Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp năm 2020, đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát hành vào trong ngày 19/06/2020. Văn bản pháp lý này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 03/08/2020. Dưới đây, là nội dung chi tiết của nghị quyết, xin mời những bạn cùng xem thêm.

QUỐC HỘI

_______________

Nghị quyết số: 116/2020/QH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

NGHỊ QUYẾT 116/2020/QH14

Về giảm Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

________________________________

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13;

Sau khi kiểm tra Tờ trình số 279/TTr-CP ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 2018/BC-UBTCNS14 ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Báo cáo giải trình, tiếp thu số 569/BC-UBTVQH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của những vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với người nộp Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, Marketing hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu Thuế VAT theo quy định của Luật Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp (tiếp trong tương lai gọi là doanh nghiệp), gồm có:

1. Doanh nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý Việt Nam;

2. Tổ chức được xây dựng theo Luật Hợp tác xã;

3. Đơn vị sự nghiệp được xây dựng theo quy định của pháp lý Việt Nam;

4. Tổ chức khác được xây dựng theo quy định của pháp lý Việt Nam có hoạt động sản xuất, Marketing có thu nhập.

Điều 2. Giảm Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp

1. Giảm 30% số Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này để tự xác định số Thuế VAT được giảm khi tạm nộp Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính Thuế VAT năm 2020.

2. Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

____________________________________________________________________________

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 trải qua ngày 19 tháng 6 năm 2020.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *