Vừa qua vào ngày 10/04/2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Nghị định 31/2019/NĐ-CP về việc hướng dẫn Luật Tố cáo. Văn bản này có hiệu lực từ ngày 28/05/2019. Sau đây là nội dung của nghị định, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Nội dung Nghị định 31/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 31/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT TỐ CÁO

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ;