Chính phủ vừa phát hành Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số cơ chế đặc trưng trong phòng, chống dịch Covid-19.

do đó, người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế triệu tập theo yêu cầu phòng, chống dịch thì chi phí cách ly trong trường hợp tự lựa lựa cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả những chi phí sau:

  • Chi phí đưa đón đến nơi cách ly.
  • Chi phí xét nghiệm sàng lọc.
  • Chi phí ăn, ở, sinh hoạt theo mức giá do khách sạn, resort ra mắt.

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 16/NQ-CP

TP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT 16/NQ-CP

VỀ CHI PHÍ CÁCH LY Y TẾ, KHÁM, CHỮA BỆNH VÀ MỘT SỐ cơ chế đặc trưng TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ phát hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và ý kiến của những Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế

1. Người quốc tế, người Việt Nam định cư ở quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam và không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế triệu tập theo yêu cầu phòng, chống dịch

a) Phải chấp hành chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của cơ quan y tế và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Quy định này không áp dụng đối với những đoàn ngoại giao cấp cao; những nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, Chuyên viên, khách mời do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mời. Việc chỉ định xét nghiệm đối với những trường hợp này do Bộ Y tế thống nhất với cơ quan mời. Việc miễn hoặc cá nhân phải tự chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

b) Cơ quan, tổ chức đón tiếp người nhập cảnh phải thông báo cho Sở Y tế địa phương về danh sách lưu trú và địa chỉ lưu trú để tổ chức theo dõi, giám sát y tế và tiến hành việc xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

2. Người quốc tế, người Việt Nam định cư ở quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế triệu tập theo yêu cầu phòng, chống dịch

a) Phải có bảo hiểm y tế quốc tế còn giá trị sử dụng và có phạm vi thanh toán khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam thích hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam.

b) Phải tiến hành cách ly tại khách sạn, resort (không cách ly tại những doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác được cơ quan có thẩm quyền chọn là nơi cách ly triệu tập).

c) Phải tự chi trả những chi phí tiếp về sau:

– Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly;

– Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành;

– những chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (gồm có cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn; chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, resort, chủ phương tiện vận tải ra mắt.

3. Người Việt Nam đi làm việc, lao động, đi du học, du lịch, khám, chữa bệnh, thăm thân ở quốc tế trở về phải áp dụng biện pháp cách ly y tế triệu tập theo yêu cầu phòng, chống dịch

a) Trường hợp tự lựa lựa cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả những chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

b) Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly triệu tập, người nhập cảnh phải tự chi trả những chi phí tiếp về sau cho cơ sở cách ly:

– Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly triệu tập;

– Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành;

– Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày;

– những chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế triệu tập (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và những vật dụng thiết yếu, những chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp người phải cách ly y tế triệu tập là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ những chi phí quy định tại điểm b khoản này.

4. Người Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, nghiên cứu ở quốc tế; thành viên cơ quan Việt Nam ở quốc tế, phu nhân hoặc phu quân và con vẫn chưa thành niên đi theo trở về nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế triệu tập

a) Trường hợp tự lựa lựa cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả những chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này. Riêng chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 thì được ngân sách nhà nước chi trả.

b) Trường hợp cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho làm nơi cách ly triệu tập thì được ngân sách nhà nước bảo đảm những chi phí quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

5. Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế triệu tập theo yêu cầu phòng, chống dịch

a) Trường hợp tự lựa lựa cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả những chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

b) Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly triệu tập chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế triệu tập; còn những khoản chi phí tiếp về sau được ngân sách nhà nước bảo đảm:

– Chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải tiến hành cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế triệu tập;

– Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2;

– Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế triệu tập (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và những vật dụng thiết yếu, những chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp người phải cách ly y tế triệu tập là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ những chi phí quy định tại điểm b khoản này, gồm có cả tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày.

6. Người tham gia công tác phòng, chống dịch phải áp dụng biện pháp cách ly y tế triệu tập được áp dụng cơ chế theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này.

7. Trong thời gian cách ly y tế triệu tập, người bị cách ly mắc những bệnh khác phải khám, điều trị thì việc chi trả chi phí khám, điều trị như sau:

a) Người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như những trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến. Đối với phần chi phí đồng chi trả và những chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có) thì người bị cách ly phải tự chi trả theo quy định của pháp lý về bảo hiểm y tế.

b) Người không tồn tại thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Điều 2. cơ chế phụ cấp chống dịch

1. cơ chế phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với:

a) Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch.

b) Người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc COVID-19, nghi mắc COVID-19 tại khu vực cách ly của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

c) Người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2 tại cơ sở y tế.

d) Người làm công việc dọn dẹp, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh tại khu điều trị người mắc COVID-19.

2. cơ chế phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với:

a) Người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm; bảo quản tử thi người bệnh; người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; thu gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất; bảo vệ khu điều trị cách ly; dọn dẹp, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh trong khu cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b) Người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly y tế tận nơi và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước.

c) Người làm công việc súc rửa dụng cụ, pha chế môi trường tại cơ sở y tế để phục vụ cho phòng xét nghiệm SASR-CoV-2.

3. cơ chế phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với:

a) Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế triệu tập (không áp dụng đối với hình thức cách ly tận nơi, nơi lưu trú).

b) Người làm nhiệm vụ cưỡng chế cách ly y tế, truy tìm đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không chấp hành biện pháp cách ly y tế.

c) Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người bị cách ly; lái xe đưa cán bộ đi kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch.

d) Người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại tổ, chốt, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; làm thủ tục cho người nhập cảnh tại những cửa khẩu, cảng biển.

đ) Người làm nhiệm vụ khoanh vùng, phong tỏa, tuần tra, kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly y tế triệu tập, chốt kiểm soát dịch bệnh tại những địa bàn dân cư có người nhiễm COVID-19.

e) Người làm nhiệm vụ phun khử trùng, diệt khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (không gồm có đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này), cơ sở cách ly y tế triệu tập, khu vực dân cư bị khoanh vùng, phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

g) Người làm nhiệm vụ phân luồng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận, điều trị người mắc COVID-19.

4. cơ chế thường trực chống dịch mức 130.000 đồng/người/ngày áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (không gồm có những đối tượng quy định tại khoản 7 Điều này).

5. Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế triệu tập (không áp dụng đối với hình thức cách ly tận nơi, nơi lưu trú), phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly y tế tại những địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại những tổ, chốt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày.

6. cơ chế bồi dưỡng đối với reporter, nhà báo, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian có dịch COVID-19

a) Mức 130.000 đồng/người/ngày đối với reporter, nhà báo trực tiếp đến cơ sở khám, chữa bệnh điều trị COVID-19; khu vực dân cư có người nhiễm COVID-19 bị phong tỏa; đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới để lấy tin về công tác phòng, chống dịch, số lượng reporter, báo được hưởng cơ chế bồi dưỡng do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban lãnh đạo phòng, chống dịch COVID-19 những cấp quyết định thích hợp với từng thời kỳ.

b) Mức 130.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia những hoạt động chống dịch.

c) Mức 80.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.

7. cơ chế đối với Ban lãnh đạo phòng, chống dịch COVID-19 những cấp

a) Thành viên Ban lãnh đạo những cấp, những Tiểu ban, Tổ giúp việc Ban lãnh đạo khi tham gia phòng, chống dịch theo những nhóm quy định tại Điều này thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch tương ứng theo nhóm đó.

b) những thành viên quy định tại điểm a khoản này trong những ngày tiến hành nhiệm vụ thường trực, lãnh đạo chống dịch theo quyết định phân công của trưởng phòng ban lãnh đạo chống dịch những cấp được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/người/ngày nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Nguồn kinh phí tiến hành

1. Ngân sách nhà nước bố trí theo quy định của pháp lý về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương còn khó khăn vẫn chưa cân đối được ngân sách theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với những chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp lý về bảo hiểm y tế và Nghị quyết này.

3. Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và những nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 4. Nguyên tắc chi trả

1. cơ chế phụ cấp chống dịch quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được tiến hành kể từ ngày xuất hiện người mắc, nghi mắc COVID-19 trước tiên nhưng không sớm hơn ngày xảy ra dịch bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng bốn năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về sự việc ra mắt dịch COVID-19 cho tới ngày không thể người mắc, nghi mắc COVID-19 trên phạm vi địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Thời gian hưởng cơ chế phụ cấp chống dịch quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được tính theo số ngày thực tại tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền, kể suốt ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tại để quyết định và phụ trách về sự việc phân công người tham gia chống dịch.

3. Người lao động thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hưởng cơ chế phụ cấp chống dịch kể từ ngày cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người mắc, nghi mắc COVID-19 cho tới ngày cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thể người mắc, nghi mắc COVID-19. Riêng những đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này được hưởng phụ cấp theo số ngày thực tại làm công tác phục vụ xét nghiệm.

Trong thời gian được giao khám, điều trị người mắc COVID-19, nếu được phân công thêm nhiệm vụ thường trực tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì được hưởng thêm cơ chế phụ cấp thường trực theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sự việc quy định một số cơ chế phụ cấp đặc trưng đối với công chức, viên chức, người lao động trong những cơ sở y tế công lập và cơ chế phụ cấp chống dịch.

4. Người lao động thuộc cơ sở y tế dự trữ tham gia chống dịch thuộc nhiều đối tượng được hưởng cơ chế phụ cấp không giống nhau theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này thì được hưởng theo cơ chế phụ cấp có mức cao nhất.

5. Trường hợp dịch COVID-19 vẫn chưa được ra mắt nhưng người tham gia chống dịch phải đi giám sát, điều tra, xác minh dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền cũng được hưởng phụ cơ chế cấp chống dịch quy định tại Nghị quyết này.

6. Người tham gia chống dịch COVID-19 đã hưởng cơ chế phụ cấp theo mức quy định tại Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ được truy lĩnh phần tăng thêm để đạt bằng mức phụ cấp chống dịch tương ứng quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

7. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phòng, chống dịch, khám bệnh, chữa bệnh, cách ly y tế triệu tập có trách nhiệm chi trả đầy đủ, kịp thời những cơ chế theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này cho những đối tượng tiếp về sau:

a) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

b) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị khác liên quan trên địa bàn, cơ quan, đơn vị cấp trên, cơ quan, đơn vị ở địa phương khác cử đến để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình (nếu có).

c) Cộng tác viên, tình nguyện viên tham tham gia những hoạt động phòng, chống dịch, cách ly y tế triệu tập tại cơ quan, đơn vị mình.

8. Cơ quan, đơn vị được sử dụng nguồn thu dịch vụ, nguồn ủng hộ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân ở trong nước và quốc tế để chi phụ cấp phòng, chống dịch cho những đối tượng ngoài phạm vi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này và được chi bổ sung mức phụ cấp tối đa không quá 70% mức chi cho những đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký phát hành và thay thế Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về một số cơ chế đặc trưng trong phòng, chống dịch COVID-19.

2. những cơ chế đặc trưng quy định tại Nghị quyết này được tiến hành trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. những cơ chế khác không được quy định tại Nghị quyết này thì tiến hành theo quy định hiện hành của pháp lý.

3. Người Việt Nam ở trong nước đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế triệu tập trước ngày có hiệu lực của Nghị quyết này được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ thì tiếp tục tiến hành theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP cho tới khi kết thúc thời gian cách ly y tế triệu tập.

4. Người nhập cảnh vào Việt Nam hoàn thành thời hạn cách ly y tế triệu tập tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly y tế triệu tập trong thời gian từ ngày 24 tháng 8 năm 2020 đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng cơ sở cách ly triệu tập vẫn chưa kịp thu hoặc thu không đủ mức phí cách ly y tế triệu tập thì được quyết toán số đã chi tương ứng với số tiền vẫn chưa kịp thu hoặc thu không đủ từ dự toán chi ngân sách nhà nước phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước.

5. Người quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, bị cách ly y tế triệu tập từ sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì phải tự chi trả những chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2, đưa đón, ăn, ở, sinh hoạt theo quy định tại những điểm b, điểm c khoản 2 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh đánh giá quyết định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phòng, chống dịch hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác theo phân cấp để chi trả chi phí cách ly y tế theo mức quy định tương ứng với số tiền không thu được do người nhập cảnh vào Việt Nam phải cách ly y tế nhưng không tồn tại khả năng chi trả.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tài chính, Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức triển khai tiến hành Nghị quyết này.

2. Bộ Công an có trách nhiệm tiến hành công tác quản lý người quốc tế và phối hợp với những cơ quan liên quan trong tiến hành cách ly công dân quốc tế và Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định.

3. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm bố trí những doanh trại quân đội, trường của quân đội làm nơi cách ly triệu tập đối với người Việt Nam ở trong nước; và đối với người nhập cảnh trong trường hợp vượt quá năng lực cách ly triệu tập của những khách sạn, resort, cơ sở khác trên địa bàn.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung có trách nhiệm:

a) Bố trí những khách sạn, resort thích hợp làm nơi cách ly y tế triệu tập đối với toàn bộ những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam ở trong nước có yêu cầu; lãnh đạo khách sạn, resort được chọn làm nơi cách ly triệu tập phải cam kết và chấp hành về mức chi phí cách ly, không được tự ý nâng giá.

b) Bố trí những cơ sở khác (không gồm có cơ sở do quân đội đã bố trí) làm nơi cách ly y tế triệu tập đối với những trường hợp là người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố phải áp dụng biện pháp cách ly y tế triệu tập.

5. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi làm thủ tục được chấp nhận người quốc tế, người Việt Nam ở quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam có trách nhiệm thông báo về những khoản chi phí cách ly y tế triệu tập cho người nhập cảnh.

6. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người mắc COVID-19 có trách nhiệm tổ chức khu điều trị cách ly y tế cho đối tượng này theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

7. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tiến hành cách ly y tế triệu tập tại những doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác của địa phương (không gồm có hình thức cách ly tại khách sạn, resort, tận nơi, nơi lưu trú, doanh nghiệp) có trách nhiệm thu những khoản chi phí cách ly có liên quan mà người bị cách ly y tế phải tự chi trả theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này (sử dụng chứng từ là phiếu thu để thu), tổ chức việc ăn, ở, sinh hoạt bảo đảm an toàn dọn dẹp, thuận lợi cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế triệu tập.

8. những khách sạn, resort được chọn làm nơi cách ly y tế triệu tập, chủ phương tiện vận tải đưa đón người cách ly y tế có trách nhiệm tiến hành đầy đủ hướng dẫn của Bộ Y tế về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người bị cách ly y tế; chấp hành việc công khai minh bạch tổng chi phí về ăn, ở, sinh hoạt và chi phí đưa đón cho từng người khi tiếp nhận cách ly triệu tập.

9. những cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm tiến hành đầy đủ hướng dẫn của Bộ Y tế về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, học tập, lưu trú của người lao động, học viên, sinh viên nhằm hạn chế thấp nhất lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn dọn dẹp lao động cho người lao động, học viên, sinh viên. Kinh phí tiến hành nhiệm vụ này trong phạm vi dự toán chi thường xuyên đã được giao theo quy định của pháp lý về ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí hoạt động theo quy định của pháp lý hoặc hạch toán vào chi phí được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu Thuế VAT theo pháp lý Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp.

10. những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phụ trách thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân vô thượng;
– Viện kiểm sát nhân dân vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính vương quốc;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của những đoàn thể;
– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý, Thư ký TTg PTTg, những vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *