Ngày 24/02/2017, Chính phủ đã phát hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá thanh toán links; nghĩa vụ của người nộp VAT trong kê khai, xác định giá của thanh toán links và kê khai nộp VAT; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với người nộp VAT có phát sinh thanh toán links. Nghị định bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2017. vì vậy, quy định những bên có mối quan hệ links là:

  • Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia; Hoặc
  • những bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 20/2017/NĐ-CP

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

NGHỊ ĐỊNH 20/2017/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VAT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ
thanh toán links

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý VAT ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý VAT ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật VAT thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật VAT thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của những Luật về VAT ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ phát hành Nghị định quy định về quản lý VAT đối với doanh nghiệp có thanh toán links.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá thanh toán links; nghĩa vụ của người nộp VAT trong kê khai, xác định giá của thanh toán links và kê khai nộp VAT; trách nhiệm của những cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra VAT đối với người nộp VAT có phát sinh thanh toán links.

2. những thanh toán links thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là những thanh toán phát sinh trong hoạt động sản xuất Sale của người nộp VAT có quan hệ links theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, trừ những thanh toán Sale đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước được tiến hành theo quy định của pháp lý về giá.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức sản xuất, Sale hàng hóa, dịch vụ (tiếp trong tương lai gọi chung là người nộp VAT) là đối tượng nộp VAT thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh thanh toán với những bên có quan hệ links theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Cơ quan VAT gồm có Tổng cục VAT, Cục VAT và Chi cục VAT.

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc áp dụng quy định về quản lý giá của thanh toán links, gồm có cả Cơ quan VAT của vương quốc, vùng lãnh thổ có Hiệp định VAT đang còn hiệu lực với Việt Nam.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Người nộp VAT có thanh toán links phải tiến hành kê khai những thanh toán links; loại trừ những yếu tố làm giảm nghĩa vụ VAT do quan hệ links chi phối, tác động để xác định nghĩa vụ VAT đối với những thanh toán links tương đương với những thanh toán độc lập có cùng điều kiện.

2. Cơ quan VAT tiến hành quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với giá thanh toán links của người nộp VAT theo nguyên tắc thanh toán độc lập và thực chất quyết định hình thức để không công nhận những thanh toán links làm giảm nghĩa vụ VAT của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và tiến hành điều chỉnh giá thanh toán links để xác định đúng nghĩa vụ VAT quy định tại Nghị định này.

3. Nguyên tắc thanh toán độc lập được áp dụng theo nguyên tắc thanh toán giữa những bên độc lập, không tồn tại quan hệ links tại những Hiệp định VAT có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. “Hiệp định VAT” là thuật ngữ rút gọn của Hiệp định tránh đánh VAT hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu VAT đối với những loại VAT đánh vào thu nhập ký kết giữa Việt Nam và những vương quốc, vùng lãnh thổ và Hiệp định sửa đổi, bổ sung những Hiệp định hiện có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

2. “Cơ quan VAT đối tác” là Cơ quan VAT của nước, vùng lãnh thổ ký kết Hiệp định VAT với Việt Nam.

3. “thanh toán links” là thanh toán phát sinh giữa những bên có quan hệ links trong quy trình sản xuất, Sale, gồm có: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung ứng dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và những công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; sẻ chia chi phí giữa những bên links.

4. “thanh toán độc lập” là thanh toán giữa những bên không tồn tại quan hệ links.

5. “Đối tượng so sánh độc lập” là những thanh toán độc lập hoặc doanh nghiệp tiến hành thanh toán độc lập được lựa chọn trên cơ sở phân tích so sánh, xác định đối tượng so sánh tương đương để xác định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân chia lợi nhuận nhằm xác định nghĩa vụ VAT phải nộp ngân sách nhà nước của người nộp VAT, đảm bảo đúng quy định của Luật quản lý VAT và Luật VAT thu nhập doanh nghiệp.

6. “khác lạ trọng yếu” là khác lạ về thông tin hoặc dữ liệu có tác động quan trọng hoặc đáng nói về mức giá; tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ phân chia lợi nhuận của những bên tham gia thanh toán.

7. “Cơ sở dữ liệu của Cơ quan VAT” là những thông tin, dữ liệu do Cơ quan VAT xây dựng, quản lý theo quy định tại Luật quản lý VAT liên quan đến việc xác định nghĩa vụ VAT của người nộp VAT do cơ quan VAT thu thập, phân tích, lưu giữ, update và quản lý từ những nguồn không giống nhau, gồm có cả cơ sở dữ liệu và thông tin trao đổi với những cơ quan quản lý VAT, cơ quan có thẩm quyền ở quốc tế.

8. Nguyên tắc “thực chất quyết định hình thức” là nguyên tắc nhằm phân tích hoạt động sản xuất Sale của người nộp VAT để xác định thực chất của thanh toán links làm cơ sở đối chiếu với những thanh toán độc lập tương đương, đảm bảo những thanh toán links thể hiện đúng thực chất thương mại, kinh tế, tài chính được tiến hành giữa những bên không tồn tại quan hệ links, không để những quan hệ links này chi phối làm sai lệch nghĩa vụ VAT với ngân sách nhà nước của người nộp VAT. Nguyên tắc này căn cứ dữ liệu, thực tiễn tiến hành thanh toán giữa những bên links để so sánh với thanh toán độc lập trong điều kiện tương đương, không phụ thuộc hình thức của thanh toán được thể hiện trong hợp đồng, văn bản giữa những bên có quan hệ links. Việc xác định thực chất quan hệ kinh tế, tài chính, thương mại của thanh toán links được tiến hành dựa trên so sánh, đối chiếu với những thanh toán độc lập có điều kiện tương đương.

9. “Khoảng giá trị thanh toán độc lập” là tập hợp những giá trị về mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân chia lợi nhuận của những đối tượng so sánh độc lập được Cơ quan VAT và người nộp VAT lựa chọn trên cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 9 Nghị định này. những giá trị thuộc tập hợp này có mức độ so sánh tin cậy tương đương nhau. Trong trường hợp thiết yếu, áp dụng phương pháp xác suất thống kê để xác định khoảng giá trị thanh toán độc lập chuẩn và giá trị giữa mang tính chất đại diện, phổ quát, phổ biến nhằm tăng độ tin cậy của tập hợp những đối tượng so sánh độc lập.

10. “Công ty mẹ vô thượng của tập đoàn lớn” là thuật ngữ sử dụng để chỉ pháp nhân có vốn chủ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp tại những pháp nhân khác của một tập đoàn lớn đa vương quốc và không bị sở hữu bởi bất kỳ pháp nhân nào khác. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ vô thượng của tập đoàn lớn không được hợp nhất vào bất kỳ báo cáo tài chính của một pháp nhân nào khác trên toàn cầu.

Chương II

QUY ĐỊNH CHI TIẾT

Điều 5. những bên có quan hệ links

1. những bên có quan hệ links (tiếp trong tương lai viết tắt là “bên links”) là những bên có mối quan hệ thuộc một trong những trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) những bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

2. những bên links tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể như sau:

a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

b) Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;

c) Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của doanh nghiệp kia;

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào (gồm có cả những khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên links và những thanh toán tài chính có thực chất giống như) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị những khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

đ) Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh nghiệp khác với điều kiện số lượng những thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định những chính sách tài chính hoặc hoạt động Sale của doanh nghiệp thứ hai;

e) Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định những chính sách tài chính hoặc hoạt động Sale được chỉ định bởi một bên thứ ba;

g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động Sale bởi những cá nhân thuộc một trong những mối quan hệ vợ, anh xã, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột;

h) Hai cơ sở Sale có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân quốc tế;

i) Một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân trải qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;

k) những trường hợp khác Trong số đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát quyết định trên thực tiễn đối với hoạt động sản xuất Sale của doanh nghiệp kia.

Điều 6. Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập để so sánh, xác định giá thanh toán links

1. Nguyên tắc phân tích so sánh với những thanh toán độc lập và nguyên tắc thực chất quyết định hình thức để xác định thực chất thanh toán links có tính chất tương đương với những đối tượng so sánh độc lập.

a) thực chất thanh toán được đối chiếu giữa hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa thuận thanh toán của những bên links với thực tiễn tiến hành của những bên. Trường hợp người nộp VAT phát sinh thanh toán links nhưng không tồn tại thỏa thuận bằng văn bản hoặc thỏa thuận không thích hợp nguyên tắc thanh toán độc lập hoặc thực tiễn tiến hành không thích hợp nguyên tắc thanh toán độc lập giữa những bên không tồn tại quan hệ links, thanh toán links phải được xác định theo đúng thực chất Sale giữa những bên độc lập, cụ thể: Bên links nhận doanh thu, lợi nhuận từ thanh toán links với người nộp VAT phải có quyền sở hữu và kiểm soát rủi ro Sale đối với những tài sản, hàng hóa, dịch vụ, nguồn lực, quyền mang lại lợi ích kinh tế và những quyền tạo ra thu nhập từ cổ phần, cổ phiếu và những công cụ tài chính khác và người nộp VAT phát sinh chi phí từ thanh toán với bên links phải nhận được lợi ích, giá trị kinh tế trực tiếp hoặc góp phần tạo ra doanh thu, giá trị tăng thêm vào cho hoạt động sản xuất, Sale của người nộp VAT thích hợp nguyên tắc thanh toán độc lập;

b) thực chất thanh toán được xác định bằng phương pháp thu thập thông tin, chứng cứ, dữ liệu về thanh toán, rủi ro của những bên links trong thực tiễn hoạt động sản xuất Sale.

2. Phân tích so sánh phải đảm bảo tính tương đương giữa đối tượng so sánh độc lập và thanh toán links, không tồn tại khác lạ tác động trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữa những bên. Trường hợp có khác lạ tác động trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân chia lợi nhuận, phải phân tích, xác định và tiến hành điều chỉnh loại trừ khác lạ trọng yếu theo những yếu tố so sánh quy định tại khoản 3 Điều này và thích hợp với từng phương pháp xác định giá thanh toán links theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Phân tích so sánh tìm kiếm những đối tượng so sánh độc lập tương đương:

a) Lựa chọn đối tượng so sánh độc lập nội bộ là thanh toán giữa người nộp VAT với bên không tồn tại quan hệ links, đảm bảo tương đương không tồn tại khác lạ tác động trọng yếu đến mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữa những bên. Trường hợp không tồn tại đối tượng so sánh độc lập nội bộ tương đương, tiến hành lựa chọn đối tượng so sánh theo điểm b và c khoản 3 Điều 9 Nghị định này. Việc so sánh giữa thanh toán links và thanh toán độc lập được tiến hành trên cơ sở từng thanh toán đối với từng sản phẩm tương đương. Trường hợp không thể so sánh thanh toán theo sản phẩm, việc gộp chung những thanh toán phải đảm bảo thích hợp thực chất, thực tiễn Sale và việc áp dụng phương pháp xác định giá của thanh toán links được tiến hành theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;

b) Dữ liệu tài chính của những đối tượng so sánh phải đảm bảo độ tin cậy để sử dụng cho mục đích kê khai, tính VAT, thích hợp với những quy định về kế toán, thống kê và VAT. Thời điểm phát sinh thanh toán của những đối tượng so sánh độc lập phải cùng thời điểm phát sinh với thanh toán links hoặc có năm tài chính cùng với năm tài chính của người nộp VAT, trừ trường hợp đặc trưng thiết yếu mở rộng thời gian so sánh theo quy định tại điểm d khoản này. Định dạng dữ liệu phải đảm bảo rất có thể so sánh, tính toán được những mức giá tại thời điểm thanh toán hoặc trong cùng kỳ tính VAT; dữ liệu so sánh về tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân chia lợi nhuận phải đảm bảo ít nhất là ba kỳ tính VAT liên tục. Đối với những giá trị tỷ suất, tỷ lệ tương đối, người nộp VAT làm tròn số đến chữ số thứ hai sau dấu thập phân. Trường hợp số tương đối được lấy từ những số liệu ra mắt không tồn tại số tuyệt đối đi kèm theo và không sử dụng nguyên tắc làm tròn này thì lấy theo số liệu đã ra mắt có trích dẫn nguồn;

c) Số lượng tối thiểu đối tượng so sánh độc lập được chọn sau khi phân tích so sánh và điều chỉnh khác lạ trọng yếu được lựa chọn như sau: Một đối tượng trong trường hợp thanh toán links hoặc người nộp VAT tiến hành thanh toán links và đối tượng so sánh độc lập không tồn tại khác lạ; ba đối tượng trong trường hợp đối tượng so sánh độc lập có khác lạ nhưng có đủ thông tin, dữ liệu làm cơ sở để loại trừ toàn bộ những khác lạ trọng yếu và năm đối tượng trở lên trong trường hợp chỉ có thông tin, dữ liệu làm cơ sở để loại trừ hầu hết những khác lạ trọng yếu của đối tượng so sánh độc lập;

Trong trường hợp những đối tượng so sánh được lựa chọn không tồn tại độ tin cậy tương đương nhau, tiến hành áp dụng phương pháp xác suất thống kê để xác định khoảng giá trị thanh toán độc lập chuẩn và lựa chọn giá trị giữa của tập hợp để điều chỉnh, xác định lại mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân chia lợi nhuận của người nộp VAT theo những phương pháp xác định giá thanh toán links quy định tại Điều 7 Nghị định này;

d) Đối với thanh toán links mang tính đặc trưng hoặc duy nhất không tìm tìm được đối tượng so sánh độc lập để so sánh thì tiến hành mở rộng phạm vi phân tích so sánh về ngành, thị trường địa lý, thời gian so sánh để tìm kiếm đối tượng so sánh độc lập. Việc mở rộng phạm vi phân tích so sánh được tiến hành như sau: Lựa chọn những đối tượng so sánh độc lập theo phân ngành kinh tế có tính tương đương cao nhất với phân ngành hoạt động của người nộp VAT trong cùng thị trường địa lý; mở rộng thị trường địa lý sang những nước trong khu vực có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đương.

Trường hợp mở rộng phạm vi phân tích lựa chọn đối tượng so sánh độc lập tại những thị trường địa lý khác, phải phân tích tính tương đương và những khác lạ trọng yếu định tính và định lượng theo quy định tại điểm e khoản này và khoản 2 Điều 7 Nghị định này; hoặc sử dụng số liệu, dữ liệu của những đối tượng so sánh độc lập trong niên độ trước và tiến hành điều chỉnh những khác lạ trọng yếu do yếu tố thời gian (nếu có).

Thời gian mở rộng thu thập số liệu, dữ liệu của đối tượng so sánh độc lập không quá một năm tài chính so với năm tài chính của người nộp VAT nếu sử dụng phương pháp xác định giá quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

đ) Căn cứ phương pháp xác định giá và những đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn, tiến hành điều chỉnh mức giá; tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân chia lợi nhuận của người nộp VAT để xác định nghĩa vụ VAT thu nhập doanh nghiệp của người nộp VAT không làm giảm nghĩa vụ VAT phải nộp ngân sách nhà nước.

3. Phân tích so sánh áp dụng phương pháp đối chiếu, rà soát, điều chỉnh khác lạ trọng yếu đối với những yếu tố so sánh để lựa chọn những đối tượng so sánh độc lập.

a) Yếu tố so sánh gồm đặc tính sản phẩm của hàng hóa, dịch vụ, tài sản (tiếp trong tương lai viết tắt là đặc tính sản phẩm); công dụng hoạt động và tài sản, rủi ro sản xuất Sale; điều kiện hợp đồng và điều kiện kinh tế khi phát sinh thanh toán;

b) Phân tích công dụng hoạt động và tài sản, rủi ro sản xuất Sale, phải xác định được những công dụng chính gắn với việc sử dụng những loại tài sản, vốn, chi phí, gồm có việc hợp tác khai thác sử dụng nhân lực, sẻ chia chi phí giữa những bên links và rủi ro từ những việc đầu tư tài sản, vốn, cũng như những rủi ro gắn với khả năng thu lợi nhuận liên quan đến thanh toán Sale. Phân tích công dụng là căn cứ để xác định, phân chia lại rủi ro sản xuất Sale thực tiễn của những bên links;

c) Phân tích những yếu tố so sánh đặc trưng của tài sản vô hình, phải rà soát phân tích những quyền mang lại lợi ích kinh tế quy định tại hợp đồng, thỏa thuận và những mối quan hệ phi hợp đồng mang lại lợi ích kinh tế cho những bên. Phân tích tài sản vô hình phải căn cứ quyền sở hữu tài sản; lợi nhuận tiềm năng từ tài sản vô hình; những hạn chế về phạm vi địa lý trong việc sử dụng, khai thác quyền đối với tài sản vô hình; vòng đời của tài sản vô hình; những quyền và mối quan hệ mang lại lợi ích kinh tế; việc người được nhượng quyền có tham gia phát triển tài sản vô hình và công dụng hoạt động, khả năng kiểm soát rủi ro Sale trên thực tiễn của từng bên links liên quan đến toàn bộ quy trình phát triển, tăng thêm, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình;

d) Phân tích điều kiện kinh tế khi phát sinh thanh toán phải gồm có lợi thế chi phí dựa trên yếu tố vị trí địa lý, công dụng chuyên môn hóa; trình độ phát triển của thị trường và những điều kiện kinh tế của ngành, lĩnh vực Sale của người nộp VAT;

đ) Phân tích so sánh, loại trừ những khác lạ trọng yếu là phân tích loại trừ khác lạ về mặt định tính và định lượng đối với thông tin hoặc số liệu tài chính có tác động trọng yếu đến yếu tố làm căn cứ xác định giá thanh toán links theo từng phương pháp xác định giá quy định tại Điều 7 Nghị định này. Việc xác định khác lạ trọng yếu được căn cứ định lượng và định tính, gồm có: khác lạ định lượng là khác lạ xác định bằng số tuyệt đối về chu kỳ Sale, số năm xây dựng, hoạt động của doanh nghiệp hoặc số tương đối như khác lạ về chỉ tiêu tài chính theo đặc trưng ngành nghề đầu tư hoặc công dụng hoạt động, khác lạ về vốn lưu động; khác lạ định tính là những thông tin được xác định căn cứ vào từng phương pháp xác định giá.

những thông tin được xác định là trọng yếu gồm có: khác lạ về đặc tính sản phẩm, điều kiện hợp đồng, công dụng, tài sản và rủi ro và ngành nghề Sale, điều kiện kinh tế của người nộp VAT và những đối tượng so sánh độc lập; những khác lạ về chính sách, môi trường đầu tư, tác động của chi phí đầu vào sản xuất Sale tại những thị trường địa lý không giống nhau.

những khác lạ định lượng và định tính phải được rà soát, điều chỉnh tương ứng với những yếu tố so sánh có tác động trọng yếu đến phương pháp xác định giá thanh toán links quy định tại Điều 7 Nghị định này.

e) Kết quả phân tích là căn cứ lựa chọn đối tượng so sánh độc lập thích hợp với từng phương pháp xác định giá thanh toán links quy định tại Điều 7 Nghị định này.

4. Quy trình phân tích so sánh gồm có những bước:

a) Xác định thực chất của thanh toán links trước khi tiến hành phân tích tính tương đương với những đối tượng so sánh độc lập;

b) Phân tích so sánh, tìm kiếm, lựa chọn những đối tượng so sánh độc lập tương đương trên cơ sở xác định thời gian so sánh, đặc tính sản phẩm, điều kiện hợp đồng; phân tích ngành, thị trường, điều kiện kinh tế khi phát sinh thanh toán; phân tích thanh toán links và người nộp VAT tiến hành thanh toán links; nguồn cơ sở dữ liệu; phương pháp xác định giá thanh toán links và điều chỉnh những khác lạ trọng yếu (nếu có);

c) Xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân chia lợi nhuận căn cứ kết quả phân tích những đối tượng so sánh độc lập để làm cơ sở so sánh, áp dụng xác định nghĩa vụ VAT thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp VAT, không làm giảm nghĩa vụ VAT phải nộp ngân sách nhà nước. Phương pháp tính toán phải được áp dụng thống nhất trong chu kỳ, giai đoạn sản xuất Sale thích hợp công dụng, quy mô Sale theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Điều 7. những phương pháp so sánh xác định giá của thanh toán links

Phương pháp so sánh xác định giá của thanh toán links (viết tắt là phương pháp xác định giá thanh toán links) được áp dụng thích hợp nguyên tắc thanh toán độc lập, thực chất thanh toán và công dụng của người nộp VAT trên cơ sở tính toán, áp dụng thống nhất trong toàn bộ chu kỳ, giai đoạn sản xuất Sale; căn cứ dữ liệu tài chính của những đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn theo những nguyên tắc phân tích so sánh quy định tại Điều 6 Nghị định này. Phương pháp xác định giá thanh toán links được lựa chọn trong những phương pháp quy định dưới đây, căn cứ vào đặc trưng của thanh toán links, tính sẵn có của thông tin dữ liệu và thực chất của phương pháp xác định giá.

những phương pháp xác định giá thanh toán links được quy định như sau:

1. Phương pháp so sánh giá thanh toán links với giá thanh toán độc lập (tiếp trong tương lai viết tắt là phương pháp so sánh giá thanh toán độc lập):

a) những trường hợp áp dụng phương pháp so sánh giá thanh toán độc lập, gồm có: Người nộp VAT tiến hành thanh toán links đối với từng chủng loại hàng hóa, tài sản hữu hình, loại hình dịch vụ có điều kiện thanh toán, lưu thông phổ biến trên thị trường hoặc có giá được ra mắt trên những sàn thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế; thanh toán thanh toán phí bản quyền khi khai thác tài sản vô hình; thanh toán lãi vay trong hoạt động vay và cho vay; hoặc người nộp VAT tiến hành cả thanh toán độc lập và thanh toán links đối với sản phẩm tương đương về đặc tính sản phẩm và điều kiện hợp đồng;

b) Phương pháp so sánh giá thanh toán độc lập được tiến hành trên nguyên tắc không tồn tại khác lạ về đặc tính sản phẩm và điều kiện hợp đồng khi so sánh giá thanh toán độc lập và giá thanh toán links có tác động trọng yếu đến giá sản phẩm. Trường hợp có những khác lạ tác động trọng yếu đến giá sản phẩm, phải loại trừ những khác lạ trọng yếu này.

những yếu tố đặc tính sản phẩm và điều kiện hợp đồng có tác động trọng yếu đến giá sản phẩm, gồm có: Đặc tính, chất lượng, thương hiệu, nhãn hiệu thương mại của sản phẩm và quy mô, trọng lượng thanh toán; những điều kiện hợp đồng cung ứng, chuyển giao sản phẩm: trọng lượng, thời hạn chuyển giao, thời hạn thanh toán và những điều kiện khác của hợp đồng; quyền phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, tài sản có tác động đến giá trị kinh tế và thị trường nơi ra mắt thanh toán và những yếu tố khác tác động đến giá sản phẩm là điều kiện kinh tế và công dụng hoạt động của người nộp VAT.

c) Phương pháp xác định: Giá sản phẩm trong thanh toán links được điều chỉnh theo giá sản phẩm trong thanh toán độc lập hoặc giá trị giữa khoảng giá thanh toán độc lập chuẩn của những đối tượng so sánh độc lập theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp giá sản phẩm được ra mắt trên những sàn thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế, giá sản phẩm trong thanh toán links được xác định theo giá sản phẩm được ra mắt có thời điểm và những điều kiện thanh toán tương đương.

Người nộp VAT mua máy móc, thiết bị từ bên links ở quốc tế phải tài năng liệu, chứng từ chứng tỏ giá mua máy móc, thiết bị tuân theo nguyên tắc thanh toán độc lập tại thời điểm mua: Đối với máy móc, thiết bị mới, giá so sánh là giá hóa đơn bên links mua máy móc, thiết bị đó từ bên độc lập; đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, phải có hóa đơn, chứng từ gốc tại thời điểm mua, khi đó giá trị tài sản được xác định lại theo quy định hiện hành của pháp lý về hướng dẫn quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

d) Kết quả xác định giá thanh toán links là giá tính VAT để kê khai, xác định số VAT thu nhập doanh nghiệp phải nộp, nhưng không làm giảm nghĩa vụ VAT phải nộp ngân sách nhà nước của người nộp VAT.

2. Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp VAT với tỷ suất lợi nhuận của những đối tượng so sánh độc lập:

a) những trường hợp áp dụng phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp VAT với tỷ suất lợi nhuận của những đối tượng so sánh độc lập, gồm có: Người nộp VAT không tồn tại cơ sở dữ liệu và thông tin để áp dụng phương pháp so sánh giá thanh toán độc lập quy định tại khoản 1 Điều này hoặc người nộp VAT không thể so sánh thanh toán theo sản phẩm trên cơ sở từng thanh toán đối với từng sản phẩm tương đương, việc gộp chung những thanh toán được tiến hành nhằm đảm bảo thích hợp thực chất, thực tiễn Sale và lựa chọn được tỷ suất lợi nhuận của những đối tượng so sánh độc lập thích hợp hoặc người nộp VAT không tiến hành công dụng tự chủ đối với toàn bộ chuỗi hoạt động sản xuất, Sale hoặc không tham gia tiến hành những thanh toán links tổng hợp, đặc trưng theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Nguyên tắc áp dụng: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận được áp dụng trên nguyên tắc không tồn tại khác lạ về công dụng hoạt động, tài sản, rủi ro; điều kiện kinh tế và phương pháp hạch toán kế toán khi so sánh giữa người nộp VAT và đối tượng so sánh độc lập có tác động trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận. Trường hợp có những khác lạ tác động trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận, khi đó phải loại trừ những khác lạ trọng yếu này.

những yếu tố công dụng, tài sản, rủi ro Sale và điều kiện kinh tế có tác động trọng yếu đến tỷ suất lợi nhuận, gồm có: những yếu tố về tài sản, vốn, chi phí; quyền kiểm soát, quyền quyết định trên thực tiễn phục vụ cho việc tiến hành công dụng chính của người nộp VAT; tính chất ngành nghề hoạt động Sale và thị trường sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; phương pháp hạch toán kế toán và cơ cấu chi phí của sản phẩm; điều kiện kinh tế ra mắt thanh toán.

những yếu tố tác động khác được xác định căn cứ thực tiễn tiến hành giữa những bên links, gồm có những quan hệ thương mại hoặc tài chính của tập đoàn lớn đa vương quốc; hỗ trợ kỹ thuật; sẻ chia tuyệt kỹ Sale; sử dụng nhân sự biệt phái hoặc kiêm nhiệm và những điều kiện kinh tế của ngành, lĩnh vực Sale của người nộp VAT. những yếu tố so sánh khác là đặc tính sản phẩm và điều kiện hợp đồng.

Người nộp VAT tiến hành Sale với công dụng đơn giản, không tồn tại công dụng quyết định chiến lược và phát sinh thanh toán tạo giá trị tăng thêm thấp, gồm có những doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất hoặc phân phối không chịu rủi ro hàng tồn kho, rủi ro thị trường và không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác tài sản vô hình thì không gánh chịu lỗ phát sinh trong hoạt động sản xuất Sale từ những rủi ro này;

c) Phương pháp xác định: Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận sử dụng tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận thuần của những đối tượng so sánh độc lập được chọn để xác định tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận thuần tương ứng của người nộp VAT. Việc lựa chọn tỷ suất lợi nhuận gồm có tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận thuần tính trên doanh thu, chi phí hoặc tài sản tùy thuộc vào thực chất và điều kiện kinh tế của thanh toán; công dụng của người nộp VAT và phương pháp hạch toán kế toán của những bên. Cơ sở xác định tỷ suất lợi nhuận gồm có doanh thu, chi phí hoặc tài sản là số liệu kế toán của người nộp VAT không do những bên links kiểm soát, quyết định giá thanh toán links.

– Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu (phương pháp giá thành lại):

Giá mua vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản (giá vốn) từ bên links bằng (=) giá thành ra (doanh thu thuần) của hàng hóa, dịch vụ, tài sản bán lại cho bên độc lập trừ (-) lợi nhuận gộp trên giá thành ra (doanh thu thuần) của người nộp VAT trừ (-) một số chi phí khác gồm có trong giá mua: VAT nhập khẩu; lệ phí hải quan; chi phí bảo hiểm, vận chuyển quốc tế (nếu có).

Lợi nhuận gộp trên giá thành ra (doanh thu thuần) của người nộp VAT được xác định từ những đối tượng so sánh độc lập bằng (=) giá thành ra (doanh thu thuần) của người nộp VAT nhân (x) tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá thành ra (doanh thu thuần) của những đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá thành ra (doanh thu thuần) của những đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn là giá trị giữa thuộc khoảng thanh toán độc lập chuẩn của tỷ suất lại nhuận gộp trên giá thành ra (doanh thu thuần) của những đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn để điều chỉnh thích hợp với những nguyên tắc quy định tại Nghị định này.

Giá mua vào từ bên links (hoặc giá vốn) được điều chỉnh theo đối tượng so sánh độc lập là giá tính VAT, kê khai chi phí, xác định nghĩa vụ VAT thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp VAT.

– Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn (phương pháp giá vốn cộng lãi):

giá thành ra hoặc doanh thu thuần của hàng hóa, dịch vụ, tài sản bán cho bên links được xác định bằng (=) giá vốn của hàng hóa, dịch vụ, tài sản mua vào từ bên độc lập cộng (+) lợi nhuận gộp trên giá vốn của người nộp VAT.

Lợi nhuận gộp trên giá vốn của người nộp VAT được xác định từ những đối tượng so sánh độc lập bằng (=) giá vốn của người nộp VAT nhân (x) tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của những đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của những đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn là giá trị giữa thuộc khoảng thanh toán độc lập chuẩn của tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn của những đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn để điều chỉnh thích hợp với những nguyên tắc quy định tại Nghị định này.

giá thành ra cho bên links (hoặc doanh thu thuần) được điều chỉnh theo đối tượng so sánh độc lập là giá tính VAT, kê khai chi phí, xác định nghĩa vụ VAT thu nhập doanh nghiệp phải nộp của người nộp VAT.

– Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần:

Tỷ suất lợi nhuận thuần vẫn chưa trừ chi phí lãi vay và VAT thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, chi phí hoặc tài sản của người nộp VAT tiến hành thanh toán links được điều chỉnh theo tỷ suất lợi nhuận thuần vẫn chưa trừ chi phí lãi vay trên doanh thu, chi phí hoặc tài sản của những đối tượng so sánh độc lập được chọn, trên cơ sở đó điều chỉnh, xác định nghĩa vụ VAT của người nộp VAT.

Lợi nhuận thuần không gồm có chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính.

Tỷ suất lợi nhuận thuần được lựa chọn là giá trị giữa thuộc khoảng thanh toán độc lập chuẩn của tỷ suất lợi nhuận thuần của những đối tượng so sánh độc lập được chọn để điều chỉnh, xác định thu nhập chịu VAT và nghĩa vụ VAT phải nộp của người nộp VAT thích hợp với những nguyên tắc quy định tại Nghị định này.

những chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận thuần vẫn chưa trừ lãi vay và VAT thu nhập doanh nghiệp được xác định theo quy định của pháp lý về kế toán, quản lý VAT và VAT thu nhập doanh nghiệp.

3. Phương pháp phân chia lợi nhuận giữa những bên links:

a) những trường hợp áp dụng phương pháp phân chia lợi nhuận của những bên links, gồm có: Người nộp VAT tham gia tiến hành thanh toán links tổng hợp, đặc trưng, duy nhất, khép kín trong tập đoàn lớn, những hoạt động phát triển sản phẩm mới, sử dụng công nghệ độc quyền, tham gia vào chuỗi giá trị thanh toán độc quyền của tập đoàn lớn hoặc quy trình phát triển, tăng thêm, duy trì, bảo vệ và khai thác tài sản vô hình độc quyền, không tồn tại căn cứ để xác định giá giữa những bên links hoặc những thanh toán có liên quan chặt chẽ, tiến hành đồng thời, những thanh toán tài chính phức tạp liên quan đến nhiều thị trường tài chính trên toàn cầu; hoặc người nộp VAT tham gia những thanh toán links kinh tế số, không tồn tại căn cứ để xác định giá giữa những bên links hoặc tham gia việc tạo giá trị tăng thêm thu được từ hợp lực trong tập đoàn lớn hoặc người nộp VAT tiến hành công dụng tự chủ đối với toàn bộ quy trình sản xuất, Sale và không phải đối tượng áp dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Nguyên tắc áp dụng: Phương pháp phân chia lợi nhuận là phương pháp phân chia tổng lại nhuận của thanh toán links để xác định lợi nhuận của người nộp VAT. Phương pháp phân chia lợi nhuận được áp dụng đối với: Tổng lợi nhuận thực tiễn và lợi nhuận tiềm năng của những thanh toán links quy định tại điểm a khoản này được xác định bằng những số liệu tài chính trên cơ sở những chứng từ hợp lý, hợp lệ; giá trị và lợi nhuận của thanh toán links phải được xác định theo cùng phương pháp kế toán trong toàn bộ thời gian áp dụng phương pháp phân chia lợi nhuận;

c) Phương pháp xác định: Lợi nhuận được điều chỉnh của người nộp VAT được phân chia trên tổng lợi nhuận của thanh toán links, gồm có lợi nhuận thực tiễn và lợi nhuận tiềm năng của những bên tham gia thanh toán links rất có thể thu được.

Lợi nhuận được điều chỉnh của người nộp VAT là tổng lợi nhuận cơ bản và lợi nhuận phụ trội. Lợi nhuận cơ bản xác định theo phương pháp so sánh lợi nhuận quy định tại khoản 2 Điều này. Lợi nhuận phụ trội xác định theo tỷ lệ phân chia dựa trên một hoặc một số yếu tố như doanh thu, chi phí, tài sản hoặc nhân lực của những bên links tham gia thanh toán và thích hợp nguyên tắc thanh toán độc lập.

Trường hợp không đủ thông tin, dữ liệu để phân chia lợi nhuận được điều chỉnh theo quy định trên, việc phân chia rất có thể dựa trên một hoặc một số yếu tố như doanh thu, chi phí, tài sản hoặc nhân lực của những bên links tham gia thanh toán và thích hợp nguyên tắc thanh toán độc lập.

d) Lợi nhuận được điều chỉnh của người nộp VAT là căn cứ xác định thu nhập chịu VAT và số VAT thu nhập doanh nghiệp phải nộp, nhưng không làm giảm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của người nộp VAT.

……………………………………

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *