Ngày 19/03/2021, Chính phủ đã phát hành Nghị định 23/2021/NĐ-CP về sự việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

vì vậy, quy định điều kiện xây dựng trung tâm dịch vụ việc làm cụ thể như sau:

  • Có mục tiêu, tính năng, nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công về sự việc làm.
  • tương thích với quy hoạch mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới).
  • Có trang thiết bị để triển khai những nhiệm vụ theo quy định tại Điều 7 Nghị định này tương thích với tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng do cấp có thẩm quyền phát hành.
  • Có ít nhất 15 người làm việc là viên.
  • Cơ quan có thẩm quyền xây dựng đảm bảo kinh phí cho những hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về sự việc làm theo quy định của pháp lý.

CHÍNH PHỦ

 

 

Số: 23/2021/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH 23/2021/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 37 VÀ ĐIỀU 39 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM, DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Chính phủ phát hành Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, gồm:

1. Điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xây dựng, tổ chức lại, giải thể và tổ chức, hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

2. Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, tịch thu giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 37 của Luật Việc làm, gồm:

a) Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định xây dựng;

b) Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định xây dựng;

c) Trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp trung ương quyết định xây dựng.

2. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật Việc làm.

3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến việc triển khai quy định tại Nghị định này.

Chương II

ĐIỀU KIỆN xây dựng, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Điều 3. Điều kiện xây dựng, tổ chức lại và giải thể

1. Điều kiện xây dựng

a) Có mục tiêu, tính năng, nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công về sự việc làm;

b) tương thích với quy hoạch mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới);

d) Có trang thiết bị để triển khai những nhiệm vụ theo quy định tại Điều 7 Nghị định này tương thích với tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng do cấp có thẩm quyền phát hành;

đ) Có ít nhất 15 người làm việc là viên chức;

e) Cơ quan có thẩm quyền xây dựng đảm bảo kinh phí cho những hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về sự việc làm theo quy định của pháp lý.

2. Điều kiện tổ chức lại và giải thể

Điều kiện tổ chức lại, giải thể trung tâm dịch vụ việc làm triển khai theo quy định của Chính phủ về xây dựng, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm được xây dựng mới, tổ chức lại phải triển khai phương án về trụ sở làm việc, trang thiết bị và nhân sự trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có Quyết định xây dựng. Trường hợp rất cần thiết xây dựng mới trung tâm dịch vụ việc làm thì trung tâm dịch vụ việc làm phải tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư.

Điều 4. Trình tự, thủ tục xây dựng, tổ chức lại và giải thể

Trình tự, thủ tục, hồ sơ xây dựng, tổ chức lại, giải thể trung tâm dịch vụ việc làm triển khai theo quy định của Chính phủ về xây dựng, tổ chức lại, giải thể đơn vị sụ nghiệp công lập.

Điều 5. Thông báo về xây dựng, tổ chức lại, giải thể và hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày ký phát hành Quyết định về xây dựng, tổ chức lại, giải thể trung tâm dịch vụ việc làm, cơ quan phát hành Quyết định có trách nhiệm gửi 01 bản tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

Đối với trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại những điểm a, c khoản 1 Điều 2 Nghị định này thì cơ quan phát hành Quyết định có trách nhiệm gửi thêm 01 bản Quyết định tới Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tiếp sau này gọi chung là cấp tỉnh) nơi trung tâm dịch vụ việc làm đặt trụ sở.

2. Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi trung tâm dịch vụ việc làm đặt trụ sở và thông tin công khai minh bạch trên phương tiện thông tin đại chúng về Quyết định xây dựng, tổ chức lại, địa điểm trụ sở, số Dế yêu, web site của trung tâm dịch vụ việc làm.

Điều 6. Tên của trung tâm dịch vụ việc làm

1. Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

2. Trung tâm dịch vụ việc làm có tên thường gọi bằng tiếng Việt và tiếng quốc tế, hình tượng riêng (nếu có). Tên và hình tượng của trung tâm dịch vụ việc làm đáp ứng những điều kiện sau:

a) Tên của trung tâm dịch vụ việc làm gồm có “Trung tâm dịch vụ việc làm” kèm theo tên địa phương hoặc tên khác do cơ quan quyết định xây dựng đề xuất;

b) Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;

c) Không trùng lắp hoặc gây nhầm lẫn với tên hoặc hình tượng của đơn vị khác đã được xây dựng trước đó.

Điều 7. Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm

1. Hoạt động tư vấn, gồm:

a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề vương quốc cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện tương thích với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm tương thích với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyến; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người tiêu dùng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người tiêu dùng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động.

3. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người tiêu dùng lao động, gồm:

a) Tuyển lao động trải qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người tiêu dùng lao động;

c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở quốc tế theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra quốc tế hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở quốc tế theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở quốc tế theo hợp đồng.

4. Thu thập và cung ứng thông tin thị trường lao động.

5. Phân tích và dự báo thị trường lao động.

6. triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

7. Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và những kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp lý.

8. triển khai những chương trình, dự án công trình về sự việc làm.

Điều 8. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo của trung tâm dịch vụ việc làm gồm Giám đốc và những Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc triển khai theo quy định của Chính phủ về xây dựng, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Căn cứ vào trọng lượng công việc, tính chất, tính chất hoạt động cụ thể, người có thẩm quyền quyết định xây dựng, tổ chức lại, giải thể trung tâm quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm. Việc xây dựng những phòng, ban và những tổ chức cấu thành khác không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (tiếp sau này gọi chung là phòng) thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm triển khai theo quy định của Chính phủ về xây dựng, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm triển khai theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp lý.

Điều 9. Số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc của trung tâm dịch vụ việc làm được xác định trên cơ sở vị trí việc làm, trọng lượng công việc của từng vị trí việc làm, định mức kinh tế – kỹ thuật theo tính năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong trung tâm dịch vụ việc làm sau khi có ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 10. Nguồn kinh phí

1. Nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nguồn kinh phí quản lý Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với những trung tâm dịch vụ việc làm triển khai nhiệm vụ quy định tại khoản 6 Điều 7 Nghị định này.

3. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định của pháp lý.

4. Nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 11. Quy chế hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm

1. Quy chế hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm phải có những nội dung chủ yếu tiếp sau này:

a) Tên, địa chỉ trụ sở, số Dế yêu, web site;

b) Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm;

c) Nhiệm vụ và trách nhiệm của lãnh đạo, những phòng thuộc trung tâm;

d) Trách nhiệm xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về lao động, việc làm;

đ) Quy trình cung ứng dịch vụ việc làm;

e) Cơ chế quản lý tài sản, tài chính;

g) Cơ chế phối hợp công tác;

h) Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, tương thích với tính chất của trung tâm.

2. Trung tâm dịch vụ việc làm xây dựng Quy chế hoạt động của trung tâm theo quy định tại khoản 1 Điều này và trình Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý ký phát hành.

3. Quy chế hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm được niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở của trung tâm.

4. Giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tổ chức, triển khai Quy chế hoạt động của trung tâm.

Điều 12. Quản lý hoạt động dịch vụ việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm

1. Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận, lập hồ sơ những cơ quan, tổ chức và cá nhân đến đăng ký dịch vụ việc làm theo những Mẫu số 01, 01a, 02, 03, 03a Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

2. Trung tâm dịch vụ việc làm triển khai theo dõi tình trạng việc làm cho người lao động được giới thiệu hoặc cung ứng tối thiểu 03 tháng hoặc trong thời gian triển khai hợp đồng lao động đối với những trường hợp triển khai hợp đồng lao động dưới 03 tháng theo Mẫu số 04 Phụ lục 01 phát hành kèm theo Nghị định này.

3. triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức cung ứng những dịch vụ và quản lý hoạt động dịch vụ việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm đảm bảo theo những quy định của pháp lý và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 13. Trách nhiệm của trung tâm dịch vụ việc làm

1. triển khai tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung ứng thông tin thị trường lao động miễn phí.

2. Bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về sự việc làm theo những tiêu chuẩn, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Tổ chức triển khai những hoạt động thanh toán việc làm, xây dựng dữ liệu người tìm việc, việc làm trống để kết nối cung cầu lao động.

4. triển khai đúng quy định của pháp lý về tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

5. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 05 Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này gửi cơ quan trực tiếp quản lý và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo hằng năm gửi trước ngày 20 tháng 12.

Chương III

ĐIỀU KIỆN CẤP, GIA HẠN, CẤP LẠI, tịch thu GIẤY PHÉP VÀ
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Mục 1

ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, CẤP LẠI, tịch thu GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Điều 14. Điều kiện cấp giấy phép

1. Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc về của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

2. Doanh nghiệp đã triển khai ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

3. Người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp triển khai hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

a) Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không thuộc một trong những trường hợp tiếp sau này: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;

c) Có trình độ từ ĐH trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Điều 15. Thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, tịch thu giấy phép

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính ủy quyền (tiếp sau này gọi chung là cơ quan nhà nước có thẩm quyền) cấp, gia hạn, cấp lại, tịch thu giấy phép đối với doanh nghiệp.

Điều 16. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

1. Nội dung giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 01 Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này.

2. Thời hạn của giấy phép được quy định như sau:

a) Thời hạn giấy phép tối đa là 60 tháng;

b) Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng;

c) Thời hạn giấy phép được cấp lại bằng thời hạn sót lại của giấy phép đã được cấp trước đó.

Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này.

2. 01 bản sao được xác thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

3. Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 03 Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này.

4. Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này.

5. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp lý về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người quốc tế không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc vẫn chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của quốc tế.

những văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng quốc tế thì phải được dịch ra tiếng Việt, xác thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp lý.

6. 01 bản sao xác thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 hoặc một trong những văn bản minh chứng thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp như sau:

a) Bản sao được xác thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp;

b) Bản sao được xác thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo cơ chế bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo cơ chế bầu cử) của người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).

những văn bản quy định tại điểm a, điểm b khoản này là văn bản của quốc tế thì phải được dịch ra tiếng Việt, xác thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp lý.

Điều 18. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép

1. Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

2. Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại Điều 17 Nghị định này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản reply doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Điều 19. Gia hạn giấy phép

1. Doanh nghiệp được gia hạn giấy phép phải bảo đảm những quy định sau:

a) Bảo đảm những điều kiện quy định tại Điều 14 Nghị định này;

b) Không thuộc trường hợp bị tịch thu giấy phép theo quy định tại Điều 21 Nghị định này;

c) Tuân thủ đầy đủ cơ chế báo cáo quy định tại Nghị định này;

d) Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước thời điểm hết hạn của giấy phép ít nhất 20 ngày làm việc.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, gồm:

a) Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này;

b) Văn bản quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này;

c) những văn bản quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 17 Nghị định này đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp lý của doanh nghiệp.

3. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy phép

a) Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị gia hạn giấy phép;

b) Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đảm bảo theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, gia hạn giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không gia hạn giấy phép thì có văn bản reply doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

……………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *