Giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất Marketing đã được Chính phủ phát hành Nghị quyết 84/NQ-CP vào trong ngày 29/05/2020. Hiệu lực của văn bản pháp lý mới này sẽ được bắt đầu từ ngày phát hành. tiếp về sau, sẽ là nội dung chi tiết của nghị quyết này, xin mời những bạn cùng tìm hiểu thêm.

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 84/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Thành Phố Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT 84/NQ-CP

Về những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất Marketing, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

__________________

CHÍNH PHỦ

t) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân động viên những thành viên và xã hội doanh nghiệp và tăng cường giám sát tiến hành, phản biện chính sách, kịp thời đóng góp ý kiến cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

u) Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế và việc tiến hành những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của địa phương; kịp thời báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp điều chỉnh trong trường hợp rất cần thiết.

- Chủ động xây dựng những phương án, kịch bản bảo đảm: hoạt động sản xuất, Marketing, hỗ trợ doanh nghiệp; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị trường.

- Rà soát, chuẩn bị những điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận những dòng vốn đầu tư dịch chuyển, triệu tập hướng vào những tập đoàn lớn đa vương quốc lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp hoặc dự án công trình hoạt động: trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc doanh nghiệp, kèm theo danh sách nhập cảnh vào Việt Nam (với những thông tin về: tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, vị trí công tác, thời gian dự kiến vào Việt Nam, thời gian và địa điểm lưu trú, số Giấy phép lao động (nếu có), cửa khẩu nhập cảnh vào Việt Nam) phải có văn bản reply, đồng thời gửi: cơ quan nhập cảnh (Công an hoặc Quốc phòng) nơi cửa khẩu dự kiến nhập cảnh để kiểm tra được chấp nhận nhập cảnh; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến nhập cảnh và nơi cách ly để phối hợp, hỗ trợ và giám sát việc cách ly. những Chuyên viên, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật được nhập cảnh phải tiến hành việc cách ly triệu tập dưới sự giám sát của chính quyền, cơ quan y tế nơi tổ chức cách ly. Chính quyền địa phương nơi Chuyên viên làm việc phải giám sát về y tế trong thời gian quy định đối với những Chuyên viên hết thời gian cách ly về làm việc tại địa bàn.

v) những bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

- Tiếp tục triệu tập tiến hành kết quả những nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư tại những Tóm lại, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, những Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- triệu tập lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung ứng trên môi trường điện tử những thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công vương quốc; phát hành và triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2020-2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tiến hành cấp bản sao điện tử được xác thực từ bản chính; hoàn thành kết nối thanh toán trực tuyến những nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công vương quốc trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để những thủ tục hành chính còn anh xã chéo, vướng mắc, không rất cần thiết trong lĩnh vực sản xuất Marketing thuộc thẩm quyền của cơ quan mình; quyết liệt đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ những dự án công trình đầu tư còn đang tồn đọng; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ. triệu tập triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ; khẩn trương phát hành và tổ chức tiến hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động Marketing năm 2020.

- Tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc trải qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, tiến hành gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc tiến hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công vương quốc và Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

- Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, địa phương rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất Marketing, nhất là hấp dẫn đầu tư phát triển, đẩy nhanh quy trình xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất Marketing để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

- triệu tập phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở; tiến hành tốt Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng bốn năm 2019 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tín dụng đen để tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, an ninh, an toàn cho những doanh nghiệp tin tưởng, yên tâm sản xuất, Marketing.

- Tiết kiệm, giảm dự toán chi thường xuyên, tịch thu về ngân sách Nhà nước dành nguồn cho những nhiệm vụ cấp bách khác.

- Trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 cho những dự án công trình.

- triệu tập đẩy nhanh quy trình tiến hành và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 (gồm có những nguồn vốn những năm trước chuyển sang).

- lãnh đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án công trình và nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình phối hợp với những biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng, chống dịch.

- phát hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh quy trình thi công công trình, dự án công trình.

- phát hành kế hoạch giải ngân cho từng chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư cam kết quy trình giải ngân của từng dự án công trình, trường hợp giải ngân không đạt quy trình theo cam kết, kiểm tra điều chuyển vốn cho dự án công trình có quy trình giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh quy trình tiến hành dự án công trình; kiểm tra điều chuyển chủ đầu tư dự án công trình theo thẩm quyền.

- Phân công lãnh đạo phụ trách theo dõi quy trình tiến hành từng dự án công trình, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án công trình, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án công trình. Kết quả giải ngân của từng dự án công trình được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo quy trình đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án công trình và những cá nhân liên quan năm 2020.

- lãnh đạo chủ đầu tư hoàn thành việc tịch thu vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của những dự án công trình được giao kế hoạch trong năm 2020 trong tháng 5 năm 2020; đến hết tháng 8 năm 2020 giải ngân toàn bộ số vốn nối dài những năm 2018, 2019 sang năm 2020; hoàn thành thủ tục đầu tư những dự án công trình quy mô lớn, quan trọng chậm nhất trong tháng 6 năm 2020; tiến hành những thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án công trình trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có trọng lượng được nghiệm thu theo quy định.

- Chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 nối dài sang năm 2020 của những dự án công trình chậm quy trình sang những dự án công trình khác có quy trình giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh quy trình tiến hành, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai tiến hành kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời những tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp lý và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm quy trình giao, tiến hành và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu. Kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp phạm pháp...

III. TỔ CHỨC tiến hành

1. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và những bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định tại những Nghị định liên quan theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm tạo hành lang pháp lý để triển khai những nội dung quy định tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này, bảo đảm kịp thời, công khai minh bạch, minh bạch, chỉ hỗ trợ những đối tượng khó khăn, chịu tác động của dịch Covid-19, không hỗ trợ đối tượng không tự nguyện tham gia.

b) Chủ trì, phối hợp với những bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với nội dung về giảm tiền thuê đất quy định tại tiết a, điểm 1 mục II Nghị quyết này.

c) Hướng dẫn những bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai tiến hành quy định về cắt, giảm kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm chi thường xuyên tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này.

d) Hướng dẫn hạch toán những khoản đóng góp, ủng hộ trong những hoạt động chống dịch Covid-19 vào chi phí hợp lý được khấu trừ khi tính Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, những bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về nội dung tại tiết a điểm 2 mục II Nghị quyết này.

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về sự việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về sự việc giảm 30% Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

2. Bộ Giao thông vận tải:

a) Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn và theo thẩm quyền tổ chức tiến hành những chính sách về giá dịch vụ hàng không quy định tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này bảo đảm kịp thời, công khai minh bạch, minh bạch, chỉ hỗ trợ những đối tượng khó khăn, chịu tác động của dịch Covid-19.

b) Chủ trì, phối hợp với những bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về nội dung tại tiết đ điểm 2 Mục II Nghị quyết này. Trường hợp rất cần thiết để đẩy nhanh quy trình của dự án công trình và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo lãnh đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng bốn năm 2020, Tóm lại của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 07 tháng bốn năm 2020, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, kiểm tra đưa những dự án công trình thành phần vào trường hợp được áp dụng quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Hướng dẫn triển khai chính sách cho vay từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này, bảo đảm kịp thời, công khai minh bạch, minh bạch.

b) Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa những bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong phạm vi tổng số vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định tại tiết d điểm 2 mục II Nghị quyết này.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, những bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội về nội dung tại tiết b điểm 2 mục II Nghị quyết này.

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với những bộ, cơ quan liên quan thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội về nội dung tại tiết e điểm 2 mục II Nghị quyết này.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng kế hoạch để tiến hành kết quả, thực chất những nội dung tại tiết b điểm 3 Mục II Nghị quyết này.

7. Văn phòng Chính phủ:

- Đôn đốc những bộ, ngành, địa phương triển khai những giải pháp liên quan đến cắt giảm những quy định liên quan đến hoạt động Marketing, tiến hành thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công vương quốc, đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại tiết v điểm 3 mục II Nghị quyết này.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và những cơ quan, địa phương có liên quan xây dựng Đề án thí điểm đổi mới việc tiến hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2021.

8. Thanh tra Chính phủ hướng dẫn những bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiến hành nội dung về tạm dừng việc thanh tra theo kế hoạch; chỉ tiến hành việc thanh tra trong trường hợp đặc biệt được giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp lý trong thời gian dịch Covid-19 ra mắt, không thanh tra ngoài kế hoạch tại tiết b điểm 1 mục II Nghị quyết này.

9. những bộ, cơ quan trung ương và địa phương triệu tập quán triệt tiến hành những nhiệm vụ, giải pháp quy định tại tiết b điểm 1 và điểm 3 mục II Nghị quyết này, khẩn trương có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và lãnh đạo những cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai tiến hành; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động xã hội doanh nghiệp và nhân dân về những cơ chế, chính sách, giải pháp tại Nghị quyết này; tuyệt đối tránh xin cho, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với những bộ, cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

10. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc những tập đoàn lớn, tổng công ty nhà nước phụ trách trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sự việc triển khai và kết quả tiến hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
- những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND những tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và những Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và những UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân vô thượng;
- Viện Kiểm sát nhân dân vô thượng;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
- VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *