Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã phát hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

do đó, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế VAT không phải trả tiền dịch vụ trong thời hạn 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

  • Thứ nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân Sale tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn triển khai theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư phát hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP.
  • Thứ hai, doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại những khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.