vào trong ngày 31/12/2019 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát hành Nghị quyết 119/NQ-CP về một số biện pháp cấp bách tăng cường quản lý phòng chống gian lận nơi sản xuất.

Văn bản pháp lý này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày được phát hành. tiếp về sau, sẽ là nội dung của nghị quyết, xin mời toàn bộ những bạn cùng xem thêm.

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 119/NQ-CP

Thành Phố Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT 119/NQ-CP

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN nơi sản xuất, CHUYỂN TẢI HÀNG HÓA phạm pháp

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;