công gia buổi lễ một khoản kinh phí nhằm phục vụ cho buổi tọa đàm, cụ thể là: ………………. đồng (……………………………………..)

Kính mong BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện để buổi tọa đàm ra mắt và thành công đẹp đẽ.

Trong lúc chờ đón sự quan tâm của BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện phê duyệt chúng tôi xin chân thành cám ơn!

………, ngày …..tháng ….năm ….

DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG TM. BAN NỮ CÔNG

Tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 – Mẫu 2

CÔNG TY …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/…..
V/v xin kinh phí 20-10

……, ngày ….. tháng ….. năm

Kính gửi: ………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………….Chức vụ:…………………………………………………

tiến hành kế hoạch hoạt động chào mừng 20/10/20……….. của ………………..

Tôi lập tờ trình xin kinh phí tổ chức những hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10 cụ thể như sau:

Dự trù kinh phí

TT DANH MỤC HOẠT ĐỘNG/HÀNG HÓA ĐVT S.LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hội diễn văn nghệ
1 Hỗ trợ công tác lãnh đạo Người 2
2 Hổ trợ làm sân khấu Người 3
3 Phông sự kiện Tấm 1
4 Hỗ trợ người lên kế hoạch chương trình, duyệt kế hoạch Người 2
5 Hỗ trợ dẫn chương trình Người 2
6 Thuê loa đài, đàn ogan Buổi 1
phần thưởng
7 quán quân Giải 1
8 Giải nhì Giải 2
9 Giải Ba Giải 3
10 Giải KK Giải 5
11 Hổ trợ giám khảo Người 2
Cộng:

Tổng mức kinh phí:………………………..(Bằng chữ:……………………………….)

Kính mong Ban lãnh đạo ……………………… đánh giá, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu vt;

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *