Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã phát hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP về sự việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý VAT.

vì vậy, quy định người nộp VAT cần để ý những quyền và nghĩa vụ sau trong thời gian tạm ngừng hoạt động, Marketing:

  • Trước hết, người nộp VAT không phải nộp hồ sơ khai VAT, trừ trường hợp người nộp VAT tạm ngừng hoạt động, Marketing không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai VAT tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.
  • Tiếp theo, hộ Marketing, cá nhân Marketing nộp VAT theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, Marketing được cơ quan VAT xác định lại nghĩa vụ VAT khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  • Bên cạnh đó, người nộp VAT không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp VAT được cơ quan VAT chấp thuận sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp lý về hóa đơn thì phải nộp hồ sơ khai VAT, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

d.1) Người nộp VAT có quyền sử dụng đất đối với một thửa đất hoặc nhiều thửa đất tại cùng một quận, huyện nhưng tổng diện tích đất chịu VAT không vượt hạn mức đất ở tại nơi có quyền sử dụng đất.

d.2) Người nộp VAT có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại những quận, huyện không giống nhau nhưng không tồn tại thửa đất nào vượt hạn mức và tổng diện tích những thửa đất chịu VAT không vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất.

đ) VAT sử dụng đất nông nghiệp.

e) Tiền thuê đất, thuê mặt nước theo như hình thức nộp hàng năm.

4. những loại VAT, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo từng lần phát sinh, gồm có:

a) VAT giá trị tăng thêm của người nộp VAT theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này hoặc người nộp VAT tiến hành khai VAT giá trị tăng thêm theo phương pháp trực tiếp trên giá trị tăng thêm theo quy định của pháp lý về VAT giá trị tăng thêm nhưng có phát sinh nghĩa vụ VAT giá trị tăng thêm đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS Nhà Đất.

b) VAT tiêu thụ đặc biệt của người nộp VAT có Marketing xuất khẩu vẫn chưa nộp VAT tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước. VAT tiêu thụ đặc biệt của cơ sở Marketing mua xe ô tô, tàu bay, du thuyền sản xuất trong nước thuộc đối tượng không chịu VAT tiêu thụ đặc biệt nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng sang đối tượng chịu VAT tiêu thụ đặc biệt.

c) VAT đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm có: VAT xuất khẩu, VAT nhập khẩu, VAT tự vệ, VAT chống bán phá giá, VAT chống trợ cấp, VAT tiêu thụ đặc biệt, VAT bảo vệ môi trường, VAT giá trị tăng thêm. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không phải khai theo từng lần phát sinh thì tiến hành theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

d) VAT tài nguyên của tổ chức được giao bán tài nguyên bị bắt giữ, tịch thu; khai thác tài nguyên không thường xuyên đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc không thuộc trường hợp phải cấp phép theo quy định của pháp lý.

đ) VAT giá trị tăng thêm, VAT thu nhập doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên của người nộp VAT áp dụng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị tăng thêm theo quy định của pháp lý về VAT giá trị tăng thêm và tỷ lệ trên doanh thu theo quy định của pháp lý về VAT thu nhập doanh nghiệp; trừ trường hợp người nộp VAT trong tháng phát sinh nhiều lần thì được khai theo tháng.

e) VAT thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS Nhà Đất của người nộp VAT áp dụng theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo quy định của pháp lý về VAT thu nhập doanh nghiệp.

g) VAT thu nhập cá nhân do cá nhân trực tiếp khai VAT hoặc tổ chức, cá nhân khai VAT thay, nộp VAT thay đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS Nhà Đất; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ quốc tế; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng.

h) những loại VAT, khoản thu của cá nhân cho thuê tài sản, hộ Marketing, cá nhân Marketing không tồn tại địa điểm Marketing cố định và Marketing không thường xuyên.

i) Lệ phí trước bạ (gồm có cả những trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định của pháp lý về lệ phí trước bạ).

k) Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản không thường xuyên đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc không thuộc trường hợp phải cấp phép theo quy định của pháp lý.

l) Tiền sử dụng đất.

m) Tiền thuê đất, thuê mặt nước trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê.

n) VAT giá trị tăng thêm, VAT thu nhập doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân quốc tế Marketing tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (tiếp trong tương lai gọi là nhà thầu quốc tế) áp dụng theo phương pháp trực tiếp; VAT thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu quốc tế áp dụng theo phương pháp hỗn hợp khi bên Việt Nam thanh toán tiền cho nhà thầu quốc tế. Trường hợp bên Việt Nam thanh toán tiền cho nhà thầu quốc tế nhiều lần trong tháng thì được khai theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh.

o) VAT thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu quốc tế.

p) VAT thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

Bên chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí có trách nhiệm kê khai, nộp VAT đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí. Trường hợp chuyển nhượng làm thay đổi chủ sở hữu của nhà thầu đang nắm giữ quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí tại Việt Nam, nhà thầu đứng tên trong hợp đồng dầu khí tại Việt Nam có trách nhiệm thông báo với cơ quan VAT khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng và kê khai, nộp VAT thay cho bên chuyển nhượng đối với phần thu nhập phát sinh có liên quan đến hợp đồng dầu khí ở Việt Nam theo quy định.

q) Tiền hoa hồng dầu, khí; tiền thu về đọc và sử dụng tài liệu dầu, khí.

r) Khoản phụ thu và VAT thu nhập doanh nghiệp tạm tính từ tiền kết dư của phần dầu để lại của hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1 chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày Hội đồng Liên doanh quyết định số tiền kết dư của phần dầu để lại theo Nghị quyết từng kỳ họp Hội đồng Liên doanh nhưng không chậm hơn ngày 31 tháng 12 hàng năm.

s) Khai tạm tính sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp VAT chậm nhất là ngày 01 tháng 12 của kỳ tính VAT năm trước.

t) Cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, địa phương làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước khi công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tiến hành chi trả cổ tức, lợi nhuận.

Người đại diện phần vốn của nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước có trách nhiệm biểu quyết chi trả cổ tức, lợi nhuận khi có đủ những điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đồng thời đề nghị, đôn đốc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nộp phần cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn góp của nhà nước về ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vón góp của nhà nước vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì người đại diện phần vốn của nhà nước có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính và cơ quan đại diện phần vốn của nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên để xử lý theo quy định của pháp lý.

5. Khai theo từng lần xuất bán đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, gồm có: VAT tài nguyên; VAT thu nhập doanh nghiệp; VAT đặc biệt và khoản phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1; tiền lãi dầu nước chủ nhà được chia. Thời hạn nộp hồ sơ khai VAT và những khoản thu khác quy định tại khoản này theo từng lần xuất bán là 35 ngày kể từ ngày xuất bán dầu thô (gồm có dầu thô xuất bán trong nước và dầu thô xuất khẩu). Ngày xuất bán là ngày hoàn thành việc xuất dầu thô tại điểm giao nhận.

6. những loại VAT, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động, chấm hết hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không gồm có doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về VAT của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán VAT đến thời điểm có quyết định về sự việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Cụ thể như sau:

a) VAT tài nguyên.

b) VAT thu nhập doanh nghiệp (trừ VAT thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu quốc tế; VAT thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này). Người nộp VAT phải tự xác định số VAT thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (gồm có cả tạm phân chia số VAT thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm Marketing, nơi có BĐS Nhà Đất chuyển nhượng khác với nơi người nộp VAT đóng trụ sở chính) Và được trừ số VAT đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán VAT năm.

Người nộp VAT thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp lý về kế toán căn cứ vào báo cáo tài chính quý và những quy định của pháp lý về VAT để xác định số VAT thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Người nộp VAT không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp lý về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, Marketing quý và những quy định của pháp lý về VAT để xác định số VAT thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Tổng số VAT thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu xuân năm mới tính VAT không được thấp hơn 75% số VAT thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp VAT nộp thiếu so với số VAT phải tạm nộp 03 quý đầu xuân năm mới thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số VAT nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày sau cùng của thời hạn tạm nộp VAT thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số VAT còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Người nộp VAT có tiến hành dự án công trình đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của người tiêu dùng theo quy trình thích hợp với quy định của pháp lý thì tiến hành tạm nộp VAT thu nhập doanh nghiệp theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được. Trường hợp vẫn chưa bàn giao cơ sở hạ tầng, nhà và vẫn chưa tính vào doanh thu tính VAT thu nhập doanh nghiệp trong năm thì người nộp VAT không tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán VAT thu nhập doanh nghiệp năm mà tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán VAT thu nhập doanh nghiệp khi bàn giao BĐS Nhà Đất đối với từng phần hoặc toàn bộ dự án công trình.

c) Lợi nhuận sau VAT sót lại sau khi trích lập những quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

Người nộp VAT phải tự xác định số lợi nhuận sau VAT sót lại sau khi trích lập những quỹ tạm nộp quý chậm nhất vào trong ngày 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ nộp và được trừ số lợi nhuận sau VAT sót lại sau khi trích lập những quỹ đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán năm.

Tổng số lợi nhuận sau VAT sót lại sau khi trích lập những quỹ đã tạm nộp của 03 quý đầu xuân năm mới tính VAT không được thấp hơn 75% số lợi nhuận sau VAT sót lại sau khi trích lập những quỹ theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp VAT nộp thiếu so với số phải tạm nộp 03 quý đầu xuân năm mới thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày sau cùng của thời hạn tạm nộp lợi nhuận sau VAT sót lại sau khi trích lập những quỹ quý 03 đến ngày nộp số lợi nhuận sau VAT sót lại sau khi trích lập những quỹ còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Đối với số lợi nhuận sau VAT sót lại sau khi trích lập những quỹ phải nộp tăng thêm khi tiến hành khai bổ sung do điều chỉnh kết quả xếp loại doanh nghiệp theo ra mắt của chủ sở hữu từ thời điểm ngày tiếp sau ngày sau cùng của hạn nộp lợi nhuận sau VAT sót lại theo quyết toán năm đến thời hạn ra mắt kết quả xếp loại doanh nghiệp của chủ sở hữu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì doanh nghiệp không phải nộp tiền chậm nộp.

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ có vốn góp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có trách nhiệm biểu quyết chi trả cổ tức, lợi nhuận khi có đủ những điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp đồng thời đề nghị, đôn đốc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nộp phần cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn góp của công ty mẹ về công ty mẹ.

Trường hợp công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của công ty mẹ vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì công ty mẹ có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính và cơ quan chủ quản của công ty mẹ để xử lý theo quy định của pháp lý

d) VAT thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu VAT thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán VAT cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán VAT với cơ quan VAT. Cụ thể như sau:

d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán VAT và quyết toán thay cho những cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ VAT hay không phát sinh khấu trừ VAT. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán VAT thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ tiến hành sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán VAT theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ VAT thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

d.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán VAT cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và trong thực tiễn đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập tiến hành việc quyết toán VAT, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới theo quy định tại điểm d.1 khoản này thì cá nhân được ủy quyền quyết toán VAT cho tổ chức mới.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và trong thực tiễn đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán VAT, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập văng lai ở những nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ VAT thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không tồn tại yêu cầu quyết toán VAT đối với phần thu nhập này.

d.3) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán VAT thu nhập cá nhân với cơ quan VAT trong những trường hợp tiếp trong tương lai:

Có số VAT phải nộp thêm hoặc có số VAT nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai VAT tiếp theo, trừ những trường hợp sau: cá nhân có số VAT phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống; cá nhân có số VAT phải nộp nhỏ hơn số VAT đã tạm nộp mà không tồn tại yêu cầu hoàn VAT hoặc bù trừ vào kỳ khai VAT tiếp theo; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở những nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ VAT thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không tồn tại yêu cầu thì không phải quyết toán VAT đối với phần thu nhập này; cá nhân được người tiêu dùng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người tiêu dùng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ VAT thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người tiêu dùng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán VAT thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch trước tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày trước tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

Cá nhân là người quốc tế kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán VAT với cơ quan VAT trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân vẫn chưa làm thủ tục quyết toán VAT với cơ quan VAT thì tiến hành ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán VAT theo quy định về quyết toán VAT đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải phụ trách về số VAT thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số VAT nộp thừa của cá nhân.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm VAT do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo tác động đến khả năng nộp VAT thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán VAT thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan VAT theo quy định.

đ) những khoản phí thuộc ngân sách nhà nước (trừ phí do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế tiến hành thu theo quy định tại Điều 12 Nghị định này và phí hải quan).

e) VAT giá trị tăng thêm, VAT thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp của nhà thầu quốc tế quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu; VAT thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp hỗn hợp của nhà thầu quốc tế quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu; VAT thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai của nhà thầu quốc tế quyết toán theo năm.

g) VAT thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải quốc tế tạm nộp quý và khai quyết toán năm. Tổng số VAT thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu xuân năm mới tính VAT không được thấp hơn 75% số VAT thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp VAT nộp thiếu so với số VAT phải tạm nộp 03 quý đầu xuân năm mới thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số VAT nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày sau cùng của thời hạn tạm nộp VAT thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số VAT còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

h) VAT tài nguyên, VAT thu nhập doanh nghiệp, tiền lãi dầu khí nước chủ nhà được chia đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô và khí thiên nhiên; khoản phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng; điều chỉnh VAT đặc biệt đối với hoạt động khai thác, xuất bán khí thiên nhiên của Liên doanh Vietsovpetro tại Lô 09.1.

Điều 9. tiêu chuẩn khai VAT theo quý đối với VAT giá trị tăng thêm và VAT thu nhập cá nhân

1. tiêu chuẩn khai VAT theo quý

a) Khai VAT giá trị tăng thêm theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp VAT thuộc diện khai VAT giá trị tăng thêm theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai VAT giá trị tăng thêm theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên những tờ khai VAT giá trị tăng thêm của những kỳ tính VAT trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp VAT tiến hành khai VAT triệu tập tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm Marketing thì doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ gồm có cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm Marketing.

a.2) Trường hợp người nộp VAT mới bắt đầu hoạt động, Marketing thì được lựa chọn khai VAT giá trị tăng thêm theo quý. Sau khi sản xuất Marketing đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để tiến hành khai VAT giá trị tăng thêm theo kỳ tính VAT tháng hoặc quý.

b) Khai VAT thu nhập cá nhân theo quý như sau:

b.1) Người nộp VAT thuộc diện khai VAT thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu đủ điều kiện khai VAT giá trị tăng thêm theo quý thì được lựa chọn khai VAT thu nhập cá nhân theo quý.

b.2) Việc khai VAT theo quý được xác định một lần kể từ quý trước tiên phát sinh nghĩa vụ khai VAT và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

2. Người nộp VAT có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai VAT theo quý để tiến hành khai VAT theo quy định.

a) Người nộp VAT đáp ứng tiêu chuẩn khai VAT theo quý được lựa chọn khai VAT theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

b) Trường hợp người nộp VAT đang tiến hành khai VAT theo tháng nếu đủ điều kiện khai VAT theo quý và lựa chọn chuyển sang khai VAT theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính VAT đến cơ quan VAT quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai VAT theo quý, Nếu sau thời hạn này người nộp VAT không gửi văn bản đến cơ quan VAT thì người nộp VAT tiếp tục tiến hành khai VAT theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

c) Trường hợp người nộp VAT tự phát hiện không đủ điều kiện khai VAT theo quý thì người nộp VAT phải tiến hành khai VAT theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp VAT không phải nộp lại hồ sơ khai VAT theo tháng của những quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền VAT phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

d) Trường hợp cơ quan VAT phát hiện người nộp VAT không đủ điều kiện khai VAT theo quý thì cơ quan VAT phải xác định lại số tiền VAT phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp VAT đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp VAT phải tiến hành khai VAT theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan VAT.

Điều 10. Thời hạn nộp hồ sơ khai VAT của những khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và những khoản thu khác theo pháp lý quản lý, sử dụng tài sản công

Người nộp VAT tiến hành quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai VAT theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý VAT. Đối với thời hạn nộp hồ sơ khai của những khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và những khoản thu khác theo pháp lý quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý VAT được tiến hành như sau:

1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ Marketing, cá nhân Marketing) mới xây dựng (gồm có cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ Marketing) hoặc có xây dựng thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm Marketing hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, Marketing tiến hành nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm xây dựng hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, Marketing.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ Marketing, cá nhân Marketing không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan VAT căn cứ hồ sơ khai VAT, cơ sở dữ liệu quản lý VAT để xác định doanh thu làm căn cứ tính số thông lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài tiến hành theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

2. Lệ phí trước bạ

Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cùng với thời hạn nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (gồm có cả trường hợp tiến hành theo cơ chế một cửa liên thông hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan VAT).

3. VAT sử dụng đất phi nông nghiệp

a) Đối với tổ chức:

a.1) Kê khai lần đầu: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ VAT sử dụng đất phi nông nghiệp.

a.2) Trong chu kỳ ổn định, hàng năm tổ chức không phải kê khai lại VAT sử dụng đất phi nông nghiệp nếu không tồn tại sự thay đổi về người nộp VAT và những yếu tố dẫn đến thay đổi số VAT phải nộp.

a.3) Kê khai khi có phát sinh thay đổi những yếu tố làm thay đổi căn cứ tính VAT dẫn đến tăng, giảm số VAT phải nộp và khai bổ sung khi phát hiện hồ sơ khai VAT đã nộp cho cơ quan VAT có sai sót tác động đến số VAT phải nộp: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Khai bổ sung hồ sơ khai VAT được áp dụng đối với: Trường hợp phát sinh những yếu tố làm thay đổi căn cứ tính VAT dẫn đến tăng, giảm số VAT phải nộp; trường hợp phát hiện hồ sơ khai VAT đã nộp cho cơ quan VAT có sai sót, nhầm lẫn gây tác động đến số VAT phải nộp.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b.1) Khai lần đầu: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ VAT sử dụng đất phi nông nghiệp.

b.2) Hàng năm hộ gia đình, cá nhân không phải kê khai lại nếu không tồn tại sự thay đổi về người nộp VAT và những yếu tố dẫn đến thay đổi số VAT phải nộp.

b.3) Khai khi có phát sinh thay đổi những yếu tố làm thay đổi căn cứ tính VAT (trừ trường hợp thay đổi giá của 1 mét vuông đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) dẫn đến tăng, giảm số VAT phải nộp: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

b.4) Khai bổ sung khi phát hiện hồ sơ khai VAT đã nộp cho cơ quan VAT có sai sót tác động đến số VAT phải nộp tiến hành theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý VAT.

b.5) Khai tổng hợp: Thời hạn nộp hồ sơ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 của năm dương lịch tiếp theo năm tính VAT.

4. VAT sử dụng đất nông nghiệp

a) Thời hạn nộp hồ sơ khai VAT lần đầu, khai khi có phát sinh thay đổi tăng, giảm diện tích chịu VAT sử dụng đất nông nghiệp: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh hoặc thay đổi nghĩa vụ VAT.

b) Thời hạn nộp hồ sơ khai VAT năm của tổ chức chậm nhất là ngày sau cùng của tháng trước tiên năm dương lịch; chậm nhất 10 ngày kể từ ngày khai thác sản lượng thu hoạch đối với tổ chức nộp VAT cho diện tích trồng cây lâu năm thu hoạch một lần.

c) Hàng năm, người nộp VAT không phải kê khai lại hồ sơ khai VAT nếu không phát sinh thay đổi tăng, giảm diện tích chịu VAT sử dụng đất nông nghiệp.

5. Tiền thuê đất, thuê mặt nước

a) Đối với trường hợp thuê đất, thuê mặt nước mà hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là hồ sơ khai VAT: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp vẫn chưa xuất hiện quyết định nhưng có hợp đồng cho thuê đất, VAT mặt nước thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

b) Đối với trường hợp thuê đất, thuê mặt nước vẫn chưa xuất hiện quyết định cho thuê, hợp đồng cho thuê đất: Thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng phải thuê đất, thuê mặt nước.

c) Thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với trường hợp trong năm có sự thay đổi những yếu tố để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phát hành văn bản ghi nhận sự thay đổi.

d) Người nộp VAT trong năm không tồn tại sự thay đổi những yếu tố dẫn đến thay đổi số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp thì không phải kê khai năm tiếp theo.

6. Tiền sử dụng đất

a) Đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là hồ sơ khai VAT: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

b) Ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước được xác định như sau:

b.1) Trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất là ngày quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b.2) Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời điểm văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan VAT. Trường hợp văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ cho cơ quan VAT chậm hoặc cơ quan VAT chậm xác định nghĩa vụ tài chính so với thời hạn quy định của pháp lý thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất được xác định là thời điểm văn phòng đăng ký đất đai nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7. những khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biển:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, phát hành quyết định, thông báo, văn bản về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biển có trách nhiệm gửi quyết định, thông báo, văn bản cho Cục VAT nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên nước, sử dụng khu vực biển chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành quyết định, thông báo, văn bản.

8. những khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công tiến hành theo quy định của pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai VAT

Người nộp VAT tiến hành những quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai VAT theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý VAT và những quy định tiếp trong tương lai:

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai VAT đối với người nộp VAT có nhiều hoạt động, Marketing trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý VAT là cơ quan VAT nơi có hoạt động Marketing khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với những trường hợp tiếp trong tương lai:

a) Khai VAT giá trị tăng thêm của dự án công trình đầu tư đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định này tại nơi có dự án công trình đầu tư.

b) Khai VAT giá trị tăng thêm đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS Nhà Đất của dự án công trình đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (gồm có cả trường hợp có thu tiền ứng trước của người tiêu dùng theo quy trình) tại nơi có hoạt động chuyển nhượng BĐS Nhà Đất.

c) Khai VAT giá trị tăng thêm tại nơi có nhà máy sản xuất điện.

d) Khai VAT tiêu thụ đặc biệt tại nơi sản xuất, gia công hàng hoá chịu VAT tiêu thụ đặc biệt hoặc nơi cung ứng dịch vụ chịu VAT tiêu thụ đặc biệt (trừ hoạt động Marketing xổ số điện toán).

Trường hợp người nộp VAT trực tiếp nhập khẩu hàng chịu VAT tiêu thụ đặc biệt sau đó bán trong nước thì người nộp VAT phải khai VAT tiêu thụ đặc biệt với cơ quan VAT quản lý trực tiếp nơi người nộp VAT có trụ sở chính.

đ) Khai VAT bảo vệ môi trường tại nơi sản xuất hàng hoá chịu VAT bảo vệ môi trường, trừ VAT bảo vệ môi trường của hoạt động Marketing xăng dầu theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này.

e) Khai VAT bảo vệ môi trường tại nơi có cơ sở sản xuất, Marketing than (gồm cả trường hợp tiêu dùng nội bộ), trừ VAT bảo vệ môi trường quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

g) Khai VAT tài nguyên (trừ VAT tài nguyên đối với hoạt động sản xuất thủy điện trong trường hợp lòng hồ thủy điện của nhà máy thủy điện nằm chung trên những địa bàn cấp tỉnh; hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô; hoạt động khai thác, xuất bán khí thiên nhiên và VAT tài nguyên của tổ chức được giao bán tài nguyên bị bắt giữ, tịch thu; khai thác tài nguyên không thường xuyên đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc không thuộc trường hợp phải cấp phép theo quy định của pháp lý).

h) Khai VAT thu nhập doanh nghiệp tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm Marketing có thu nhập được hưởng ưu đãi VAT thu nhập doanh nghiệp.

i) Khai phí bảo vệ môi trường tại nơi khai thác khoáng sản (trừ dầu thô, khí thiên nhiên và khí than; tổ chức thu mua gom khoáng sản từ người khai thác nhỏ lẻ).

k) Khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm Marketing.

2. Địa điểm nộp hồ sơ khai VAT đối với người nộp VAT có hoạt động, Marketing trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp VAT có trụ sở chính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý VAT tiến hành hạch toán triệu tập tại trụ sở chính (trừ những trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này) tại cơ quan VAT quản lý trụ sở chính. Đồng thời, người nộp VAT phải nộp Bảng phân chia số VAT phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước (gồm có cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm Marketing) cho cơ quan VAT quản lý trụ sở chính, trừ một số trường hợp tiếp trong tương lai không phải nộp Bảng phân chia số VAT phải nộp:

a) VAT giá trị tăng thêm của hoạt động Marketing vận tải của người nộp VAT mà những tuyến đường vận tải đi qua địa bàn những tỉnh khác nơi người nộp VAT đóng trụ sở chính.

b) VAT giá trị tăng thêm của hoạt động Marketing bảo hiểm và tái bảo hiểm.

c) VAT giá trị tăng thêm của hoạt động Marketing xây dựng (gồm có cả xây dựng đường giao thông, đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, đường ống dẫn dầu, đường ống dẫn khí) tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính nhưng không xây dựng đơn vị phụ thuộc, địa điểm Marketing tại địa bàn cấp tỉnh đó mà giá trị công trình xây dựng gồm có cả VAT giá trị tăng thêm dưới 1 tỷ đồng.

d) VAT thu nhập doanh nghiệp của đơn vi phụ thuộc, địa điểm Marketing có thu nhập được hưởng ưu đãi VAT thu nhập doanh nghiệp. Người nộp VAT phải xác định riêng số VAT thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho hoạt động được hưởng ưu đãi với cơ quan VAT quản lý nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm Marketing và không được tính phân chia cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm Marketing khác của người nộp VAT.

đ) VAT giá trị tăng thêm, VAT thu nhập doanh nghiệp của đơn vị phụ thuộc, địa điểm Marketing của người nộp VAT là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp lý về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

e) Lợi nhuận sau VAT sót lại sau khi trích lập những quỹ (trừ lợi nhuận sau VAT của hoạt động xổ số điện toán).

3. Địa điểm nộp hồ sơ khai VAT đối với hộ Marketing, cá nhân Marketing có hoạt động sản xuất, Marketing ở nhiều địa bàn theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý VAT là cơ quan VAT nơi có hoạt động sản xuất, Marketing.

4. Địa điểm nộp hồ sơ khai VAT bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, than khai thác và tiêu thụ than trong nước.

a) Đối với xăng dầu:

a.1) Thương nhân đầu mối trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, pha chế xăng dầu nộp hồ sơ khai VAT đến cơ quan VAT quản lý trực tiếp đối với lượng xăng dầu do những thương nhân đầu mối trực tiếp xuất, bán gồm có xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác không phải là những đơn vị phụ thuộc, công ty con theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của thương nhân đầu mối; trừ lượng xăng dầu xuất bán và nhập khẩu ủy thác cho thương nhân đầu mối khác.

những công ty con theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của thương nhân đầu mối hoặc những đơn vị phụ thuộc của những công ty con, những đơn vị phụ thuộc của thương nhân đầu mối nộp hồ sơ khai VAT đến cơ quan VAT quản lý trực tiếp đối với lượng xăng dầu xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác không phải là công ty con theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của thương nhân đầu mối và đơn vị phụ thuộc của công ty con.

a.2) Thương nhân đầu mối hoặc công ty con theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của thương nhân đầu mối có đơn vị phụ thuộc Marketing tại địa phương khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi thương nhân đầu mối, công ty con của thương nhân đầu mối đóng trụ sở mà đơn vị phụ thuộc không hạch toán kế toán để khai riêng được VAT bảo vệ môi trường thì thương nhân đầu mối, công ty con của thương nhân đầu mối tiến hành khai VAT bảo vệ môi trường đến cơ quan VAT quản lý trực tiếp; tính VAT, phân chia nghĩa vụ VAT phải nộp cho từng địa phương nơi có đơn vị phụ thuộc đóng trụ sở theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b) Đối với than khai thác và tiêu thụ trong nước:

Doanh nghiệp có hoạt động khai thác và tiêu thụ than trong nước trải qua hình thức quản lý và giao cho những công ty con hoặc đơn vị phụ thuộc khai thác, chế biến và tiêu thụ thì công ty con hoặc đơn vị phụ thuộc được doanh nghiệp giao tiến hành nhiệm vụ tiêu thụ than tiến hành khai VAT cho toàn bộ số VAT bảo vệ môi trường phát sinh đối với than thu mua của những công ty khai thác than và nộp hồ sơ khai VAT đến cơ quan VAT quản lý trực tiếp kèm theo Bảng xác định số VAT phải nộp cho từng địa phương nơi có công ty khai thác than đóng trụ sở theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5. Địa điểm nộp hồ sơ khai VAT đối với những trường hợp quy định tại điểm e khoản 1, điểm đ khoản 2, điểm q, r, s khoản 4 và khoản 5 Điều 8 Nghị định này:

Người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung nộp hồ sơ khai VAT và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí tại cơ quan VAT quản lý trực tiếp người nộp VAT

Công ty mẹ - tập đoàn lớn Dầu khí Việt Nam nộp hồ sơ khai những khoản thu thuộc ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động dầu khí theo quy định của Chính phủ tại quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - tập đoàn lớn Dầu khí Việt Nam tại cơ quan VAT quản lý trực tiếp người nộp VAT.

6. Địa điểm nộp hồ sơ khai VAT đối với người nộp VAT có phát sinh nghĩa vụ VAT đối với những loại VAT khai và nộp theo từng lần phát sinh theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý VAT tại cơ quan VAT quản lý trực tiếp, trừ những trường hợp tiếp trong tương lai:

a) Hồ sơ khai VAT của những trường hợp quy định tại điểm a, d, e, k khoản 4 Điều 8 Nghị định này nộp tại cơ quan VAT trên địa bàn nơi phát sinh hoạt động Marketing hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ VAT khác với địa bàn cấp tỉnh nơi người nộp VAT đóng trụ sở chính.

b) Hồ sơ khai VAT đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại điểm c khoản 4 Điều 8 Nghị định này nộp tại cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kê khai tờ khai hải quan mới thuộc những trường hợp phải nộp VAT ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu trên tờ khai hải quan mới thì hồ sơ khai VAT nộp tại cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu.

c) Hồ sơ khai VAT thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu quốc tế tại cơ quan VAT quản lý trực tiếp doanh nghiệp nơi nhà thầu quốc tế đầu tư vốn (gồm có cả trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn khai thay cho nhà thầu quốc tế và trường hợp tổ chức xây dựng theo pháp lý Việt Nam nơi nhà thầu quốc tế đầu tư vốn khai thay nếu tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn cũng là nhà thầu quốc tế).

d) Nhà thầu nộp hồ sơ khai VAT thu nhập doanh nghiệp của hoạt động chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí tại cơ quan VAT quản lý trực tiếp hợp đồng dầu khí có phát sinh việc chuyển nhượng phần quyền lợi tham gia (gồm có cả trường hợp thay đổi chủ sở hữu của nhà thầu đang nắm giữ quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí).

đ) Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn thuộc diện trực tiếp khai VAT với cơ quan VAT nộp hồ sơ khai VAT tại cơ quan VAT quản lý đơn vị phát hành.

e) Cá nhân có thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ quốc tế; nhận thừa kế, quà tặng là tài sản khác (trừ BĐS Nhà Đất; tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng) tại quốc tế thuộc diện trực tiếp khai VAT với cơ quan VAT nộp hồ sơ khai VAT tại cơ quan VAT nơi cá nhân cư trú.

g) Cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản (trừ BĐS Nhà Đất) nộp hồ sơ khai VAT tại cơ quan VAT nơi cá nhân cư trú. Cá nhân có thu nhập từ cho thuê BĐS Nhà Đất tại Việt Nam nộp hồ sơ khai VAT tại cơ quan VAT nơi có BĐS Nhà Đất cho thuê. Cá nhân có BĐS Nhà Đất cho thuê tại quốc tế nộp hồ sơ khai VAT tại cơ quan VAT quản lý trực tiếp nơi cá nhân cư trú.

h) Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nộp hồ sơ khai VAT tại cơ quan VAT nơi khai lệ phí trước bạ.

i) Hộ Marketing, cá nhân Marketing không tồn tại địa điểm Marketing cố định và Marketing không thường xuyên nộp hồ sơ khai những khoản VAT và những khoản thu khác tại cơ quan VAT nơi cá nhân cư trú.

k) Tổ chức, cá nhân khi đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sân trừ nhà, đất (gồm có cả những trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định của pháp lý về lệ phí trước bạ) nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại cơ quan VAT nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc địa điểm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

7. Địa điểm nộp hồ sơ khai VAT đối với người nộp VAT có phát sinh nghĩa vụ VAT đối với những khoản thu từ đất theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý VAT như sau:

a) VAT sử dụng đất phi nông nghiệp:

a.1) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ khai VAT tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông nơi có đất thuộc đối tượng chịu VAT. Trường hợp cơ chế một cửa liên thông không tồn tại quy định thì nộp hồ sơ đến cơ quan VAT nơi có đất thuộc đối tượng chịu VAT.

a.2) Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ khai VAT tổng hợp tại cơ quan VAT nơi người nộp VAT kê khai tổng hợp theo quy định sau:

Trường hợp không tồn tại thửa đất nào vượt hạn mức nhưng tổng điện tích những thửa đất chịu VAT vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất: Người nộp VAT được lựa chọn nộp hồ sơ khai VAT đến cơ quan VAT bất kỳ trên địa bàn nơi có thửa đất.

Trường hợp người nộp VAT có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại những quận, huyện trong cùng một tỉnh và chỉ có 01 thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì nộp hồ sơ khai tổng hợp đến cơ quan VAT tại địa bàn quận, huyện nơi có thửa đất ở vượt hạn mức.

Trường hợp người nộp VAT có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại những quận, huyện và có nhiều thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp VAT được lựa chọn nộp hồ sơ khai tổng hợp đến cơ quan VAT nơi có thửa đất chịu VAT vượt hạn mức.

b) VAT sử dụng đất nông nghiệp: Người nộp VAT nộp hồ sơ khai VAT đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất thuộc đối tượng chịu VAT.

c) Tiền sử dụng đất: Người nộp VAT nộp hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là hồ sơ khai VAT trừ trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 13 Nghị định này) tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông nơi có đất thuộc đối tượng chịu VAT.

d) Tiền thuê đất, thuê mặt nước: Người nộp VAT nộp hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là hồ sơ khai VAT (trừ trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 13 Nghị định này) tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông nơi có đất thuộc đối tượng chịu VAT. Trường hợp cơ chế một cửa liên thông không tồn tại quy định thì nộp hồ sơ đến cơ quan VAT nơi có đất thuộc đối tượng chịu VAT.

đ) VAT thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng BĐS Nhà Đất, nhận thừa kế, quà tặng là BĐS Nhà Đất:

đ.1) Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng BĐS Nhà Đất, nhận thừa kế, quà tặng là BĐS Nhà Đất nộp hồ sơ khai VAT tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về đất theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông nơi có BĐS Nhà Đất.

đ.2) Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, nhà ở thương mại, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; công trình xây dựng, nhà ở đã được dự án công trình bàn giao đưa vào sử dụng nhưng vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất theo quy định của pháp lý về nhà ở; cá nhân khai bổ sung hồ sơ khai VAT chuyển nhượng BĐS Nhà Đất trong trường hợp hồ sơ khai VAT lần đầu đã hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất; cá nhân ủy quyền quản lý BĐS Nhà Đất là người nộp VAT theo quy định của pháp lý VAT thu nhập cá nhân nộp hồ sơ khai VAT tại cơ quan VAT nơi có BĐS Nhà Đất.

đ.3) Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là BĐS Nhà Đất tại quốc tế nộp hồ sơ khai VAT tại cơ quan VAT nơi cá nhân cư trú.

e) Lệ phí trước bạ nhà, đất: Tổ chức, cá nhân khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (gồm có trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ) nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông nơi có BĐS Nhà Đất.

8. Địa điểm nộp hồ sơ khai VAT đối với người nộp VAT là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ VAT đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc loại phải quyết toán VAT thu nhập cá nhân theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý VAT như sau:

a) Cá nhân trực tiếp khai VAT theo tháng hoặc quý theo quy định tại khoản 1 Điều 8, Điều 9 Nghị định này, gồm có:

a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả thuộc diện chịu VAT thu nhập cá nhân nhưng vẫn chưa khấu trừ VAT thì cá nhân nộp hồ sơ khai VAT đến cơ quan VAT trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

a.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ quốc tế thì cá nhân nộp hồ sơ khai VAT đến cơ quan VAT quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai VAT đến cơ quan VAT nơi cá nhân cư trú.

b) Cá nhân trực tiếp khai quyết toán VAT theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này gồm có:

b.1) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai VAT trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán VAT tại cơ quan VAT nơi cá nhân trực tiếp khai VAT trong năm theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên gồm có cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thi cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán VAT tại cơ quan VAT nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan VAT quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

b.2) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán VAT như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán VAT tại cơ quan VAT trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán VAT tại cơ quan VAT quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán VAT tại cơ quan VAT nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân vẫn chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán VAT tại cơ quan VAT nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán VAT tại cơ quan VAT nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán VAT là cơ quan VAT nơi cá nhân cư trú.

9. Căn cứ tình hình trong thực tiễn trên địa bàn quản lý, trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định phân cấp nguồn thu cho nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm Marketing trên cùng địa bàn cấp tỉnh với nơi người nộp VAT có trụ sở chính thì người nộp VAT tiến hành tính VAT, phân chia VAT phải nộp cho địa bàn cấp huyện nơi phát sinh nguồn thu.

Điều 12. Khai phí, lệ phí và những khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế tiến hành thu

1. Khai phí, lệ phí và những khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế tiến hành thu là loại khai theo quý và quyết toán năm. Cụ thể:

a) Hồ sơ khai theo quý theo quy định tại điểm a khoản 12.3 Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

b) Hồ sơ khai quyết toán năm theo quy định tại điểm b khoản 12.3 Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

c) Thời hạn nộp hồ sơ khai quý và quyết toán năm phí, lệ phí và những khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế tiến hành thu được quy định tại Điều 44 Luật Quản lý VAT.

2. Địa điểm nộp hồ sơ khai phí, lệ phí và những khoản thu khác

Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao được ủy quyền tiến hành kê khai phí, lệ phí và những khoản thu khác do những cơ quan đại diện Việt Nam ở quốc tế thu dược và nộp hồ sơ khai phí, lệ phí và những khoản thu khác cho cơ quan VAT nơi đóng trụ sở chính. Việc xác định phí, lệ phí và những khoản thu khác phải nộp tiến hành theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 13. những trường hợp cơ quan quản lý VAT tính VAT, thông báo nộp VAT

1. Trường hợp cơ quan VAT tính VAT, thông báo số tiền VAT phải nộp theo hồ sơ khai VAT của người nộp VAT, đối với những trường hợp cụ thể như sau:

a) VAT thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ nhận thừa kế, quà tặng là BĐS Nhà Đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều này).

b) VAT sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (trừ trường hợp khai tổng hợp, người nộp VAT phải tự xác định số VAT phải nộp tăng thêm do khai tổng hợp và nộp tiền vào ngân sách nhà nước).

c) VAT sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.

d) những loại VAT, phí, lệ phí và những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hộ Marketing, cá nhân Marketing nộp VAT theo phương pháp khoán.

đ) Tiền thuê đất, thuê mặt nước áp dụng đối với trường hợp vẫn chưa xuất hiện quyết định cho thuê, hợp đồng cho thuê đất (trừ tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghệ cao).

e) Lệ phí môn bài đối với hộ Marketing, cá nhân Marketing nộp VAT theo phương pháp kê khai.

g) Lệ phí trước, bạ (trừ nhà, đất quy định tại điểm a khoản 2 Điều này).

h) VAT thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng BĐS Nhà Đất; từ nhận thừa kế, quà tặng là BĐS Nhà Đất (áp dụng đối với trường hợp quy định tại điểm đ.2, đ.3 khoản 7 Điều 11 Nghị định này).

2. Trường hợp cơ quan VAT tính VAT, thông báo số tiền VAT phải nộp theo hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chuyển đến, cụ thể như sau:

a) VAT thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng BĐS Nhà Đất; từ nhận thừa kế, quà tặng là BĐS Nhà Đất (áp dụng đối với trường hợp quy định tại điểm đ.1 khoản 7 Điều 11 Nghị định này) và lệ phí trước bạ nhà, đất.

b) Tiền sử dụng đất (trừ tiền sử dụng đất phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghệ cao).

c) Tiền thuê đất, thuê mặt nước (trừ tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghệ cao).

3. Trường hợp cơ quan VAT thông báo số tiền VAT phải nộp theo văn bản tính VAT của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chuyển đến, cụ thể như sau:

a) Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

b) Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

c) Tiền sử dụng khu vực biển.

4. Thời hạn cơ quan VAT phát hành thông báo nộp VAT kể từ ngày nhận được hồ sơ khai VAT hợp pháp, đầy đủ, đúng mẫu quy định của người nộp VAT đối với những trường hợp cụ thể như sau:

a) Đối với những trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều này:

a.1) Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày người nộp VAT nộp trực tiếp tại cơ quan VAT hoặc ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông chuyển đến đối với khai lần đầu, khai khi có phát sinh thay đổi những yếu tố làm thay đổi căn cứ tính VAT, khai bổ sung. Trường hợp thay đổi người nộp VAT nhưng người nộp VAT trước đó đã hoàn thành nghĩa vụ VAT năm thì cơ quan VAT không phát hành thông báo nộp VAT.

a.2) Chậm nhất vào trong ngày 30 tháng bốn đối với nghĩa vụ VAT hàng năm (trừ khai tổng hợp theo quy định tại điểm b.5 khoản 3 Điều 10 Nghị định này).

a.3) Trường hợp địa phương có mùa vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp không trùng với thời hạn nộp VAT sử dụng đất nông nghiệp phải nộp quy định thì cơ quan VAT được phép lùi thời hạn phát hành thông báo nộp VAT nhưng không quá 60 ngày so với thời hạn quy định.

b) Trường hợp hồ sơ khai VAT không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định, cơ quan VAT thông báo cho người nộp VAT theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Quản lý VAT hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh thông tin làm căn cứ tính VAT và thông báo nộp VAT theo quy định.

c) Ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo đối với những trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều này.

5. Đối với hộ Marketing, cá nhân Marketing quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều này:

a) Chậm nhất là ngày 20 của tháng phát sinh tiền VAT phải nộp đối với trường hợp hộ Marketing, cá nhân Marketing mới ra Marketing hoặc khai thác tài nguyên, khoáng sản.

b) Chậm nhất là ngày 20 tháng 01 hàng năm đối với những năm tiếp theo.

6. Thời hạn cơ quan VAT phát hành thông báo nộp VAT và gửi thông báo nộp VAT cho người nộp VAT đối với những trường hợp quy định tại điểm đ, điểm h khoản 1 và khoản 2 Điều này kể từ ngày nhận được hồ sơ khai VAT của người nộp VAT, phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và văn bản hợp pháp, đầy đủ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:

a) Chậm nhất là 05 ngày làm việc đối với phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp đã thông báo cho người nộp VAT không thích hợp với quy định của pháp lý; được cho phép gia hạn sử dụng đất trong trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng hoặc chậm quy trình sử dụng đất so với quy trình ghi trong dự án công trình đầu tư và những trường hợp khác theo quy định của pháp lý.

b) Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác định những khoản mà người thuê đất, thuê mặt nước, người tiêu dùng đất được trừ vào tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất phải nộp của cơ quan tài chính. Cơ quan tài chính phải xác định những khoản mà người nộp VAT được trừ vào tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất phải nộp gửi cơ quan VAT chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến.

c) Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ khai VAT của người nộp VAT, cơ quan VAT có văn bản theo Mẫu 01/CCTT-TĐMN tại Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ để cung ứng thông tin địa chính làm căn cứ phát hành thông báo nộp tiền gửi cho người nộp VAT theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này.

d) Chậm nhất là ngày 30 tháng bốn hàng năm, cơ quan VAT phát hành thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước gửi cho người nộp VAT trong trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trả tiền hàng năm và trường hợp cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước cho chu kỳ ổn định tiếp theo thì cơ quan VAT phải xác định lại tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp và thông báo cho người nộp VAT tiến hành.

7. Thời hạn cơ quan VAT phát hành thông báo nộp VAT và gửi thông báo nộp VAT cho người nộp VAT đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này kể từ ngày nhận được quyết định, thông báo, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:

a) Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định, thông báo hoặc văn bản hợp pháp, đầy đủ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến.

b) Chậm nhất là ngày 30 tháng bốn hàng năm, cơ quan VAT phát hành thông báo nộp tiền của những năm tiếp theo đối với trường hợp nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền sử dụng khu vực biển theo như hình thức trả tiền hàng năm.

8. Trường hợp cơ quan VAT tiếp nhận phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quyết định, thông báo, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không hợp pháp, không đầy đủ theo quy định thì thời hạn cơ quan VAT có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung thông tin cụ thể như sau:

a) Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan VAT có văn bản theo Mẫu 01/CCTT-ĐĐTCQ tại Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung thông tin.

b) Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan VAT, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành điều chỉnh, bổ sung thông tin và gửi cho cơ quan VAT.

9. những trường hợp cơ quan VAT ấn định VAT đối với người nộp VAT theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý VAT và Điều 14 Nghị định này.

10. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cơ quan hải quan tính VAT, thông báo VAT trong những trường hợp sau:

a) Người nộp VAT bị cơ quan hải quan ấn định VAT theo quy định tại Điều 52 của Luật Quản lý VAT, Điều 17 Nghị định này.

b) Người nộp VAT chấm hết hoạt động, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký Marketing, giải thể, phá sản vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ VAT thì cơ quan hải quan tính VAT, thông báo VAT để xác định số tiền VAT phải nộp đối với tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp lý.

c) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị cơ quan hải quan xác định số tiền VAT hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị tịch thu để làm căn cứ xử lý theo quy định pháp lý.

d) Hàng hóa nhập khẩu vẫn chưa nộp những loại VAT ở khâu nhập khẩu, bị cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế kê biên bán đấu giá, trường hợp hàng hóa phải nộp những loại VAT ở khâu nhập khẩu, cơ quan hải quan tính VAT, thông báo VAT cho cơ quan thu tiền bán đấu giá để nộp tiền VAT.

đ) Người nộp VAT bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý VAT, số tiền xử phạt tính theo số tiền VAT khai thiếu, số tiền VAT trốn.

e) Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn VAT, không chịu VAT, người khai VAT cầm cố, thế chấp để làm tài sản bảo đảm những khoản vay, trường hợp tổ chức tín dụng phải xử lý tài sản cầm cố, thế chấp theo quy định của pháp lý để tịch thu nợ nhưng người khai VAT vẫn chưa kê khai tờ khai hải quan mới, vẫn chưa nộp đủ VAT theo quy định của pháp lý về hải quan, cơ quan hải quan tính VAT, thông báo cho tổ chức tín dụng số tiền VAT phải nộp.

g) Phí hải quan; lệ phí hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh.

11. Trách nhiệm của người nộp VAT, cơ quan quản lý VAT, cơ quan có thẩm quyền

a) Người nộp VAT có trách nhiệm khai chính xác, trung thực, đầy đủ những nội dung trong hồ sơ khai VAT hoặc hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính và nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý VAT hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp lý và phụ trách về những thông tin trên hồ sơ đã kê khai; giải trình, bổ sung thông tin tài liệu đầy đủ, đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan quản lý VAT.

b) Cơ quan quản lý VAT:

b.1) Trường hợp cơ quan quản lý VAT tính VAT, thông báo số tiền VAT phải nộp theo hồ sơ khai VAT của người nộp VAT, cơ quan quản lý VAT có trách nhiệm kiểm tra thông tin người nộp VAT kê khai trên hồ sơ khai VAT và tiến hành tính VAT, thông báo VAT cho người nộp VAT. Trường hợp thông tin trên hồ sơ khai VAT của người nộp VAT không đầy đủ, không chính xác, cơ quan quản lý VAT không đồng ý hồ sơ khai VAT hoặc thông báo cho người nộp VAT theo Mẫu số 01/TB-BSTT-NNT tại Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định để giải trình, bổ sung thông tin tài liệu hoặc ấn định VAT theo quy định của pháp lý.

b.2) Trường hợp cơ quan quản lý VAT tính VAT, thông báo số tiền VAT phải nộp theo hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chuyển đến, cơ quan quản lý VAT có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính và tiến hành tính VAT, thông báo VAT cho người nộp VAT.

b.3) Trường hợp thông tin của những cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến vẫn chưa đủ thành phần, vẫn chưa đủ thông tin hoặc cơ quan quản lý VAT phát hiện thông tin không đúng trong thực tiễn thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý VAT có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã gửi hồ sơ để bổ sung, điều chỉnh thông tin. Sau khi nhận đủ hồ sơ, thông tin thì cơ quan quản lý VAT tiến hành tính và phát hành thông báo nộp tiền theo thời hạn quy định tại những điều tương ứng của Nghị định này.

b.4) Trường hợp cơ quan quản lý VAT thông báo số tiền VAT phải nộp theo văn bản xác định nghĩa vụ phải nộp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại những điều tương ứng của Nghị định này. Trường hợp thông tin của những cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đến vẫn chưa đủ căn cứ để phát hành thông báo nộp VAT, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan quản lý VAT có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã gửi hồ sơ để bổ sung, điều chỉnh thông tin, Sau khi nhận đủ hồ sơ, thông tin thì cơ quan quản lý VAT tiến hành phát hành thông báo nộp tiền theo thời hạn quy định tại những điều tương ứng của Nghị định này.

b.5) những trường hợp quy định tại điểm b, c, d, e và điểm g khoản 10 Điều này, cơ quan hải quan căn cứ dữ liệu quản lý VAT, những chứng từ tài liệu có liên quan để xác định số tiền VAT phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

c) Đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

c.1) phụ trách về tính đầy đủ, chính xác của thông tin trên hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản xác định nghĩa vụ phải nộp;

c.2) Chuyển đầy đủ, kịp thời hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản xác định nghĩa vụ phải nộp cho cơ quan quản lý VAT;

c.3) Điều chỉnh, bổ sung thông tin theo đề nghị của cơ quan quản lý VAT;

c.4) Gửi kịp thời những văn bản điều chỉnh, bổ sung thông tin để xác định số VAT phải nộp cho cơ quan quản lý VAT để điều chỉnh nghĩa vụ VAT và điều chỉnh, bổ sung thông báo nộp VAT đã phát hành trước đó;

c.5) Phối hợp với cơ quan quản lý VAT và xây dựng hệ thống thông tin để truyền nhận thông tin tự động bằng phương thức điện tử;

c.6) Hội đồng tư vấn VAT xã, phường có trách nhiệm theo quy định tại Điều 28 Luật Quản lý VAT để cơ quan VAT xác định số VAT khoán phải nộp cho hộ Marketing, cá nhân Marketing;

c.7) Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm xác nhận thông tin khai VAT sử dụng đất phi nông nghiệp cho người nộp VAT trong phạm vi nhiệm vụ của tôi trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của người nộp VAT hoặc của cơ quan quản lý VAT.

d) Tổ chức tín dụng.

Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn VAT, không chịu VAT, người khai VAT cầm cố, thế chấp để làm tài sản bảo đảm những khoản vay, trường hợp tổ chức tín dụng phải xử lý tài sản cầm cố, thế chấp theo quy định của pháp lý để tịch thu nợ nhưng người khai VAT vẫn chưa kê khai tờ khai hải quan mới và nộp đủ VAT theo quy định của pháp lý về hải quan thì tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung ứng những thông tin về hàng hóa cầm cố, thế chấp phải xử lý cho cơ quan Hải quan để ấn định VAT số tiền VAT phải nộp. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm nộp VAT thay cho người nộp VAT.

12. Trường hợp cơ quan VAT không tính VAT, không thông báo nộp VAT đối với những khoản thu từ tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất phát sinh trong khu kinh tế, khu công nghệ cao thì trách nhiệm của cơ quan VAT, người nộp VAT và cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ quản lý thu theo quy định của pháp lý như sau:

a) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ quản lý thu theo quy định của pháp lý có liên quan đối với những khoản thu theo quy định tại khoản này có trách nhiệm: Tiếp nhận hồ sơ, xác định đầy đủ, chính xác số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước của người nộp VAT, phát hành văn bản gửi người nộp VAT (Trong số đó ghi rõ nội dung khoản thu, số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước và thời hạn phải nộp vào ngân sách nhà nước), đồng thời gửi cơ quan VAT tại địa bàn nơi phát sinh khoản thu để tiến hành đôn đốc và cưỡng chế về VAT theo quy định của Luật Quản lý VAT.

b) Cơ quan VAT có trách nhiệm tiếp nhận văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ quản lý thu chuyển sang; theo dõi, đôn đốc người nộp VAT nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng thời hạn, số tiền ghi trên văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tính tiền chậm nộp và cưỡng chế nợ VAT (nếu có) theo quy định của Luật Quản lý VAT đối với những khoản thu theo quy định tại khoản này. Cơ quan VAT có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ số nộp ngân sách đối với những khoản thu theo quy định tại khoản này vào báo cáo thu ngân sách nhà nước.

c) Người nộp VAT có trách nhiệm tiến hành nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo nội dung ghi trên văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ quản lý thu. Trường hợp người nộp VAT không tiến hành nộp đủ tiền vào ngân sách nhà nước hoặc nộp tiền không đúng thời hạn được ghi trên văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý VAT và chấp hành những quyết định cưỡng chế về VAT của cơ quan quản lý VAT.

13. Danh mục những thông báo của cơ quan quản lý VAT tại Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này.

Chương III

ẤN ĐỊNH VAT

Điều 14. Trường hợp ấn định VAT

Người nộp VAT bị cơ quan VAT ấn định số tiền VAT phải nộp trong những trường hợp sau:

1. Không đăng ký VAT theo quy định tại Điều 33 Luật Quản lý VAT.

2. Không khai VAT hoặc kê khai VAT không đầy đủ, trung thực, chính xác theo quy định tại Điều 42 Luật Quản lý VAT.

3. Không nộp bổ sung hồ sơ VAT theo yêu cầu của cơ quan quản lý VAT hoặc đã bổ sung hồ sơ VAT nhưng không đầy đủ, trung thực, chính xác những căn cứ tính VAT để xác định số VAT phải nộp.

4. Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ VAT.

5. Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và những tài liệu thiết yếu liên quan đến việc xác định những yếu tố làm căn cứ tính VAT; xác định số tiền VAT phải nộp trong thời hạn quy định hoặc khi đã hết thời hạn kiểm tra VAT, thanh tra VAT tại trụ sở của người nộp VAT.

6. Không chấp hành quyết định kiểm tra VAT trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định, trừ trường hợp được hoãn thời gian kiểm tra theo quy định.

7. Không chấp hành quyết định thanh tra VAT trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký quyết định, trừ trường hợp được hoãn thời gian thanh tra theo quy định.

8. Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị thanh toán thông thường trên thị trường.

9. Mua, trao đổi hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn mà hàng hóa, dịch vụ là có thật theo xác định của cơ quan có tính năng điều tra, thanh tra, kiểm tra và đã được kê khai doanh thu, chi phí tính VAT.

10. Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không tiến hành nghĩa vụ VAT.

11. tiến hành những thanh toán không đúng với thực chất kinh tế, không đúng trong thực tiễn phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ VAT của người nộp VAT.

12. Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá thanh toán link hoặc không cung ứng thông tin theo quy định về quản lý VAT đối với doanh nghiệp có phát sinh thanh toán link.

Điều 15. Căn cứ ấn định VAT

1. Người nộp VAT bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền VAT phải nộp

a) Tổ chức, cá nhân bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền VAT phải nộp khi thuộc một trong những trường hợp tiếp trong tương lai:

a.1) Qua kiểm tra hồ sơ khai VAT, cơ quan VAT có căn cứ cho rằng người nộp VAT khai sắp đầy đủ hoặc vẫn chưa chính xác những yếu tố làm cơ sở xác định số tiền VAT phải nộp, đã yêu cầu người nộp VAT khai bổ sung nhưng người nộp VAT không khai bổ sung hoặc khai bổ sung không chính xác, trung thực theo yêu cầu của cơ quan VAT.

a.2) Qua kiểm tra sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc xác định số tiền VAT phải nộp của người nộp VAT hoặc qua kiểm tra, đối chiếu, xác minh, sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ của tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ quan VAT có cơ sở minh chứng người nộp VAT hạch toán không chính xác, không trung thực những yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền VAT phải nộp.

a.3) Hạch toán giá cả hàng hóa, dịch vụ không đúng với giá trong thực tiễn thanh toán làm giảm doanh thu tính VAT hoặc hạch toán giá mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, Marketing không theo giá trong thực tiễn thanh toán thích hợp với thị trường làm tăng chi phí, tăng VAT giá trị tăng thêm được khấu trừ, giảm nghĩa vụ VAT phải nộp.

a.4) Người nộp VAT nộp hồ sơ khai VAT nhưng không xác định được những yếu tố làm cơ sở xác định căn cứ tính VAT hoặc có xác định được những yếu tố làm cơ sở xác định căn cứ tính VAT nhưng không tự tính được số tiền VAT phải nộp.

a.5) Thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 10, 11, 12 Điều 14 Nghị định này.

b) Căn cứ ấn định VAT

b.1) Đối với người nộp VAT là tổ chức

Căn cứ cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý VAT và cơ sở dữ liệu thương mại; tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực; kết quả xác minh; số tiền VAT phải nộp bình quân tối thiểu của 03 cơ sở Marketing cùng mặt hàng, ngành, nghề, quy mô tại địa phương; trường hợp tại địa phương, cơ sở Marketing không tồn tại hoặc có nhưng không đủ thông tin về mặt hàng, ngành, nghề, quy mô cơ sở Marketing thì lấy thông tin của cơ sở Marketing tại địa phương khác để tiến hành ấn định theo từng yếu tố.

b.2) Đối với cá nhân chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là BĐS Nhà Đất

Cơ quan VAT ấn định giá tính VAT trong trường hợp xác định được cá nhân kê khai, nộp VAT với giá tính VAT thấp hơn so với giá thanh toán thông thường trên thị trường. Giá tính VAT do cơ quan VAT ấn định phải đảm bảo thích hợp với giá thanh toán thông thường trên thị trường nhưng không thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm xác định giá tính VAT.

c) Trên cơ sở từng yếu tố bị ấn định, cơ quan VAT xác định số VAT phải nộp theo quy định của pháp lý VAT hiện hành.

2. Người nộp VAT bị ấn định số tiền VAT phải nộp theo tỷ lệ trên doanh thu theo quy định của pháp lý, như sau:

a) Tổ chức nộp VAT giá trị tăng thêm theo phương pháp trực tiếp, cá nhân Marketing nộp VAT theo phương pháp kê khai bị ấn định số tiền VAT phải nộp theo tỷ lệ trên doanh thu khi thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 14 Nghị định này.

b) Căn cứ ấn định VAT

Căn cứ cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý VAT và cơ sở dữ liệu thương mại; tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực; kết quả xác minh; doanh thu tối thiểu của 03 cơ sở Marketing cùng mặt hàng, ngành, nghề, quy mô tại địa phương; trường hợp tại địa phương, cơ sở Marketing không tồn tại hoặc có nhưng không đủ thông tin về mặt hàng, ngành, nghề, quy mô cơ sở Marketing thì lấy thông tin của cơ sở Marketing tại địa phương khác có cùng điều kiện tự nhiên và phát triển kinh tế để tiến hành ấn định doanh thu tính VAT.

c) Trên cơ sở doanh thu đã ấn định, cơ quan VAT xác định số VAT phải nộp theo quy định của pháp lý VAT hiện hành.

Điều 16. Thẩm quyền, thủ tục, quyết định ấn định VAT

1. Thẩm quyền ấn định VAT

Tổng cục trưởng Tổng cục VAT; Cục trưởng Cục VAT; Chi cục trưởng Chi cục VAT có thẩm quyền ấn định VAT.

2. Thủ tục ấn định VAT

a) Khi ấn định VAT, cơ quan VAT thông báo bằng văn bản cho người nộp VAT về sự việc ấn định VAT và phát hành quyết định ấn định VAT. Quyết định ấn định VAT phải nêu rõ lý do ấn định VAT, căn cứ ấn định VAT, số tiền VAT ấn định, thời hạn nộp tiền VAT.

b) Trường hợp cơ quan VAT tiến hành ấn định VAT qua kiểm tra VAT, thanh tra VAT thì lý do ấn định VAT, căn cứ ấn định VAT, số tiền VAT ấn định, thời hạn nộp tiền VAT phải được ghi trong biên bản kiểm tra VAT, thanh tra VAT, quyết định xử lý về VAT của cơ quan VAT.

c) Trường hợp người nộp VAT bị ấn định VAT theo quy định thì cơ quan VAT xử phạt vi phạm hành chính và tính tiền chậm nộp tiền VAT theo quy định của pháp lý.

3. Quyết định ấn định VAT

a) Khi ấn định VAT cơ quan VAT phải phát hành quyết định ấn định VAT theo Mẫu số 01/AĐT tại Phụ lục III phát hành kèm theo Nghị định này, đồng thời gửi cho người nộp VAT trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi ký quyết định ấn định VAT;

Trường hợp người nộp VAT thuộc diện nộp VAT theo thông báo của cơ quan VAT thì cơ quan VAT không phải phát hành quyết định ấn định VAT theo quy định tại khoản này.

b) Người nộp VAT phải nộp số tiền VAT ấn định theo quyết định xử lý về VAT của cơ quan quản lý VAT. Trường hợp người nộp VAT không đồng ý với số VAT do cơ quan VAT ấn định thì người nộp VAT vẫn phải nộp số VAT đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan VAT giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện về sự việc ấn định VAT.

Điều 17. Ấn định VAT đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Ấn định VAT đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý VAT và khoản 4 Điều này là việc cơ quan hải quan xác định những yếu tố của căn cứ tính VAT, phương pháp tính VAT nhằm xác định số tiền VAT mà người nộp VAT phải nộp.

2. Ấn định VAT đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được tiến hành trong quy trình làm thủ tục hải quan, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau khi đã được thông quan hoặc giải phóng hàng được quy định tại khoản 4 Điều này.

3. Cơ quan hải quan ấn định VAT căn cứ vào: Tên hàng, mã số, số lượng, chủng loại, nguồn gốc nguồn gốc, trị giá, VAT suất theo tỷ lệ phần trăm, VAT tuyệt đối, VAT hỗn hợp; phương pháp tính VAT; hồ sơ hải quan; tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán, dữ liệu điện tử lưu trữ tại doanh nghiệp, dữ liệu điện tử lưu trữ tại cơ quan hải quan, kết quả thanh tra, kiểm tra, Tóm lại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án Tóm lại của Toà án, những tài liệu, thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Quản lý VAT.

4. Cơ quan hải quan tiến hành ấn định VAT trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý VAT, cụ thể như sau:

a) Người khai VAT sử dụng những tài liệu không hợp pháp trong hồ sơ hải quan, hồ sơ miễn VAT, giảm VAT, hoàn VAT, không thu VAT để khai VAT, tính VAT.

b) Người khai VAT không kê khai hoặc kê khai không chính xác, đầy đủ nội dung liên quan đến việc xác định nghĩa vụ VAT; kê khai sai đối tượng miễn VAT, giảm VAT, hoàn VAT, không thu VAT; quá thời hạn quy định người khai VAT không báo cáo hoặc báo cáo số liệu không chính xác với cơ quan hải quan; quá thời hạn quy định người khai VAT không nộp bổ sung hồ sơ khai VAT theo yêu cầu của cơ quan hải quan hoặc đã nộp bổ sung hồ sơ khai VAT nhưng không đầy đủ, chính xác những căn cứ tính VAT để xác định số VAT phải nộp.

c) Quá thời hạn quy định mà người khai VAT không cung ứng, từ chối hoặc trì hoãn, nối dài việc cung ứng hồ sơ, sổ kế toán, tài liệu, chứng từ, dữ liệu, số liệu liên quan đến việc xác định chính xác số tiền VAT phải nộp, số tiền VAT được miễn, giảm, hoàn, không thu.

d) Người khai VAT không minh chứng, giải trình hoặc quá thời hạn quy định mà không minh chứng, giải trình được những nội dung liên quan đến việc xác định nghĩa vụ VAT theo quy định của pháp lý.

đ) Người khai VAT không chấp hành quyết định kiểm tra VAT, quyết định kiểm tra sau thông quan trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định, không chấp hành quyết định thanh tra VAT trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra mắt quyết định và cơ quan hải quan có đủ căn cứ ấn định VAT, trừ trường hợp được gia hạn thời hạn kiểm tra VAT, kiểm tra sau thông quan, thanh tra VAT.

e) Người khai VAT không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ VAT.

g) Cơ quan hải quan có đủ minh chứng, căn cứ xác định về sự việc khai báo trị giá không đúng với trị giá thanh toán trong thực tiễn.

h) thanh toán được tiến hành không đúng với thực chất kinh tế, không đúng trong thực tiễn phát sinh, tác động đến số tiền VAT phải nộp,

i) Người khai VAT không tự tính được số tiền VAT phải nộp.

k) Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn VAT, không chịu VAT nhưng người khai VAT tự ý thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ trong nước không kê khai, nộp VAT trên tờ khai hải quan mới theo quy định của pháp lý; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu hết thời hạn được miễn VAT 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất của dự án công trình đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc dự án công trình đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng người khai VAT không kê khai nộp VAT; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ không đúng quy định của pháp lý về VAT, pháp lý về hải quan, pháp lý về thương mại.

Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu chênh lệch âm (ít hơn) hoặc dương (nhiều hơn thế nữa) so với số liệu đã báo cáo cơ quan hải quan, cơ quan hải quan đã xác định được nguyên nhân dẫn đến chênh lệch âm hoặc dương thì căn cứ hành vi vi phạm để xử lý và tiến hành ấn định VAT đối với toàn bộ phần chênh lệch gồm có cả phần chênh lệch âm và phần chênh lệch dương.

Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu chênh lệch âm hoặc dương so với số liệu đã báo cáo cơ quan hải quan nhưng cơ quan hải quan không xác định được nguyên nhân dẫn đến chênh lệch, không xác định được hành vi vi phạm thì cơ quan hải quan chỉ tiến hành ấn định VAT đối với số lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch âm.

Đối với số lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương nhưng số nguyên liệu, vật tư này vẫn được doanh nghiệp sử dụng đúng mục đích gia công, sản xuất xuất khẩu thì cơ quan hải quan không tiến hành ấn định VAT. Doanh nghiệp phải theo dõi quản lý đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu như đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu lần đầu cho tới khi xuất khẩu hết sản phẩm.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để gia công của doanh nghiệp trong nước có số lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương tại thời điểm đã hết thời hạn tiến hành hợp đồng gia công, bên nhận gia công đã quyết toán hợp đồng gia công với bên đặt gia công thì doanh nghiệp phải tái xuất hoặc kê khai, nộp VAT đối với phần nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương, trừ trường hợp doanh nghiệp chuyển nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương để tiến hành hợp đồng gia công khác. Trường hợp doanh nghiệp không kê khai, nộp VAT đối với phần nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương thì cơ quan hải quan tiến hành ấn định VAT.

l) Hàng hóa nhập khẩu vẫn chưa hoàn thành thủ tục hải quan bị kê biên để bán đấu giá theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thuộc đối tượng phải nộp VAT, cơ quan hải quan ấn định VAT để xác định số tiền VAT phải nộp và thông báo cho cơ quan, tổ chức thu tiền bán đấu giá để nộp VAT, trừ hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu để bán đấu giá thuộc về Nhà nước.

m) Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn VAT, không chịu VAT, người khai VAT cầm cố, thế chấp để làm tài sản bảo đảm những khoản vay, trường hợp tổ chức tín dụng phải xử lý tài sản cầm cố, thế chấp theo quy định của pháp lý để tịch thu nợ nhưng người khai VAT vẫn chưa kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ VAT theo quy định của pháp lý về hải quan.

n) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong những trường hợp khác do cơ quan hải quan hoặc cơ quan thanh tra, kiểm toán tiến hành thanh tra, kiểm toán tại trụ sở người khai VAT, tại cơ quan hải quan theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21, điểm b khoản 2 Điều 22 Luật Quản lý VAT phát hiện người khai VAT không kê khai hoặc kê khai, tính VAT hoặc xác định số tiền VAT được miễn, giảm, hoàn, không thu VAT hoặc xác định không thuộc đối tượng chịu VAT không đúng quy định của pháp lý.

............

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *