Ngày 19/04/2021, Chính phủ đã phát hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm, Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp, Thuế VAT thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

do đó, Nghị định 52 quy định những đối tượng Doanh nghiệp, tổ chức, hộ Marketing, cá nhân hoạt động sản xuất trong những ngành kinh tế được gia hạn Thuế VAT như:

  • Hoạt động xuất bản; điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;
  • Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với Thuế VAT TNDN của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);
  • Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi những loại; sản xuất mô tô, xe máy;
  • Thoát nước và xử lý nước thải…

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 52/2021/NĐ-CP

TP. Hà Nội, ngày 19 tháng bốn năm 2021

NGHỊ ĐỊNH 52/2021/NĐ-CP

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP Thuế VAT GIÁ TRỊ tăng thêm, Thuế VAT THU NHẬP DOANH NGHIỆP, Thuế VAT THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý Thuế VAT ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ phát hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm, Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp, Thuế VAT thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm, Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp, Thuế VAT thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với những đối tượng sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ Marketing, cá nhân hoạt động sản xuất trong những ngành kinh tế sau:

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và những sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su đặc và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

c) Xây dựng;

d) Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

đ) Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

e) Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi những loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;

g) Thoát nước và xử lý nước thải.

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ Marketing, cá nhân hoạt động Marketing trong những ngành kinh tế sau:

a) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động Marketing BĐS Nhà Đất;

b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của những đại lý du lịch, Marketing tua du lịch và những dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

c) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và những hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;

d) Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và những hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;

đ) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

Danh mục ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác định theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phát hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Phân ngành kinh tế theo Phụ lục I phát hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg gồm 5 cấp và việc xác định ngành kinh tế được áp dụng theo nguyên tắc: Trường hợp tên ngành kinh tế nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn gồm có toàn bộ những ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 1; trường hợp thuộc ngành cấp 2 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn gồm có toàn bộ những ngành kinh tế thuộc phân cấp 3, cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 2; trường hợp thuộc ngành cấp 3 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn gồm có toàn bộ những ngành kinh tế thuộc phân cấp 4, cấp 5 của ngành cấp 3; trường hợp thuộc ngành cấp 4 thì ngành kinh tế được áp dụng quy định gia hạn gồm có toàn bộ những ngành kinh tế thuộc phân cấp 5 của ngành cấp 4.

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ Marketing, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế tiến hành những giải pháp hỗ trợ quý khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu tác động do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ Marketing, cá nhân Marketing quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ Marketing, cá nhân Marketing có hoạt động sản xuất, Marketing và phát sinh doanh thu trong năm 2020 hoặc năm 2021.

Điều 3. Gia hạn thời hạn nộp Thuế VAT và tiền thuê đất

1. Đối với Thuế VAT giá trị tăng thêm (trừ Thuế VAT giá trị tăng thêm khâu nhập khẩu)

a) Gia hạn thời hạn nộp Thuế VAT đối với số Thuế VAT giá trị tăng thêm phát sinh phải nộp (gồm có cả số Thuế VAT phân chia cho những địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp Thuế VAT có trụ sở chính, số Thuế VAT nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính Thuế VAT từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai Thuế VAT giá trị tăng thêm theo tháng) và kỳ tính Thuế VAT quý 1, quý 2 năm 2021 (đối với trường hợp kê khai Thuế VAT giá trị tăng thêm theo quý) của những doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng đối với số Thuế VAT giá trị tăng thêm từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý 1, quý 2 năm 2021, thời gian gia hạn là 04 tháng đối với số Thuế VAT giá trị tăng thêm của tháng 7 năm 2021, thời gian gia hạn là 03 tháng đối với số Thuế VAT giá trị tăng thêm của tháng 8 năm 2021. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm theo quy định của pháp lý về quản lý Thuế VAT.

Trường hợp người nộp Thuế VAT khai bổ sung hồ sơ khai Thuế VAT của kỳ tính Thuế VAT được gia hạn dẫn đến làm tăng số Thuế VAT giá trị tăng thêm phải nộp và gửi đến cơ quan Thuế VAT trước khi hết thời hạn nộp Thuế VAT được gia hạn thì số Thuế VAT được gia hạn gồm có cả số Thuế VAT phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

những doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn tiến hành kê khai, nộp Tờ khai Thuế VAT giá trị tăng thêm tháng, quý theo quy định của pháp lý hiện hành, nhưng vẫn chưa phải nộp số Thuế VAT giá trị tăng thêm phải nộp phát sinh trên Tờ khai Thuế VAT giá trị tăng thêm đã kê khai. Thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm của tháng, quý được gia hạn như sau:

– Thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm của kỳ tính Thuế VAT tháng 3 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2021.

– Thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm của kỳ tính Thuế VAT tháng bốn năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2021.

– Thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm của kỳ tính Thuế VAT tháng 5 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2021.

– Thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm của kỳ tính Thuế VAT tháng 6 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

– Thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm của kỳ tính Thuế VAT tháng 7 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

– Thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm của kỳ tính Thuế VAT tháng 8 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

– Thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm của kỳ tính Thuế VAT quý 1 năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2021.

– Thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm của kỳ tính Thuế VAT quý 2 năm 2021 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

b) Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này có những chi nhánh, đơn vị trực thuộc tiến hành khai Thuế VAT giá trị tăng thêm riêng với cơ quan Thuế VAT quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì những chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này không tồn tại hoạt động sản xuất Marketing thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm.

2. Đối với Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp

a) Gia hạn thời hạn nộp Thuế VAT đối với số Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp lý về quản lý Thuế VAT.

b) Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này có những chi nhánh, đơn vị trực thuộc tiến hành khai Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan Thuế VAT quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì những chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này không tồn tại hoạt động sản xuất Marketing thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp.

3. Đối với Thuế VAT giá trị tăng thêm, Thuế VAT thu nhập cá nhân của hộ Marketing, cá nhân Marketing

Gia hạn thời hạn nộp Thuế VAT giá trị tăng thêm, Thuế VAT thu nhập cá nhân đối với số tiền Thuế VAT phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ Marketing, cá nhân Marketing hoạt động trong những ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này. Hộ Marketing, cá nhân Marketing tiến hành nộp số tiền Thuế VAT được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

4. Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu xuân năm mới 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ Marketing, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ Marketing, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, Marketing không giống nhau Trong số đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này.

5. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức Marketing có hoạt động sản xuất, Marketing nhiều ngành kinh tế không giống nhau Trong số đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này thì được gia hạn toàn bộ số Thuế VAT giá trị tăng thêm, số Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

6. Trường hợp ngày sau cuối của thời hạn nộp Thuế VAT được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày sau cuối của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Điều 4. Trình tự, thủ tục gia hạn

1. Người nộp Thuế VAT trực tiếp kê khai, nộp Thuế VAT với cơ quan Thuế VAT thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp Thuế VAT và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan Thuế VAT hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan Thuế VAT quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ những kỳ của những sắc Thuế VAT và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai Thuế VAT theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp lý về quản lý Thuế VAT. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp Thuế VAT và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai Thuế VAT tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2021, cơ quan quản lý Thuế VAT vẫn tiến hành gia hạn nộp Thuế VAT, tiền thuê đất của những kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Trường hợp người nộp Thuế VAT có những khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan Thuế VAT quản lý không giống nhau thì cơ quan Thuế VAT quản lý trực tiếp người nộp Thuế VAT có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp Thuế VAT và tiền thuê đất cho cơ quan Thuế VAT quản lý có liên quan.

Để được gia hạn tiền Thuế VAT và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này, người nộp Thuế VAT phải nộp đủ những khoản tiền Thuế VAT, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp Thuế VAT theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30 tháng 7 năm 2021.

2. Người nộp Thuế VAT tự xác định và phụ trách về sự việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nếu người nộp Thuế VAT gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp Thuế VAT và tiền thuê đất cho cơ quan Thuế VAT sau ngày 30 tháng 7 năm 2021 thì không được gia hạn nộp Thuế VAT, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

3. Cơ quan Thuế VAT không phải thông báo cho người nộp Thuế VAT về sự việc chấp thuận gia hạn nộp Thuế VAT và tiền thuê đất. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan Thuế VAT có cơ sở xác định người nộp Thuế VAT không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan Thuế VAT có văn bản thông báo cho người nộp Thuế VAT về sự việc không gia hạn và người nộp Thuế VAT phải nộp đủ số tiền Thuế VAT, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong vòng thời gian đã tiến hành gia hạn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan Thuế VAT phát hiện người nộp Thuế VAT không thuộc đối tượng được gia hạn nộp Thuế VAT, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này thì người nộp Thuế VAT phải nộp số tiền Thuế VAT còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan Thuế VAT xác định lại vào ngân sách nhà nước.

4. Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền Thuế VAT, tiền thuê đất được gia hạn trong vòng thời gian được gia hạn thời hạn nộp (gồm có cả trường hợp Giấy đề nghị gia hạn gửi cơ quan Thuế VAT sau khi đã nộp hồ sơ khai Thuế VAT và trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra xác định người nộp Thuế VAT được gia hạn có số Thuế VAT tăng thêm của những kỳ tính Thuế VAT được gia hạn).

5. Chủ đầu tư những công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, những khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho những công trình xây dựng cơ bản của những dự án công trình sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu Thuế VAT giá trị tăng thêm khi làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước phải gửi kèm thông báo cơ quan Thuế VAT đã tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn hoặc Giấy đề nghị gia hạn có xác nhận đã gửi cơ quan Thuế VAT của nhà thầu tiến hành công trình. Kho bạc Nhà nước căn cứ trên hồ sơ do chủ đầu tư gửi để vẫn chưa tiến hành khấu trừ Thuế VAT giá trị tăng thêm trong thời gian gia hạn. Khi hết thời gian gia hạn, nhà thầu phải nộp đủ số Thuế VAT được gia hạn tại cơ quan Thuế VAT theo quy định.

6. Cơ quan Thuế VAT vẫn chưa tiến hành biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm d, đ, e, g khoản 1 Điều 125 Luật Quản lý Thuế VAT số 38/2019/QH14 đối với số tiền Thuế VAT còn nợ của những người nộp Thuế VAT được gia hạn theo quy định của Nghị định này, thời gian vẫn chưa tiến hành cưỡng chế từ ngày phát hành Nghị định đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 5. Tổ chức tiến hành và hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bộ Tài chính phụ trách lãnh đạo, tổ chức triển khai và xử lý vướng mắc phát sinh trong quy trình tiến hành Nghị định này.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phụ trách ra mắt danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế tham gia hỗ trợ quý khách hàng để cơ quan quản lý Thuế VAT tiến hành gia hạn thời hạn nộp Thuế VAT và tiền thuê đất theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này.

4. những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và những doanh nghiệp, tổ chức, hộ Marketing, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân vô thượng;
– Viện kiểm sát nhân dân vô thượng;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính vương quốc;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của những đoàn thể;
– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *