Từ ngày 01/11/2020, Nghị định 110/2020/NĐ-CP do Chính Phủ phát hành ngày 15/09/2020 chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định chính sách khen thưởng đối với học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc, quốc tế.

vì vậy quy định học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề toàn cầu được thưởng theo mức sau:

  • Huy chương Vàng hoặc giải quán quân: 55 triệu đồng;
  • Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;
  • Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;
  • Khuyến khích: 10 triệu đồng.

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——
Số: 110/2020/NĐ-CP Hà Thành, ngày 15 tháng 9 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 110/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH chính sách KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI học viên, SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐOẠT GIẢI TRONG những KÌ THI vương quốc, QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chính phủ phát hành Nghị định quy định chính sách khen thưởng đối với học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc, quốc tế.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chính sách khen thưởng đối với học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc, quốc tế, gồm có: Đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục, mức tiền thưởng và nguồn kinh phí khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng khen thưởng

1. học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, gồm: Thi chọn học viên giỏi vương quốc những môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề vương quốc.

2. học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định cử tham gia, gồm: Thi Olympic quốc tế những môn học, Olympic châu Á những môn học; thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; thi kỹ năng nghề toàn cầu, thi kỹ năng nghề châu Á, thi kỹ năng nghề Đông Nam Á.

Điều 3. Tiêu chuẩn khen thưởng

1. Tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải quán quân trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế;

b) Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề toàn cầu.

2. Tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học hoặc giải quán quân trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế;

b) Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề toàn cầu hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

3. Tặng Huân chương Lao động hạng ba cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học hoặc giải nhì trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic châu Á những môn học;

b) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi tay nghề toàn cầu hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

4. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học hoặc giải ba trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic châu Á những môn học;

b) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á.

5. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho học viên, sinh viên, học viên đạt một trong những thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic châu Á những môn học;

b) Đoạt Huy chương Bạc hoặc Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á;

c) Đoạt giải khuyến khích, giải tư, chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, bằng danh dự (tiếp sau này gọi chung là giải khuyến khích) trong những kỳ thi quốc tế quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này;

d) Đoạt giải quán quân hoặc giải nhì hoặc giải ba trong những kỳ thi vương quốc theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

6. học viên, sinh viên, học viên đạt nhiều thành tích trong một năm thì được xét tặng hình thức khen thưởng cấp nhà nước cao nhất theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

Điều 4. Thủ tục khen thưởng

Thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng học viên, sinh viên, học viên quy định tại Nghị định này tiến hành theo Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 5. Mức tiền thưởng

1. học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế những môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề toàn cầu được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng hoặc giải quán quân: 55 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 10 triệu đồng.

2. học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á những môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 35 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc: 25 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng: 10 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 8 triệu đồng.

3. học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 25 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc: 10 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng: 8 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 5 triệu đồng.

4. học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này được thưởng theo mức sau:

a) giải quán quân: 4 triệu đồng;

b) Giải Nhì: 2 triệu đồng;

c) Giải Ba: 1 triệu đồng.

5. Đội, nhóm học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

6. học viên, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong những kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng 1,5 lần mức thưởng quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. Trường hợp học viên, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải trong những kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng 02 lần mức thưởng quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

7. học viên, sinh viên, học viên được hưởng mức tiền thưởng theo quy định tại Nghị định này và được hưởng mức tiền thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Điều 6. Nguồn kinh phí khen thưởng

1. Kinh phí khen thưởng quy định tại Điều 5 Nghị định này do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Khuyến khích những tổ chức, cá nhân sử dụng những nguồn kinh phí hợp pháp khác để khen thưởng cho học viên, sinh viên, học viên đoạt giải trong những kỳ thi vương quốc, quốc tế.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách khen thưởng đối với học viên, sinh viên giành giải trong những kỳ thi học viên, sinh viên giỏi, Olympic vương quốc, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề vương quốc và kỹ năng nghề quốc tế hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, những tổ chức và cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân vô thượng;
– Viện kiểm sát nhân dân vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính vương quốc;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của những đoàn thể;
– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, TCCV (2)

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *