Ngày 14/8/2019, Chính phủ đã phát hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.

vì vậy tổng mức đầu tư xây dựng được xác định dựa trên 08 khoản chi phí gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Chi phí xây dựng những công trình, hạng mục của dự án công trình; Chi phí thiết bị mua sắm; Chi phí quản lý dự án công trình; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Chi phí khác gồm những chi phí thiết yếu để tiến hành dự án công trình; Chi phí dự trữ. Nội dung chi tiết, mời những bạn cùng xem thêm và tải Nghị định tại đây.

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 68/2019/NĐ-CP

TP Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

b) Trường hợp dự án công trình có quy mô lớn từ nhóm A trở lên, người quyết định đầu tư được chấp nhận tổ chức triển khai thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công cho từng công trình, từng gói thầu xây dựng theo từng giai đoạn kế hoạch tiến hành dự án công trình thì tiến hành thẩm định dự toán xây dựng công trình của từng công trình, dự toán gói thầu xây dựng cùng với việc thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của từng công trình hoặc của từng gói thầu;

c) những gói thầu hỗn hợp EPC, EC, EP đã ký hợp đồng thì không tiến hành thẩm định dự toán;

d) Trường hợp những gói thầu xây dựng hỗn hợp EPC, EC, EP xác định dự toán theo thiết kế FEED để làm cơ sở xác định giá gói thầu thì tiến hành thẩm định dự toán trên cơ sở dự toán lập theo thiết kế FEED.

2. Nội dung thẩm định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán xây dựng gói thầu xây dựng gồm:

a) Kiểm tra sự đầy đủ, thích hợp của những căn cứ pháp lý để xác định dự toán xây dựng;

b) Kiểm tra sự thích hợp trọng lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự toán so với trọng lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán từ thiết kế xây dựng, công nghệ;

c) Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng định mức, giá xây dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định những khoản mục chi phí của dự toán;

d) Xác định giá trị dự toán sau thẩm định. Đánh giá mức độ tăng, giảm của những khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định.

3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng (gồm có cả dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng) được tiến hành theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng. Riêng dự toán những công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án công trình thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. những khoản mục chi phí này sẽ được update vào dự toán xây dựng công trình để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Đối với dự toán gói thầu xây dựng hỗn hợp EPC, EC, EP xác định theo thiết kế FEED quy định tại điểm d khoản 1 Điều này, thì thẩm quyền thẩm định dự toán gói thầu xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Đối với những công trình thuộc dự án công trình quan trọng vương quốc, dự án công trình nhóm A, B và C có kỹ thuật phức tạp hoặc áp dụng công nghệ cao, cơ quan chủ trì thẩm định được mời tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định dự toán xây dựng, hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí tiến hành thẩm tra dự toán xây dựng làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt. Tổ chức, cá nhân được mời tham gia thẩm định hoặc được lựa chọn tiến hành thẩm tra phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng.

6. Nội dung tiến hành, kinh phí và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định hoặc thẩm tra được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân được mời tham gia thẩm định tiến hành những nội dung do cơ quan chủ trì thẩm định yêu cầu và phụ trách về kết quả thẩm định của tớ theo quy định của pháp lý;

b) Nội dung thẩm tra dự toán xây dựng gồm có toàn bộ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này. Tổ chức, cá nhân thẩm tra có trách nhiệm báo cáo với cơ quan chủ trì thẩm định, chủ đầu tư và phụ trách về kết quả thẩm tra theo quy định của pháp lý;

c) Chi phí cho tổ chức, cá nhân được mời thẩm định dự toán xây dựng và chi phí thẩm tra dự toán xây dựng được xác định trên cơ sở định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành hoặc xác định bằng phương pháp lập dự toán chi phí.

7. Hồ sơ thẩm định dự toán thuộc nội dung hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng quy định tại Nghị định về quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng. Kết quả thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng được lập theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng.

Điều 11. Điều chỉnh dự toán xây dựng

1. Dự toán xây dựng đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong những trường hợp:

a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng;

b) Thay đổi, bổ sung thiết kế nhưng không trái với thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán kể cả chi phí dự trữ do điều chỉnh giá theo chỉ số giá tăng so với chỉ số giá tính trong dự trữ trượt giá nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt.

2. Dự toán xây dựng điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp lý về xây dựng.

3. Trường hợp dự toán xây dựng điều chỉnh do điều chỉnh giá theo chỉ số giá tăng so với chỉ số giá tính trong dự trữ trượt giá nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh và phê duyệt sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của người quyết định đầu tư thì người quyết định đầu tư phê duyệt và phụ trách về sự việc phê duyệt điều chỉnh của tớ.

4. Người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự trữ của dự toán xây dựng. Chủ đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự trữ trong dự toán của dự án công trình lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Điều 12. Giá gói thầu xây dựng

1. Giá gói thầu xây dựng là giá trị của gói thầu xây dựng được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu xây dựng gồm toàn bộ chi phí thiết yếu được tính đúng, tính đủ để tiến hành gói thầu xây dựng.

2. Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng của dự án công trình, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng được phê duyệt là cơ sở để xác định, phê duyệt giá gói thầu. Giá gói thầu xây dựng được xác định cụ thể như sau:

a) Trường hợp đã có dự toán gói thầu xây dựng, giá gói thầu xây dựng được xác định trên cơ sở dự toán gói thầu xây dựng được phê duyệt;

b) Trường hợp vẫn chưa xuất hiện dự toán gói thầu xây dựng, giá gói thầu xây dựng được xác định theo cơ cấu chi phí của dự toán gói thầu xây dựng trên cơ sở những khoản mục chi phí có liên quan đến phạm vi công việc của gói thầu đã được xác định trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng của dự án công trình, dự toán xây dựng công trình được phê duyệt.

c) Chi phí dự trữ trong giá gói thầu xây dựng được xác định thích hợp với hình thức hợp đồng sử dụng cho gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Trường hợp thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực tại khác với kế hoạch triển khai của dự án công trình thì chủ đầu tư phải tổ chức update giá gói thầu xây dựng theo mặt bằng giá ở thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu. Trường hợp giá gói thầu xây dựng sau khi update cao hơn giá gói thầu xây dựng đã phê duyệt và làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng của dự án công trình, thì chủ đầu tư phải điều chỉnh chủng loại, nơi sản xuất vật tư, thiết bị đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật nhưng có giá thích hợp để không vượt tổng mức đầu tư và báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định.

4. Người quyết định đầu tư quyết định sử dụng dự trữ phí khi xác định, hoặc update giá gói thầu.

5. Chi tiết phương pháp xác định, hoặc update giá gói thầu xây dựng tiến hành theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

...............

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *