Ngày 03/3/2021, Chính phủ phát hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng.

do đó quy định để làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của:

  • Ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hạng I.
  • Ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hạng II.
  • Ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hạng III.

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 15/2021/NĐ-CP

TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ dự án công trình ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ phát hành Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (tiếp sau này gọi tắt là Luật số 62/2020/QH14) về quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự án công trình, thiết kế xây dựng; khảo sát xây dựng; cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; xây dựng công trình đặc trưng và tiến hành dự án công trình đầu tư xây dựng tại quốc tế; quản lý năng lực hoạt động xây dựng; hình thức quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân quốc tế hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

2. những tổ chức, cá nhân trong nước hoạt động đầu tư xây dựng tại quốc tế tiến hành theo quy định riêng tại Mục 2 Chương V Nghị định này và những quy định pháp lý có liên quan.

3. Đối với dự án công trình sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ quốc tế tiến hành theo quy định của Nghị định này và pháp lý về quản lý sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của những nhà tài trợ quốc tế; trường hợp quy định của điều ước quốc tế về vốn ODA đã được ký kết có quy định khác quy định của Nghị định này thì áp dụng theo điều ước quốc tế.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công trình chính của dự án công trình đầu tư xây dựng là công trình có quy mô, công suất quyết định đến mục tiêu, quy mô đầu tư của dự án công trình.

2. Công trình tác động lớn đến an toàn, lợi ích xã hội là công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục X Nghị định này.

3. Công trình xây dựng theo tuyến là công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính, như: đường bộ; đường sắt; đường dây tải điện; đường cáp viễn thông; đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước; đập đầu mối công trình thủy lợi, thủy điện; kênh dẫn nước tưới, tiêu; đê, kè và những công trình giống như khác.

4. Công trình kết quả năng lượng (Energy Efficiency Building) là công trình xây dựng đáp ứng những tiêu chuẩn, tiêu chuẩn vương quốc về kết quả năng lượng.

5. Công trình tiết kiệm tài nguyên (Resource Efficiency Building) là công trình xây dựng có áp dụng những giải pháp kỹ thuật sử dụng, tiêu thụ tiết kiệm những nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, khoáng sản và những nguồn tài nguyên thiên nhiên khác.

6. Công trình xanh (Green Building) là công trình xây dựng được thiết kế, xây dựng và vận hành đáp ứng những tiêu chuẩn, tiêu chuẩn về sử dụng kết quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên; đảm bảo tiện nghi, chất lượng môi trường sống bên trong công trình và bảo vệ môi trường phía bên ngoài công trình.

7. dự án công trình quan trọng vương quốc theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định này gồm: dự án công trình quan trọng vương quốc theo tiêu chuẩn quy định của pháp lý về đầu tư công; dự án công trình do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp lý về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án công trình do Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp lý về đầu tư.

8. dự án công trình đầu tư xây dựng quy mô lớn sử dụng vốn khác có yêu cầu thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, gồm: dự án công trình đầu tư xây dựng nhóm A theo tiêu chuẩn quy định của pháp lý về đầu tư công; dự án công trình đầu tư xây dựng do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án công trình đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị có yêu cầu tiến hành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp lý về đầu tư.

9. dự án công trình đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà quốc tế đầu tư công là dự án công trình đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp lý về đấu thầu nhưng không gồm có vốn đầu tư công theo quy định của pháp lý về đầu tư công.

10. Giấy phép hoạt động xây dựng là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho nhà thầu quốc tế theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu theo quy định của pháp lý Việt Nam.

11. Thiết kế kỹ thuật tổng thể (Front – End Engineering Design), tiếp sau này gọi là thiết kế FEED, là bước thiết kế được lập theo thông lệ quốc tế đối với dự án công trình có thiết kế công nghệ sau khi dự án công trình đầu tư xây dựng được phê duyệt để cụ thể hóa những yêu cầu về dây chuyền công nghệ, thông số kỹ thuật của những thiết bị, vật liệu sử dụng chủ yếu, giải pháp xây dựng phục vụ lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu theo hợp đồng EPC hoặc theo yêu cầu đặc trưng để triển khai bước thiết kế tiếp theo.

12. Nhà thầu quốc tế là tổ chức, cá nhân quốc tế có năng lực pháp lý dân sự; đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và tiến hành hợp đồng. Năng lực pháp lý dân sự và năng hành vi dân sự của nhà thầu quốc tế được xác định theo pháp lý của nước mà nhà thầu có quốc tịch. Nhà thầu quốc tế hoàn toàn có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ.

13. Chủ nhiệm là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều phối tiến hành toàn bộ công việc tư vấn có nhiều chuyên môn không giống nhau, gồm: chủ nhiệm lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.

14. Chủ trì là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ phụ trách tiến hành công việc theo lĩnh vực chuyên môn, gồm: chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chủ trì kiểm định xây dựng; chủ trì lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

15. Giám sát trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động giám sát thi công xây dựng đối với một công trình hoặc gói thầu cụ thể.

16. Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án công trình của nhà thầu (tiếp sau này gọi chung là chỉ huy trưởng) là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một công trình hoặc gói thầu cụ thể.

17. Giám đốc quản lý dự án công trình là chức danh của cá nhân được Giám đốc Ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng khu vực, người đại diện theo pháp lý của tổ chức tư vấn quản lý dự án công trình, người đại diện theo pháp lý của chủ đầu tư (trường hợp chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc hoặc xây dựng ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng một dự án công trình) giao nhiệm vụ quản lý, điều phối tiến hành quản lý dự án công trình đối với dự án công trình đầu tư xây dựng cụ thể.

18. Người đề nghị thẩm định là chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân được người quyết định đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án công trình trong trường hợp vẫn chưa xác định được chủ đầu tư để trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng.

19. Mã số chứng chỉ hành nghề là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân. mỗi người tham gia hoạt động xây dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu theo quy định của Nghị định này được cấp một mã số chứng chỉ hành nghề. Mã số chứng chỉ hành nghề không thay đổi khi cá nhân đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

20. Mã số chứng chỉ năng lực là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Mỗi tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần đầu theo quy định của Nghị định này được cấp một mã số chứng chỉ năng lực. Mã số chứng chỉ năng lực không thay đổi khi tổ chức đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực đã được cấp.

Điều 4. Trình tự đầu tư xây dựng

1. Trình tự tiến hành đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Xây dựng năm 2014, được quy định cụ thể như sau:

a) Giai đoạn chuẩn bị dự án công trình gồm những công việc: khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt/quyết định đầu tư xây dựng và tiến hành những công việc rất cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án công trình;

b) Giai đoạn tiến hành dự án công trình gồm những công việc: chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); lựa chọn nhà thầu và ký phối kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán trọng lượng hoàn thành; vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao công trình đưa vào sử dụng và những công việc rất cần thiết khác;

c) Giai đoạn kết thúc xây dựng gồm những công việc: Quyết toán hợp đồng xây dựng, quyết toán dự án công trình hoàn thành, xác nhận hoàn thành công trình, bảo hành công trình xây dựng, bàn giao những hồ sơ liên quan và những công việc rất cần thiết khác.

2. Trình tự tiến hành dự án công trình đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp tiến hành theo quy định tại Điều 58 Nghị định này. Trình tự tiến hành dự án công trình đầu tư theo phương thức đối tác công tư có cấu phần xây dựng (tiếp sau này gọi là dự án công trình PPP) tiến hành theo quy định của pháp lý về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Đối với những dự án công trình còn sót lại, tùy thuộc điều kiện cụ thể và yêu cầu kỹ thuật của dự án công trình, người quyết định đầu tư quyết định trình tự tiến hành tuần tự hoặc phối kết hợp đồng thời đối với những hạng mục công việc quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, thích hợp với những nội dung tại quyết định phê duyệt dự án công trình.

3. Theo tính chất của dự án công trình và điều kiện cụ thể, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành tại giai đoạn chuẩn bị dự án công trình hoặc tiến hành dự án công trình, đảm bảo thích hợp trình tự, thủ tục theo quy định của pháp lý về đất đai.

Điều 5. Phân loại dự án công trình đầu tư xây dựng

dự án công trình đầu tư xây dựng được phân loại theo quy định tại Điều 49 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, được quy định chi tiết nhằm quản lý những hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định này như sau:

1. Theo công suất phục vụ của dự án công trình, tính chất chuyên ngành, mục đích quản lý của công trình thuộc dự án công trình, dự án công trình đầu tư xây dựng được phân loại theo quy định tại Phụ lục IX Nghị định này.

2. Theo nguồn vốn sử dụng, hình thức đầu tư, dự án công trình đầu tư xây dựng được phân loại gồm: dự án công trình sử dụng vốn đầu tư công, dự án công trình sử dụng vốn nhà quốc tế đầu tư công, dự án công trình PPP và dự án công trình sử dụng vốn khác. dự án công trình đầu tư xây dựng sử dụng vốn hỗn hợp gồm nhiều nguồn vốn nêu trên được phân loại để quản lý theo những quy định tại Nghị định này như sau:

a) dự án công trình sử dụng vốn hỗn hợp có tham gia của vốn đầu tư công được quản lý theo quy định của dự án công trình sử dụng vốn đầu tư công; dự án công trình PPP có sử dụng vốn đầu tư công được quản lý theo quy định của pháp lý về PPP;

b) dự án công trình sử dụng vốn hỗn hợp gồm có vốn nhà quốc tế đầu tư công và vốn khác: trường hợp có tỷ lệ vốn nhà quốc tế đầu tư công lớn hơn 30% hoặc trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì được quản lý theo những quy định đối với dự án công trình sử dụng vốn nhà quốc tế đầu tư công; trường hợp còn sót lại được quản lý theo quy định đối với dự án công trình sử dụng vốn khác.

3. Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án công trình đầu tư xây dựng công trình chỉ việc yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

a) dự án công trình đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) dự án công trình đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, tăng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không gồm có tiền sử dụng đất);

c) dự án công trình đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung ứng dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án công trình sửa chữa, cải tạo không tác động đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án công trình quan trọng vương quốc, dự án công trình nhóm A, dự án công trình đầu tư theo phương thức đối tác công tư).

Điều 6. Ứng dụng quy mô thông tin công trình và những giải pháp công nghệ số

1. Khuyến khích áp dụng quy mô thông tin công trình (tiếp sau này gọi tắt là BIM), giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số khi quyết định dự án công trình đầu tư xây dựng.

2. Tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình đối với những dự án công trình, công trình xây dựng áp dụng BIM. Nội dung và mức độ chi tiết của quy mô thông tin công trình tiến hành theo thỏa thuận của những bên có liên quan đến việc ứng dụng BIM trong hợp đồng xây dựng.

3. Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng.

Điều 7. Công trình kết quả năng lượng, công trình tiết kiệm tài nguyên và công trình xanh

1. Khi đầu tư xây dựng công trình phải có giải pháp kỹ thuật và biện pháp quản lý nhằm sử dụng kết quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.

2. Nhà nước khuyến khích xây dựng, phát triển và đánh giá, chứng nhận công trình kết quả năng lượng, công trình tiết kiệm tài nguyên, công trình xanh.

3. Việc phát triển những công trình nêu tại khoản 2 Điều này tiến hành theo chính sách, kế hoạch và lộ trình áp dụng do Thủ tướng Chính phủ quy định.

4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quy định về tiêu chuẩn, quy trình đánh giá, chứng nhận công trình kết quả năng lượng, công trình tiết kiệm tài nguyên, công trình xanh.

Điều 8. Quy định về áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế (gọi chung là tiêu chuẩn quốc tế); tiêu chuẩn cơ sở; vật liệu và công nghệ mới trong hoạt động xây dựng

1. Việc lựa chọn, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở phải tuân thủ những quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp lý khác có liên quan.

2. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc tế:

a) Trong thuyết minh thiết kế xây dựng hoặc hướng dẫn kỹ thuật (nếu có), phải có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật vương quốc;

b) Ưu tiên sử dụng những tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận và áp dụng rộng rãi.

3. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn cơ sở:

a) Khi áp dụng tiêu chuẩn cơ sở thì phải có thuyết minh về sự tuân thủ những quy chuẩn kỹ thuật vương quốc và tính tương thích, đồng bộ với những tiêu chuẩn có liên quan;

b) Việc ra mắt những tiêu chuẩn cơ sở phải tuân thủ chặt chẽ những quy định, quy trình được quy định tại những pháp lý khác có liên quan.

4. Việc sử dụng vật liệu, công nghệ mới lần đầu được áp dụng phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật vương quốc, tương thích với những tiêu chuẩn có liên quan; đảm bảo tính khả thi, sự bền vững, an toàn và kết quả.

Chương II

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT dự án công trình, QUẢN LÝ dự án công trình ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Mục 1. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT dự án công trình ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 9. Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

1. Việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để đánh giá, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng được tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

2. Phương án thiết kế sơ bộ của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được thể hiện trên thuyết minh và bản vẽ, gồm có những nội dung sau:

a) Bản vẽ thiết kế sơ bộ gồm: Sơ đồ vị trí, địa điểm khu đất xây dựng; sơ bộ tổng mặt bằng của dự án công trình; bản vẽ thể hiện giải pháp thiết kế sơ bộ công trình chính của dự án công trình;

b) Thuyết minh về quy mô, tính chất của dự án công trình; tình trạng, ranh giới khu đất; thuyết minh về sự thích hợp với quy hoạch (nếu có), kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án công trình; thuyết minh về giải pháp thiết kế sơ bộ;

c) Bản vẽ và thuyết minh sơ bộ về dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ (nếu có).

3. Việc lập sơ bộ tổng mức đầu tư của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng tiến hành theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi quy định tại Điều 53 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, Trong số đó, theo yêu cầu từng dự án công trình, thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cần phải có một số nội dung cụ thể như sau:

a) Việc đáp ứng những điều kiện làm chủ đầu tư dự án công trình theo quy định của pháp lý có liên quan (nếu có) đối với trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với việc chấp thuận nhà đầu tư;

b) Dự kiến diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần chuyển đổi mục đích sử dụng để làm dự án công trình đầu tư xây dựng (nếu có);

c) Đối với dự án công trình khu đô thị, nhà ở cần phải có thuyết minh việc triển khai dự án công trình đầu tư đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn (nếu có); sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong dự án công trình và kết nối với hạ tầng ngoài phạm vi dự án công trình đối với dự án công trình khu đô thị.

Điều 10. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

1. Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được tiến hành theo quy định của pháp lý về đầu tư; việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án công trình đầu tư công, dự án công trình PPP được tiến hành theo quy định của pháp lý về đầu tư công, pháp lý về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

2. Sau khi dự án công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều này, chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án công trình hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng làm cơ sở triển khai những bước tiếp theo theo quy định của pháp lý có liên quan.

Điều 11. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

1. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tiến hành theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

2. Đối với dự án công trình đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải thuyết minh rõ những nội dung sau:

a) Sự thích hợp của dự án công trình đầu tư đối với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt (nếu có);

b) Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở; tỷ lệ, số lượng những loại nhà ở (biệt thự, liền kề, căn hộ chung cư) và sự tương thích của số lượng những loại nhà ở với chỉ tiêu dân số được phê duyệt;

c) Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp lý về nhà ở;

d) Phương án Sale những sản phẩm nhà ở và những sản phẩm khác của dự án công trình;

đ) Sự thích hợp với định hướng phát triển đô thị, chương trình phát triển đô thị được phê duyệt (nếu có); kế hoạch xây dựng và hoàn thành những công trình hạ tầng kỹ thuật trước khi khai thác nhà ở (nếu có), công trình hạ tầng xã hội và những công trình khác trong dự án công trình; kế hoạch và danh mục những khu vực hoặc công trình và dịch vụ công ích sẽ bàn giao trong trường hợp có bàn giao cho Nhà nước;

e) Phương án phân kỳ đầu tư để đảm bảo yêu cầu đồng bộ đối với những dự án công trình gồm nhiều công trình xây dựng triển khai theo thời gian dài có yêu cầu phân kỳ đầu tư;

g) Đối với khu đô thị không tồn tận nhà ở thì không yêu cầu tiến hành những quy định tại những điểm a, b, c và d của khoản này.

Điều 12. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư

1. Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án công trình quan trọng vương quốc sử dụng vốn đầu tư công được tiến hành theo quy định của pháp lý về đầu tư công.

2. Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định dự án công trình PPP thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công trình PPP theo quy định của pháp lý về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Nghị định này, trình cơ quan có thẩm quyền đánh giá, phê duyệt dự án công trình.

3. Đối với những dự án công trình không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người quyết định đầu tư giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn thích hợp với tính chất, nội dung của dự án công trình khi không tồn tại cơ quan chuyên môn trực thuộc làm cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. Người quyết định đầu tư được giao cơ quan chuyên môn về xây dựng làm cơ quan chủ trì thẩm định trong trường hợp có cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc.

4. Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, trình hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều này để tổ chức thẩm định.

5. Theo yêu cầu riêng của từng dự án công trình, chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án công trình phải tiến hành những thủ tục, yêu cầu theo quy định của pháp lý có liên quan ở giai đoạn chuẩn bị dự án công trình, trình cơ quan chủ trì thẩm định làm cơ sở đánh giá, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, gồm:

a) Văn bản thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao thông, những văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có);

b) Văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và những trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (nếu có);

c) Kết quả thẩm định đối với dự án công trình bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp lý về di sản văn hóa;

d) Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp lý về phòng cháy, chữa cháy;

đ) Kết quả tiến hành thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp lý về bảo vệ môi trường;

e) Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ quan chuyên môn về xây dựng;

g) Kết quả tiến hành những thủ tục khác theo quy định của pháp lý có liên quan.

6. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định những nội dung theo quy định tại Điều 57 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, Trong số đó một số nội dung được quy định cụ thể như sau:

a) Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm kiểm tra việc tiến hành những yêu cầu của pháp lý có liên quan theo quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Đối với dự án công trình sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc có tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ, cơ quan chủ trì thẩm định gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp lý về chuyển giao công nghệ, Điều 16 và Điều 17 Nghị định này;

c) Việc xác định tổng mức đầu tư của dự án công trình tiến hành theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

7. Cơ quan chủ trì thẩm định tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng; ý kiến của những cơ quan tiến hành công dụng quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan (nếu có), trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án công trình, quyết định đầu tư xây dựng.

Điều 13. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi được tiến hành đối với toàn bộ dự án công trình, từng dự án công trình thành phần, từng công trình xây dựng hoặc một số công trình xây dựng theo giai đoạn tiến hành, phân kỳ đầu tư của dự án công trình nhưng phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa những kết quả thẩm định và thích hợp với quy trình dự án công trình tại quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án công trình. Trừ dự án công trình quan trọng vương quốc sử dụng vốn đầu tư công, dự án công trình do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp lý về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định như sau:

1. Đối với dự án công trình đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với dự án công trình thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với dự án công trình do Thủ tướng Chính phủ giao; dự án công trình nhóm A; dự án công trình nhóm B do người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân vô thượng, Tòa án nhân dân vô thượng, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội (tiếp sau này gọi là cơ quan trung ương) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự án công trình nhóm C thuộc chuyên ngành quản lý, do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (mà cơ quan chuyên môn về xây dựng này trực thuộc) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; trừ dự án công trình quy định tại điểm c khoản này;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh; trừ dự án công trình quy định tại điểm a khoản này và dự án công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;

c) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố TP. Hà Nội, TP HCM thẩm định đối với dự án công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.

2. Đối với dự án công trình đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà quốc tế đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với dự án công trình từ nhóm B trở lên, dự án công trình có công trình tác động lớn đến an toàn, lợi ích xã hội thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với dự án công trình do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án công trình nhóm A; dự án công trình nhóm B do người đứng đầu cơ quan trung ương, người đứng đầu tập đoàn lớn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định xây dựng (tiếp sau này gọi là tập đoàn lớn kinh tế, tổng công ty nhà nước) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; dự án công trình có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự án công trình nhóm C thuộc chuyên ngành quản lý, do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (mà cơ quan chuyên môn về xây dựng này trực thuộc) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; trừ dự án công trình quy định tại điểm c khoản này;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ dự án công trình quy định tại những điểm a khoản này;

c) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố TP. Hà Nội, TP HCM thẩm định đối với dự án công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.

3. Đối với dự án công trình PPP, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với dự án công trình thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với dự án công trình do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; dự án công trình do người đứng đầu cơ quan trung ương, Thủ trưởng cơ quan khác theo quy định của pháp lý về đầu tư theo phương thức đối tác công tư phê duyệt dự án công trình hoặc phân cấp, ủy quyền phê duyệt dự án công trình; dự án công trình có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với dự án công trình PPP được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ dự án công trình quy định tại điểm a khoản này.

4. Đối với dự án công trình đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với dự án công trình quy mô lớn quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định này, dự án công trình có công trình tác động lớn đến an toàn, lợi ích xã hội thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với dự án công trình do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án công trình nhóm A; dự án công trình đầu tư xây dựng có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh; trừ dự án công trình quy định tại điểm a khoản này.

5. Đối với dự án công trình có công suất phục vụ hỗn hợp, thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo chuyên ngành quản lý quy định tại Điều 109 Nghị định này đối với công suất phục vụ của công trình chính của dự án công trình hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án công trình có nhiều công trình chính.

Điều 14. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng

1. Người đề nghị thẩm định trình 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

2. Hồ sơ trình thẩm định phải bảo đảm tính pháp lý, thích hợp với nội dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm những nội dung quy định tại khoản 3 Điều này, đúng quy cách, được trình diễn với ngôn ngữ đó là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm tra, xác nhận. Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc trong hồ sơ thiết kế xây dựng (nếu có) phải tuân thủ quy định của pháp lý về kiến trúc.

3. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm: Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định này, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và những tài liệu, văn bản pháp lý kèm theo, cụ thể:

a) Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp lý về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

b) Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc trải qua thi tuyển theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có yêu cầu);

c) Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong những loại quy hoạch tiếp sau này: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của pháp lý về quy hoạch; phương án tuyến, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đối với công trình xây dựng theo tuyến; quy hoạch phân khu xây dựng đối với trường hợp không tồn tại yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng;

d) Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở; văn bản kết quả tiến hành thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp lý về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu theo quy định của pháp lý về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường);

những thủ tục về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường được tiến hành theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình những văn bản này tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, nhưng phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu tiến hành thủ tục lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở theo cơ chế một cửa liên thông khi thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thì chủ đầu tư nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp lý về phòng cháy và chữa cháy;

đ) những văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án công trình; văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và những trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (trường hợp dự án công trình không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy hoạch xây dựng) (nếu có);

e) những văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có);

g) Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; thiết kế cơ sở hoặc thiết kế khác theo thông lệ quốc tế phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gồm bản vẽ và thuyết minh); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án công trình;

h) Danh sách những nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của những chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì những bộ môn thiết kế, lập tổng mức đầu tư; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra;

i) Đối với dự án công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà quốc tế đầu tư công có yêu cầu đánh giá tổng mức đầu tư, ngoài những nội dung quy định nêu trên, hồ sơ trình thẩm định phải có những nội dung sau: tổng mức đầu tư; những thông tin, số liệu về giá, định mức có liên quan để xác định tổng mức đầu tư; báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu có).

Điều 15. Quy trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Điều 14 Nghị định này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm:

a) đánh giá, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một lần trong quy trình thẩm định). Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của những cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến;

b) Trả lại hồ sơ thẩm định trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Gửi văn bản đến những cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy để tiến hành lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở trong trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu.

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng từ chối tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định trong những trường hợp:

a) Trình thẩm định không đúng với thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này;

b) Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định;

c) Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc không hợp lệ theo quy định tại Nghị định này;

d) Đối với hồ sơ nhận qua đường bưu điện thuộc những trường hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm c của khoản này, cơ quan chuyên môn về xây dựng phải có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do từ chối tiến hành thẩm định.

3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng, nếu người đề nghị thẩm định không tiến hành việc bổ sung hồ sơ thì cơ quan chuyên môn về xây dựng dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo cơ chế một cửa liên thông bảo đảm đúng nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14; bảo đảm thời gian theo quy định tại khoản Điều 59 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

5. Trong quy trình thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có quyền tạm dừng thẩm định (không quá 01 lần) và thông báo kịp thời đến người đề nghị thẩm định những lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra Tóm lại thẩm định. Trường hợp những lỗi, sai sót nêu trên không thể khắc phục được trong thời hạn 20 ngày thì cơ quan chuyên môn về xây dựng dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

6. Kết quả thẩm định phải có đánh giá, Tóm lại về mức đáp ứng yêu cầu đối với từng nội dung thẩm định quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14; những yêu cầu đối với người đề nghị thẩm định, người quyết định đầu tư, cơ quan có thẩm quyền đối với dự án công trình PPP. Kết quả thẩm định được đồng thời gửi cơ quan quản lý xây dựng ở địa phương để biết và quản lý.

Mẫu văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tiến hành theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định này.

7. Việc đóng dấu, lưu trữ hồ sơ thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng được tiến hành như sau:

a) Hồ sơ trình thẩm định sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, đóng dấu xác nhận những nội dung đã được thẩm định trên những bản vẽ có liên quan của 01 bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng. Mẫu dấu thẩm định theo quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định này. những bản vẽ đã đóng dấu thẩm định được giao lại cho Người đề nghị thẩm định; người đề nghị thẩm định có trách nhiệm lưu trữ theo quy định pháp lý về lưu trữ và đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi cần đánh giá hồ sơ lưu trữ này. Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp bản chụp (định dạng .PDF) tài liệu Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng đã đóng dấu thẩm định cho cơ quan chuyên môn về xây dựng;

b) Khi kết thúc công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản một số tài liệu gồm: Tờ trình thẩm định; những Tóm lại của tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định; văn bản góp ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan; thông báo kết quả thẩm định; những bản chụp tài liệu đã đóng dấu thẩm định theo quy định tại điểm a khoản này.

8. Trong quy trình thẩm định, trường hợp rất cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây dựng được yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra những nội dung rất cần thiết phục vụ thẩm định, cụ thể như sau:

a) Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng tiến hành theo như hình thức chỉ định thầu và theo quy trình chỉ định thầu rút gọn được quy định tại pháp lý về đấu thầu;

b) Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với những nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng;

c) những bản vẽ được thẩm tra phải được đóng dấu theo quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định này.

Điều 16. Thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án công trình đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án công trình đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ

1. Đối với dự án công trình sử dụng vốn đầu tư công:

a) Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định về công nghệ đối với dự án công trình quan trọng vương quốc;

b) Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì thẩm định về công nghệ đối với dự án công trình do Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do bộ, cơ quan trung ương quản lý quyết định chủ trương đầu tư;

c) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành công dụng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực (tiếp sau này gọi là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chủ trì thẩm định về công nghệ đối với dự án công trình do Hội đồng nhân dân những cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những cấp, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý quyết định chủ trương đầu tư.

2. Đối với dự án công trình sử dụng vốn nhà quốc tế đầu tư công:

a) Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến về công nghệ, những cơ quan, tổ chức có liên quan đối với dự án công trình do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án công trình nhóm A, nhóm B do người đứng đầu cơ quan trung ương, tập đoàn lớn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; dự án công trình có công trình tác động lớn đến an toàn, lợi ích xã hội cấp đặc biệt, cấp I; dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự án công trình do Bộ quyết định đầu tư;

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn về khoa học, công nghệ, những cơ quan, tổ chức có liên quan có ý kiến về công nghệ đối với dự án công trình còn sót lại không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

3. Đối với dự án công trình sử dụng vốn khác:

a) Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan, tổ chức liên quan có ý kiến về công nghệ đối với dự án công trình do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án công trình nhóm A; dự án công trình có công trình tác động lớn đến an toàn, lợi ích xã hội cấp đặc biệt, cấp I hoặc được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên;

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ, cơ quan, tổ chức liên quan có ý kiến về công nghệ đối với dự án công trình còn sót lại không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

4. Đối với dự án công trình PPP, Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định dự án công trình PPP tổ chức thẩm định về công nghệ khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp lý về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Điều 17. Trình tự tiến hành thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án công trình đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án công trình đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ

1. Đối với dự án công trình quan trọng vương quốc sử dụng vốn đầu tư công, trình tự thẩm định về công nghệ của Hội đồng thẩm định nhà nước tiến hành theo quy định của pháp lý về đầu tư công.

2. Đối với dự án công trình đầu tư xây dựng không thuộc khoản 1 Điều này:

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án công trình, cơ quan chủ trì thẩm định gửi văn bản yêu cầu thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ kèm Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và những văn bản pháp lý có liên quan đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ. Nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải có nội dung giải trình về công nghệ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017;

b) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ tổ chức thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 19 và Điều 20 của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017;

c) Thời gian thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ là 30 ngày đối với dự án công trình do Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, 20 ngày đối với dự án công trình nhóm A, 15 ngày đối với dự án công trình nhóm B, 10 ngày đối với dự án công trình nhóm C và dự án công trình chỉ việc lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường hợp cần gia hạn thời gian có ý kiến về công nghệ thì thời gian gia hạn không quá thời hạn quy định đối với từng loại dự án công trình nêu trên. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chủ trì thẩm định về sự việc gia hạn bằng văn bản và nêu rõ lý do;

d) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đồng thời là cơ quan chủ trì thẩm định dự án công trình thì thời hạn thẩm định, có ý kiến về công nghệ được tính trong thời hạn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Điều 18. Phê duyệt dự án công trình, quyết định đầu tư xây dựng

1. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án công trình, quyết định đầu tư. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được tiến hành theo quy định tại Điều 60 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

2. Việc phê duyệt dự án công trình của cơ quan có thẩm quyền đối với dự án công trình PPP được tiến hành theo quy định pháp lý về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

3. Việc quyết định đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư được thể hiện tại quyết định phê duyệt dự án công trình đầu tư xây dựng, gồm những nội dung chủ yếu sau:

a) Tên dự án công trình;

b) Người quyết định đầu tư; Chủ đầu tư;

c) Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng;

d) Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế – kỹ thuật) đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở;

đ) Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng;

e) Loại, nhóm dự án công trình; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính;

g) Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn;

h) Tổng mức đầu tư; giá trị những khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư;

i) quy trình tiến hành dự án công trình, phân kỳ đầu tư (nếu có), thời hạn hoạt động cửa dự án công trình, (nếu có);

k) Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo quy trình tiến hành dự án công trình;

l) Hình thức tổ chức quản lý dự án công trình được áp dụng;

m) Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có);

n) Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có);

o) những nội dung khác (nếu có).

4. Mẫu Quyết định phê duyệt dự án công trình đầu tư xây dựng đối với những dự án công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà quốc tế đầu tư công quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục I Nghị định này.

Điều 19. Điều chỉnh dự án công trình đầu tư xây dựng

1. dự án công trình đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà quốc tế đầu tư công được điều chỉnh theo những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 và khoản 64 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. Việc điều chỉnh dự án công trình PPP được tiến hành theo quy định tại pháp lý về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Việc điều chỉnh dự án công trình sử dụng vốn khác tiến hành theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014.

2. Đối với những dự án công trình đầu tư xây dựng điều chỉnh, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trong những trường hợp sau:

a) Khi điều chỉnh dự án công trình có thay đổi về mục tiêu, quy mô sử dụng đất, quy mô đầu tư xây dựng;

b) Khi có thay đổi về chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án công trình tại quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác hoặc quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt;

c) Khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án công trình đối với dự án công trình sử dụng vốn đầu tư công, dự án công trình sử dụng vốn nhà quốc tế đầu tư công;

d) Khi có thay đổi về giải pháp bố trí những công suất chính trong công trình dẫn đến yêu cầu phải đánh giá lại về giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn xây dựng, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của dự án công trình.

3. Thẩm quyền, trình tự thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng tiến hành theo quy định tại những Điều 13, 14 và 15 Nghị định này.

Trường hợp điều chỉnh dự án công trình làm thay đổi nhóm dự án công trình hoặc cấp công trình xây dựng của dự án công trình, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh được xác định theo thẩm quyền của nhóm dự án công trình, cấp công trình sau điều chỉnh.

4. Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự án công trình đầu tư xây dựng điều chỉnh của người quyết định đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với dự án công trình PPP gồm những nội dung được điều chỉnh hoặc toàn bộ những nội dung của dự án công trình sau khi điều chỉnh.

Mục 2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ dự án công trình ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 20. Lựa chọn hình thức quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng

1. Đối với dự án công trình sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư lựa chọn hình thức quản lý dự án công trình quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, cụ thể như sau:

a) Người quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức Ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng khu vực (tiếp sau này gọi là Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực) trên cơ sở số lượng, quy trình tiến hành những dự án công trình cùng một chuyên ngành, cùng một hướng tuyến, trong một khu vực hành chính hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ vốn;

b) Trong trường hợp không áp dụng hình thức quản lý dự án công trình theo điểm a khoản này, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức Ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng một dự án công trình hoặc chủ đầu tư tổ chức tiến hành quản lý dự án công trình hoặc thuê tư vấn quản lý dự án công trình.

2. Đối với dự án công trình sử dụng vốn nhà quốc tế đầu tư công hoặc vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án công trình được quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, thích hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án công trình.

3. Đối với dự án công trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ quốc tế, hình thức tổ chức quản lý dự án công trình được áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ. Trường hợp điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ không tồn tại quy định cụ thể thì hình thức tổ chức quản lý dự án công trình được tiến hành theo quy định của Nghị định này.

4. Đối với dự án công trình PPP, hình thức quản lý dự án công trình được tiến hành theo quy định tại những điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 thích hợp với yêu cầu quản lý, điều kiện cụ thể của dự án công trình và thỏa thuận tại hợp đồng dự án công trình.

Điều 21. Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng khu vực

1. Người quyết định xây dựng Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực quyết định về số lượng, công dụng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của những Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực để quản lý dự án công trình thích hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án công trình.

2. Thẩm quyền xây dựng và tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực được quy định như sau:

a) Người đứng đầu cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực để giao làm chủ đầu tư một số dự án công trình và tiến hành quản lý dự án công trình đồng thời nhiều dự án công trình sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quản lý của tớ.

Trường hợp Tổng cục trưởng được Bộ trưởng phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư những dự án công trình đầu tư xây dựng cùng chuyên ngành, hướng tuyến hoặc trong cùng một khu vực hành chính, tùy theo số lượng, quy mô dự án công trình được phân cấp, ủy quyền và điều kiện tổ chức tiến hành cụ thể, Bộ trưởng hoàn toàn có thể giao Tổng Cục trưởng xây dựng Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực để quản lý những dự án công trình được phân cấp, ủy quyền;

b) Đối với dự án công trình sử dụng vốn nhà quốc tế đầu tư công, vốn khác, người đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực theo yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án công trình;

c) Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực do cơ quan có thẩm quyền xây dựng theo quy định tại điểm a khoản này là đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực theo quy định tại khoản 5 Điều này.

3. Số lượng Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực được xây dựng do người quyết định xây dựng đánh giá quyết định, cụ thể như sau:

a) Đối với những bộ, cơ quan ở trung ương: Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực được xây dựng thích hợp với những chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý hoặc theo yêu cầu về xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng tại những vùng, khu vực. Việc tổ chức những Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ trưởng đánh giá, quyết định để thích hợp với yêu cầu đặc trưng trong quản lý ngành, lĩnh vực;

b) Đối với cấp tỉnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xây dựng những Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực để quản lý những dự án công trình đầu tư xây dựng theo chuyên ngành được phân loại tại Phụ lục IX Nghị định này hoặc theo khu vực đầu tư xây dựng;

c) Đối với cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực để quản lý những dự án công trình đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư và dự án công trình đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư khi có yêu cầu.

4. Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực được tiến hành tư vấn quản lý dự án công trình cho những dự án công trình khác hoặc tiến hành một số công việc tư vấn trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án công trình được giao và đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi tiến hành công việc tư vấn.

5. Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực được tổ chức thích hợp với công dụng, nhiệm vụ được giao, số lượng, quy mô những dự án công trình cần phải quản lý và gồm những bộ phận chủ yếu sau:

a) Ban giám đốc, những giám đốc quản lý dự án công trình và những bộ phận trực thuộc để giúp Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực tiến hành công dụng làm chủ đầu tư và công dụng quản lý dự án công trình;

b) Giám đốc quản lý dự án công trình của những Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 73 Nghị định này; cá nhân phụ trách những lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng có hạng thích hợp với nhóm dự án công trình, cấp công trình và công việc đảm nhận.

6. Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án công trình chuyên ngành, Ban quản lý dự án công trình khu vực do người quyết định xây dựng đánh giá, quyết định, Trong số đó phải quy định rõ những quyền, trách nhiệm giữa bộ phận tiến hành công dụng chủ đầu tư và bộ phận tiến hành nghiệp vụ quản lý dự án công trình thích hợp với quy định của pháp lý về xây dựng và quy định của pháp lý khác có liên quan.

Điều 22. Ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng một dự án công trình

1. Đối với những dự án công trình đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định này hoặc những dự án công trình có tính chất đặc trưng, riêng biệt, theo nội dung quyết định phê duyệt dự án công trình đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng một dự án công trình để tổ chức quản lý một hoặc một số dự án công trình đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng một dự án công trình là tổ chức trực thuộc chủ đầu tư, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại theo quy định để tiến hành những nhiệm vụ quản lý dự án công trình được chủ đầu tư giao; phụ trách trước pháp lý và chủ đầu tư về hoạt động quản lý dự án công trình của tớ.

3. Giám đốc quản lý dự án công trình của Ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng một dự án công trình phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 73 Nghị định này; cá nhân phụ trách những lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề về giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng có hạng thích hợp với nhóm dự án công trình, cấp công trình và công việc đảm nhận.

4. Chủ đầu tư quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng một dự án công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 64 của Luật Xây dựng năm 2014.

5. Ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng một dự án công trình theo quy định tại Điều này tự giải thể sau khi hoàn thành công việc quản lý dự án công trình.

Điều 23. Chủ đầu tư tổ chức tiến hành quản lý dự án công trình

1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của tớ và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để tổ chức quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng. Trường hợp không đủ điều kiện tiến hành, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định này để tham gia quản lý dự án công trình.

2. Giám đốc quản lý dự án công trình phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 73 Nghị định này, trừ trường hợp tiến hành quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

3. Cá nhân tham gia quản lý dự án công trình làm việc theo cơ chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quyết định của chủ đầu tư và phải có chuyên môn nghiệp vụ thích hợp với yêu cầu công việc đảm nhận.

Điều 24. Thuế VAT tư vấn quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng

1. Tổ chức tư vấn quản lý dự án công trình hoàn toàn có thể đảm nhận tiến hành một phần hoặc toàn bộ những nội dung quản lý dự án công trình theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.

2. Tổ chức tư vấn quản lý dự án công trình được lựa chọn phải có văn bản thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện và bộ máy trực tiếp quản lý dự án công trình gửi chủ đầu tư và những nhà thầu có liên quan.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát việc tiến hành hợp đồng tư vấn quản lý dự án công trình, xử lý những vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự án công trình với những nhà thầu và chính quyền địa phương trong quy trình tiến hành dự án công trình.

4. Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy định của pháp lý về đấu thầu đối với dự án công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp lý về đấu thầu.

Chương III

KHẢO SÁT, LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Mục 1. KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Điều 25. Trình tự tiến hành khảo sát xây dựng

1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

2. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

3. tiến hành khảo sát xây dựng.

4. Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.

Điều 26. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng

1. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập cho công tác khảo sát phục vụ việc lập dự án công trình đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế sửa chữa, cải tạo, mở rộng, tăng cấp công trình hoặc phục vụ những công tác khảo sát khác có liên quan đến hoạt động xây dựng.

2. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp vẫn chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế hoặc trong những trường hợp khảo sát khác, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền lập dự án công trình PPP được thuê tổ chức, cá nhân hoặc giao tổ chức, cá nhân trực thuộc có đủ điều kiện năng lực lập, thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

3. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư giao cho nhà thầu khảo sát xây dựng trải qua việc trực tiếp ký phối kết hợp đồng khảo sát xây dựng hoặc giao cho nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp nhà thầu tư vấn thiết kế tiến hành cả công tác khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng.

4. những nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng gồm có:

a) Mục đích khảo sát xây dựng;

b) Phạm vi khảo sát xây dựng;

c) Yêu cầu về sự việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng;

d) Sơ bộ trọng lượng những loại công tác khảo sát xây dựng, dự toán khảo sát xây dựng (nếu có);

đ) Thời gian tiến hành khảo sát xây dựng.

5. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được sửa đổi, bổ sung trong những trường hợp sau:

a) Trong quy trình tiến hành khảo sát xây dựng, phát hiện những yếu tố khác thường hoàn toàn có thể tác động trực tiếp đến giải pháp thiết kế hoặc khi có thay đổi nhiệm vụ thiết kế cần phải bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

b) Trong quy trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo cáo khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế;

c) Trong quy trình thi công, phát hiện những yếu tố địa chất khác thường, không đáp ứng được nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế phê duyệt hoàn toàn có thể tác động đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng công trình.

6. Khi lập nhiệm vụ khảo sát ở bước thiết kế xây dựng sau thì phải đánh giá nhiệm vụ khảo sát và kết quả khảo sát đã tiến hành ở bước thiết kế xây dựng trước và những kết quả khảo sát có liên quan được tiến hành trước đó (nếu có).

Điều 27. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

1. Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng thích hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

2. Nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

a) Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

b) Thành phần, trọng lượng công tác khảo sát xây dựng;

c) Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;

d) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng áp dụng;

đ) Tổ chức tiến hành và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng;

e) quy trình tiến hành;

g) Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, những công trình hạ tầng kỹ thuật và những công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi tình trạng sau khi kết thúc khảo sát.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm phải kiểm tra hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định của hợp đồng.

Điều 28. Quản lý công tác khảo sát xây dựng

1. Nhà thầu khảo sát có trách nhiệm bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn thích hợp để tiến hành khảo sát theo quy định của hợp đồng xây dựng; cử người có đủ điều kiện năng lực để làm chủ nhiệm khảo sát và tổ chức tiến hành biện pháp kiểm soát chất lượng quy định tại phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

2. Tùy theo quy mô và loại hình khảo sát, chủ đầu tư được tự tiến hành hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hành nghề thích hợp với loại hình khảo sát để giám sát khảo sát xây dựng theo những nội dung sau:

a) Kiểm tra năng lực thực tại của nhà thầu khảo sát xây dựng gồm có nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng;

b) Theo dõi, kiểm tra việc tiến hành khảo sát xây dựng gồm có: vị trí khảo sát, trọng lượng khảo sát, quy trình tiến hành khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn môi trường trong quy trình tiến hành khảo sát.

3. Chủ đầu tư được quyền đình chỉ công việc khảo sát khi phát hiện nhà thầu không tiến hành đúng phương án khảo sát đã được phê duyệt hoặc những quy định của hợp đồng xây dựng.

Điều 29. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

1. Căn cứ tiến hành khảo sát xây dựng.

2. Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.

3. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc trưng, quy mô, tính chất của công trình.

4. trọng lượng khảo sát xây dựng đã tiến hành.

5. Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.

6. những ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).

7. Tóm lại và kiến nghị.

8. những phụ lục kèm theo.

Điều 30. Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản hoặc phê duyệt trực tiếp tại Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. Chủ đầu tư được quyền yêu cầu nhà thầu tư vấn thiết kế hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát xây dựng trước khi phê duyệt.

2. Nhà thầu khảo sát phụ trách về chất lượng khảo sát xây dựng do mình tiến hành. Việc phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của chủ đầu tư không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát tiến hành.

3. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được lưu trữ theo quy định.

Mục 2. THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Điều 31. Bước thiết kế xây dựng

1. Tùy theo quy mô, tính chất của dự án công trình, số bước thiết kế xây dựng được xác định tại quyết định phê duyệt dự án công trình đầu tư xây dựng.

2. Nội dung của từng bước thiết kế xây dựng phải đáp ứng những quy định của pháp lý về xây dựng và thích hợp với mục đích, nhiệm vụ thiết kế xây dựng đưa ra cho từng bước thiết kế xây dựng.

3. Công trình tiến hành trình tự thiết kế xây dựng từ hai bước trở lên thì thiết kế bước sau phải thích hợp với những nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế ở bước trước. Trong quy trình lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, chủ đầu tư được quyết định việc điều chỉnh thiết kế nhằm đáp ứng kết quả và yêu cầu sử dụng khi không làm thay đổi về mục đích, công suất, quy mô, những chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc tại quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt.

4. Chủ đầu tư phụ trách tổ chức lập thiết kế xây dựng trừ những bước thiết kế xây dựng được giao cho nhà thầu xây dựng lập theo quy định của hợp đồng.

5. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, kiểm soát thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

Điều 32. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng

1. Chủ đầu tư lập hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực thích hợp lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng.

2. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng phải thích hợp với chủ trương đầu tư và là căn cứ để lập dự án công trình đầu tư xây dựng, lập thiết kế xây dựng. Chủ đầu tư hoàn toàn có thể thuê tổ chức tư vấn, Chuyên viên góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ thiết kế khi rất cần thiết.

3. Nội dung chính của nhiệm vụ thiết kế xây dựng gồm có:

a) những căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng;

b) Mục tiêu xây dựng công trình;

c) Địa điểm xây dựng công trình;

d) những yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình;

đ) những yêu cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công suất sử dụng và những yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình.

4. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng được sửa đổi, bổ sung cho thích hợp với điều kiện thực tại để đảm bảo kết quả dự án công trình đầu tư xây dựng công trình.

Điều 33. Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng

1. Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng được quy định như sau:

a) Hồ sơ thiết kế xây dựng được lập cho từng công trình gồm có: thuyết minh thiết kế, bản tính, những bản vẽ thiết kế, những tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình, hướng dẫn kỹ thuật và quy trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có);

b) Bản vẽ thiết kế xây dựng phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo những tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế. Người đại diện theo pháp lý của nhà thầu thiết kế xây dựng phải xác nhận vào hồ sơ và đóng dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng là tổ chức;

c) những bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế xây dựng, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ theo khuôn khổ thống nhất, được lập danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài;

d) Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng tiêu chuẩn vương quốc về quy cách, nội dung hồ sơ thiết kế xây dựng tương ứng với từng bước thiết kế xây dựng.

2. hướng dẫn kỹ thuật được quy định như sau:

a) hướng dẫn kỹ thuật là cơ sở để tiến hành giám sát thi công xây dựng công trình, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng. hướng dẫn kỹ thuật do nhà thầu thiết kế xây dựng hoặc nhà thầu tư vấn khác được chủ đầu tư thuê lập. hướng dẫn kỹ thuật được phê duyệt là một thành phần của hồ sơ mời thầu thi công xây dựng, làm cơ sở để quản lý thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình;

b) hướng dẫn kỹ thuật phải thích hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt và yêu cầu của thiết kế xây dựng;

c) Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thiết kế xây dựng hoặc nhà thầu tư vấn khác tiến hành lập riêng hướng dẫn kỹ thuật đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II. Đối với những công trình còn sót lại, hướng dẫn kỹ thuật hoàn toàn có thể được lập riêng hoặc quy định trong thuyết minh thiết kế xây dựng.

3. Hồ sơ thiết kế xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và phải được lưu trữ theo quy định của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và pháp lý về lưu trữ.

Điều 34. Quản lý công tác thiết kế xây dựng

1. Nhà thầu thiết kế xây dựng phụ trách về chất lượng thiết kế xây dựng do mình tiến hành; việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu thiết kế xây dựng về chất lượng thiết kế xây dựng do mình tiến hành.

2. Trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng làm tổng thầu thiết kế thì nhà thầu này phải đảm nhận những công việc thiết kế chủ yếu của công trình và phụ trách toàn bộ về sự việc tiến hành hợp đồng với bên giao thầu. Nhà thầu thiết kế phụ phụ trách về quy trình, chất lượng thiết kế xây dựng trước tổng thầu và trước pháp lý đối với phần việc do mình đảm nhận.

3. Trong quy trình thiết kế xây dựng công trình thuộc dự án công trình quan trọng vương quốc, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, nhà thầu thiết kế xây dựng có quyền đề xuất với chủ đầu tư tiến hành những thí nghiệm, thử nghiệm mô phỏng để kiểm tra, tính toán khả năng làm việc của công trình nhằm hoàn thiện thiết kế xây dựng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trình.

4. Sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư kiểm tra trọng lượng công việc đã tiến hành, sự thích hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế xây dựng nếu đạt yêu cầu.

Mục 3. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ

Điều 35. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

1. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định (trong trường hợp người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định) theo quy định tại Điều 82 và Điều 83 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 và khoản 25 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

2. Việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng tiến hành theo quy định tại những Điều 36, 37 và 38 Nghị định này.

3. Trong quy trình thẩm định, chủ đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm thích hợp tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

4. Việc thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 được quy định như sau:

a) Trong quy trình thẩm định, trường hợp báo cáo kết quả thẩm tra vẫn chưa đủ cơ sở để Tóm lại thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng được quyền yêu cầu bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra;

b) Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với những nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng;

c) Nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục I Nghị định này. những bản vẽ được thẩm tra phải được đóng dấu theo quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định này.

5. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn bản của những cơ quan tổ chức có liên quan để làm cơ sở phê duyệt thiết kế. Kết quả thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư được thể hiện tại Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định này.

6. Việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được tiến hành với toàn bộ những công trình hoặc từng công trình của dự án công trình hoặc bộ phận công trình theo giai đoạn thi công công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư nhưng phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về nội dung, cơ sở tính toán trong những kết quả thẩm định.

Điều 36. Thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng

1. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án công trình sử dụng vốn đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với công trình thuộc những dự án công trình tiếp sau này: dự án công trình do Thủ tướng Chính phủ giao; dự án công trình quan trọng vương quốc; dự án công trình nhóm A; dự án công trình nhóm B do người đứng đầu cơ quan trung ương quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự án công trình nhóm C thuộc chuyên ngành quản lý, do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (mà cơ quan chuyên môn về xây dựng này trực thuộc) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; trừ công trình quy định tại điểm c khoản này;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với công trình thuộc dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ công trình quy định tại điểm a khoản này;

c) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố TP. Hà Nội, Thành phố Hồ Chi Minh thẩm định đối với công trình thuộc dự án công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.

2. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án công trình sử dụng vốn nhà quốc tế đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng thuộc dự án công trình có quy mô từ nhóm B trở lên, dự án công trình có công trình tác động lớn đến an toàn, lợi ích xã hội, thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với công trình thuộc những dự án công trình tiếp sau này: dự án công trình do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án công trình nhóm A; dự án công trình nhóm B do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, người đứng đầu tập đoàn lớn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; dự án công trình có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự án công trình nhóm C thuộc chuyên ngành quản lý, do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (mà cơ quan chuyên môn về xây dựng này trực thuộc) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; trừ công trình quy định tại điểm c khoản này;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với công trình thuộc dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ công trình quy định tại điểm a khoản này;

c) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố TP. Hà Nội, TP HCM thẩm định đối với công trình thuộc dự án công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.

3. Đối với dự án công trình PPP, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với công trình thuộc những dự án công trình tiếp sau này: dự án công trình do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; dự án công trình do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở trung ương, cơ quan khác theo quy định của pháp lý về đầu tư theo phương thức đối tác công tư phê duyệt dự án công trình hoặc phân cấp, ủy quyền phê duyệt dự án công trình; dự án công trình có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với công trình thuộc dự án công trình PPP được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ công trình quy định tại điểm a khoản này.

4. Đối với dự án công trình đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định công trình xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này đối với công trình thuộc dự án công trình được xây dựng tại khu vực không tồn tại quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu công dụng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, cụ thể:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với công trình thuộc dự án công trình có công trình tác động lớn đến an toàn, lợi ích xã hội, gồm: dự án công trình có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên;

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đối với công trình thuộc dự án công trình có công trình tác động lớn đến an toàn, lợi ích xã hội, trừ công trình quy định tại điểm a khoản này.

5. Đối với dự án công trình hỗn hợp gồm nhiều loại công trình không giống nhau, thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo chuyên ngành quản lý quy định tại Điều 109 Nghị định này đối với công suất phục vụ của công trình chính của dự án công trình hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án công trình có nhiều công trình chính.

Trường hợp dự án công trình có nhiều công trình cùng loại với nhiều cấp không giống nhau, cơ quan thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thẩm định công trình có cấp cao nhất của dự án công trình.

6. Việc thẩm định bước thiết kế FEED phục vụ lựa chọn nhà thầu trong trường hợp tiến hành hình thức hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng công trình (tiếp sau này gọi là thiết kế mời thầu EPC) hoặc bước thiết kế khác triển khai theo thông lệ quốc tế quy định tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định như sau:

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo những nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 83a đã được bổ sung tại khoản 26 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 (tiếp sau này gọi là Điều 83a của Luật Xây dựng) đối với hồ sơ thiết kế xây dựng trình thẩm định có đủ những nội dung theo quy định tại Điều 80 của Luật Xây dựng năm 2014;

b) Trường hợp hồ sơ thiết kế mời thầu EPC không tồn tại đủ những nội dung theo quy định tại Điều 80 của Luật Xây dựng năm 2014 để có cơ sở đánh giá về yếu tố an toàn xây dựng, an toàn phòng, chống cháy và nổ, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định những nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 3, trừ những nội dung quy định tại điểm c và điểm đ khoản 2 Điều 83a của Luật Xây dựng làm cơ sở cho chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt thiết kế mời thầu EPC. Đồng thời, tại văn bản thông báo kết quả thẩm định đưa ra yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục trình thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế mời thầu có đủ những nội dung để cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định bổ sung những nội dung quy định tại những điểm c và điểm đ khoản 2 Điều 83a của Luật Xây dựng.

Tại văn bản thông báo kết quả thẩm định bổ sung, cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu chủ đầu tư gửi hồ sơ, giấy tờ minh chứng việc đáp ứng điều kiện về cấp phép xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương kèm theo thông báo khởi công để theo dõi, quản lý theo quy định tại Điều 56 Nghị định này đối với những thiết kế xây dựng đủ điều kiện phê duyệt và thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14.

Điều 37. Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng

1. Người đề nghị thẩm định trình 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

2. Hồ sơ trình thẩm định phải bảo đảm tính pháp lý, thích hợp với nội dung đề nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm những nội dung quy định tại khoản 3 Điều này, đúng quy cách, được trình diễn với ngôn ngữ đó là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm tra, xác nhận. Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc trong hồ sơ thiết kế xây dựng (nếu có) cần tuân thủ quy định theo pháp lý về kiến trúc.

3. Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gồm:

a) Tờ trình thẩm định quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định này;

b) những văn bản pháp lý kèm theo, gồm: quyết định phê duyệt dự án công trình đầu tư xây dựng công trình kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có); báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư vấn thẩm tra được chủ đầu tư xác nhận (nếu có yêu cầu); văn bản thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, kết quả tiến hành thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp lý về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu) và những văn bản khác có liên quan;

Thủ tục về phòng cháy chữa cháy được tiến hành theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình tại thời điểm trình hồ sơ thẩm định, song phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định;

c) Hồ sơ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt; hồ sơ thiết kế xây dựng của bước thiết kế xây dựng trình thẩm định;

d) Mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm tra; mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của những chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì những bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu quốc tế (nếu có);

đ) Đối với những công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà quốc tế đầu tư công có yêu cầu thẩm định dự toán xây dựng, ngoài những nội dung quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản này, hồ sơ phải có thêm dự toán xây dựng; những thông tin, số liệu về giá, định mức có liên quan để xác định dự toán xây dựng; báo giá, kết quả thẩm định giá (nếu có).

Điều 38. Quy trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Điều 37 Nghị định này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm:

a) đánh giá, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một lần trong quy trình thẩm định). Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của những cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan thẩm định yêu cầu người trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến;

b) Trả lại hồ sơ thẩm định trong trường hợp từ chối tiếp nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này.

2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng, nếu người đề nghị thẩm định không tiến hành việc bổ sung hồ sơ thì cơ quan thẩm định dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo cơ chế một cửa liên thông bảo đảm đúng nội dung theo quy định của Luật số 62/2020/QH14.

4. Trong quy trình thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có quyền tạm dừng thẩm định (không quá 01 lần) và thông báo kịp thời đến người đề nghị thẩm định những lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra Tóm lại thẩm định. Trường hợp những lỗi, sai sót nêu trên không thể khắc phục được trong thời hạn 20 ngày thì cơ quan chuyên môn về xây dựng dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

5. Kết quả thẩm định phải có đánh giá, Tóm lại về sự việc đáp ứng yêu cầu đối với từng nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 83a của Luật Xây dựng, những yêu cầu đối với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền đối với dự án công trình PPP. Kết quả thẩm định được gửi cho người đề nghị thẩm định để tổng hợp, đồng thời gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương để theo dõi, quản lý.

Đối với những thiết kế xây dựng đủ điều kiện phê duyệt và thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, kết quả thẩm định phải bổ sung nội dung yêu cầu chủ đầu tư gửi hồ sơ, giấy tờ minh chứng việc đáp ứng điều kiện về cấp giấy phép xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương kèm theo thông báo khởi công để theo dõi, quản lý theo quy định tại Điều 56 Nghị định này.

Mẫu văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tiến hành theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục I Nghị định này.

6. Việc đóng dấu, lưu trữ hồ sơ thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng được tiến hành theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Nghị định này.

7. Thời gian thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Không quá 40 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt;

b) Không quá 30 ngày đối với công trình cấp II và cấp III;

c) Không quá 20 ngày đối với công trình còn sót lại.

Điều 39. Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền quy định tại Điều 36 Nghị định này tiến hành việc thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với những trường hợp:

a) Điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực và biện pháp tổ chức thi công có tác động đến an toàn chịu lực của công trình;

b) Khi điều chỉnh dự án công trình đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế cơ sở.

2. Việc thẩm tra thiết kế xây dựng điều chỉnh tiến hành theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định này.

3. Đối với thiết kế xây dựng điều chỉnh, bổ sung không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở phê duyệt.

4. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng tiến hành theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định của pháp lý có liên quan.

5. Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình điều chỉnh:

a) những thành phần hồ sơ quy định tại Điều 37 Nghị định này;

b) Báo cáo tình hình thực tại thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư (trường hợp công trình đã thi công xây dựng).

…………….

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *