Từ ngày 05/10/2020, Nghị định 93/2020/NĐ-CP do Chính phủ phát hành ngày 18/08/2020 chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

do đó, quy định cơ sở vật chất và tiện ích thư viện ĐH phải bảo đảm những yêu cầu tiếp sau này:

  • Thứ nhất: Bảo đảm không gian đọc, gồm có phòng đọc tổng hợp và phòng đọc khác giành riêng cho người tiêu dùng thư viện ít nhất 200 m.
  • Thứ hai: Được bố trí ở trung tâm của cơ sở giáo dục, thuận tiện cho người tiêu dùng, đặc biệt đối với người khuyết tật;
  • Thức ba: Diện tích đủ để lưu trữ tài nguyên thông tin, khu vực phục vụ, khu làm việc cho người làm công tác thư viện và những nhu cầu xử lý nghiệp vụ khác;
  • Thứ 4: Bảo đảm cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, thiết bị kết nối mạng, thiết bị an ninh đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của người làm công tác thư viện và phục vụ người tiêu dùng;
  • Thứ 5: Bảo đảm những thiết bị, phương tiện chuyên dụng bảo quản tài nguyên thông tin, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
- những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và những ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân vô thượng;
- Viện kiểm sát nhân dân vô thượng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính vương quốc;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của những đoàn thể;
- VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *