Từ ngày 25/04/2021, Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Chính phủ phát hành ngày 11/03/2021 chính thức có hiệu lực.

Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật VAT xuất khẩu, VAT nhập khẩu. vì vậy có rất nhiều điểm mới so với nghị định trước đây. Vậy tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 18/2021/NĐ-CP

TP. Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH 18/2021/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT VAT XUẤT KHẨU, VAT NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật VAT xuất khẩu, VAT nhập khẩu ngày 06 tháng tư năm 2016;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý VAT ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ phát hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật VAT xuất khẩu, VAT nhập khẩu.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật VAT xuất khẩu, VAT nhập khẩu

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau:

“Điều 3. Áp dụng VAT suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. VAT suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ tiến hành theo quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Luật VAT xuất khẩu, VAT nhập khẩu. Việc áp dụng VAT suất đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ tiến hành theo quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Áp dụng VAT suất đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ

a) Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ áp dụng mức VAT suất VAT xuất khẩu quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu VAT xuất khẩu, Biểu VAT nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức VAT tuyệt đối, VAT hỗn hợp, VAT nhập khẩu ngoài hạn ngạch VAT quan (tiếp trong tương lai gọi là Nghị định số 122/2016/NĐ-CP), Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (tiếp trong tương lai gọi là Nghị định số 57/2020/NĐ-CP) và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

b) Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ (trừ hàng hóa nhập khẩu tại chỗ từ khu phi VAT quan quy định tại điểm c khoản này) áp dụng mức VAT suất VAT nhập khẩu ưu đãi quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP , Nghị định số 57/2020/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

c) Hàng hóa đáp ứng điều kiện nơi sản xuất từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ tiến hành đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam nhập khẩu tại chỗ từ khu phi VAT quan vào thị trường trong nước; hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi VAT quan không đáp ứng những điều kiện để hưởng VAT suất VAT nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nhập khẩu tại chỗ từ khu phi VAT quan vào thị trường trong nước, áp dụng mức VAT suất VAT nhập khẩu ưu đãi quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP , Nghị định số 57/2020/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

…………………

Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *