Từ ngày 01/04/2021, Nghị định 50/2021/NĐ-CP do Chính phủ phát hành chính thức có hiệu lực. Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. do đó quy định cụ thể như sau:

  • những hợp đồng xây dựng đã ký và đang triển khai trước ngày 01/4/2021 thì triển khai theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày 01/4/2021 và nội dung hợp đồng đã ký.
  • những hợp đồng xây dựng đang trong quy trình đàm phán, vẫn chưa được ký kết nếu có nội dung vẫn chưa tương thích với quy định tại Nghị định 50/2021 thì báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư kiểm tra, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, quy trình, kết quả của dự án công trình đầu tư xây dựng và không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của những bên.
  • Nội dung về hợp đồng xây dựng trong những hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê duyệt nhưng vẫn chưa phát hành nếu có nội dung nào vẫn chưa tương thích với quy định tại Nghị định 50/2021 thì phải điều chỉnh lại cho tương thích;

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 50/2021/NĐ-CP

Thủ Đô Hà Nội, ngày 01 tháng tư năm 2021

 NGHỊ ĐỊNH 50/2021/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2015/NĐ-CP NGÀY 22 tháng tư NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, Marketing tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chính phủ phát hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng tư năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng tư năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. Nghị định này áp dụng đối với những tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý triển khai hợp đồng xây dựng thuộc những dự án công trình đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà quốc tế đầu tư công và hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp dự án công trình PPP với những nhà thầu xây dựng triển khai những gói thầu thuộc dự án công trình đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gọi tắt là dự án công trình PPP).

những tổ chức, cá nhân tìm hiểu thêm những quy định tại Nghị định này để xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng đối với những dự án công trình sử dụng vốn khác.”

2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 1 và khoản 2 Điều 3 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c của khoản 1 như sau:

“c) Hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị là hợp đồng triển khai việc mua sắm vật tư, thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu mua sắm vật tư, thiết bị là hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị cho toàn bộ những công trình của một dự án công trình đầu tư xây dựng.”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm đ của khoản 1 như sau:

“đ) Hợp đồng thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị (tiếng Anh là Engineering – Procurement viết tắt là EP) là hợp đồng để triển khai việc thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị là hợp đồng thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị cho toàn bộ những công trình của một dự án công trình đầu tư xây dựng.”

c) Sửa đổi, bổ sung điểm e của khoản 1 như sau:

“e) Hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Procurement – Construction viết tắt là PC) là hợp đồng để triển khai việc mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình là hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng toàn bộ những công trình của một dự án công trình đầu tư xây dựng.”

d) Sửa đổi, bổ sung điểm g của khoản 1 như sau:

“g) Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng EPC) là hợp đồng để triển khai những công việc từ thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình và chạy thử, nghiệm thu, bàn giao cho bên giao thầu; hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng toàn bộ những công trình của một dự án công trình đầu tư xây dựng.

Hợp đồng EPC được ưu tiên áp dụng đối với dự án công trình phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và phải tuân thủ chặt chẽ tính đồng bộ, thống nhất từ khâu thiết kế đến khâu cung ứng thiết bị, thi công, đào tạo chuyển giao công nghệ. Trước khi quyết định áp dụng loại hợp đồng EPC, người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức đánh giá những yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, rút ngắn thời gian triển khai của dự án công trình, tính đồng bộ từ khâu thiết kế, cung ứng thiết bị, thi công xây dựng công trình đến khâu đào tạo vận hành, chuyển giao công trình để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của dự án công trình được phê duyệt và đảm bảo tính khả thi của việc áp dụng hợp đồng EPC so với những loại hợp đồng khác.”

đ) Bổ sung điểm i1 vào sau điểm i khoản 1 như sau:

“i1) Hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ là hợp đồng xây dựng để triển khai những gói thầu và có giá trị không vượt quá hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ theo quy định của pháp lý về đấu thầu, đồng thời nội dung công việc thuộc phạm vi của hợp đồng có tính chất kỹ thuật đơn giản, dễ triển khai.”

e) Bổ sung điểm d1, d2 vào sau điểm d khoản 2 như sau:

“d1) Hợp đồng theo chi phí cộng phí;

d2) Hợp đồng xây dựng khác.”

g) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 như sau:

“đ) Hợp đồng theo giá phối kết hợp là hợp đồng xây dựng sử dụng phối kết hợp những loại giá hợp đồng nêu từ điểm a đến điểm d2 khoản này.”

3. Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 4 như sau:

“5. Trước khi ký phối kết hợp đồng EPC những bên phải thỏa thuận cụ thể những nội dung chủ yếu sau:

a) Phạm vi công việc dự kiến triển khai theo hợp đồng EPC;

b) Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, loại, cấp công trình; quy mô, công suất và phương án sản phẩm được lựa chọn, năng lực khai thác sử dụng;

c) những thông tin về những tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, địa chất công trình, địa chất thủy văn, thủy văn của khu vực nơi xây dựng công trình;

d) những yêu cầu về thiết kế xây dựng và một số thông số thiết kế lúc đầu;

đ) những phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị và thương mại; nguồn gốc nguồn gốc thiết bị, sản phẩm; giải pháp về mặt công nghệ kết nối thích ứng với những hệ thống kỹ thuật hiện hữu (nếu có);

e) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài phạm vi công trình; giải pháp phòng, chống cháy, nổ thuộc phạm vi của gói thầu EPC;

g) Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng;

h) những yêu cầu về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thử nghiệm, vận hành chạy thử, bảo hành và bảo trì công trình;

i) Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đúng công trình, những kích thước, kết cấu chính của công trình xây dựng thuộc phạm vi của gói thầu EPC;

k) Danh mục và mức độ áp dụng những quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng trong thiết kế, cung ứng thiết bị và thi công xây dựng công trình;

l) những hướng dẫn kỹ thuật đối với vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật; quy trình vận hành từng phần và toàn bộ công trình thuộc phạm vi của gói thầu EPC;

m) Yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, phòng chống cháy và nổ và những vấn đề khác;

n) những yêu cầu liên quan đến những thủ tục phê duyệt; số lượng những loại hồ sơ, tài liệu và mốc thời gian phải nộp cho bên giao thầu;

o) Kế hoạch quy trình triển khai và những mốc hoàn thành những công việc, hạng mục công trình chủ yếu và toàn bộ công trình để đưa vào khai thác, sử dụng;

p) Phân định trách nhiệm giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về cung ứng điện, nước, thông tin liên lạc, đường giao thông nội bộ và những dịch vụ khác có sẵn trên công trường và việc xử lý giao diện giữa những gói thầu trong cùng một dự án công trình xây dựng.”

4. Bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 7 như sau:

“7. Đối với hợp đồng EPC:

a) Trước khi tiến hành mua sắm vật tư, thiết bị cho hợp đồng EPC bên nhận thầu phải tiến hành lập những yêu cầu về thông số kỹ thuật, công nghệ, nguồn gốc nguồn gốc để trình bên giao thầu cho ý kiến chấp thuận trước khi tiến hành mua sắm nêu những bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Việc chấp thuận của bên giao thầu không làm giảm trách nhiệm của bên nhận thầu đối với việc mua sắm vật tư, thiết bị cho hợp đồng EPC. Trường hợp những bên không thỏa thuận trong hợp đồng EPC thì bên nhận thầu có trách nhiệm tuân thủ hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và những thông số kỹ thuật, công nghệ, nguồn gốc nguồn gốc kèm theo của vật tư, thiết bị công nghệ trong hợp đồng EPC.

b) Bên nhận thầu rất có thể trực tiếp tiến hành mua sắm hoặc thuê thầu phụ để mua sắm vật tư, thiết bị cho hợp đồng EPC.”

5. Bổ sung một số điểm vào khoản 3 và khoản 5 của Điều 15 như sau:

a) Bổ sung điểm d1 vào sau điểm d khoản 3 như sau:

“d1) Giá hợp đồng theo chi phí cộng phí là giá hợp đồng vẫn chưa xác định được giá trị tại thời điểm ký phối kết hợp đồng, những bên chỉ thỏa thuận về chi phí quản lý, chi phí chung và lợi nhuận do vẫn chưa đủ cơ sở xác định phạm vi công việc và chi phí trực tiếp để triển khai những công việc của hợp đồng.

Mức chi phí quản lý, chi phí chung và lợi nhuận được những bên thỏa thuận theo tỷ lệ (%) hoặc theo một giá trị cụ thể trên cơ sở chi phí trực tiếp trong thực tiễn hợp lý, hợp lệ rất cần thiết để triển khai những công việc của hợp đồng được những bên xác nhận;

Mức chi phí quản lý, chi phí chung và lợi nhuận được cố định hoặc thay đổi (tăng, giảm có hoặc không khống chế mức tối đa, tối thiểu) tùy theo mức chi phí trực tiếp trong thực tiễn do những bên thỏa thuận trong hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi của những bên.”

b) Bổ sung điểm d1 vào sau điểm d khoản 5 như sau:

“d1) Đối với hợp đồng chi phí cộng phí

Giá hợp đồng theo chi phí cộng phí chỉ áp dụng với những gói thầu mà tại thời điểm ký phối kết hợp đồng những bên vẫn chưa đủ cơ sở xác định phạm vi công việc, nhu cầu rất cần thiết về sự việc sử dụng vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công để triển khai những công việc dự kiến của hợp đồng.”

6. Bổ sung một điểm vào khoản 4 và một khoản vào sau khoản 5 của Điều 18 như sau:

a) Bổ sung điểm a1 vào sau điểm a khoản 4 như sau:

“a1) Riêng hợp đồng đơn giản, quy mô nhỏ, chủ đầu tư kiểm tra, quyết định việc triển khai bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đảm bảo tương thích với tính chất công việc của hợp đồng và giảm sút thủ tục không rất cần thiết.”

b) Bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 như sau:

“5a. Riêng hợp đồng đơn giản, quy mô nhỏ, việc tạm ứng hoặc không tạm ứng do bên giao thầu và bên nhận thầu kiểm tra, thống nhất theo đề nghị của bên nhận thầu bảo đảm tương thích với yêu cầu của gói thầu, giảm sút thủ tục không rất cần thiết.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 22 như sau:

“3. Thời hạn triển khai quyết toán hợp đồng xây dựng triển khai theo quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.”

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

“Điều 23. Thanh lý hợp đồng xây dựng

Việc thanh lý hợp đồng xây dựng triển khai theo quy định tại khoản 3 Điều 147 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và khoản 4 Điều 147 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.”

9. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 31 như sau:

“d) Đối với hợp đồng EPC được xác lập trải qua lựa chọn nhà thầu EPC ngay sau khi thiết kế cơ sở được phê duyệt: Nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kịp thời những thiết kế được triển khai sau thiết kế cơ sở đã được người quyết định đầu tư quyết định khi phê duyệt dự án công trình theo đúng quy định của pháp lý, không gồm có dự toán xây dựng của những công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi của hợp đồng EPC.

Trường hợp hợp đồng EPC được xác lập trải qua lựa chọn nhà thầu EPC ngay sau khi thiết kế FEED được phê duyệt: Nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kịp thời những thiết kế được triển khai sau thiết kế FEED đã được người quyết định đầu tư quyết định khi phê duyệt dự án công trình theo đúng quy định pháp lý, không gồm có dự toán xây dựng của những công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi của hợp đồng EPC.”

10. Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 32 như sau:

“e) Đối với hợp đồng EPC được xác lập trải qua lựa chọn nhà thầu EPC ngay sau khi thiết kế cơ sở được phê duyệt: Lập những thiết kế được triển khai sau thiết kế cơ sở đã được người quyết định đầu tư quyết định khi phê duyệt dự án công trình tương thích với thiết kế cơ sở được duyệt, không gồm có dự toán xây dựng những hạng mục công trình, công trình thuộc phạm vi của hợp đồng EPC.

Trường hợp hợp đồng EPC được xác lập trải qua lựa chọn nhà thầu EPC ngay sau khi thiết kế FEED được phê duyệt: Lập những thiết kế được triển khai sau thiết kế FEED đã được người quyết định đầu tư quyết định khi phê duyệt dự án công trình tương thích với thiết kế FEED được duyệt, không gồm có dự toán xây dựng những hạng mục công trình, công trình thuộc phạm vi của hợp đồng EPC.”

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35 như sau:

“2. Hợp đồng xây dựng chỉ được điều chỉnh trong những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Trường hợp khi Nhà nước thay đổi chính sách tác động trực tiếp đến việc triển khai hợp đồng xây dựng, thì việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được áp dụng cho phần công việc bị tác động của sự thay đổi chính sách đó và việc điều chỉnh triển khai theo quy định của cơ quan phát hành, hướng dẫn triển khai chính sách.”

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:

“Điều 36. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian triển khai hợp đồng gồm có cả thời gian được gia hạn triển khai hợp đồng theo quy định của pháp lý.

2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong những trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

3. Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những trọng lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung ứng thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải triển khai theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải triển khai) và những trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

4. Giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt (gồm có cả chi phí dự trữ cho gói thầu đó) thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh; trường hợp vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì phải được chấp thuận chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng của người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc Bộ trưởng bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi được giao đối với những dự án công trình đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư trước khi triển khai điều chỉnh và phải đảm bảo đủ vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá gói thầu triển khai theo quy định của pháp lý về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và pháp lý về đấu thầu.”

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 37 như sau:

“3. Đối với những trọng lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà vẫn chưa tồn tại quy định về đơn giá hoặc phương pháp xác định đơn giá trong hợp đồng, những bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận, thống nhất đơn giá hoặc nguyên tắc, phương pháp xác định giá để triển khai trọng lượng công việc này trước khi triển khai.”

14. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2 và khoản 3 Điều 38 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 như sau:

“b) Trường hợp trọng lượng công việc trong thực tiễn triển khai tăng hoặc giảm lớn hơn 20% trọng lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, đồng thời làm thay đổi trên 0,25% giá trị hợp đồng và trên 1% đơn giá của công việc đó hoặc trọng lượng phát sinh vẫn chưa tồn tại đơn giá trong hợp đồng thì những bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho những trọng lượng này để thanh toán.

Trường hợp trọng lượng công việc trong thực tiễn triển khai tăng lớn hơn 20% trọng lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, đơn giá mới chỉ được áp dụng cho phần trọng lượng trong thực tiễn triển khai vượt quá 120% trọng lượng ghi trong hợp đồng.

Trường hợp trọng lượng công việc trong thực tiễn triển khai giảm lớn hơn 20% trọng lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, đơn giá mới được áp dụng cho toàn bộ trọng lượng công việc trong thực tiễn hoàn thành được nghiệm thu.”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 như sau:

“a) Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng gồm có: phương pháp bù trừ trực tiếp và phương pháp điều chỉnh bằng công thức điều chỉnh như quy định tại điểm b khoản này. Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá phải tương thích với tính chất công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được những bên thỏa thuận trong hợp đồng. Chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng bằng công thức điều chỉnh tại điểm b khoản 3 Điều này là chỉ số giá xây dựng.”

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 42 như sau:

“Điều 42. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng

Việc thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng triển khai theo quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và khoản 2 Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.”

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 54 như sau:

“2. Bộ Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai những quy định của pháp lý về hợp đồng xây dựng; hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng, phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, những loại hợp đồng xây dựng, mẫu hợp đồng xây dựng; hướng dẫn mẫu hợp đồng EPC; hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ và những nội dung rất cần thiết khác của Nghị định này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hợp đồng xây dựng.”

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

1. những hợp đồng xây dựng đã ký và đang triển khai trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì triển khai theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và nội dung hợp đồng đã ký.

2. những hợp đồng xây dựng đang trong quy trình đàm phán, vẫn chưa được ký kết nếu có nội dung vẫn chưa tương thích với quy định tại Nghị định này thì báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư kiểm tra, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, quy trình, kết quả của dự án công trình đầu tư xây dựng và không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của những bên.

3. Nội dung về hợp đồng xây dựng trong những hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê duyệt nhưng vẫn chưa phát hành nếu có nội dung nào vẫn chưa tương thích với quy định tại Nghị định này thì phải điều chỉnh lại cho tương thích; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng vẫn chưa đóng thầu, nếu có thay đổi nội dung liên quan đến hợp đồng cho tương thích với những quy định của Nghị định này, thì phải thông báo cho toàn bộ những nhà thầu đã mua hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu biết để điều chỉnh những nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho tương thích; trường hợp đã đóng thầu thì triển khai theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức triển khai

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

2. những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng những tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị những tập đoàn lớn kinh tế, những tổng công ty nhà nước và những tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;
– Vãn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân vô thượng;
– Viện kiểm sát nhân dân vô thượng;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính vương quốc;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của những đoàn thể;
– những tập đoàn lớn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, những vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, CN (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *