Từ ngày 01/06/2021, Nghị định 43/2021/NĐ-CP do Chính phủ phát hành ngày 31/03/2021 chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

do đó quy định những đối tượng được khai thác và sử dụng dữ liệu trên cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước thì không cần sự đồng ý như:

  • BHXH Việt Nam (phục vụ hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành);
  • Bộ LĐ-TBvàamp;XH (phục vụ quản lý về bảo hiểm xã hội, việc làm và an sinh xã hội);
  • Bộ Y tế (phục vụ quản lý trong lĩnh vực y tế gồm có cả những thông tin, dữ liệu về bảo hiểm y tế);
  • Văn phòng Chính phủ (phục vụ chỉ huy, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ);
  • Bộ TTvàamp;TT (phối kết hợp với những nguồn dữ liệu khác tạo ra những thông tin ngày càng tăng phục vụ mục đích tham mưu, hỗ trợ phát hành chính sách trong Chính phủ điện tử, Chính phủ số);
  • Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (phục vụ quản lý trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng);
  • những cơ quan quản lý nhà nước theo công dụng, nhiệm vụ khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ những hoạt động quản lý nhà nước theo thẩm quyền.

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 43/2021/NĐ-CP

TP. Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH 43/2021/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU vương quốc VỀ BẢO HIỂM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật An toàn, dọn dẹp vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật thanh toán điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng bốn năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Chính phủ phát hành Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về sự việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

Điều 3. Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm

1. Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm là Cơ sở dữ liệu vương quốc lưu trữ thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thông tin về y tế, an sinh xã hội được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ về bảo hiểm của công dân.

2. Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm là cơ sở dữ liệu của Chính phủ được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, dùng chung cho những cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung ứng chính xác, kịp thời thông tin về bảo hiểm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và yêu cầu chính đáng của những cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm

1. Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm được xây dựng, quản lý triệu tập, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

2. Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm được update đầy đủ, chính xác và kịp thời ngay sau khi những thủ tục hành chính, nghiệp vụ có liên quan đã hoàn thành; duy trì hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng của những cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp lý.

3. Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin.

4. Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm tuân thủ những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn dọn dẹp vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công nghệ thông tin, Luật thanh toán điện tử; những quy định pháp lý về kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; quy định về quản lý, kết nối và sẻ chia dữ liệu số của cơ quan nhà nước; những quy định về bảo đảm bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và những quy định pháp lý khác có liên quan.

Điều 5. Những hành vi không được làm

1. cung ứng thông tin không đúng thực sự.

2. Phá hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quy trình vận hành, duy trì ổn định, liên tục của Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

3. Truy cập trái phép vào Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm; sao chép, làm sai lệch thông tin, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái pháp lý trong Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

4. Khai thác, sử dụng hoặc bật mí thông tin từ Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm không đúng quy định, xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

Chương II

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU vương quốc VỀ BẢO HIỂM

Mục 1. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU vương quốc VỀ BẢO HIỂM

Điều 6. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm

1. Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm gồm có những thông tin sau:

a) Dữ liệu cơ bản cá nhân gồm có: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, số định danh cá nhân hoặc số chứng tỏ nhân dân; dân tộc; quốc tịch; nơi đăng ký khai sinh; quê quán, nơi thường trú; họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng tỏ nhân dân của cha, mẹ, vợ, anh xã hoặc người đại diện hợp pháp;

b) Thông tin liên hệ của công dân;

c) Nhóm thông tin về hộ gia đình: Mã hộ gia đình; địa chỉ; danh sách những thành viên trong hộ gia đình;

d) Nhóm thông tin về bảo hiểm xã hội: Mã số bảo hiểm xã hội; mã đơn vị quản lý người tham gia; cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý; loại đối tượng bảo hiểm xã hội; phương thức đóng; quy trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; mã số VAT;

đ) Nhóm thông tin về bảo hiểm y tế: Mã mức hưởng; loại đối tượng; nơi đăng ký khám chữa bệnh thuở đầu; thời điểm hết hạn; thời điểm đủ 05 năm liên tục; quy trình đóng, hưởng;

e) Nhóm thông tin về bảo hiểm thất nghiệp: quy trình đóng, hưởng; thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp;

g) Nhóm thông tin về người tiêu dùng lao động gồm: Tên; mã số doanh nghiệp/số quyết định xây dựng; mã số VAT; địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề Marketing (hoặc ngành, nghề Marketing chính)/lĩnh vực hoạt động; số Smartphone, thư điện tử; loại hình doanh nghiệp/loại hình tổ chức; phương thức đóng;

h) Nhóm thông tin cơ bản về y tế;

i) Nhóm thông tin về an sinh xã hội;

2. Thông tin được quy định tại những điểm d, đ và e khoản 1 Điều này là dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

Điều 7. Thu thập thông tin trong Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm

1. Thông tin quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 được khai thác từ Cơ sở dữ liệu vương quốc về dân cư.

2. Thông tin quy định tại những điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 6 được trích, chọn và đồng bộ hóa dữ liệu từ những cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.

3. Thông tin quy định tại điểm g khoản 1 Điều 6 được đồng bộ hóa dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp và những cơ sở dữ liệu khác có liên quan.

4. Thông tin quy định tại điểm h khoản 1 Điều 6 được trích, chọn và đồng bộ hóa dữ liệu từ những cơ sở dữ liệu do Bộ Y tế quản lý.

5. Thông tin quy định tại điểm i khoản 1 Điều 6 được trích, chọn và đồng bộ hóa dữ liệu từ những cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.

6. Trường hợp dữ liệu quy định tại khoản 1 Điều 6 vẫn chưa thể thu thập theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này thì được đồng bộ hóa dữ liệu từ nguồn dữ liệu chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và những nguồn dữ liệu khác có liên quan.

Điều 8. update, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm

1. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm được update, điều chỉnh từ những nguồn sau:

a) Kết quả của quy trình tiến hành những thủ tục hành chính, nghiệp vụ;

b) Đề xuất sửa đổi, bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thay đổi hoặc phát hiện những thông tin trong Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm gần đầy đủ, chính xác;

c) Từ những Cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi có thay đổi.

2. những cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu vương quốc và cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan có trách nhiệm update, điều chỉnh những thông tin tại khoản 1 Điều này.

Điều 9. Kinh phí cho Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm

1. Đối với những bộ, cơ quan trung ương và địa phương: kinh phí tiến hành theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Đối với nhiệm vụ giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam: kinh phí tiến hành được sử dụng từ nguồn chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và kinh phí quản lý khác theo quy định của pháp lý.

Mục 2. KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU vương quốc VỀ BẢO HIỂM

Điều 10. Đối tượng khai thác, sử dụng dữ liệu

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm phục vụ những hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực bảo hiểm.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, việc làm và an sinh xã hội.

3. Bộ Y tế khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế gồm có cả những thông tin, dữ liệu về bảo hiểm y tế.

4. Văn phòng Chính phủ khai thác dữ liệu phục vụ chỉ huy, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông khai thác, sử dụng dữ liệu để phối kết hợp với những nguồn dữ liệu khác tạo ra những thông tin ngày càng tăng phục vụ mục đích tham mưu, hỗ trợ phát hành chính sách trong Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

6. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

7. những cơ quan quản lý nhà nước theo công dụng, nhiệm vụ khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ những hoạt động quản lý nhà nước theo thẩm quyền.

8. Cơ quan, tổ chức và cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin của tôi; thông tin cá nhân của người khác nếu được người đó đồng ý theo quy định của pháp lý.

Điều 11. Cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm qua Cổng dữ liệu vương quốc, Cổng dịch vụ công vương quốc, Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và những hình thức khác do cơ quan có thẩm quyền cung ứng.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có quyền trích xuất thông tin của tôi trong Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm. Dữ liệu trích xuất được ký số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và có giá trị như văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cung ứng.

3. Cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cá nhân cung ứng những giấy tờ liên quan nếu đã khai thác được thông tin của cá nhân từ Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

Điều 12. Kết nối, sẻ chia dữ liệu

Việc kết nối, sẻ chia thông tin giữa Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm với những cơ sở dữ liệu vương quốc khác và những cơ sở dữ liệu chuyên ngành được tiến hành theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng bốn năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và sẻ chia dữ liệu số trong cơ quan nhà nước (tiếp trong tương lai được viết là Nghị định số 47/2020/NĐ-CP).

Mục 3. QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU vương quốc VỀ BẢO HIỂM

Điều 13. Quản lý nhà nước đối với Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế theo phạm vi, quyền hạn của tôi giúp Chính phủ tiến hành công dụng quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của tôi giúp Chính phủ tiến hành công dụng quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

Điều 14. Kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm

1. Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm được kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu theo Điều 16 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tự tổ chức kiểm tra, đánh giá, duy trì định kỳ dữ liệu và gửi báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Chương III

TỔ CHỨC tiến hành

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. cung ứng thông tin được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 6 Nghị định này và đảm bảo tính chính xác, kịp thời thông tin do mình cung ứng.

2. Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và những cơ quan liên quan trong việc quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Y tế

1. cung ứng thông tin được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 6 Nghị định này và đảm bảo tính chính xác, kịp thời thông tin do mình cung ứng.

2. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và những cơ quan liên quan trong việc quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Kết nối Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm với nền tảng tích hợp sẻ chia dữ liệu vương quốc để cung ứng những dịch vụ dữ liệu cho những hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước.

2. Kết nối Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm với Cổng dữ liệu vương quốc, Hệ thống quản lý dịch vụ sẻ chia dữ liệu để phục vụ những cơ quan nhà nước tiến hành những thủ tục yêu cầu và xử lý yêu cầu kết nối, sẻ chia dữ liệu.

3. Nghiên cứu, khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm với những Cơ sở dữ liệu vương quốc, cơ sở dữ liệu của những bộ, ngành, địa phương để cung ứng thông tin phục vụ chỉ huy điều hành, xây dựng chính sách, chiến lược phát triển Chính phủ điện tử.

4. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và những cơ quan liên quan xây dựng, phát hành theo thẩm quyền quy định, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về cấu trúc dữ liệu trao đổi giữa hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu vương quốc về bảo hiểm.

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Công an

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng quy định về kết nối và sẻ chia thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Công an quản lý tương thích với những quy định về bảo mật và an toàn thông tin, đảm bảo an ninh vương quốc.

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng quy định về kết nối và sẻ chia thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý tương thích với những quy định về bảo mật và an toàn thông tin, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Điều 20. Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ

1. Kết nối và sẻ chia dữ liệu xác thực từ bản sao điện tử và những dữ liệu dịch vụ công liên quan đến Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm theo quy định hiện hành.

2. Kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm Thông tin, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm phục vụ sự chỉ huy, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 21. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

2. Chủ trì xây dựng, update, duy trì, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

3. Chủ trì, phối hợp những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc xây dựng quy trình thu thập, update, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

4. cung ứng dữ liệu của Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm theo những quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

5. Kết nối, cung ứng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm lên Cổng dữ liệu vương quốc phục vụ cơ quan, tổ chức và cá nhân khai thác thông tin theo quy định tại Nghị định này. Việc kết nối, sẻ chia thông tin phải đảm bảo bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

6. Rà soát những quy định, thủ tục trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế để đơn giản hóa giấy tờ cá nhân trên cơ sở sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

7. Quản lý, vận hành hệ thống hoạt động thông suốt, liên tục; đảm bảo điều kiện hạ tầng phục vụ kết nối, trao đổi dữ liệu theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

8. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng phương án, giải pháp ứng cứu sự cố về an toàn thông tin, an ninh mạng cho hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu vương quốc về bảo hiểm; xây dựng và tiến hành giải pháp giám sát an toàn hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

9. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và những cơ quan liên quan xây dựng, phát hành theo thẩm quyền quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu trao đổi, những quy chế, quy trình sẻ chia dữ liệu trong phạm vi dữ liệu chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý; phát hành quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu vương quốc được giao làm chủ quản, cơ sở dữ liệu của những bộ, ngành thuộc phạm vi quản lý của tôi.

Điều 22. Trách nhiệm của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. sẻ chia, kết nối những thông tin trong Cơ sở dữ liệu vương quốc và cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang quản lý với Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

2. Rà soát những quy định, thủ tục thuộc phạm vi, công dụng quản lý để đơn giản hóa giấy tờ cá nhân trên cơ sở sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

Điều 23. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Được quyền khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm theo quy định tại Nghị định này.

2. Được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp lý khiếu nại, tố cáo khi bị vi phạm quyền khai thác, sử dụng dữ liệu của tôi.

3. Tuân thủ những nguyên tắc quy định tại Điều 4 Nghị định này và những quy định của cấp có thẩm quyền về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu vương quốc về Bảo hiểm.

4. Bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu do mình cung ứng. update, thông báo kịp thời cho cơ quan chủ quản dữ liệu khi có sự thay đổi hoặc có sai sót đối với dữ liệu cung ứng.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

Điều 25. Trách nhiệm thi hành

những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân vô thượng;
– Viện kiểm sát nhân dân vô thượng;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính vương quốc;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của những đoàn thể;
– Ủy ban vương quốc về ứng dụng CNTT;
– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
những vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KSTT (2b). PVHữu

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *