Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên là biểu mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét dành riêng cho đảng viên dự bị về sự việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước và quy định của địa phương; tham gia sinh hoạt nhân dân nơi cư trú.

Nội dung trong mẫu ý kiến nhận xét đảng viên cần trình diễn một số thông tin cơ bản như: họ tên người xin vào đảng, ngày tháng năm sinh, ưu khuyết điểm của đảng viên. Nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên

  • Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào đảng – Mẫu 1
  • Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào đảng – Mẫu 2

Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào đảng – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ:……………..
CHI BỘ:……………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————-

  ….., ngày … tháng … năm 20…….

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY
ĐỐI VỚI NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
(Nơi cảm tình Đảng cư trú)

Họ và tên người xin vào đảng:……………… …………………………………………………………..

Năm sinh:……/…/…………, Nam (Nữ):……, Cư ngụ số:…………….. Tổ:……………..

Khu vực (ấp):…………………………….. Phường (xã):………………………………………………..

Quận (huyện):………………………………………. Thành phố (tỉnh):……………………………….

– Chi uỷ tham gia nhận xét gồm những đồng chí:

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

tóm gọn ý kiến đóng góp những ưu khuyết điểm chính:

(Về đạo đức lối sống, mối quan hệ với quần chúng chung quanh, chấp hành và triển khai những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước, những nghĩa vụ ở địa phương nơi cư trú).

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Tổng số có ……… ý kiến thống nhất (đạt …… %), …… ý kiến không thống nhất (đạt ……%) đề nghị kết nạp quần chúng ……………………. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Lý do không thống nhất (nếu có):

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

………………………………………………………….. …………………………………………………………..

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

T/M CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với người xin vào đảng – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ:……………..
CHI BỘ:……………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————-

  ….., ngày … tháng … năm 20…….

Ý KIẾN NHẬN XÉT
của Chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện những tổ chức chính trị – xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi uỷ nơi cư trú đối với quần chúng ……………………………… xin vào Đảng.

Tên Chi uỷ nơi cư trú:………………………………………., có:………………………đồng chí.

Chi uỷ Chi bộ nhận xét những ý kiến đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính: (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ quần chúng)

* điểm mạnh

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

* Khuyết điểm

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Số đồng chí đại diện Chi uỷ nơi cư trú tán thành kết nạp ………………………….vào Đảng là…………………… đồng chí, trong tổng số……………….đồng chí được hỏi ý kiến (đạt……………..%).

Số không tán thành………………đồng chí (chiếm………….%) với lý do………………………..

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN

CỦA ĐẢNG ỦY (xã, phường, thị trấn)

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

T/M CHI ỦY

BÍ THƯ

 

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *