Ngày 09/3/2021, Chính phủ phát hành Nghị định 17/2021/NĐ-CP về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

do đó, đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng những chính sách sau:

  • Trợ cấp 01 lần theo mức mỗi năm làm việc trong tổ chức thanh niên xung phong tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn bằng 01 tháng tiền công hiện hưởng.
  • Được miễn gọi nhập ngũ nếu làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp lý từ 24 tháng trở lên
  • Được cấp tiền tàu xe đi đường khi trở về địa phương.
  • Được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ.
  • Được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp lý về cán bộ, công chức, viên chức.
  • Nếu có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại những địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa,… thì được áp dụng chính sách về phát triển KT-XH theo địa bàn nơi định cư.

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/2021/NĐ-CP

Hà Thành, ngày 09 tháng 3 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH 17/2021/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG, THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ phát hành Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện theo quy định của Luật Thanh niên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Người tham gia tổ chức thanh niên xung phong; thanh niên tình nguyện.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện.

Điều 3. Nhiệm vụ của thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện

1. Thanh niên xung phong triển khai những nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Thanh niên.

2. Thanh niên tình nguyện triển khai những nhiệm vụ sau:

a) Tham gia chương trình, đề án, dự án công trình phát triển kinh tế – xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt do cá nhân tự nguyện đăng ký với cơ quan chủ trì triển khai và có thời hạn từ 24 tháng trở lên (tiếp sau này gọi là thanh niên tình nguyện tham gia chương trình, đề án, dự án công trình);

b) Tham gia hoạt động tình nguyện vì lợi ích của xã hội và xã hội do cá nhân tự nguyện đăng ký với cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì xã hội, xã hội (tiếp sau này gọi là thanh niên tình nguyện vì xã hội, xã hội).

Điều 4. Nguyên tắc triển khai chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

1. Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch, kịp thời, đúng quy định của pháp lý.

2. Chính phủ và chính quyền địa phương tạo điều kiện để thanh niên tham gia tổ chức thanh niên xung phong, hoạt động tình nguyện theo quy định của pháp lý.

3. Chính phủ, chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những tổ chức thanh niên được xây dựng theo quy định của pháp lý tôn vinh, biểu dương, ghi nhận hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng thanh niên xung phong có thành tích trong triển khai nhiệm vụ; thanh niên tình nguyện có nhiều góp sức, đóng góp cho hoạt động tình nguyện.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phụ trách trước pháp lý khi không triển khai hoặc triển khai không đúng trách nhiệm theo quy định tại Nghị định này.

Điều 5. Kinh phí triển khai chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

1. Đối với thanh niên xung phong

a) Kinh phí triển khai chính sách đối với thanh niên xung phong do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành tại Luật Ngân sách nhà nước để triển khai nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao;

b) Nhà nước bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị thiết yếu cho tổ chức thanh niên xung phong khi triển khai nhiệm vụ được Nhà nước giao theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Đối với thanh niên tình nguyện

a) Kinh phí triển khai chính sách đối với thanh niên tình nguyện tham gia chương trình, đề án, dự án công trình do ngân sách nhà nước bảo đảm trong chương trình, đề án, dự án công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành tại Luật Ngân sách nhà nước;

b) Kinh phí triển khai chính sách đối với thanh niên tình nguyện vì xã hội, xã hội do cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì xã hội, xã hội tự trang trải hoặc huy động từ những nguồn ủng hộ, tài trợ và đóng góp hợp pháp khác theo quy định của pháp lý.

Chương II

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG

Điều 6. Chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong trong quy trình triển khai nhiệm vụ

1. Được hưởng đầy đủ chính sách, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp lý về lao động, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Được cấp trang phục thanh niên xung phong tối thiểu mỗi năm 02 bộ, thẻ đội viên thanh niên xung phong.

3. Được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp; tham gia những hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí theo quy định của pháp lý.

4. Được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Được ưu tiên vay vốn ngân hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định hiện hành.

6. Đội viên thanh niên xung phong có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong những trường hợp theo quy định của pháp lý về ưu đãi người có công với cách mạng thì được tổ chức thanh niên xung phong đề nghị cơ quan có thẩm quyền đánh giá, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp lý về ưu đãi người có công với cách mạng.

7. Đội viên thanh niên xung phong đang làm việc trong tổ chức thanh niên xung phong nếu bị chết thì được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội và được tổ chức thanh niên xung phong hỗ trợ phương tiện đưa về quê quán hoặc gia đình nếu có yêu cầu của thân nhân.

8. Đội viên thanh niên xung phong có thời gian làm việc đủ 24 tháng trong tổ chức thanh niên xung phong thì được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương thanh niên xung phong. Trường hợp thời gian tham gia tổ chức thanh niên xung phong ở những đợt không giống nhau hoặc gián đoạn thì được cộng dồn.

9. Đội viên thanh niên xung phong có công trạng, thành tích trong triển khai nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định của pháp lý về thi đua, khen thưởng.

10. Đội viên thanh niên xung phong làm nhiệm vụ ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp lý thì được hưởng thêm những chính sách sau:

a) Được hỗ trợ một khoản sinh hoạt phí 06 tháng đầu kể từ khi làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Mỗi tháng làm việc được hưởng mức sinh hoạt phí bằng 01 lần mức lương cơ sở theo quy định của pháp lý;

b) Được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Điều 7. Chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ

1. Được tổ chức thanh niên xung phong cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ.

2. Được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp lý về cán bộ, công chức, viên chức.

3. Trường hợp có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại những địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng những chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội theo địa bàn nơi định cư.

4. Trường hợp triển khai nhiệm vụ tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp lý thì được hưởng thêm những chính sách sau:

a) Trợ cấp 01 lần theo mức mỗi năm làm việc trong tổ chức thanh niên xung phong tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bằng 01 tháng tiền công hiện hưởng. Trường hợp không đủ 01 năm (12 tháng) nếu thời gian làm việc từ 01 tháng đến đủ 06 tháng thì hưởng 1 phần 2 tháng tiền công, nếu thời gian làm việc trên 06 tháng thì được tính 01 tháng tiền công;

b) Được miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự;

c) Được cấp tiền tàu xe đi đường khi trở về địa phương.

Điều 8. Chính sách đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, kỹ thuật trong tổ chức thanh niên xung phong

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển làm công tác lãnh đạo, quản lý trong tổ chức thanh niên xung phong được hưởng những chính sách, chính sách theo quy định của pháp lý về cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời được hưởng những chính sách khác như đội viên thanh niên xung phong quy định tại khoản 2, khoản 8, khoản 9 Điều 6 và khoản 1 Điều 7 Nghị định này. Trường hợp công tác tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp lý thì được hưởng thêm chính sách, chính sách về sinh hoạt phí và trợ cấp như đội viên thanh niên xung phong quy định tại khoản 10 Điều 6 và khoản 4 Điều 7 Nghị định này.

2. Người được tuyển dụng, hợp đồng để triển khai những nhiệm vụ quản lý, chuyên môn, kỹ thuật thì hưởng chính sách theo quy định của pháp lý về viên chức, pháp lý về lao động và một số chính sách áp dụng đối với người làm lãnh đạo, quản lý thanh niên xung phong theo thỏa thuận với tổ chức thanh niên xung phong.

3. Người tham gia tổ chức thanh niên xung phong đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì được đánh giá, đưa vào quy hoạch những chức danh lãnh đạo, quản lý tại chỗ hoặc giới thiệu ứng cử vào những chức danh thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và chính quyền địa phương ở địa phương hoặc cơ quan, đơn vị khác.

Chương III

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Mục 1. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN THAM GIA những CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, dự án công trình

Điều 9. Chính sách đối với thanh niên tình nguyện trong quy trình triển khai chương trình, đề án, dự án công trình

1. Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký hợp đồng lao động; được hưởng đầy đủ chính sách, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp lý về lao động, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Được hưởng những chính sách tiền lương hoặc tiền công, phụ cấp, trợ cấp, công tác phí và chính sách, chính sách khác quy định trong chương trình, đề án, dự án công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Được trang bị phương tiện làm việc và phương tiện bảo hộ cá nhân thiết yếu, bảo đảm an toàn, thích hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện.

4. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng và những kỹ năng thiết yếu trong quy trình triển khai nhiệm vụ được giao.

5. Được phân công, giao nhiệm vụ thích hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo và nhu cầu bố trí, sử dụng thanh niên tình nguyện.

6. Được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

7. Được chính quyền địa phương, đơn vị nơi ra mắt hoạt động tình nguyện tạo điều kiện về nơi ở; tham gia những hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội tại địa phương.

8. Được cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị nơi ra mắt hoạt động tình nguyện đánh giá, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý thích hợp với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương.

9. Đối với những chương trình, đề án, dự án công trình phát triển kinh tế – xã hội của thanh niên tình nguyện được cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị nơi ra mắt hoạt động tình nguyện đánh giá có kết quả, tính khả thi cao thì được chính quyền địa phương đánh giá, hỗ trợ tổ chức triển khai triển khai.

10. Thanh niên tình nguyện có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong những trường hợp theo quy định của pháp lý về ưu đãi người có công với cách mạng thì được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ra mắt hoạt động tình nguyện đề nghị cơ quan có thẩm quyền đánh giá, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp lý về ưu đãi người có công với cách mạng.

11. Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện bị chết thì được hưởng tiền trợ cấp mai táng theo quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội, được chính quyền địa phương nơi ra mắt hoạt động tình nguyện hỗ trợ phương tiện đưa về quê quán hoặc gia đình theo yêu cầu của thân nhân.

Điều 10. Chính sách đối với thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án công trình

1. Được chính quyền địa phương nơi ra mắt hoạt động tình nguyện cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện theo thẩm quyền.

2. Được cấp có thẩm quyền, đơn vị nơi ra mắt hoạt động tình nguyện đánh giá, quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian hoạt động tình nguyện và có nhu cầu tiếp tục ở lại địa phương công tác.

3. Được hỗ trợ một lần bằng 1 nửa tiền lương hoặc tiền công tháng hiện hưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với tạo việc làm theo quy định của pháp lý.

5. Thanh niên tình nguyện có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại những địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã đặc biệt khó khăn thì được áp dụng những chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội theo địa bàn nơi định cư.

Mục 2. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN, CƠ QUAN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÌ xã hội VÀ XÃ HỘI

Điều 11. Chính sách đối với thanh niên tình nguyện trong quy trình hoạt động tình nguyện

1. Được cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động tình nguyện.

2. Được trang bị phương tiện làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân thiết yếu bảo đảm an toàn, thích hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện.

3. Được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Thanh niên tình nguyện bị chết hoặc bị thương khi đang triển khai nhiệm vụ tình nguyện thuộc một trong những trường hợp theo quy định của pháp lý về ưu đãi người có công với cách mạng thì được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ra mắt hoạt động tình nguyện đề nghị cơ quan có thẩm quyền đánh giá, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp lý về ưu đãi người có công với cách mạng.

5. Thanh niên tình nguyện trong những lúc đang triển khai nhiệm vụ bị chết thì được hỗ trợ mai táng theo quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội. Trường hợp thanh niên tình nguyện không tham gia bảo hiểm xã hội thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ mai táng và phương tiện đưa về quê quán hoặc gia đình theo yêu cầu của thân nhân.

6. Thanh niên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và vẫn chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện trong những lúc đang triển khai nhiệm vụ tình nguyện bị tai nạn thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện bảo đảm những chính sách tiếp sau này:

a) Trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hỗ trợ tối thiểu 1 nửa chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe, phục hồi tác dụng bị suy giảm;

b) Trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì ngoài chính sách hỗ trợ được hưởng theo quy định tại điểm a Khoản này còn được hưởng trợ cấp một lần với số tiền tối thiểu là 5.000.000 đồng, sau đó cứ suy giảm thêm 01% thì được tăng thêm tối thiểu là 1 trong những.000.000 đồng;

c) Trường hợp bị chết do tai nạn lao động thì được trợ cấp một lần với số tiền tối thiểu là 50.000.000 đồng.

7. Thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong những cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế nhà nước, lực lượng vũ trang tham gia hoạt động tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của Nhân dân mà bị thương cần điều trị theo Tóm lại của cơ quan y tế thì thời gian nghỉ làm việc để điều trị vẫn được tính vào thời gian công tác để hưởng những chính sách, chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp lý.

8. Thanh niên là học viên, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của Nhân dân mà bị thương cần điều trị theo Tóm lại của cơ quan y tế, làm gián đoạn quy trình học tập thì được tạo điều kiện để hoàn thành chương trình học tập.

Điều 12. Chính sách đối với thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc hoạt động tình nguyện

1. Được cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện.

2. Được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm theo quy định của pháp lý về giáo dục nghề nghiệp và pháp lý về sự việc làm.

3. Được đánh giá, ưu tiên tuyển chọn tham gia những chương trình, đề án, dự án công trình phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc nếu tham gia hoạt động tình nguyện từ 03 tháng trở lên. Trường hợp tham gia nhiều hoạt động tình nguyện theo lượt thì được cộng dồn thời gian tham gia hoạt động tình nguyện.

Điều 13. Chính sách đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì xã hội, xã hội

1. Được huy động, sử dụng tài trợ bằng tiền hoặc bằng sản phẩm, hàng hóa từ những nguồn ủng hộ, tài trợ, đóng góp hợp pháp theo quy định của pháp lý.

2. Được Ủy ban nhân dân những cấp tạo điều kiện, bảo đảm an ninh, trật tự trong quy trình tổ chức hoạt động tình nguyện; lãnh đạo những ngành có liên quan tại địa phương phối hợp trong công tác tổ chức hoạt động tình nguyện.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì xã hội, xã hội có nhiều thành tích trong hoạt động tình nguyện được đánh giá, khen thưởng theo quy định của pháp lý về thi đua, khen thưởng.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC triển khai những CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG, THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Điều 14. Trách nhiệm của người tham gia tổ chức thanh niên xung phong

1. Chấp hành quy định của pháp lý, nội quy, quy định của tổ chức thanh niên xung phong và phong tục, tập quán của địa phương nơi triển khai nhiệm vụ.

2. triển khai nhiệm vụ theo phân công của tổ chức thanh niên xung phong.

3. Trường hợp tự ý bỏ việc khi vẫn chưa đủ thời gian làm việc theo cam kết thì phải bồi thường kinh phí hỗ trợ lúc đầu, trang thiết bị và những chi phí khác có liên quan.

Điều 15. Trách nhiệm của thanh niên tình nguyện

1. Thanh niên tình nguyện tham gia chương trình, đề án, dự án công trình có trách nhiệm triển khai những nhiệm vụ được phân công tại chương trình, đề án, dự án công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thanh niên tình nguyện vì xã hội, xã hội có trách nhiệm tiếp sau này:

a) Chấp hành quy định của pháp lý, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì xã hội, xã hội và phong tục, tập quán của địa phương nơi triển khai hoạt động tình nguyện;

b) triển khai nhiệm vụ theo phân công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì xã hội, xã hội; phối hợp tốt với những tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương trong quy trình hoạt động tình nguyện;

c) Thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong những cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang tham gia hoạt động tình nguyện phải có đơn đề nghị và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp thuận bằng văn bản;

d) Thanh niên là học viên, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện trong thời gian học tập phải có đơn đề nghị và được cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quản lý trực tiếp chấp thuận bằng văn bản.

Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức thanh niên xung phong

1. Tổ chức tuyển chọn đội viên thanh niên xung phong vào làm nhiệm vụ tại đơn vị bảo đảm theo quy định của pháp lý.

2. triển khai việc ký phối kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và bảo đảm chính sách về tiền lương, tiền công, phụ cấp (nếu có), những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp lý về lao động, pháp lý về viên chức đối với đội viên thanh niên xung phong và người làm công tác lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, kỹ thuật trong tổ chức thanh niên xung phong.

3. cung ứng trang thiết bị làm việc, trang phục thanh niên xung phong, thẻ đội viên thanh niên xung phong, phương tiện bảo hộ cá nhân thiết yếu, thích hợp với yêu cầu nhiệm vụ của thanh niên xung phong; bảo đảm an toàn cho thanh niên xung phong tham gia triển khai nhiệm vụ.

4. Giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng làm việc cho thanh niên xung phong trong quy trình triển khai nhiệm vụ; cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cho thanh niên xung phong theo mẫu quy định của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

5. Tổ chức những hoạt động đoàn thể; bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện

1. Cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai chương trình, đề án, dự án công trình có trách nhiệm bảo đảm chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định này và những chính sách, chính sách khác trong chương trình, đề án, dự án công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì xã hội, xã hội có trách nhiệm tiếp sau này:

a) Khảo sát, làm việc với Ủy ban nhân dân nơi ra mắt hoạt động tình nguyện để xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện, Trong số đó nêu rõ mục đích, thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình hoạt động tình nguyện, số lượng, thành phần thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện;

b) Gửi kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện trước khi tổ chức hoạt động tình nguyện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ra mắt hoạt động tình nguyện; đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nếu hoạt động tình nguyện ra mắt trên địa bàn hai xã thuộc huyện trở lên; đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu hoạt động tình nguyện ra mắt trên địa bàn hai huyện thuộc tỉnh trở lên;

c) Tổ chức tuyển chọn thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, quản lý thanh niên tình nguyện bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn, kết quả và thích hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

d) Xây dựng nội quy, quy định về hoạt động tình nguyện, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng thiết yếu cho thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện;

đ) cung ứng trang thiết bị làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân thiết yếu thích hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện; bảo đảm sức khỏe và an toàn cho thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện;

e) Hỗ trợ hoặc trợ cấp đối với những trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 11 Nghị định này;

g) cung ứng đầy đủ thông tin với chính quyền địa phương và những cơ quan, tổ chức liên quan trong quy trình tổ chức hoạt động tình nguyện khi được yêu cầu;

h) Phối hợp với những tổ chức của thanh niên trên địa bàn tổ chức triển khai hoạt động tình nguyện và công khai minh bạch trên những phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về mục đích, quy mô, hình thức tổ chức hoạt động tình nguyện;

i) Cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện đối với thanh niên tình nguyện theo mẫu quy định của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện phụ trách cá nhân trước pháp lý về những hành vi vi phạm pháp lý xảy ra khi tổ chức những hoạt động tình nguyện.

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với thanh niên tình nguyện

1. Thông báo việc đồng ý tiếp nhận hoạt động tình nguyện tại địa phương với cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện theo thẩm quyền (về mục tiêu, phạm vi, nội dung, số lượng, thành phần thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện); trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

2. Tạo điều kiện, bảo đảm an ninh, trật tự để những cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tình nguyện theo đúng kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện.

3. Tạm dừng hoặc chấm hết những hoạt động tình nguyện vi phạm pháp lý hoặc không đúng với kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện.

4. Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết kịp thời trường hợp vi phạm pháp lý xảy ra trong hoạt động tình nguyện trên địa bàn.

5. Cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện cho thanh niên tình nguyện tham gia chương trình, đề án, dự án công trình theo thẩm quyền.

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Đối với thanh niên xung phong

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai tác dụng quản lý nhà nước về thanh niên xung phong trên địa bàn và có trách nhiệm tiếp sau này:

a) Tổ chức triển khai chính sách đối với thanh niên xung phong theo quy định của pháp lý, thích hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương;

b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền về chính sách đối với thanh niên xung phong.

2. Đối với thanh niên tình nguyện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai tác dụng quản lý nhà nước về thanh niên tình nguyện và có trách nhiệm tiếp sau này:

a) Xây dựng kênh thông tin về những hoạt động tình nguyện để thanh niên được tiếp cận và tham gia;

b) Thông báo việc đồng ý tiếp nhận hoạt động tình nguyện vì xã hội, xã hội tại địa phương với cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện theo thẩm quyền (về mục tiêu, phạm vi, nội dung, số lượng, thành phần thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện); trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do;

c) Tạo điều kiện để những tổ chức, cá nhân triển khai hoạt động tình nguyện trên địa bàn;

d) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền về chính sách đối với thanh niên tình nguyện.

3. Hằng năm, báo cáo kết quả triển khai chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

Điều 20. Trách nhiệm của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Bộ Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với những bộ, cơ quan liên quan, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai triển khai Nghị định này;

b) Thanh tra, kiểm tra và đề nghị xử lý vi phạm trong việc triển khai chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện;

c) Sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp có thẩm quyền việc tổ chức triển khai triển khai chính sách đối với thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện.

2. những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

a) Tạo điều kiện cho thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện hoạt động trong những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

b) Lồng ghép cơ chế, chính sách theo tác dụng, nhiệm vụ để thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện triển khai nhiệm vụ được giao;

c) Xây dựng kênh thông tin về những hoạt động tình nguyện của thanh niên để thanh niên được tiếp cận và tham gia;

d) Khen thưởng, biểu dương đối với thanh niên có nhiều thành tích trong quy trình tham gia hoạt động tình nguyện;

đ) Hằng năm, báo cáo kết quả triển khai chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định những hình thức biểu dương, khen thưởng đối với thanh niên tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ hoạt động tình nguyện trong những cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Điều 21. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1. Đối với thanh niên xung phong

a) Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cho người tham gia tổ chức thanh niên xung phong; lãnh đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những tổ chức thanh niên xung phong triển khai đúng quy định về cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ và tặng Kỷ niệm chương đối với người tham gia tổ chức thanh niên xung phong;

b) Phối hợp với Bộ Nội vụ và những bộ, ngành liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra triển khai chính sách đối với người tham gia tổ chức thanh niên xung phong đảm bảo theo đúng quy định của pháp lý;

c) Khen thưởng, tôn vinh những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong quy trình triển khai nhiệm vụ; trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” theo quy định của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho thanh niên xung phong có hành động dũng cảm.

2. Đối với thanh niên tình nguyện

a) Tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện;

b) Xây dựng kênh thông tin kết nối những hoạt động tình nguyện của thanh niên trên phạm vi toàn quốc; triển khai nhiệm vụ điều phối hoạt động tình nguyện của thanh niên;

c) Phối hợp với những bộ, ngành liên quan lãnh đạo, định hướng, xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho hoạt động tình nguyện của thanh niên;

d) lãnh đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh và những tổ chức khác của thanh niên được xây dựng theo quy định của pháp lý về phương thức huy động thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện trong tổ chức của tôi;

đ) Chủ trì, phối hợp với những cơ quan, đơn vị liên quan quy định mẫu Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện và hướng dẫn những cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện cấp Giấy chứng nhận cho thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện;

e) Khen thưởng, tôn vinh những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động tình nguyện; trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” theo quy định của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho thanh niên tình nguyện có hành động dũng cảm trong quy trình tham gia hoạt động tình nguyện.

3. Hằng năm hoặc đột xuất báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kết quả tổ chức triển khai triển khai chính sách đối với thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện theo tác dụng, nhiệm vụ được giao.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Điều 7 Chương I; Điều 16, Điều 17, Điều 18 Chương III tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

1. những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Nghị định này.

2. Trong quy trình tổ chức triển khai Nghị định, nếu có vướng mắc đề nghị những bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phản ánh về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ đánh giá, quyết định./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Toà án nhân dân vô thượng;
– Viện kiểm sát nhân dân vô thượng;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính vương quốc;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của những đoàn thể;
– Ủy ban vương quốc về thanh niên Việt Nam;
– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, những vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, QHĐP (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *